strana 1 - Český ráj

Transkrypt

strana 1 - Český ráj
CATALOGUE OF ACCOMMODATION AND SERVICES
UNTERKUNFTS-UND DIENSTLEISTUNGSKATALOG
KATALOG ZAKWATEROWANIE I USŁUGI
KATALOG UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB
SLUŽEB
DOVOLENÁ
v Č e s ké m r á ji
www.cesky-raj.info
Dovolená v Českém ráji
Hruboskalské skalní město
Info o katalogu
Vážení čtenáři,
dostáváte do ruky Katalog turistické nabídky, ubytování a služeb DOVOLENÁ V ČESKÉM RÁJI.
Bude vaším pomocníkem při rozhodování, kde strávit chvíle volna. V jeho první části vám
představíme, jakou turistickou nabídku můžete v Českém ráji najít. A v jeho druhé části najdete
přehled ubytovacích zařízení a dalších služeb cestovního ruchu.
Katalog vám pomůže získat základní přehled o tom, co vás čeká v Českém ráji. Další informace jsou pro vás připraveny v četných propagačních materiálech, v Infomapě a v Sezónních turistických novinách, které vycházejí před každou letní sezónou. Úplný informační servis najdete
na webových stránkách Sdružení Český ráj, které se stará o rozvoj cestovního ruchu v tomto
výjimečném turistickém regionu:
www.cesky-raj.info
Obsah
Strana
Turistický region Český ráj ............................ 5
Mapa regionu................................................ 9
Toulky přírodou ............................................10
Historie a památky .......................................17
Aktivní dovolená a relaxace ....................... 24
Dovolená s dětmi ........................................ 31
Kultura a zábava ......................................... 35
Tradice a venkov.......................................... 38
INZERCE
Regionální výrobci a prodejny .................... 44
Ostatní služby cestovního ruchu ................. 47
Turistické cíle ................................................51
Ubytování .................................................... 56
3
4
Dovolená v Českém ráji
Catalogue Info
Dear readers!
We are pleased to present HOLIDAYS IN THE BOHEMIAN PARADISE, a catalogue offering tourist information, accommodation and services. It will help you decide where to spend your leisure time. The first part presents tourist attractions
you can find in the Bohemian Paradise. The second part contains a useful list to help you find accommodation and other
tourist services.
This catalogue provides just a brief summary of what is awaiting you in the Bohemian Paradise. You can find much more
information in various promotional materials, in the Infomap and Seasonal Tourist Newspaper which are issued every year
before the summer season. A full information service is ready for you at the website of the Bohemian Paradise Association,
an organisation looking after tourism development in this wonderful region:
www.bohemian-paradise.info
Kataloginformationen
Sehr geehrte Leser,
Sie haben den Katalog des touristischen Angebotes, der Unterkunft und der Dienste URLAUB IM BÖHMISCHEN PARADIES
in der Hand. Er wird zu Ihrem Helfer beim Entscheidungsprozess, wo man Freizeit verbringen kann. In seinem ersten Abschnitt
stellen wir Ihnen vor, welches touristische Angebot Sie im Böhmischen Paradies finden können. In seinem zweiten Abschnitt
finden Sie Übersicht der Unterbringungsanlagen und weitere Dienste des Reiseverkehrs.
Der Katalog hilft Ihnen einen wesentlichen Überblick in einer kurz gefassten Form zu gewinnen, was Sie im Böhmischen Paradies
erwartet. Weitere Informationen sind für Sie in zahlreichen Werbematerialen, in der Infokarte und in der Saisontouristenzeitung,
die vor jeder Sommersaison herausgebracht wird, vorbereitet. Ein komplettes Infoservice finden Sie auf den Homepages Verein
Böhmisches Paradies, der sich um die Entwicklung des Reiseverkehrs in dieser außergewöhnlichen Touristenregion kümmert.
www.bohemian-paradise.info
Info o katalogu
Szanowni czytelnicy,
otrzymujecie Katalog oferty turystycznej, zakwaterowania i usług URLOP W CZESKIM RAJU. Będzie on Waszym pomocnikiem podczas podejmowania decyzji, gdzie spędzić wolne chwile. W jego pierwszej części zaprezentujemy Wam, jaką ofertę
turystyczną możecie znaleźć w Czeskim Raju. A w jego drugiej części znajdziecie spis miejsc zakwaterowania i dalszych usług
w ruchu turystycznym.
Katalog zwięzłą formą pomoże Wam uzyskać podstawowe informacje o tym, co Was czeka w Czeskim Raju. Dalsze informacje są przygotowane dla Was w różnych materiałach promocyjnych, i Infomapie i w Sezonowych Gazetach Informacyjnych,
które są wydawane przed każdym sezonem letnim. Zupełny serwis informacyjny znajdziecie na stronicach internetowych
Stowarzyszenia Czeski Raj, który stara się o rozwój ruchu turystycznego w tym wyjątkowym regionie turystycznym:
www.bohemian-paradise.info
www.cesky-raj.info
Contents
Page
Bohemian Paradise Tourism Region .......................5
Map of the Region ..................................................9
Nature Walks ........................................................10
History and Monuments .......................................17
Active Holidays & Relaxation ...............................24
Family Holidays .....................................................31
Culture & Entertainment ......................................35
Traditions & Villages .............................................38
ADVERTISEMENT
Regional Manufacturers & Points of Sale ........... 44
Other Tourist Services ...........................................47
Tourist Destinations ..............................................51
Accommodation....................................................56
Inhalt
Seite
Touristenregion Böhmisches Paradies ...................5
Karte der Region .....................................................9
Naturstreifzüge .....................................................10
Historie und Sehenswürdigkeiten ........................17
Aktivurlaub und Entspannung .............................24
Urlaub mit Kindern ...............................................31
Kultur und Unterhaltung ......................................35
Traditionen und das Land .....................................38
ANZEIGEN
Regionale Hersteller und Verkaufsstellen ........... 44
Andere Dienste des Reiseverkehrs .......................47
Touristische Ziele ..................................................51
Unterbringungsanlagen........................................56
Spis
Strona
Region Turystyczny Czeski Raj ...............................5
Mapa regionu .........................................................9
Wędrowanie przyrodą ..........................................10
Historia i zabytki ...................................................17
Urlop aktywny i relaksacja ...................................24
Urlop z dziećmi .....................................................31
Kultura i zabawa ...................................................35
Tradycje i wieś.......................................................38
OGŁOSZENIA
Regionalni producenci i sklepy ............................ 44
Pozostałe usługi w ruchu turystycznym ...............47
Cele turystyczne....................................................51
Zakwaterowanie ...................................................56
www.cesky-raj.info
Turistický region Český ráj
Turistický region
Český ráj
Rybník Věžák
N
a středním toku Jizery leží romantický kraj, ve kterém se spojila rozmanitost přírodních krás s bohatými
historickými památkami (hrady, zámky) a lidovou architekturou. Jejich vysoká koncentrace v tomto území byla důvodem, že již v 19. století začali hosté lázní Sedmihorky nazývat tuto část krajiny Českým rájem.
5
6
Turistický region Český ráj
Turistický region Český ráj leží v severovýchodních Čechách. Geograficky je ohraničen spojnicí Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. Na východě přechází v Podkrkonoší
a na severu je ohraničen Jizerskými horami a Krkonošemi.
www.cesky-raj.info
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
A GEOPARK UNESCO
Prachovské skály
Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skalními městy, rostlinnými a živočišnými společenstvy byla
hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné kraKarlov, Lomnice nad Popelkou
jinné oblasti v tehdejším Československu (v r. 1955).
V roce 2002 bylo území CHKO podstatně rozšířeno, takže
dnes tvoří téměř 14 % rozlohy celého stejnojmenného turistického regionu. V roce 2005 se Český ráj stal součástí
evropské a světové sítě geoparků UNESCO.
SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ
A TURISTICKÁ INFORMAČNÍ
CENTRA V REGIONU
K podpoře cestovního ruchu v Českém ráji se v roce 1992
spojily obce, města s dalšími právními subjekty a vytvořily
SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, které má v současné době 60 čle-
Bohemian Paradise Tourism Region
In the northeast of Bohemia, around the middle reaches of
the Jizera River, lies a romantic place where diverse natural
beauty combines with plentiful historical monuments (castles,
chateaus) and folk architecture. Their abundance in this area
was a reason why already in 19th century the visitors of Sedmihorky spa first named this region the Bohemian Paradise.
Czechoslovakia (in 1955). In 2002, the Protected Landscape
Area was largely extended and now it covers nearly 14 % of
the tourism region bearing the same name. In 2005, the Bohemian Paradise became a part of the European and World
Network of UNESCO Geoparks.
ate attractive tourist offer for visitors. They also publish numerous promotional materials and provide the information service at the official website www.bohemian-paradise.info.
The office of the Bohemian Paradise Association resides at
Markova 311, Turnov; mailing address:
PROTECTED LANDSCAPE AREA
AND UNESCO GEOPARK
THE BOHEMIAN PARADISE ASSOCIATION
AND TOURIST INFORMATION CENTRES
IN THE REGION
Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
e-mail: [email protected]
tel.: + 420 481 540 253
Exceptional diversity of the landscape with its typical rock
towns, and distinct fauna and flora were the main motive to
proclaim it the first protected landscape area in the then
Municipalities, towns and other legal entities have united
and established THE BOHEMIAN PARADISE ASSOCIATION to
promote tourism in the Bohemian Paradise. Their aim is to cre-
Visitors coming to the Bohemian Paradise can rely on services of many information centres offering information about
tourist attractions and services.
www.cesky-raj.info
nů. Jejich cílem je vytvořit turisticky atraktivní nabídku pro
návštěvníky. Mimo jiné vydávají řadu propagačních materiálů a zajišťují informační servis na oficiálních webových
stránkách www.cesky-raj.info. Kanceláře Sdružení Český ráj najdete na adrese Markova 311, Turnov. Adresa
pro doručování je:
Turistický region Český ráj
Návštěvníkům Českého ráje je k dispozici celá řada turistických informačních center, ve kterých lze získat nejen
informace o přírodních a historických památkách v Českém
ráji, ale také:
informace o ubytování a dalších službách cestovního ruchu,
informace o možnostech využití volného času
a tipy na výlety,
informace o kulturních, společenských a sportovních akcích,
informace o vlakových a autobusových spojích.
Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
e-mail: [email protected]
tel.: + 420 481 540 253
Informační centra zajišťují mj. také prodej pohlednic, map,
průvodců, knih, videokazet a DVD o Českém ráji, prodej
upomínkových předmětů a předprodej vstupenek. Některá
informační centra zajišťují i veřejný přístup na internet.
Zámek Sychrov
Touristenregion Böhmisches Paradies
Im nordöstlichen Böhmen auf dem Mittelflusslauf von Jizera liegt romantische Landschaft, in der die Vielfältigkeit der
Naturschönheiten mit den historischen Sehenswürdigkeiten
(Burgen, Schlösser) und Volksarchitektur verbunden wurde.
Ihre hohe Konzentration auf diesem Gebiet war ein Grund
dafür, dass schon im 19. Jahrhundert die Gäste des Kurortes
Sedmihorky diese Partie der Landschaft Böhmisches Paradies
zu nennen begannen.
wurden zum Hauptmotiv für Verkündigung des ersten Naturschutzgebietes in ehemaliger Tschechoslowakei (im Jahr
1955). Im Jahre 2005 ist Böhmisches Paradies ein Bestandteil
des Europa- und Weltnetzes der geologischen Parks UNESCO
geworden.
rem bringen sie eine ganze Reihe der Werbemitteln heraus
und stellen das Infoservice auf den offiziellen Home Pages
www.bohemian-paradise.info sicher. Büros von dem Verein Böhmisches Paradies finden Sie an der Adresse Markova
311, Turnov. Zustelladresse ist:
VEREIN BÖHMISCHES PARADIES
UND INFOZETREN IN DER REGION
NATURSCHUTZGEBIET
UND GEOLOGISCHER PARK UNESCO
Zur Unterstützung des Reiseverkehrs im Böhmischen Paradies haben sich die Gemeinden, Städte und weitere Rechtssubjekte zusammen geschlossen und haben den VEREIN
BÖHMISCHES PARADIES gebildet. Ihr Ziel ist ein touristisch
attraktives Angebot für die Besucher zu bilden. Unter ande-
Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
E-mail: [email protected]
Tel: +420 481 540 253
Außergewöhnliche Gliederung der Landschaft mit charakteristischen Felsenstädten, Pflanzen- und Tiergemeinschaften
Den Besuchern des Böhmischen Paradieses steht eine ganze
Reihe der touristischen Infozentren zur Verfügung, in denen
man Informationen über touristisches Angebot und über Dienste des Reiseverkehrs gewinnen kann.
Region turystyczny Czeski Raj
W Północnowschodnich Czechach na średnim biegu Izery
znajduje się romantyczna kraina, gdzie połączyła się różnorodność piękna przyrody z bogatymi zabytkami historycznymi
(zamki, pałace) i architekturą ludową. Ich wysoka koncentracja w regionie była przyczyną tego, że już w wieku XIX zaczęli nazywać goście sanatorium Sedmihorky tę część regionu
Czeskim Rajem.
CHRONIONY OBSZAR PRZYRODNICZY
I GEOPARK UNESCO
Wyjątkowe ukształtowanie krainy z charakterystycznymi miastami skalnymi, roślinnością i zbiorowiskiem świata
zwierząt były głównym motywem ogłoszenie tu pierwszego
chronionego obszaru przyrodniczego w ówczesnej Czechosłowacji (rok 1955). W roku 2005 został zaszeregowany Czeski
Raj do europejskiej i światowej sieci geoparków UNESCO.
STOWARZYSZENIE CZESKI RAJ
I TURYSTYCZNE PUNKTY
INFORMACYJNE W REGIONIE
Mając na celu wspieranie turystyki w Czeskim Raju zrzeszyły
się gminy, miasta z dalszymi podmiotami prawnymi i wytworzyły STOWARZYSZENIE CZESKI RAJ. Ich celem jest stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej dla gości. Oprócz innego
wydają cały szereg materiałów promocyjnych i zabezpieczają
serwis informacyjny na oficjalnych stronicach internetowych
www.bohemian-paradise.info. Biuro Stowarzyszenia Czeskiego Raju znajdziecie pod adresem Markova 311, Turnov.
Adresem doręczeniowym jest
Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
e-mail: [email protected]
tel.: + 420 481 540 253
Dla gości Czeskiego Raju istnieje cały szereg informacyjnych
punktów turystycznych, w których można uzyskać informacje
o ofercie turystycznej i usługach turystycznych.
7
8
Turistický region Český ráj
www.cesky-raj.info
Přehled turistických informačních center
List of Tourist Information Centres
Übersicht der touristischen Infozentren
Spis turystycznych punktów informacyjnych
INFOCENTRUM DOLNÍ BOUSOV
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MNICHOVO HRADIŠTĚ
Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov, +420 322 312 001
[email protected], www.infocentrum.dolnibousov.cz
INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 322 173
[email protected], www.kulturamb.eu/ic
INFORMAČNÍ CENTRUM SEMILY
Riegrovo náměstí 68, 513 01 Semily, +420 481 624 721, +420 481 629 290
[email protected], www.semily.cz
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
MĚSTA LOMNICE NAD POPELKOU
Husovo náměstí 44, 512 51 Lomnice nad Popelkou
+420 481 673 107, +420 739 568 347, [email protected]
www.kislomnice.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JIČÍN
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, +420 493 534 390
[email protected], [email protected], www.kzmj.cz
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště
+420 326 776 739, +420 326 772 464
[email protected], www.mnhradiste.cz
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM SOBOTKA
náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka, +420 493 571 587
[email protected], www.sobotka.cz
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ROVENSKO POD TROSKAMI
Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 481 381 050
[email protected], www.rovensko.cz
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TURNOV
Náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov, +420 481 366 255
[email protected], www.cesky-raj.info, www.infocentrum-turnov.cz
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
+420 484 353 333, +420 722 793 091
[email protected], www.zeleznybrod.cz, www.travniky.info
SEZONNÍ INFORMAČNÍ CENTRA
SEASONAL INFORMATION CENTRES
SAISONINFORMATIONSZENTREN
SEZONOWE CENTRA INFORMACYJNE
Tato informační centra jsou otevřena v letních měsících Information Centres Opened in Summer Season Only
den Sommermonaten geöffnet Niniejsze punkty informacyjne są otwarte tylko w miesiącach letnich
ARBORETUM BUKOVINA INFORMAČNÍ STŘEDISKO SEV ČESKÝ RÁJ
Hrubá Skála
INFORMAČNÍ STŘEDISKO KNĚŽMOST
Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost, +420 326 784 292, [email protected]
INFORMAČNÍ STŘEDISKO MALÁ SKÁLA
Vranové 1. díl 12, 468 22 Malá Skála, +420 483 392 045
[email protected], www.mala-skala.cz
INFORMAČNÍ STŘEDISKO SPRÁVY CHKO ČESKÝ RÁJ
U RYBNÍKU VĚŽÁK
Diese Infozentren sind nur in
SEZÓNNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA HOŘE TÁBOR
hora Tábor, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 673 107
+420 739 568 347, [email protected], www.kislomnice.cz
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NOVOPACKO
F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka, tel.: +420 493 721 943
[email protected], www.novapaka.cz
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO BOZKOV
512 13 Bozkov, +420 481 313 380, +420 603 368 471
[email protected], [email protected]
www.obecbozkov.cz
www.cesky-raj.info
Mapa regionu
9
10
Toulky přírodou
www.cesky-raj.info
Jak se chovat v chráněné krajinné oblasti
How to behave in a protected landscape area
Wie soll man sich im Naturschutzgebiet benehmen
Jak zachowywać się w chronionym rezerwacie przyrodniczym
Na kole jezděte po cestách a značených cyklotrasách. Mimo poškozujete přírodu. When riding
your bike, stay on roads and marked trails. Don‘t
harm nature.
Rad-fahren auf den Wegen und
markierten Radwegen. Sonnst beschädigen
Sie die Natur.
Na rowerze jeździjcie drogami
i oznakowanymi trasach rowerowych. Poza nimi
uszkadzacie przyrodę.
Automobily parkujte pouze na označených parkovištích. Vjíždět mimo vyhrazená místa je zakázáno. Park your vehicles only in special car parks.
Parking outside marked areas is forbidden.
Ihre Wagen parken Sie nur auf markierten Parkplätzen. Einfahren außer auf dazu bestimmten
Samochody parkujcie
Plätzen ist verboten.
wyłącznie na oznaczonych parkingach. Zabrania
się wjeżdżania poza wyznaczone miejsca.
Odpadky do přírody nepatři. Co si do přírody doTrash does
nesete, zase si z přírody odneste.
not belong to nature. Take out what you brought
Müll gehört nicht in die Natur. Was Sie in
in.
die Natur bringen, nehmen Sie auch aus der Natur
mit. Odpadki nie należą do przyrody. Co przyniesiecie do przyrody, to z przyrody odnieście.
Při svých výletech používejte cesty a turisticky
značené stezky. Mimo poškozujete přírodu.
When hiking, stay on roads and marked paths.
Don‘t harm nature. Auf den Ausflügen benutzen Sie die Wege und markierte Pfade, sonnst
beschädigen Sie die Natur.
Podczas swoich
wycieczek korzystajcie z dróg i oznakowanych
ścieżek turystycznych. Poza nimi uszkadzacie
przyrodę.
Nerušte zvířata, nechejte rostliny růst, kameny
Do not disturb animals, let
ležet a skály stát.
plants grow; leave stones and rocks at peace.
Stören Sie, bitte die Tiere nicht! Lassen Sie Pflanzen wachsen, Steine liegen und Felsen stehen!
Nie płoszcie zwierząt, pozwólcie rosnąć roślinom, leżeć kamieniom i stać skałom.
Lezení pouze pro horolezce podle pravidel pískovcového lezení. Climbing allowed for climbers only pursuant to sandstone rock climbing
Klettern nur für Bergsteiger nach den
rules.
Regeln für Sandklettern.
Wspinaczka tylko
dla taterników według zasad wspinaczki piaskowcowej.
Nevyrývejte své pozdravy do skal a stromů, využijte soudobých komunikačních možností.
Do not carve your messages into rocks and trees,
use modern means of communication.
Ritzen
Sie nicht Ihre Grüße in die Felsen und Bäume ein,
nutzen Sie gegenwärtige Möglichkeiten der Kommunikation. Nie rzeźbijcie swoich pozdrowień
w skałach i na drzewach, korzystajcie z nowoczesnych możliwości komunikacyjnych.
Své zvířecí společníky mějte na vodítku, neohrozíte tak volně žijící živočichy. Leave your pets
on a leash - they are dangerous for wild animals.
Ihre Hunde führen Sie immer auf der Leine,
Sie bedrohen so frei lebende Lebewesen nicht.
Swoich towarzyszy zwierzęcych trzymajcie
na smyczy, abyście nie zagrażali istot wolno
żyjących.
Na koních jezděte jen po cestách a vyhrazených
místech. Mimo poškozujete přírodu.
