karta uczestnika 2016 oświadczenie dla rodziców

Transkrypt

karta uczestnika 2016 oświadczenie dla rodziców
Ośrodek Jazdy Konnej TANEW
W Ulanowie
Obóz Jeździecki” W TERMINIE: …………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia ………………………………………… Pesel ……………………………………………………………………..
Adres zamieszkania, kod pocztowy ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer KONTAKTOWY do rodziców/opiekunów
…………………………………………………………………………………………………………..
Informacja dodatkowe o dziecku:
1. Czy dziecko jest uczulone? (proszę podad na co)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dolegliwości występujące u dziecka: omdlenia, bóle głowy, bóle brzucha, niedosłuch, jąkanie,
inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Dziecko jest: nieśmiałe, nadpobudliwe, agresywne, inne informacje o usposobieniu dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dziecko nosi: okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, pieluchę, inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Zaświadczam o braku przeciwwskazao do jazdy konnej. (uczulenie na sierśd, pot lub zapach konia, nie
wygojone rany, schorzenia okulistyczne, brak kontroli głowy, podwyższona temperatura, ostre choroby
infekcyjne, padaczka, zaburzenia mineralizacji kości, utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze,
ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego, np. zwichnięcia w stawach biodrowych)
6. Oświadczam, że przywożę na obóz i odbieram z obozu dziecko własnym transportem
Data
…………………………………………….
Podpis rodzica
…………………………………………
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA
Rodzic / Opiekun prawny uczestnika podpisuje oświadczenie świadomie i dobrowolnie
1. Zostałem poinformowany, że zajęcia grupowe obejmują jazdę konną, przebywanie w stajni,
obsługę i pielęgnację koni. Jestem świadomy ryzyka i niebezpieczeostwa jakie niesie ze sobą
przebywanie z koomi, praca z koniem i na koniu.
2. Wiem, że Koo to zwierzę i ma prawo do naturalnych odruchów i zachowao. Może byd zmęczony,
zdenerwowany, wystraszony, agresywny, niemożliwy do opanowania przez jeźdźca. Może w każdej
chwili podskoczyd w różnych kierunkach, bryknąd. Może też ugryźd, kopnąd, wierzgnąd, machnąd
głową. Może się też potknąd lub przewrócid. Może nadepnąd na nogę lub przygnieśd inną częśd ciała
itp.
3. Wiem, że takie ryzyka i wrodzone zachowania konia nie mogą byd wyeliminowane przez
instruktora.
4. Wiem, że te ryzyka i czynności mogą spowodowad zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała uczestnika
lub innej osoby.
5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin stajni, regulamin obozu.
6. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki
……………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) w powyższych czynnościach.
7. W razie jakichkolwiek wypadków nie będę rościł pretensji. Dlatego zwalniam Instruktora z
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała, mienia.
Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę, aby mój syn/córka
…………………………………………………………………………………………….
wziął/wzięła udział w obozie jeździeckim.
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna
………………………………………………………………………………………..
Miejscowośd, data
……………………………………………
(w innym przypadku noga jeźdźca może wpaść w strzemię co jest bardzo niebezpieczne w razie upadku z konia
REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 Rodzice proszeni są do punktualnego przyprowadzenia dziecka
 Uczestnicy muszą byd wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do
panującej aury, kremy ochronne, ręczniki itp.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony i inne rzeczy wartościowe uczestników
 Uczestnik zobowiązany jest brad udział w organizowanych zajęciach oraz stosowad się do
poleceo instruktora.
 Każdy uczestnik ma obowiązek szanowad kolegów, instruktora, innych osób starszych,
samego siebie i przyrodę, a także przestrzegad zasady bezpieczeostwa.
 Uczestnikowi nie wolno oddalad się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy
instruktora.
 Uczestnicy naruszający regulamin zajęd grupowych (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu,
używanie narkotyków, samowolne oddalanie, niszczenie obiektu lub sprzętu, lekceważenie
poleceo ) zostaną usunięci z ośrodka, przy czym rodzice odbierają dziecko do domu. W tym
przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko
opłaconych świadczeo.
 Każdy uczestnik ma prawo brad udział we wszystkich zajęciach programowych i uczestniczyd
w opracowaniu programu. W przypadku lekkiego naruszenia regulaminu (np.niestosowne
zachowanie w stosunku do innych uczestników czy też niestosowne wyrażanie się) instruktor
ma prawo czasowo wykluczyd uczestnika z zajęd oraz wprowadzid lekkie „kary“ (np.
przysiady, bieg dookoła ośrodka).
 Każdy uczestnik ma prawo liczyd na opiekę i zwracad się z wszystkimi problemami do
instruktora.
Oswiadczenie:
Wyrazam zgode na publikacje zdjec z zajec jezdzieckich mojego dziecka na stronie internetowej.
Podpis rodzica (opiekuna)............................................................