Grafika dla smyka

Transkrypt

Grafika dla smyka
„G r a f ika dla smyka”
w a r s z t a t y g r a f i c z n e w t e c h n i ce m o n o t y p i i (s t e m p l e)
na podstawie ksi ążki „ Zaj ąc” Grzegorza Kasdepke
Wiek dzieci: 3 - 8 lat
Czas tr wania: 90 min.
M a te ri a ł y : b l oki te chnic zne A 3, farby p l aka towe, kre dki, kub e c zki
n a farb ę, p ę dzl e, n oż yc zki, fo lia m al ar ska, p apier do drukarki A4,
kilka zar ysów p o sta ci zaj ą ca w yci ę t ych z t y ln ej o kł a dki b l o ku
technicznego, rośliny uzbierane w parku lub na podwórku:
k i l ka r o d za j ó w l i ś c i , źd ź b ł a t r a w, c hw a s t y i k w i a t y p o l n e , i t p .
Przebieg zajęć:
— Wprowadzenie do zajęć
L e k t u r a w s t ę p u d o k s i ą ż k i „ Z a j ą c ”, p r z y b l i ż a j ą c e g o p o s t a ć i t w ó r c z o ś ć w i e l k i e g o
grafika A lb re chta D ürera. W n awi ą zaniu do p r ze c z y taneg o fragmentu war to
za p r eze n t o w a ć d z i e c i o m r e p r o d u kcj e k i l k u d z i e ł D ü r e r a (s ą o n e d o s t ę p n e w l i c z ny c h
a l b u m a c h l u b w i n t e r n e c i e) . D z i e c i s z c z e g ó l n i e ż y w o r e a g u j ą n a j e g o f a n t a s t y c z n e
p r ze d s t a w i e n i a d z i k i c h z w i e r zą t – n o s o r o żcó w, l w ó w, m a ł p . P r eze n t a cj a i l u s t r a cj i
„ M ł o d y za j ą c ” D ü r e r a n a o k ł a d c e k s i ą ż k i p t . „ Z a j ą c ” o r a z l e k t u r a f r a g m e n t ó w.
— Z a b a w a r u c h o w a „ Z a j ą c e n a ł ą c e ” ( o p c j o n a l n i e)
Dzie ci skaczą p o s ali n a ś l a d uj ą c zaj ą ce. N a zn ak n au c z yciel a wskakuj ą do „n orek ”
z a z n a c z o n y c h n a p o d ł o d z e (n p . z a p o m o c ą s z n u r k a l u b t a ś m y k l e j ą c e j ) . N o r e k
systemat ycznie uby wa; dzieci, k tóre nie zdąż y ł y znaleźć swojej norki siadają
pod ścianą.
— Warsz tat y plast yczne – w ykony wanie prost ych grafik przez odbijanie form
roślinnych na papierze w technice monotypii
Pod łog ę należ y zabezpiecz yć folią malarską. W ybrane pr zez siebie formy ro ślinne
dzie ci m aluj ą je dn o s tronnie farb ą p l aka tową. N a stę pnie kł a d ą ro ś liny p o malowan ą
s tro n ą n a c z y s tą kar tkę b l oku te chnic zneg o, p r z y kr y waj ą p apierem A4 i m a suj ą. Dzi ę ki
temu fak tura ro ś liny o dbija si ę n a kar tce z b l oku te chnic zneg o i p o jej o dj ę ciu
p owstaje p ro s ta, al e b ardzo efek town a grafika. Dzie ci t wor zą w ł a s n ą ko mp oz ycj ę,
o db ijaj ą c różne ro ś liny w wielu ko l o ra ch . N a p owsta ł ych w ten sp o s ó b b ujnych ł ą ka ch
d z i e c i o d b i j a j ą s y l w e t k ę z a j ą c a , p o t e m k r e d k a m i d o r y s o w u j ą m u o c z y, n o s , w ą s y i t p .
— Wystawa prac dzieci