When
riding horses, stay on roads and marked areas.
Don‘t harm nature.
Pferde reiten Sie nur auf
den dazu bestimmten Wegen und Plätzen. Sonnst
beschädigen Sie die Natur.
Jeździjcie konno
tylko po ścieżkach i wyznaczonych miejscach.
Poza nimi uszkadzacie przyrodę.
Nevstupujte do jeskyní a pod převisy, rušíte jejich
obyvatele.
Do not enter caves and rock cliffs,
and disturb their inhabitants.
Treten Sie nicht
in die Höhlen und unter Vorsprünge ein, Sie stören
ihre Einwohner. Nie wstępujcie do jaskiń i pod
występy skalne, nie płoszcie ich mieszkańców.
Stanujte a bivakujte pouze ve vyhrazených kempech, oheň rozdělávejte na vyhrazených ohništích.
Tábořeni a rozděláváni ohňů mimo vyhrazená
místa je zakázáno.
Tents and bivouac allowed
in campsites only, campfires are allowed in designated areas only. No camping and campfires
allowed outside designated areas.
Zelten und
biwakieren Sie nur auf dazu geeigneten Campingplätzen, Feuer machen Sie auf dazu bestimmten
Feuerstätten. Lagerung und Feueranmachen ist
außer dazu bestimmten Plätzen verboten. Biwakujcie i stawiajcie namioty tylko w przeznaczonych
do tego campingach, ogień palcie tylko w wyznaczonych ogniskach. Zabrania się biwakowania
i rozpalania ognia poza miejscami wyznaczonymi.
Chovejte se tiše, vychutnáte si krajinu v celém jejím
půvabu a kráse. Keep quiet to enjoy all charms
and beauties of nature. Benehmen Sie sich still,
Sie genießen so die Natur in Ihrer ganzen Anmut
und Schönheit. Zachowujcie się cicho, skosztujecie przyrody w całym jej powabie i cudowności.
www.cesky-raj.info
Toulky přírodou
Toulky
přírodou
Pantheon, Malá Skála
K
rajina Českého ráje má tři tváře. V jižní části se pozvolna zvedají víceméně vodorovně uložené horniny
české křídové pánve. Severní část regionu tvoří odlišný a geologicky pestrý přechod k horským masivům
Krkonoš a Jizerských hor. Ve střední jádrové části dominuje oblast kvádrových pískovců, vrcholící romantickými skalními městy a hluboce zaříznutými kaňony. Jedinečnou členitost reliéfu dotvářejí i charakteristické
výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Trosky, Kozákov, Mužský, Káčov, Vyskeř atd.).
11
12
Toulky přírodou
www.cesky-raj.info
Rybník Hrudka
SKÁLY, SKALNÍ MĚSTA
A ROMANTICKÁ ÚDOLÍ
K nejznámějším skalním městům patří nepochybně
Hruboskalské skalní město, které je charakteristické
impozantními věžemi, dosahujícími výšky až 55 m, a strmými kaňony, vedoucími z okrajových skalisek do hlubokých romantických údolí. Nejvýchodněji jsou v oblasti
Českého ráje položeny Prachovské skály, kde začala
historie českého pískovcového horolezectví. Nezapomenutelné skalní město vzniklo jako pozůstatek pískovcové plošiny, rozčleněné stržemi a roklemi s převahou
štíhlých věží a pilířů, s nápadnými vertikálními spárami
a kouty s množstvím skalních ostrohů. U města Sobotka
leží údolí Plakánek, jehož dva kilometry dlouhé hlavní údolí s řadou bočních údolíček zdobených skalními
útvary má podobu hlubokého kaňonu s bohatým lesním
porostem a s typickou flórou. Spolu s dochovaným gotickým hradem Kost má pro návštěvníky neopakovatelné kouzlo.
Perlou Českého ráje je severnější Maloskalsko. Výrazný Vranovský hřeben a Suché skály jsou pozůstatkem obrovské kry, kterou alpsko-karpatské vrásnění vyzdvihlo a postavilo do kolmé polohy. Úzký skalní masiv
na pravém břehu Jizery byl ve středověku využit jako
základ obranných hradů Vranov a Frýdštejn. Vyhlídka
nad Jizerou poskytuje neopakovatelný panoramatický
pohled na meandr Jizery v místech, kde skalní kru prorazila řeka. Nezapomenutelný je pohled na rozeklaný
hřeben Suchých skal (známé jako „České Dolomity“)
na protější straně řeky, hojně využívaný milovníky ho-
Nature Walks
You will hardly find another place in Central Europe where
such a variety of natural beauty combined with human artefacts is concentrated in such a small area - rocks, canyons,
deep valleys with ponds and rivers, caves and lookout points.
ROCKS, ROCK TOWNS
AND ROMANTIC VALLEYS
One of the most famous rock towns is Hruboskalské Rock
Town known for its impressive rock towers, reaching up to 55
metres high, as well as romantic valleys. Prachovské Rocks
lie in the easternmost corner of the Bohemian Paradise. Near
the town of Sobotka lies the Plakánek valley where visitors
can admire its magic beauty next to the well preserved gothic
castle of Kost.
Maloskalsko in the north is a true jewel of the region. The
distinct Vranovský Ridge and Suché Rocks are what has
been left of a huge earth block that was erected by the AlpineCarpathian collision. The narrow rock block on the left bank of
the Jizera River served as foundations for Vranov and Frýdštejn
defence castles in the middle ages. Rocks near Besedice, together with the rock maze Kalich and Chléviště, offer spectacular
views over the entire valley. Another tourist attraction is a group
of Borecké Rocks near Rovensko pod Troskami. You can enter
Klokočské and Betlémské Rocks either taking a path past the
romantic castle of Rotštejn or through the unique passageway
of Klokočské Passages. Drábské světničky are one of the most
popular destinations in the east. Together with Příhrazské
Rocks they constitute a part of the so-called Žehrov tectonic
block characterised by the distinct basalt hill Mužský.
LOOKOUT POINTS
While the Bohemian Paradise is far from being a mountain
range or even highlands, you will find there quite a difference
of altitude, not unlike the mountains. This variety suggests
many lookout opportunities. The region’s watch tower is the
magical mountain of Kozákov. On the peak, there is a lookout
tower offering a panorama view over the Krkonoše Mountains
and the entire region towards Ještědský Ridge and the Jizera
Mountains. Spectacular views open from many other places,
such as Trosky, Kumburk, or Hrubá Skála.
RIVER AND WATER SURFACES
The Jizera River is the backbone of the region. Its beauty
is astonishing, especially in the canyon between the towns
of Semily and Železný Brod. It is fed by numerous reeks
and streams pouring into it from deep valleys of the Bohemian
Paradise. On their way, they also feed water into many ponds,
such as Věžický, Nebákovský, Vidlák or Žabakor, and Komárovský Pond, to mention at least some of them.
OTHER NATURAL SIGHTS
Bozkovské Dolomite Caves in the north hide the largest
underground lake in the Czech Republic. This unique site was
proclaimed a National Nature Monument.
www.cesky-raj.info
rolezectví. Skály u Besedic se skalním bludištěm Kalich a Chléviště nabízejí několik atraktivních výhledů
na celé maloskalské údolí. Besedické skály a skály
na Sokolu s četnými slujemi, průchody a soutěskami,
mnohde tvořenými zřícenými skalními bloky, byly v časech náboženského útlaku útočištěm Českých bratří.
Turisticky atraktivní je i skupina Boreckých skal u Rovenska pod Troskami. Do oblasti Klokočských skal,
na které plynule navazují Betlémské skály, můžeme
vstoupit kolem romantického hradu Rotštejn nebo unikátními Klokočskými průchody. Mohutné skalní bloky,
z nichž vystupuje jen několik osamocených věží, dávají
nahlédnout způsob ukládání hornin na dně křídového
moře. Na jihozápadě jsou jednou z nejvyhledávanějších
oblastí Drábské světničky. Spolu s Příhrazskými skalami patří k tzv. Žehrovské tektonické kře, z níž vystupuje čedičový vrchol Mužský.
Toulky přírodou
MÍSTA DALEKÝCH ROZHLEDŮ
Ač Český ráj není horstvem, pohořím, ba ani vrchovinou, najdeme v něm výškové rozdíly jako v některých
horách. Z nejnižšího bodu, kde Jizera za Mladou Boleslaví opouští Český ráj (ve výšce mírně pod 200 m n.m.), je
na nejvyšší bod – Kozákov – převýšení téměř 550 metrů. Tato výšková členitost dává tušit, že je zde mnoho
příležitostí k rozhledům. Krajina tohoto regionu nabízí
díky své členitosti a geomorfologické pestrosti téměř sto
výhledových a rozhledových bodů s nečekanými a nezvyklými pohledy, mnohdy i kruhovými. Strážnou horou
regionu je tajemná hora Kozákov. Na jejím vrcholu stojí
rozhledna, umožňující kruhový výhled od Krkonoš přes
celý region k Ještědskému hřebenu a Jizerským horám.
Prachovské skály
Achát
Skokanský můstek K – 70, Lomnice nad Popelkou
Naturwanderungen
Anscheinend findet man nirgendwo in Mitteleuropa so viele Naturdenkwürdigkeiten kombiniert mit den menschlichen Schöpfungen auf so einer kleinen Fläche – Felsen, Schluchten, tiefe Täler mit
Teichen und Flüssen, Höhlen und Stellen der weiten Aussichten.
FELSEN, FELSENSTÄDTE
UND ROMANTISCHE TÄLER
Zu den bekanntesten Felsenstädten gehört zweifellos Felsenstadt Hrubá Skála, die durch imposante Türme, die bis zur Höhe
55m reichen und steile Cañons, die von Randfelsen bis in die tiefe
romantische Täler führen, charakterisiert sind. Am östlichsten
liegen im Böhmischen Paradies Prachovské Felsen. Bei der Stadt
Sobotka liegt das Tal Plakánek, das zusammen mit gut erhaltener
gotischer Burg Kost für die Besucher einmalige Faszination hat.
Eine Perle des Böhmischen Paradieses ist das nördlichere
Maloskalsko. Markanter Vranovský hřeben (Kamm) und
Suché Felsen (Trockenfelsen) sind Überrest riesiger Eischolle, die die alpin-karpatische Faltenbildung aufgehoben und
in senkrechte Position aufgestellt hat. Enges Massiv auf dem
rechten Ufer der Iser wurde im Mittelalter als Fundament der
Verteidigungsburgen Vranov und Frýdštejn. Felsen bei Besedice mit Felsenlabyrinth Kalich und Chléviště bieten attraktive Aussichten auf den ganzen Maloskalské Tal. Touristisch
sehr attraktiv ist auch die Gruppe von Borecké Felsen bei
Rovensko pod Troskami. In das Gebiet der Klokočské Felsen
a Betlémské Felsen können wir an der romantischen Burg
Rotštejn vorbei oder durch einmalige Klokočské Durchgänge
einsteigen. Im Südwesten gehören zu den meist gesuchten Gebieten Drábské světničky (Häscher Zimmerleien).Zusammen
mit Příhrazské Felsen gehören zu s.g. Žehrovské tektonischer
Eischolle, von der der Basaltgipfel Mužský aussteigt.
PUNKTE DER WEITEN AUSSICHTEN
Obwohl das Böhmische Paradies kein Massiv, Gebirge und
auch kein Bergland ist, finden wir hier Höhenunterschiede,
wie in manchem Gebirge. Diese Höhengliederung ergibt eine
Vermutung, dass es hier viele Gelegenheiten zu schönen Aussichten gibt. Wächterberg der Region ist geheimnisvoller Berg
Kozákov. Auf deren Gipfel steht ein Aussichtsturm, der die
Kreisaussicht von Riesengebirge über die ganze Region bis
zum Ještědský Kamm und Isergebirge ermöglicht. Schöne
Aussichten öffnen sich auch von vielen anderen Stellen, z.B.
von Trosky, Kumburk und Hrubé Skály.
DER FLUSS UND WASSERFLÄCHEN
Kern der Region bildet der Fluss Jizera. Er ist hinreißend im
Cañon zwischen den Städten Semily und Železný Brod. Von
den tiefen Tälern fließen in ihn Bäche und Flüsschen, die auf
ihrer Wallfahrt noch zahlreiche Teiche zu tränken geschafft haben, von denen wir wenigstens Věžický, Nebákovský, Vidlák
oder Žabakor und Komárovský Teich nennen sollten.
ANDERE NATURDENKMÄLER
Zu den nördlichen Gebieten gehören Boskovské Dolomitenhöhlen, in denen sich der größte unterirdischer See in
Tschechien befindet.
13
14
Toulky přírodou
www.cesky-raj.info
Krásné výhledy se otevírají také z mnoha dalších míst –
např. z Trosek, Kumburku či z Hrubé Skály.
ŘEKA A VODNÍ PLOCHY
Páteř regionu tvoří řeka Jizera, přivádějící od severu
vody z Krkonoš a Jizerských hor. Je úchvatná zejména
v kaňonu mezi městy Semily a Železný Brod, zajímavé
jsou i meandry, jimiž vyzdobila Maloskalsko. Z hlubokých
údolí Českého ráje do ní přitékají potoky a říčky, které
na své pouti stačily ještě napojit i četné rybníky, z nichž
jmenujme alespoň Věžický, Nebákovský, Vidlák či Žabakor a Komárovský rybník.
JINÉ PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Bozkovské dolomitové jeskyně
Do severních oblastí patří Bozkovské dolomitové jeskyně, v nichž se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny
Národní přírodní památkou.
Krajinu Českého ráje přetváří člověk již mnoho tisíciletí,
jeho působení bylo dosud v relativní rovnováze s přírodou.
Vzácnou ukázkou takovéhoto přetváření krajiny je tzv.
Valdštejnská a Mariánská zahrada.
Patrně nikde jinde ve střední Evropě se nenajde tolik přírodních zajímavostí v kombinaci s lidskými výtvory na tak
malé ploše. Skály, rokle, hluboká údolí s rybníky a vodními toky, jeskyně i místa dalekých rozhledů. K tomu hrady,
zámky, lidská sídla i extravilán s lesy a hospodářsky využívanou půdou. To vše protkáno sítí turistických a cykloturistických značených cest.
Wędrowanie przyrodą
Chyba nigdzie w Europie Środkowej nie znajdzie się tyle ciekawostek przyrodniczych w kombinacji z wytworami ludzkimi
na tak małej powierzchni – skały, wąwozy, głębokie doliny ze
stawami, rzekami strumykami, jaskinie i miejsca umożliwiające dalekie widoki.
SKAŁY, MIASTA SKALNE
I ROMANTYCZNE DOLINY
Do najbardziej znanych miast skalnych należy niewątpliwie
Hruboskalskie Miasto Skalne, które charakteryzują wspaniałe wieże, dosięgające wysokości 55 m i romantyczne doliny. Prachovskie Skały są wysunięte najbardziej na wschód
Czeskiego Raju. Obok miasta Sobotka znajduje się dolina
Plakanek, który wraz z gotyckim zamkiem Kost przynosi odwiedzającym niepowtarzalne doznania.
Perłą Czeskiego Raju jest bardziej na północ położony region Ziemia Maloskalska. Wyraźny Grzbiet Wranowski
i Suche Skały są pozostałością olbrzymiej kry, którą podniosło alejsko – karpackie pofałdowanie i postawiło do pozycji
pionowej. Wąski masyw skalny na prawym brzegu Izery był
wykorzystywany w średniowieczu jako fundament grodów
Vranov i Frydsztejn. Skały obok Besedic z labiryntem skalnym
Kalich i Chléviště/Chlewiszcze oferują atrakcyjne widoki
na całą dolinę maloskalską. Atrakcyjna turystycznie jest też
grupa Boreckich skał obok Rovenska pod Troskami. Na obszar Klokoczskich i Betlejemskich Skał, możemy wejść obok
romantycznego zamku Rotsztejn lub przez unikatowe przejścia Klokockie. Na południowym zachodzie znajdują się bardzo popularne Drabskie Svetnicki. Razem z Příhrazskimi
Skałami należą do tzw. Żehrovskiej Kry Tektonicznej, z której
występuje bazaltowy wierzchołek Mužski.
MIEJSCA DALEKICH WIDOKÓW
Pomimo tego, że Czeski Raj to nie góry, pasmo górskie,
a nawet nie wyżyna, znajdziemy tu różnice wysokościowe jak
w niektórych górach. Takie rozczłonkowanie wysokościowe
pozwala przypuszczać, że znajduje się tu dużo możliwości
widokowych. Górą strażniczą regionu jest tajemnicza Góra
Kozákov. Na jej szczycie stoi punkt widokowy, umożliwiający
widok w okręgu od Karkonoszy przez cały region do Grzbietu Ještědskiego/Jeszczeckiego i Gór Izerskich. Piękne widoki
otwierają się również z dalszych miejsc -np. z Trosek, Kumburku, lub z Hrubej Skály.
RZEKA I PRZESTRZENIE WODNE
Kręgosłup regionu tworzy rzeka Izera. Jest ona zachwycająca przede wszystkim w kanionie pomiędzy miastami Semily i Železný Brod. Z głębokich dolin Czeskiego Raju wpływają do niej strumyki i rzeczki, które na swej drodze zdążyły jeszcze
napełnić i dużo stawów, z których podajemy choć kilka Věžicki,
Nebákovski, Vidlák, lub Žabakor i Komárovski staw.
INNE CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
Do części północnej należą Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe, w których znajduje się największe jezioro podziemne
w Czechach. Ze względu na swoją wyjątkowość jaskinie te
zostały ogłoszone Narodowym Zabytkiem Przyrodniczym.
www.cesky-raj.info
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY A EXPOZICE
NATURAL
NATÜRLICHE ATATTRACTIONS AND EXPOSITIONS
CIEKAWOSTKI
TRAKTIVITÄTEN UND EXPOSITIONEN
I EKSPOZYCJE PRZYRODNICZE
Toulky přírodou
Zřícenina hradu Rotštejn
Bozkov - vyhlídkový ochoz kostela Bozkov – church lookout
gallery Bozkov – Aussichtslaufgang der Kirche
Bozkov
– widokowa galeria kościoła, 512 13 Bozkov, +420 481 313 380,
+420 603 368 471 (IC Bozkov)
Rozhledna Dubecko Dubecko Lookout Tower Aussichtsturm Dubecko Punkt widokowy Dubecko, Mírová pod Kozákovem, +420 481 321 681, +420 603 260 133, [email protected],
www.mirova.cz
Kopanina Lookout Tower
Rozhledna Kopanina
Aussichtsturm Kopanina
Punkt widokowy Kopanina, 463 42 Frýdštejn, +420 483 393 060, [email protected],
www.frydstejn.cz
Rozhledna Kozákov Kozákov Lookout Tower Aussichtsturm Kozákov
Punkt widokowy Kozákov, Kozákov 45,
513 01 Semily, +420 481 625 294, 420 724 096 226, kct.semily@
seznam.cz, www.kct.semily.cz
Rozhledna Kozinec
Kozinec Lookout Tower
Aussichtsturm Kozinec
Punkt widokowy Kozinec, Vidochov,
+420 739 601 100, [email protected], kozinec.xf.cz
Milohlídka – Čeřovka
Rozhledna Milohlídka – Čeřovka
Lookout Tower
Aussichtsturm Milohlídka – Čeřovka
Punkt widokowy Milohlídka – Čeřovka, Pod Čeřovkou 992,
506 01 Jičín, +420 605 322 574
Rozhledna na vrchu Tábor Lookout Tower on Tábor Hill
Aussichtsturm auf dem Gipfel Tábor Punkt widokowy
na szczycie Tábor, Chlum 20, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Bozkovské dolomitové jeskyně Bozkovské Dolomite Caves
Bozkoveské Dolomitenhöhlen Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe, 512 13 Bozkov, +420 481 682 167, +420 481 682 228,
[email protected], www.bozkovske-jeskyne.cz, www.caves.cz
Josef Malý Gallery – Kost
Galerie Josef Malý – Kost
Bildergalerie Josef Malý – Burg Kost Galeria Josef Malý –
Kost, Podkost, 507 45 Mladějov v Čechách
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Town Museum & Gallery Stadtmuseum
und Bildergalerie Lomnice nad Popelkou Miejskie Muzeum i Galeria Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 43, 512 51
Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 872, +420 481 671 872,
[email protected], www.muzeumlomnice.cz
Městské muzeum Nová Paka – Klenotnice drahých kamenů
Nová Paka Town Museum – Gemstone Treasury Stadtmuseum Nová Paka – Schatzkammer der Edelsteine Muzeum Miejskie Nová Paka – Skarbiec drogich kamieni, ul. F. F.
