PROTOK Ó Ł z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy

Transkrypt

PROTOK Ó Ł z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy
PROTOKÓŁ
z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 26 marca 2009 roku
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
Ad.1
Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Jan Paluch który przywitał wszystkich
radnych i zaproszonych gości .
Przewodniczący Rady Jan Paluch zaproponował Andrzeja Dudka
obrad, który wyraził zgodę.
na przewodniczącego
Porządek został przyjęty jednomyślnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
a/ zmieniająca budżet gminy na 2009 rok
b/ przystąpienia do regionalnego programu „Odnowa wsi w Województwie
Dolnośląskim”
c/ programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pielgrzymka w latach
2009-2013.
4.Sprawy różne.
5. Przegląd dróg przewidzianych do remontu i modernizacji w 2009 roku.
Ad. 3
Omówienie projektów uchwał:
a) Przewodniczący Rady Jan Paluch przystąpił do omawiania uchwały w sprawie
zmieniająca budżet gminy na 2009 rok.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Maria Bernacka- zwiększa się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 118.053,26 zł
Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 118.053, 26 zł.
Kwota dotyczy zwiększenia planu finansowego GOPS na rok 2009 tj. realizacja
projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu:
„za” głosowało – 12 radnych ,
b)
Przewodniczący obrad Andrzej Dudek przystąpił do omawiania projektu uchwały w
sprawie-programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pielgrzymka w
latach 2009-2013.
Projekt uchwały omówiła Janina Janiuk, taka uchwała wcześniej obowiązywała. Wójt
przygotował nowa ,a zmiana dotyczy § 5 tj stawki bazowej czynszu, Poprzednia stawka
obowiązuje od 2007 roku, która została ustalona zarządzeniem Wójta.
Andrzej Dudek zgłosił poprawki do § 9 uchwały.
Wójt- kierunek działania jest taki by wyzbywać się budynków. Systematycznie
będziemy wysyłać informacje o wzroście czynszu dając równocześnie możliwość
wykupu po zniżkach, większe preferencje przy lokalach zniszczonych. Chcemy jako
gmina wyzbyć się jak najwięcej budynków mieszkalnych.
Przewodniczący Rady Jan Paluch mam pytanie do §12 skąd wzięły się stawki kosztów
remontu.
Janina Janiuk te dane otrzymałam z wydziału budownictwa są to przewidziane koszty
niezbędne do modernizacji budynków.
Projekt uchwały po zmianach został poddany głosowaniu:
„za” głosowało – 12 radnych jednomyślnie.
c/
Przewodniczący obrad Andrzej Dudek przystąpił do omawiania projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie
Dolnośląskim”.
Głos zabrał Wójt Gminy- Gmina zgłasza akces do uczestnictwa w regionalnym
programie Odnowa wsi, najpierw zaczną działać sołectwa a następnie gminy. Odbyły
się wstępne zebrania wiejskie w Czaplach, Pielgrzymce, Nowej Wsi Grodziskiej,
Proboszczowie i Wojcieszynie. Wszystkie sołectwa zgłosiły akces utworzenia grupy.
Wybraliśmy na koordynatora Annę Rabską.
Wójt odczytał obowiązki marszałkowskie i obowiązki gminy z realizacji programu.
Kwota jaką otrzymałoby sołectwo wynosi 10.000 zł.
Przewodniczący obrad Andrzej Dudek przystąpił do głosowania
kto jest „ za” zgłoszeniem Anny Rabskiej na koordynatora programu12 radnych jednomyślnie.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu:
„za” głosowało – 12 radnych jednomyślnie.
Ad.6
Sprawy różne:
Wójt Gminy – otrzymaliśmy wstępne oferty na opracowanie programu gospodarki odpadami
wynoszą około 6-7 tysięcy złotych.
Wójt Gminy- do urzędu wpłynęły dwa pism z policji jedno dotyczy pomocy finansowej przy
zakupie paliwa dla ruchu drogowego.
Drugie dotyczy pomocy finansowej przy modernizacji komendy policji w Złotoryi.
Pisarski Jarosław – rozumiem pomocy przy zakupie paliwa ale jestem przeciwny
przekazaniu środków na remont komendy.
Andrzej Dudek my jako rada niejednokrotnie wspieraliśmy policje mamy argumenty w
postaci zakupów dwóch samochodów oraz koszty remontu nowego komisariatu w obecnym
budynku.
Wójt- na spotkaniu w Starostwie Komendant przedstawił katastrofalną sytuacją Policji.
Naszą gminę nie stać na pomoc finansową w remoncie , ale możemy pomyśleć o pomocy
