Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Biblioteki, Fonoteki i

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Biblioteki, Fonoteki i
Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
DEKLARACJA
Gdańsk, ………………………………………………….
……………………………………………………….………
(imię i nazwisko czytelnika)
………………………………………………………….…..
(pracownik/student, stopień lub tytuł naukowy/wydział)
………………………………………………………………
(adres zameldowania czytelnika)
…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania czytelnika)
………………………………….…………………………..
(znamiona dowodu tożsamości/numer albumu)
…………………………………….………………………..
(nr telefonu i adres e-mail)
□
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych
w Gdańsku, w celu ewidencji, obsługi i kontroli udostępniania zbiorów, statystyki prowadzonej przez
Bibliotekę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest Akademia
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Danę podaję dobrowolnie i rozumiem, że ich podanie jest niezbędne dla
w/w celów. Jestem świadomy prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych
w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
□
Oświadczam, że są mi znane przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w szczególności dotyczące dozwolonego
użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych.
…………………………………………………..………….
(data i podpis czytelnika)