Procházky 70, 509 01 Nová Paka, +420 493 721 943, novapaka@
muzeum.cz, www.novapaka.muzeum.cz, www.muzeum.cz
Městské muzeum Rovensko – muzeum drahých kamenů
Rovensko Town Museum – Gemstone Museum Stadtmuseum Rovensko – Museum der Edelsteine Muzeu Miejskie
Rovensko – Muzeum kamieni szlachetnych, Náměstí Prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 481 382 236,
+420 481 382 119, [email protected], www.rovensko.cz
Chléviště
ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÉ VĚŽE LOOKOUT TOWERS
AND VIEWPOINTS AUSSICHTSTÜRME PUNKTY WIDOKOWE I WIEŻE WIDOKOWE
Muzeum Českého ráje The Bohemian Paradise Museum
Museum des Böhmischen Paradieses
Muzeum Czeskiego Raju, Skálova 71, 511 01 Turnov, +420 481 322 106,
+420 481 325 277, +420 736 145 354, [email protected],
www.muzeum-turnov.cz
Muzeum přírody Českého Ráje
The Bohemian Paradise
Museum of Nature Naturmuseeum des Böhmischen Paradieses
Muzeum Przyrody Czeskiego Raju, Prachov 37,
506 01 Jičín, +420 493 524 626, +420 732 858 380, [email protected], www.mpcr.cz
Prachovské Rocks
Prachovské FelPrachovské skály
sen Prachovskie Skały, 506 01 Prachov, +420 777 901 211,
[email protected], www.prachovskeskaly.com
Votrubcův lom a muzeum drahých kamenů
Votrubec´s
Votrubecs Steinbruch
Mine and Gemstone Museum
und Museum der Edelsteine
Łom Votrubca i Muzeum
Kamieni Szlachetnych, Kozákov 20, 512 63 Radostná p. Koz.,
+420 481 320 108, +420 608 352 190
Výstava kamenů Anna Malá
Anna Malá Stone Exhibition
Ausstellung der Steine- Anna Malá
Wystawa
kamieni Anna Malá, Hrubá Skála, místní fara 511 01 Turnov,
+420 732 986 155, +420 721 090 938
Výstava drahých kamenů Radostná pod Kozákovem Radostná pod Kozákovem Gemstone Exhibition Ausstellung
Wystawa kader Edelsteine Radostná pod Kozákovem
mieni szlachetnych Radostná pod Kozákovem, OU Radostná
p. Koz., 512 63 Radostná pod Kozákovem, +420 777 898 170,
+ 420 723 738 686, [email protected]
Rozhledna
Dubecko
15
16
Toulky přírodou
Drábské světničky
www.cesky-raj.info
Skalní vyhlídka Hlavatice a další vyhlídky na hradech, zámcích
a skalních útvarech.
Hlavatice Rock Viewpoint and more
viewpoints in castles, chateaus and rock formations.
Felsenfernsicht Hlavatice und andere Aussichten auf den Burgen,
Schlössern und Felsgebilden. Skalny punkt widokowy a dalsze punkty widokowe na zamkach i pałacach i formacjach skalnych.
NAUČNÉ STEZKY NATURE TRAILS
ŚCIEŻKI DYTAKTYCZNE
LEHRPFADE
Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky Sedmihorky Children Forest Trail Kinderwaldlehrpfad Sedmihorky Dziecięca
Leśna Ścieżka Dydaktyczna Sedmihorky
Naučná stezka 1866 bitva u Jičína 1866 Battle of Jičín Trail
Lehrpfad 1866 Schlacht bei Jičín Ścieżka Dydaktyczna Bitwa
pod Jičínem 1866
Naučná stezka Besedickými skalami Besedické Rocks Nature Trail Lehrpfad durch BesedickéFelsen Ścieżka Dydaktyczna
Skałami Besedickými
Naučná stezka Hruboskalsko
Hruboskalsko Nature Trail
Lehrpfad Hruboskalsko Ścieżka Dydaktyczna Ziemia Hruboskalska
Naučná stezka lodžie
Loggia Trail
Ścieżka Dydaktyczna Loggia
Lehrpfad Loggia
Naučná stezka Po stopách K. V. Raise Following in Footsteps
of K. V. Rais Lehrpfad auf der Spur von K.V.Rais Ścieżka Dydaktyczna Śladami K. V. Raise
Naučná stezka Podtrosecká Údolí Podtrosecká Valleys Nature Trail Lerhpfad Podtrosecká Täler Ścieżka Dydaktyczna
Podtrosecka Dolina
Valdická brána Valdická Gate Valdicer Tor Valdicka
Brana, Valdštejnovo náměstí, 506 01 Jičín, +420 737 345 225,
[email protected]
Naučná stezka Sychrov - Lesní putování s Kamilem Rohanem
Sychrov Nature Trail – Wandering Forest Paths with Kamil Rohan Lehrpfad Sychrov – Wanderung mit Kamil Rohan Ścieżka
Dydaktyczna Sychrov – Leśne Wędrowanie z Kamilem Rohanem
Naučná stezka války 1866 bitvy u Mnichova Hradiště a Kuřivod 1866 Battle of Mnichovo Hradiště and Kuřivody Trail Lehrpfad 1866 Schlacht bei Mnichovo Hradiště a Kuřivody Ścieżka
Dydaktyczna Bitwa pod Mnichovem Hradiště i Kuřivodami 1866
Vyhlídka ze skokanského můstku K – 70 K – 70 Ski Jump
Viewpoint Aussicht von der Sprungschanze K-70 Widok
ze skoczni narciarskiej K – 70, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
+420 481 671 249, +420 481 671 250, +420 604 809 259, klub@
lsklomnice.cz, www.lsklomnice.cz
Šťastná země
Naučná stezka Putování Raisovým krajem s dětmi Wandering the Land of Rais with Children Lehrpfad Wanderung durch
Landschaft von K.V.Rais mit Kindern
Ścieżka Dydaktyczna
Wędrowanie Krajem Raisa z Dziećmi
Naučná stezka Údolí Plakánek Plakánek Valley Nature Trail
Lehrpfad Tal Plakánek Ścieżka Dydaktyczna Dolina Plakánek
Věž kostela sv. Petra a Pavla Saints Peter and Paul’s Church
Tower Kirchentor St. Peter und Paul Wieża kościoła św.
Petra a Pavla, Husova, 513 01 Semily, +420 774 976 241 (Galerie XY)
Old Town Hall Viewpoint
Vyhlídková věž Stará radnice
Aussichtsturm altes Rathaus
Wieża widokowa Stará
radnice/Stary Ratusz, Staroměstské náměstí, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 323 781, www.kssvet.cz
Riegrova stezka
Riegrova stezka - naučná stezka Údolí Jizery Rieger’s Trail –
Jizera Valley Nature Trail Riegerlehrpfad – Lehrpfad durch Jizera
Tal Ścieżka Dydaktyczna Riegra – Dolina Izery
Turnov
Zámecká naučná stezka Turnov - Hrubý Rohozec
- Hrubý Rohozec Castle Trail Schlosslehrpfad Turnov – Hrubý Rohozec Zamkowa Ścieżka Dydaktyczna Turnov - Hrubý Rohozec
Vodní elektrárna Spálov
Naučná stezka Prachovské skály
Trail Lehrpfad Prachovské Felsen
chovskie Skały
Prachovské Rocks Nature
Ścieżka Dydaktyczna Pra-
Naučná stezka Prožitkový geopark Český ráj v areálu
Šťastná země The Bohemian Paradise Experience Geopark
Lehrpfad Erlebnisgeopark Böhmisches
in the Merry Land
Paradies im Areal Glückliches Land Ścieżka Dydaktyczna Doznaniowy Geopark Czeski Raj w areakle Šťastná země/Szczęśliw Ziemia
Naučná stezka Příhrazské skály
Trail Lehrpfad Příhrazské Felsen
hrazskie Skały
Příhrazské Rocks Nature
Ścieżka Dydaktyczna Pří-
Suché skály
www.cesky-raj.info
Historie a památky
Historie
a památky
Město Jičín
V
Českém ráji se lidem líbilo odedávna. Nejstarší stopy lidí jsou ze starší doby kamenné. Už 10 000 let př.
n. l. byl kraj trvale osídlen, o pět tisíciletí později již zde hospodaří první zemědělci a svahy Kozákova poskytují lidem jaspis k výrobě různých nástrojů. Lid popelnicových polí ve 2. tisíciletí př. n. l. buduje ve vhodném
skalním terénu první pevná hradiště. Kolem začátku našeho letopočtu zde o moc soupeří Keltové a Germáni,
v 6. století je pak vystřídají Slované. Koncem prvního tisíciletí začíná zemědělská kolonizace a vznikají hrady
a města. Od 10. stol. spadá území pod vládu rodu Přemyslovců, který je přidělil rodu Markvarticů. Ti se postupně rozrostli na řadu rodových větví: Valdštejny, Vartenberky, Michalovice a Lemberky, od nichž pochází
většina kulturních památek v regionu.
17
18
Historie a památky
www.cesky-raj.info
STOPY RODU VALDŠTEJNŮ
Panství střídají majitele, válčí se o moc, o majetek
i o víru. Jednou z nejrozporuplnějších osobností oblasti
je válečník, císařský vojevůdce, kořistník, ale i budovatel,
osvícený vladař a bohatý mecenáš – Albrecht z Valdštejna.
Ten si za středisko nových držav zvolil Jičín, jenž se měl
stát skutečným centrem vzdělanosti a moci. V první polovině 17. stol. zahájil velkolepou přestavbu tohoto města
a začal s tvorbou barokně komponované krajiny v jeho
okolí. V průběhu třicetileté války a po smrti Valdštejna byla
celá oblast zcela vydrancována. Zájemci o historii mohou
využít nabídky putování Po stopách Albrechta z Valdštejna, vedoucí nejen Českým rájem, Máchovým krajem
a Lužickými horami po hradech, zámcích a městech, které
jsou spojeny s jeho jménem. Na svých výletech poznáte
mocný hrad Frýdlant, Heřmanice, kde se narodil, Prahu,
kde nechal postavit paláce a nádherné zahrady, Cheb, kde
byl zavražděn, i tehdejší strategické město Žitavu. Pro celé
putování je k dispozici brožura a mapa s bližšími informacemi. Můžete se zúčastnit i motivační soutěže.
PRAVĚKÁ SÍDLA,
HRADY, ZÁMKY
Hrad Kost
Tajemné stopy nejstaršího osídlení lze spatřit na mnoha
místech regionu (Hrada, Klamorna, Češovské valy, Semín u Troskovic, Poráň u Kosti). Nejen Valdštejn, ale
History & Monuments
People have always liked the Bohemian Paradise. The oldest
traces of human settlement go back to Lower Palaeolithic.
PREHISTORIC SETTLEMENTS,
CASTLES, CHATEAUS
Mysterious traces of the oldest settlements can be found in
many parts of the region (Hrada, Klamorna, Češovské valy,
Semín near Troskovice, Poráň near Kost). Feudal noblemen
have also left their traces in the area, in the form of castles and
chateaus. Some of them have remained in a good shape until
today, with precious interiors and sometimes parks, others have
turned to ruins.