przy zakupie paliwa.
Jolanta Bernasiewicz- nie powinno tak być by nasza gmina utrzymywała straze , policję sami
mamy ciężko.
Elżbieta Michałek - może należałoby uczulić policje by mniej kontrolowała rolników
jeżdżących ze sprzętem rolniczym do pól, wiadomo jaki sprzęt posiadają .
Przewodniczący Jan Paluch- ja rozumiem że uciążliwe kontrolowanie jest rolników, ale
jesteśmy bardzie pewni na drodze.
Wójt Gminy- od jakiegoś czasu do naszego rewiru ma trafić nowy samochód , ale ciągle nie
możemy się doczekać. Przy spotkaniu z Komendantem należy argumentować tym ,że jak
otrzymamy samochód to dołożymy się do zakupu paliwa, wyliczymy ponadto koszt remontu
obecnych pomieszczeń policji.
Radny Dariusz Zarzycki – Gmina w 1991 roku kupiła nowy samochód , w 2001 roku kupiła
drugi nowy samochód . Od jakiego czasu obiecują zwiększyć etat w rewirze do dnia
dzisiejszego tego nie uczyniono. Mamy łączone służby dzielnicowych z ruchem drogowym
około 5-6 razy w miesiącu ale to nie rozwiązuje sprawy. Rewir obszarowo jest bardzo duży ,
przejechanie jego zajmuje 2 godziny ( około 110 km).
Argumentów jest dużo do przekonania komendanta by nowy samochód został w Rewirze
Pielgrzymka- Zagrodno.
Wójt Gminy- Urząd Marszałkowski
ogłosił program o poprawie bezpieczeństwa
publicznego . Z tego programu jest możliwość zrealizowania wniosku na zakup samochodu
strażackiego. Dotacja dla jednostki wynosi 50% kosztów i maksymalnie gmina może złożyć
jeden wniosek. Myśmy w tamtym roku złożyli jeden wniosek i tu rodzi się okazja do złożenia
następnego , będzie możliwość zakupu lekkiego samochodu strażackiego .Warto złożył
wniosek, choć realizacja musi nastąpić w tym roku. A jak wiemy ten rok będzie obciążony
wieloma inwestycjami.
Warto złożyć wniosek , nie wiem jak długo będzie kontynuowany program , pierwszy
samochód trafi w czerwcu, musimy podjąć decyzje czy składamy drugi wniosek dla nas jest
to problem finansowy około 80 tyś. zł. Te pieniądze musimy znaleźć w tym budżecie, jest to
trudna decyzja do podjęcia i ryzykowna. Warto rozważyć czy nie podjąć działania w celu
złożenia wniosku.
Przewodniczący Rady Jan Paluch – proponuj zorganizować spotkanie zaprosić komendanta i
prezesa i dyskutować oszczędnościach w obecnym budżecie straży. Myślę że poszczególne
jednostki wygospodarują środki na ten cel. Proponuję w kwietniu zorganizować spotkanie
Zarządu OSP i podjąć decyzje.
Wójt -sytuacja w jednostkach nie jest zła , budżet straży waha się w wysokości 80.tys zł ,
problem jest ze stanem technicznym strażnic. Realizacja budżetu zleży od ilości wyjazdów.
Po wstępnych dyskusjach strażacy chcą rozmawiać o tej inwestycji.
Przewodniczący rady Jan Paluch- chcę poruszyć sprawie wystroju sali, na ścianach swoje
osiągnięcia będą mogli zaprezentować kluby sportowe, stowarzyszenia, łucznicy WTZ.
Pani Pawlaczy zaoferowała się wystroić salę w kwiaty.
Jolanta Bernasiewicz- bardzo brzydko wygląda centrum Pielgrzymki od strony Wojcieszyna
za sklepem Pani Feli jest bardzo zaśmiecona łąka.
Pawlaczyk Halina- mieszkańcy gminy skarżą się na brak tablic informacyjnych o położeniu
urzędu, nie mogą dotrzeć. Sprawa śmieci- proszę przeprowadzić weryfikacje umów i wysłać
tym osoba które nie posiadają kubła o obowiązku posiadania pod groźbą kary grzywny.
Odpowiedzi Wójta: tablice informacyjne zamówione, przy pokojach będą informacje z
nazwiskiem .
Sprawa śmieci: już rozpoczynamy analizę umów myślę ,że efekt to przyniesie, sprawa śmieci
w centrum Pielgrzymki wyślę właścicielowi pisma o obowiązku utrzymania czystości.
Pisarski Jarosław – czy zapadła decyzja o przyjęciu pracowników interwencyjnych.
W Nowej Wsi Grodziska jest zasypana studzienka zbiera się bardzo duża ilość wody,
potrzebne są osoby do uporządkowania terenu.
Wójt – zajmę się tą sprawą.
Pisarski Ryszard- czy jest na terenie powiatu firma która zajmuje się rozbiórką i utylizacją
eternitu.
Wójt- nie wiem czy jest taka firma, ani gmina ani starostwo nie podpisało żadnych umów o
dopłatę do utylizacji, dowiem więcej się o tej sprawie.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw posiedzenie zostało zakończone .
Protokołowała
Elżbieta Szklarz

Podobne dokumenty