wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej

Transkrypt

wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej
...........................................................
................................. dnia ..........................
imię i nazwisko lub nazwa firmy
...........................................................
ulica
...........................................................
kod, miejscowość
...........................................................
telefon kontaktowy
Wójt Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej
Zwracam się o wydanie warunków wykonania ogrodzenia na działce nr …………………
połoŜonej przy drodze gminnej ul. ……………………………….. w …………………………
Działka nie posiada dojazdu*, posiada dojazd*, zlokalizowany od strony drogi gminnej.
Planowane ogrodzenie wykonane będzie z .………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Planowana odległość lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej ……………...……………. mb.
…………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
- szkic orientacyjny w skali 1:10 000 lub zbliŜonej z zaznaczoną kolorem przedmiotową działką,
- 1 egzemplarz mapy zasadniczej w skali 1: 1000 lub 1: 500 (ewentualnie kserokopia),
- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
- pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem
dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej.
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty