Oświadczenie majątkowe

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie majątkowe
DOKONANO
A N
D
A L l ZY
OŚWIADCZENIE
A.
T
A
MAJĄTKOWE
2 9 KWI. 2016
ilość
wójta, zastępcy wójta, s e k r e t a r z a g m i n y , s k a r b n i k a g m i n y , k i e r o w n i k a j e d n o s t k i
organizacyjnej
g m i n y , o s o b y zarządzającej i członka o r g a n u
zarządzającego
gminną osobą p r a w n ą o r a z o s o b y wydającej d e c y z j e a d m i n i s t r a c y j n e w i m i e n i u
wójta
1 1 1
upmft
&&.Qk*£>/.G.<.
(miejscowość)
(dnia)
UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘSC A
Ja, niżej podpisany(a),
L$M&..^C&Qtf&W&
?^.,.CHQWP.tiŹ}6]Q..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
....<?*..06. JS&S.r.
w
Km^.Y
WhWfi?.... .<SrMAflM.. I4Q.
fbXM.%'bXX J K . . . JSitU .OM
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U . N r 106, poz. 679, z 1998 r. N r 113, poz. 715 i
N r 162, poz. 1126, z 1999 r. N r 49, poz. 483, z 2000 r. N r 26, poz. 306 oraz z 2002 r. N r 113, poz. 984 i N r
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. N r 23, poz. 220, N r 62, poz. 558, N r 113, poz. 984, N r 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy o ś w i a d c z a m , że posiadam w c h o d z ą c e w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I . Z a s o b y pieniężne:
-
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....^Vi<?X-.Q.. ./.O.QQQf.
iv a M fcctetófi.... ti£>ióiN.<&£ ii m ńfwatf ,fl
-
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
!T.!.t.a>.Q.7.v.Q;y
i
-
papiery wartościowe:
na kwotę:
II.
1. D o m o powierzchni: .... ./MD
m , o wartości: ... . = ^ . ^ , . ? j f t y t u ł prawny: i & t ó Ut0&.
2
2. Mieszkanie o powierzchni:
3.
m , o wartości:
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
iWl^^Ktf
tytuł prawny: #l£.®#iV£2Y
2
CT."£..&Ql'.Y'C&S/...., powierzchnia:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4.
Inne nieruchomości: powierzchnia:
SP.fttt**..&Ł
o wartości:
tytuł prawny:
(.0".lk...6p.T.y.Q.^.y.)
(M
Cb ..Q..AQ\ć.+ ..Ck6&.(mt
U
t
li.
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
iXj^.fflC?WCft.V.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
fl)g .SbCXX£&t,
m
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego)
od
Skarbu
terytorialnego, ich
Państwa,
innej
państwowej
osoby
prawnej, jednostek
samorządu
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
ffJ£..6H?X«»y
2
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą^ (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
y.\£...®Ql
-
osobiście
-
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
-
osobiście
-
wspólnie z innymi osobami
(T.'£..ffiQT.yCX^
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
-
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
^Ak...^PX.Y.Q£.y.
,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
flCife,
,
.Q?I^££.>/.
-
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-
jestem członkiem rady nadzorczej
-
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
1
J
,
(od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
-
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
3
ffME.. .®Q. 1 ^G&.y.
-
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V I I I . Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
. .Q.
r. $Q.CGk h & . \C>CC*&8>
3>.9M T.7.ol... .unoM... & 4 £ C 6 f c t k . 7.. AQ2Q QQ. M. ĄtiMUUfa.
^
. M M%£stem.... prfpSóisi ośŁ... toftl t^xx?kSB
v
>
I X . Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000
złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 0^^U-.J?.'?.)Q^[..^PQSx
MMfcErf&Wa... Mf&ÓUCQ&k... ( H f i . l ^ T . W 3 r t f i
X . Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w t y m zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w
jakiej
wysokości):
K^0>.V.i:..tf
£ 0 3 O H 1ifjfifyff:
i£:.•WBM & .cte
4