TRACES OF THE WALLENSTEIN FAMILY
One of the most contradictory prominent figures of the region
is Albrecht von Wallenstein, a soldier, imperial commander and
plunderer, but also a developer, enlightened ruler and a wealthy
patron. He chose the town of Jičín as the centre of his newly
acquired lands. The town was supposed to become the real
centre of both culture and power. The grand redevelopment of
the town started in the first half of 17th century; this is when ba-
roque elements were integrated in the surrounding landscape.
Today, visitors eager to learn more about the history can follow
the trail In the Steps of Albrecht von Wallenstein with the
help of a brochure and a map.
RELIGIOUS MONUMENTS
The region’s variety also applies to religious and Jewish monuments. Until the Thirty Years’ War and forced restoration of
Catholicism, the nobility in the area was mostly non-catholic.
Many interesting monuments from this time have remained
well preserved (Congregation of Czech Brethren in Mladá
Boleslav, chapels sculpted in rocks, Drábské světničky, Hynšta, Kalich). The nobility also tolerated activities of
a Jewish minority. The Jewish Cemetery in Mladá Boleslav
or recently renovated synagogues in Jičín and Turnov are
definitely worth visiting. The oldest religious monuments are
roman churches in Nudvojovice, Vinc and Mohelnice.
AUSTRO-PRUSSIAN WAR
200 years later, the area of the Bohemian Paradise and foothills of the Krkonoše Mountains suffered from yet another war. Du-
ring the Austro-Prussian War, battles took place near Mnichovo
Hradiště, Kost, Jičín and Turnov. War monuments remembering
the 1866 battles can be found in many places of the region.
TECHNICAL MONUMENTS
Technical monuments are abundant in the Bohemian Paradise. Most of them are located near the Jizera River. A single-arch
bridge in Dolní Sytová, wooden roofed bridge in Bystrá nad Jizerou, Technical Museum in Háje nad Jizerou,
Spálov hydro power plant which was built in the twenties
of the last century. The stone railroad viaduct near Sychrov
is yet another example of natural and non-violent integration
of a railroad construction in the landscape. Vintage cars also
qualify as technical monuments; the most comprehensive exhibition is in Škoda Auto Museum in Mladá Boleslav.
MUSEUMS
Another 43 museums and galleries in the region house both
natural treasures and artistic and human artefacts. Among
them, Bohemian Paradise Museum in Turnov and Regional
Museum of Play in Jičín are the most important ones.
www.cesky-raj.info
i další feudální velmožové v kraji zanechali stopy v podobě
hradů a zámků. V území je jich více než dvacet. Některé
se dochovaly v dobrém stavu, včetně cenných interiérů,
někdy i parků.
SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Rozmanité jsou i památky církevní a židovské. Před třicetiletou válkou a před násilnou rekatolizací působila v kraji povětšinou nekatolická šlechta. I z této doby existují v našem
území zajímavé památky (Sbor českých bratří v Mladé
Boleslavi, modlitebny ve skalách, Drábské světničky,
Hynšta, Kalich). Tolerantní šlechta umožňovala i působení
židovské menšiny. Židovský hřbitov v Mladé Boleslavi,
nebo nedávno obnovené synagogy v Jičíně a v Turnově
Historie a památky
stojí za návštěvu. Nejstarší církevní památky jsou románské kostelíky v Nudvojovicích, ve Vinci a v Mohelnici. I krajinově skvěle zakomponované kostely v Jenišovicích, Tatobitech, Všeni či Loretu v Kosmonosech by
neměl návštěvník Českého ráje opominout (např. v Turnově
jsou organizovány prohlídky kostelů s průvodcem).
Lovecký zámeček Humprecht
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA
Oblast Českého ráje a Podkrkonoší byla válkou postižena
ještě jednou o 200 let později za prusko-rakouské války,
jejíž bitvy se konaly např. u Mnichova Hradiště, Kosti, Jičína a Turnova. Památky na vojenská tažení v roce 1866 lze
najít na mnoha místech regionu. Poblíž Jičína a Mnichova
Hradiště vedou i naučné stezky, které mapují válečná místa a hroby padlých v této bitvě.
TECHNICKÉ PAMÁTKY
Židovský hřbitov, Mladá Boleslav
V Českém ráji se jich nachází celá řada. Nejvíce jich najdete podél řeky Jizery. Jednoobloukový most v Dolní Sytové se přes Jizeru klene od roku 1912 jako jedna z prvních
železobetonových konstrukcí v České republice. Zajímavou
technickou památkou je dřevěný krytý most v Bystré
nad Jizerou z r. 1922. Sbírku historických automobilů,
motocyklů, jejich příslušenství a mnoho dalších exponátů
najdete v Muzeu techniky v Hájích nad Jizerou. Unikátním exponátem je ponorka s českým patentem. V kaňonu
Geschichte und Sehenswürdigkeiten
Im Böhmischen Paradies hat es den Leuten seit alters gefallen.Die ältesten Menschenspuren sind schon von der älteren
Steinzeit.
URZEITLICHE ANSIEDLUNGEN,
BURGEN, SCHLÖSSER
Geheimnisvolle Spuren der ältesten Besiedlung kann man
auf vielen Stellen der Region wahrnehmen (Hrada, Klamorna,
Češovské valy, Semín u Troskovic, Poráň u Kosti). Feudale
Magnaten haben Spuren in Gestalt von Burgen und Schlössern
hinterlassen. Manche sind in gutem Zustand erhalten geblieben, der wertvollen Interieurs, manchmal auch Parken eingerechnet. Von anderen sind uns nur Ruinen geblieben.
SPUREN DES STAMMES WALDSTEINS
Eine der bemerkenswertesten Persönlichkeit der Region ist
der Krieger, Kaiserheerführer, Ausbeuter, aber auch Erbauer,
aufgeklärte Herrscher und reicher Gönner – Albrecht von Waldstein. Als Zentrum seiner Besitzungen hat er die Stadt Jičín
gewählt, die zum wirklichen Mittelpunkt der Bildung und der
Macht werden sollte. In der ersten Mitte des 17.Jahrhunderts
hat er die großartige Umgestaltung der Stadt eingeleitet und
begann mit der Schaffung von barock komponierter Landschaft
in seiner Umgebung. Heute können die Interessenten für Geschichte auf den Spuren des Albrechts von Waldstein mit
Hilfe der Broschüre und der Karte wandern.
roffen, dessen Kämpfe z.B. bei Mnichovo Hradiště, bei der Burg
Kost, bei Jičín und bei Turnov stattfanden.
SAKRALE SEHENSWÜRDIGKEITEN
Im Böhmischen Paradies gibt es davon eine ganze Reihe. Die
meisten finden Sie den Fluss Jizera entlang. Einbogenbrücke
in Dolní Sytová, überdeckte Holzbrücke in Bystrá na Jizerou, Museum der Technik in Háje nad Jizerou, Wasserkraftwerk Spálov von zwanziger Jahren letzten Jahrhunderts.
Beispiel einer gewaltfreien und wirkungsvollen Eingliederung
des Eisenbahnbaues in den Rahmen der Landschaft ist auch Steineisenbahnviadukt bei Sychrov. Zu den technischen Sehenswürdigkeiten gehören auch die alten Automobile.Die vollständigste
Exposition gibt es in Škoda Auto Museum in Mladá Boleslav.
Verschieden sind auch kirchliche und jüdische Sehenswürdigkeiten. Vor dem dreißigjährigen Krieg und von der gewaltsamen Rekatholisierung wirkte in der Region meistens nichtkatholischer Adel. Auch von dieser Zeit gibt es auf unserem Gebiet
interessante Sehenswürdigkeiten (Körperschaft der Böhmischen Brüders in Mladá Boleslav, Felsenbethäuser, Drábské světničky, Hynšta, Kalich). Toleranter Adel ermöglichte
auch Wirkung der jüdischen Minderheit. Jüdischer Friedhof
in Mladá Boleslav, oder erneuerte Synagogen in Jičín und
Turnov sind des Besuches wert. Die ältesten kirchlichen Sehenswürdigkeiten sind die romanischen Kirchen in Nudvojovice, in Vinec und in Mohelnice.
PREUSSISCH - ÖSTERREICHISCHER KRIEG
Gebiet des Böhmischen Paradieses wurde noch einmal 200
Jahre später durch den Preußisch- Österreichischen Krieg bet-
TECHNISCHE SEHENSWÜRDIGKEITEN
MUSEEN
Auch in den weiteren 43 Museen und Galerien in der Region kann man neben den Naturdenkmäler und Kunstartefakten
auch Nachweise des menschlichen Könnens finden. Von den
bedeutungsvollsten nennen wir wenigstens Museum des
Böhmischen Paradieses in Turnov und Regionales Museum des Spiels in Jičín.
19
20
Historie a památky
www.cesky-raj.info
Jizery mezi Bítouchovem a Spálovem na Riegrově stezce
(vybavené jako naučná stezka) leží dobře v krajině zakomponovaná vodní elektrárna Spálov z dvacátých let minulého století. Zajímavé jsou i protější čtyři „Říkovské“
železniční tunely na Liberecko-pardubické dráze ve velmi tvrdé skále, pocházející z padesátých let 19. století.
Příkladem nenásilného a působivého začlenění dopravní
železniční stavby do rámce krajiny je i kamenný železniční
viadukt u Sychrova. Osm oblouků ve dvou řadách nad
sebou se klene nad údolím Mohelky ve výšce 32 m. Věkovitou technickou památkou je potoční mlýn v Roztokách u Semil, nacházející se na Staroveském potoce pod
Vysokým nad Jizerou. Technickými památkami jsou i staré
automobily, nejkomplexnější expozice je v Škoda Auto
Muzeu v Mladé Boleslavi.
MUZEA
Zámek Dětenice
Také v dalších 43 muzeích a galeriích v regionu lze vedle
přírodních zajímavostí a uměleckých artefaktů nalézt i důkazy lidského umu. Z nejvýznamnějších jmenujme alespoň
Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum
a galerie Jičín - Muzeum hry. Regionální muzea prezentují
i národopisné exponáty a ukázky z oboru lidové architektury. Ty jsou dokladem lidové tvořivosti a umění, mimořádné
dovednosti tesařů, truhlářů a kameníků, i ukázkou soužití
člověka s přírodou. O tom více v části Tradice a venkov.
Nejcennější stopy lidské činnosti jsou ty, které nenarušují
přírodu a krajinu, naopak ji doplňují o jakýsi další rozměr.
