Uchwały - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Transkrypt

Uchwały - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uchwała nr …./834/2015
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie uzupełnienia składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dąbka
Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Dąbka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie
środowiska nt. „Procesy erozji wodnej gleb na terenach leśnych zlewni górskiej”.
- Skład komisji zostaje rozszerzony o osobę …………………………….
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr …./834/2015
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie powołania Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Na podstawie § 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co
następuje:
§1
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu powołuje Radę Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i
Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w następującym składzie:
1. Maria Grzegorczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2. Anna Krzyżanowska - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
3. Jolanta Krupowicz - Urząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
4. Alicja Bogusz - Urząd Miejski Wrocławia
5. dr Ryszard Kosierb - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
6. Edward Nawirski - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
7. Joanna Gustowska - Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
8. Witold Rzewuski - Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
9. Piotr Peregudowski - Grupa Projektowa „GP OMEGA” Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych
10. Wiesław Pomian - „GEO –POMIAN-ZUG” Zespól Usług Geodezyjnych
11. Andrzej Kubica - „WROBIS” SA
12. Piotr Surma - Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane WPB
13. bryg. mgr inż. Jan Ciętak - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
14. Danuta Stacherzak - PHHU „Zieleń dawne MPZ” sp. z. p. o
15. Janusz Szczepański - Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu
16. Jerzy Ulanicki - Wrocławskie Biuro Urbanistyki s.c.
17. Alicja Meusz - Urząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
18. Andrzej Pawłowski - Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
we Wrocławiu
19. Jarosław Haliniak - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr …./834/2015
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co
następuje:
§1
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu zatwierdza Regulamin Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr …./834/2015
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki
Na podstawie § 72 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co
następuje:
§1 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie ………………………………….
na stanowisku adiunkta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.