Regulamin Konkursu na rzeźbę wykonaną w całości z

Transkrypt

Regulamin Konkursu na rzeźbę wykonaną w całości z
Regulamin Konkursu na rzeźbę wykonaną w całości z surowców
wtórnych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej
dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Chybiu.
2. Konkurs rozpoczyna się 27 maja 2013 r. i trwać będzie do 14 czerwca 2013 r.
3. Cele Konkursu:
1) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
2) kształtowanie postawy prokonsumenckiej – wyrobienie właściwych zachowań
dotyczących segregacji odpadów;
3) przekonanie mieszkańców o dobroczynnym wpływie selektywnego
gromadzenia i oddawania odpadów na środowisko.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Chybie indywidualnie bądź
w grupie. Grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób. W konkursie mogą również
uczestniczyć organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Chybie
2. Rzeźby – pace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 14
czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 – 16:00.
2. Zebrane prace konkursowe zostaną przekazane organizatorowi do dnia 17 czerwca
2013 r.
3. Praca konkursowa może być wykonaną w dowolnej technice, jednakże jej
podstawowym materiałem muszą być surowce wtórne, takie jak np. papier, szkło,
plastik, metal itp.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
własnoręcznie.
5. Każdy z mieszkańców może przekazać tylko jedną pracę.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, adres i numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: wykorzystanie surowców wtórnych, estetyka pracy
i oryginalność.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 czerwca 2013 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas imprezy plenerowej Żabionalia 2013,
a następnie wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w prasie
lokalnej Nowa Formacja.
5. Organizator przewiduje nagrody pieniężne za zajęcie I, II, III miejsca.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas
imprezy plenerowej Żabionalia 2013 w chybskim parku.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.chybie.pl oraz
w Urzędzie Gminy w Chybiu.

Podobne dokumenty