Historia i zabytki
Już od dawna podobało się ludziom w Czeskim Raju. Najstarsze ślady ludzi pochodzą już ze starszego okresu kamienia.
PRAWIEKIE SIEDZIBY,
ZAMKI I PAŁACE
Tajemnicze ślady najstarszych siedlisk można spotkać w kilku
miejscach regionu (Hrada, Klamorna, Češovské valy, Semín u Troskovic, Poráň obok Kosti). Feudalni wielmożowie
pozostawili ślady w formie zamków i pałaców. Niektóre przetrwały w dobrym stanie, włącznie ich cennego wyposażenia,
niektóre wraz z parkami, z innych pozostały tylko ruiny.
ŚLADY RODU WALLENSTEIN
Jedną z najbardziej sprzecznych osobowości regionu jest bojownik, dowódca cesarski, wyzyskiwacz, ale i budowniczy, oświecony władca i bogaty mecenas – Albrecht Wallenstein. Wybrał
on sobie za nową siedzibę Jičín, który miał się stać rzeczywistym
centrem wykształcenia kultury i mocy. W pierwszej połowie XVII
wieku rozpoczął przepychową przebudowę tego miasta i rozpoczął tworzenie barokowego komponowania krainy w jego
okolicy. Obecnie osoby zainteresowani historią mogą wędrować
Śladami Albrechta Wallenstejna z pomocą broszury i mapy.
ki wypraw wojennych z roku 1866 można spotkać w różnych
miejscach regionu.
ZABYTKI SAKRALNE
ZABYTKI TECHNICZNE
Są tu też różne zabytki kościelne i żydowskie. Przed wojną
trzydziestoletnią i przed przymusową rekatolizacją działała
na tym obszarze szlachta nie katolicka. Również z tego okresu znajdują się na naszym obszarze interesujące zabytki (Zbór
Braci Czeskich w Mladej Boleslavi, miejsce modlitwy
w skałach, Drábskie Světnički, Hynšta, Kalich). Tolerancyjna szlachta umożliwiała i działalność mniejszości żydowskiej.
Warto odwiedzić Cmentarz żydowski w Mladej Boleslavi,
lub niedawno odnowione synagogi w Jičíně i w Turnovie.
Najstarszymi zabytkami sakralnymi są romańskie kościółki
w Nudvojovicích, w Vinci i w Mohelnici.
W Czeskim Raju znajduje się ich całe mnóstwo. Najwięcej
można ich znaleźć wzdłuż rzeki Izery. Jednołukowy most w
Dolní Sytovej, drewniany kryty most w Bystrej nad Jizerou, Muzeum Techniki w miejscowości Háje nad Jizerou,
Elektrownia Wodna Spálov z dwudziestych lat ubiegłego
wieku. Przykładem łagodnego i skutecznego zakomponowania
trasy kolejowej do charakteru krainy jest też kamienny wiadukt kolejowy obok Sychrova. Zabytkami technicznymi są
też stare samochody, najbardziej kompleksowa ekspozycja znajduje się w firmie Muzeum Škoda Auto w Mladé Boleslavi.
WOJNA PRUSKO – AUSTRIACKA
Obszar Czeskiego Raju i Podgórza Karkonoskiego były dotknięte wojną jeszcze raz o 200 lat później podczas wojny
prusko – austriackiej, której bitwy odbywały się np. niedaleko
miast Mnichovo Hradiště, Jičín i Turnov i zamku Kost. Pamiąt-
MUZEA
Również w dalszych 43 muzeach i galeriach w regionie można
znaleźć obok ciekawostek przyrodniczych i artystyczne artefakty i dowody umiejętności człowieka. Z tych mających największe znaczenie wymieniamy chociażby Muzeum Czeskiego Raju
w Turnovie i Regionalne Muzeum Gry w Jičínie.
www.cesky-raj.info
Historie a památky
Drábské
Zřícenina skalního hrádku Drábské světničky
světničky Rock Castle Ruins
Felsenburgruine Drábské
světničky
Ruina skalnego zamku Drábské Světničky,
295 01 Dneboh u Mnichova Hradiště, +420 603 837 024
HRADY, ZÁMKY A ZŘÍCENINY HRADŮ (zpřístupněné
veřejnosti)
CASTLES, CHATEAUS & CASTLE RUINS
(open to public) BURGEN, SCHLÖSSER UND BURGRUINEN (für die Öffentlichkeit zugänglich) ZAMKI, PAŁACE
I RUINY ZAMKÓW (udostępnione dla publiczności)
Frýdštejn Rock Castle
Zřícenina skalního hradu Frýdštejn
Ruins Felsenburgruine Frýdštejn Ruina skalnego zamku
Frýdštejn, 463 42 Frýdštejn, +420 483 393 060, [email protected],
www.frydstejn.cz
Burg Kost Zamek Kost, 507 45
Hrad Kost Kost Castle
Mladějov v Čechách, +420 737 215 960, +420 493 571 144, morvay@
kinsky-dal-borgo.cz, www.kinskycastles.com
Dále např. zříceniny hradu Pařez, Zbirohy a zbytky hrádku
Hynšta, Návarov, Údrnice, Koštál, Kozlov, Brada, Chlum.
Hrad Vladštejn Vladštejn Castle Burg Valštejn Zamek
Valdštejn, 511 22 Turnov, +420 481 312 304, +420 739 014 104,
[email protected], www.hrad-valdstejn.cz
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína Staré Hrady u Jičína
Castle & Chateau Burg und Schloss Staré Hrady Zamek
i pałac Staré Hrady obok Jičína, Staré Hrady 1, 507 23 Libáň,
+420 602 302 265, [email protected], www.starehrady.cz
Wallenstein Chateau, Jičín
Valdštejnský zámek, Jičín
Waldsteins Schloss Jičín Zamek Wallenstejna, Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 11 Jičín, +420 493 532 204, muzeumhry@
muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz
Zámek Dětenice Dětenice Chateau Schloss Dětenice
Zamek Dětenice, Dětenice 1, 507 24 Dětenice, +420 493 596 132,
+420 602 144 211, [email protected], www.detenice.cz
Zámek Hrubá Skála Hrubá Skála Chateau Schloss Hrubá Skála
Zamek Hrubá Skála, Hotel Zámek Hrubá Skála,
512 62 Karlovice, +420 481 659 111, [email protected], sales@
hrubaskala.cz, www.hrubaskala.cz
Hrubý Rohozec Chateau
Zámek Hrubý Rohozec
Schloss Hrubý Rohozec
Zamek Hrubý Rohozec, Státní zámek Hrubý Rohozec 1, 511 01 Turnov, +420 481 321 012,
+420 606 401 422, [email protected], www.hrubyrohozec.cz, www.hruby-rohozec.eu
Zámek Humprecht Humprecht Chateau Schloss Humprecht
Zamek Humprecht, Sobotka, +420 493 571 583,
[email protected], www.sobotka.cz
Hrad Valdštejn
Next, there are Pařez Castle ruins, Zbirohy and the remains
of Hynšta Castle, Návarov, Údrnice, Koštál, Kozlov, Brada,
Chlum.
Zámek Hrubý Rohozec
Mnichovo Hradiště Chateau
Zámek Mnichovo Hradiště
Schloss Mnichovo Hradiště
Zamek Mnichovo Hradiště, V Lípách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 773 098,
[email protected], www.mnichovo-hradiste.cz
Zámek Stránov Stránov Chateau Schloss Stránov Zamek Stránov, Jizerní Vtelno, +420 315 693 321, +420 731 005 123,
[email protected], www.zamekstranov.cz
Sychrov Chateau
Schloss Sychrov
Zámek Sychrov
Zamek Sychrov, Státní zámek Sychrov 1, 463 44 Sychrov,
+420 482 416 011, [email protected], rezervace.sychrov@
liberec.npu.cz, www.zamek-sychrov.cz
Bradlec Castle Ruins
BurZřícenina hradu Bradlec
gruine Bradlec
Ruina zamku Bradlec, Bradlecká Lhota,
+420 773 366 875
Weiter z.B. Burgruinen Pařez, Zbirohy, Hynšta, Návarov,
Údrnice, Košťál, Kozlov, Brada, Chlum.
Dalej np. ruiny zamku Pařez, Zbirohy i resztki zamku Hynšta, Návarov, Údrnice, Koštál, Kozlov, Brada, Chlum.
OSTATNÍ ATRAKTIVITY
ANDERE ATTRAKTIVITÄT
OTHER ATTRACTIONS
POZOSTAŁE ATRAKCJE
Valdštejnská lodžie Wallenstein Loggia Waldsteins Loggia
Loggia Wallenstejna, Sedličky 506 01 Jičín, +420 493 522 384,
+420 602 118 912, [email protected], www.kzjm.cz
ORGANIZOVANÉ PROHLÍDKY SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK GUIDED TOURS IN RELIGIOUS MONUMENTS
ORGANISIERTE BESICHTIGUNGEN
DER SAKRALEN
SEHENSWÜRDIGKEITEN ORGANIZOWANE ZWIEDZANIE ZABYTKÓW SAKRALNYCH
Kumburk Castle Ruins
Zřícenina hradu Kumburk
Burgruine Kumburk
Ruina zamku Kumburk, Syřenov,
+420 481 673 004, +420 773 366 875, [email protected],
www.kumburk.cz
Dřevěná zvonice v Rovensku pod Troskami
Wooden
Belfry in Rovensko pod Troskami
Holzglockenturm in
Rovensko pod Troskami Drewniana dzwonnice w Rovensku pod Troskami, Na Týně 181, 512 63 Rovensko pod Troskami,
+420 731 104 630, inf[email protected], www.rovensko.cz
Zřícenina hradu Michalovice Michalovice Castle Ruins
Burgruine Michalovice Ruina zamku Michalovice, Podlázky, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 716 166, +420 606 544 313
Loreta in Kosmonosy
Loreta
Loreta v Kosmonosích
Loretto w Kosmonosach, Steckerova 189,
in Kosmonosy
293 06 Kosmonosy, +420 326 724 161, +420 721 763 687
Zřícenina hradu Rotštejn Rotštejn Castle Ruins Burgruine Rotštejn Ruina zamku Rotštejn, 511 01 Mírová pod Kozákovem, +420 484 840 065, +420 721 195 471, hrad.rotstejn@
seznam.cz, www.rotstejn.info, www.interdata.cz/klienti/oks
Zřícenina hradu Trosky Trosky Castle Ruins Burgruine
Trosky Ruina zamku Trosky, hrad Trosky, 512 63 Troskovice,
+420 481 313 925, [email protected], www.hrad-trosky.eu
Valečov Castle Ruins
BurZřícenina hradu Valečov
gruine Valečov
Ruina zamku Valečov, Boseň 86, 295 01,
+420 326 784 204, [email protected], www.volny.cz/bosen
Pantheon – Vranov
Zřícenina hradu Vranov – Pantheon
Castle Ruins
Burgruine Vranov – Pantheon
Ruina zamku Vranov – Pantheon, 468 22 Malá Skála, +420 251 013 561,
+420 604 698 416, [email protected], www.vranov-pantheon.org
Zřícenina hradu Zásadka Zásadka Castle Ruins Burgruine Zásadka
Ruina zamku Zásadka, Mohelnice nad Jizerou,
+420 603 366 104, [email protected], www.sychrov.unas.cz
Zvířetice Castle Ruins
BurZřícenina hradu Zvířetice
gruine Zvířetice Ruina zamku Zvířetice, 294 01 Bakov nad
Jizerou, +420 326 781 500, www.bakovnj.cz
Zvonice, Rovensko pod Troskami
21
22
Historie a památky
Zřícenina hradu Zvířetice
www.cesky-raj.info
Suchardův dům,
Nová Paka
ZPŘÍSTUPNĚNÉ TECHNICKÉ PAMÁTKY TECHNICAL
MONUMENTS OPEN TO PUBLIC FREIGELEGTE TECHNISCHE SEHENSWÜRDIGKEITEN UDOSTĘPNIONE ZABYTKI TECHNICZNE
Vodní elektrárna Spálov
Spálov Hydro Power Plant
Wasserkraftwerk Spálov Elektrownia wodna Spálov, Spálov, 468 22 Železný Brod, +420 481 622 475
Muzeum techniky v Loukově Technical Museum in Loukov
Museum der Technik in Loukov
Muzeum techniki w
Loukovie, Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou, +420 731 418 710,
www.hajenadjizerou.cz/turistika/loukov_muzeum.htm
Roztocký mlýn Roztocký Watermill Mühle in Roztoky
Roztocki młyn, 513 01 Roztoky u Semil, +420 481 683 290
Škoda Auto Muzeum Škoda Auto Museum Škoda Auto
Museum
Škoda Auto Muzeum, Tř. Václava Klementa 294,
293 60 Mladá Boleslav, +420 326 831 134, +420 326 831 135,
+420 326 831 137, +420 326 832 038, [email protected],
www.skoda-auto.cz/company/cze/profil/tradition/museum/Pages/
museum.aspx
Rabakov Vintage Jawa
Veterán Jawa muzeum Rabakov
Museum
Oldtimer JAWA Museum Rabakov
Weteran
Jawa Muzeum Rabakov, Rabakov 5, 294 04 Dolní Bousov,
+420 604 912 502, +420 603 713 076, [email protected]
Prázdninové prohlídky turnovských kostelů
Summer Holiday Tours in Turnov Churches Ferienbesichtigungen der
Kirchen in Turnov
Zwiedzanie wakacyjne kościołów turnovskich, Regionální turistické informační centrum Turnov, Nám.
Českého ráje 26, 511 01 Turnov, +420 481 366 255, [email protected],
www.turnov.cz
Zvonice v obci Vyskeř Belfry in Vyskeř Glockenturm in
Gemeinde Vyskeř Dzwonnica w miejscowości Vyskeř, OÚ Vyskeř, Vyskeř 512 64, +420 481 329 211, [email protected], www.craj.cz
Židovská synagoga Jičín Jewish Synagogue in Jičín Jüdische Synagoge in Jičín Synagoga żydowska Jičín, Židovská, 506 01 Jičín, +420 728 144 596, +420 724 029 359, basevi@
seznam.cz, [email protected], www.basevi.cz
Židovský hřbitov v Jičíně
discher Friedhof in Jičín
Jičín, +420 602 118 912
Jewish Cemetery in Jičín JüCmentarz żydowski w Jičíně,
MUZEA A GALERIE (řazeno podle turistických oblastí)
MUSEUMS & GALLERIES (ordered by tourism areas)
MUSSEN UND GALERIEN (geordnet nach den touristischen
Gebieten)
MUZEA I GALERIE (zapis według obszarów
turystycznych)
DOLNOBOUSOVSKO
Galerie Na faře Na faře Gallery Galerie Na faře Galeria
Na faře, Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov, +420 322 312 001,
[email protected], www.infocentrum.dolnibousov.cz
MLADOBOLESLAVSKO
Dobrovická muzea - Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řeDobrovice Museums – Museum
pařství a města Dobrovice
of Sugar Industry, Distillery, Sugar Beet and Town of Dobrovice
Museen in Dobrovice – Zuckerindustriemuseum, Alkoholindustriemuseum, Zuckerrübenbaumuseum und Stadtmuseum
Dobrovice
Dobrovickie muzea - Muzeum Cukrownictwa,
Gorzelnictwa, Buraków i Miasta Dobrovice, Palackého náměstí 2,
294 41 Dobrovice, +420 326 374 211, [email protected],
www.dobrovickamuzea.cz
Židovský hřbitov v Mladé Boleslavi Jewish Cemetery in
Mladá Boleslav Jüdischer Friedhof in Mladá Boleslav
Cmentarz żydowski w Mladej Boleslavi, Pražská ulice, 293 06
Mladá Boleslav, (Infocentrum Mladá Boleslav), +420 326 322 173,
+420 326 325 616, +420 737 773 023
Muzeum Bakovska Bakov Region Museum Museum der
Region Bakov Muzeum Ziemi Bakovskiej, Mírové náměstí
84, 294 01 Bakov nad Jizerou, +420 326 781 179, www.bakovnj.cz
Kosmonosy Museum
MuseMuzeum Kosmonosy
um der Region Kosmonosy
Muzeum Kosmonosy, Debřská, 293 06 Kosmonosy, +420 326 724 161, +420 721 763 687,
+420 777 855 154, [email protected]
Muzeum Mladoboleslavska Mladá Boleslav Region Museum Museum der Region Mladá Boleslav Muzeum Ziemi
Mladoboleslavskiej, Staroměstské nám. - Hrad 1, 293 80 Mladá
Boleslav, +420 326 325 616, +420 326 322 542, ludek.benes@
muzeum-mb.cz, www.muzeum-mb.cz
Pravěký skanzen Altamira Altamira Prehistoric Open-Air Museum Uraltes Freilichtmuseum Altamira Prawieki Skansen Altamira, Debřská ulice, 293 06 Kosmonosy, +420 731 926 082,
[email protected], [email protected], www.altamira.cz
Sbor českých bratří, Mladá Boleslav
Congregation of
Körperschaft der BöhCzech Brethren, Mladá Boleslav
mischen Brüders Zbór Braci Czeskich, Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 123, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 323 781,
+420 326 321 709, [email protected], www.kulturamb.eu
MNICHOVOHRADIŠŤSKO
Muzeum města Mnichovo Hradiště Museum of Mnichovo Hradiště
Stadtmuseum Mnichovo Hradiště
Muzeum Miasta Mnichovo Hradiště, V Lipách - zámek 148, 295 01
Mnichovo Hradiště, +420 326 771 001, [email protected],
www.mnhradiste.cz
SOBOTECKO
Gallery of František Kaván
Galerie Františka Kavána
František Kavans Galerie
Galeria Františka Kavána,
507 15 Libuň, +420 493 591 112, +420 493 591 130
Židovská synagoga v Turnově Jewish Synagogue in Turnov Jüdische Synagoge in Turnov Synagoga żydowska
w Turnovie, Krajířova 2199, 511 01 Turnov, +420 481 366 255
(Regionální turistické informační centrum Turnov), t.dubinova@
info.turnov.cz, www.turnov.cz, www.synagoga-turnov.cz
Židovský hřbitov v Turnově Jewish Cemetery in Turnov
Jüdischer Friedhof in Turnov Cmentarz żydowski w Turnově, Sobotecká ulice, 511 01 Turnov, +420 481 366 255 (Regionální
turistické informační centrum Turnov), [email protected]
Templ Town Palace
Stadtpalast
Městský palác Templ
Templ Pałac Miejski Templ, Krajířova 102, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 725 381, [email protected], www.kulturamb.eu
Na schodech Gallery
Galerie
Galerie Na schodech
Na schodech Galeria Na schodech, Náměstí Míru 4, 507 43
Sobotka, +420 493 571 618, [email protected], www.sobotka.cz
Mladoboleslavský hrad
Na Špejcharu Gallery
Galerie
Galerie na Špejcharu
Na Špejcharu Galerie Na Špejcharu, Bukvice 506 01 Jičín,
[email protected], www.jqv.jvart.net/
www.cesky-raj.info
Historie a památky
SEMILSKO
Muzeum Fráni Šrámka Museum of Fráňa Šrámek Fráňa
Šrámeks Museum Muzeum Fráni Šrámka, Nám. Míru 3, 507 43
Sobotka, +420 493 571 587, [email protected], www.sobotka.cz
Galerie prof. Miroslava Hrachy
Gallery of prof. Miroslav Hracha
Prof. Miroslav Hrachas Museum
Galeria prof. Miroslava Hrachy, Záhoří - Smrčí 32, 513 01 Semily,
+420 481 688 153, [email protected], www.obeczahori.cz
Foerstr Family Monument
Památník Foerstrova rodu
Denkmal des Foersters Stamms
Pomnik rodu Foerstr,
Osenice 27, 507 23 Dětenice, +420 725 081 036, [email protected],
www.detenice.wz.cz
Galerie XY, Semily XY Gallery, Semily Galerie XY Semily
Galeria XY, Semily, Husova 122, 513 01 Semily, +420 481 313 457,
+420 723 988 474, +420 774 976 241, [email protected],
www.xy.nafoceno.cz
Šolcův statek
Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka
Farmstead - Gallery of Karel Samšiňák Šolcův statek Hof
- Karel Samšiňáks Galerie Šolcův statek Gospodarstwo
rolne - Galerie Karla Samšiňáka, Šolcova 133, 507 43 Sobotka,
[email protected], www.solcuvstatek.cz
Muzeum a Pojizerská galerie Semily Museum & Pojizerská
Gallery Semily Museum und Pojizerská Galerie in Semily
Muzeum i Galeria Pojizerska Semily, Husova 2, 513 01, Semily,
+420 481 622 528, +420 737 212 723, [email protected],
www.muzeumsemily.eu
JIČÍNSKO
J. B. Spektrum Gallery
Galerie
Galerie J. B. Spektrum
J.B. Spektrum Galeria J. B. Spektrum, Galerie Kovošrot Vokšice, 506 01 Jičín, +420 602 833 821, [email protected], www.galeriejbspektrum.webnode.cz
Galerie Valdštejnské lodžie Wallenstein Loggia Gallery
Galerie Waldsteins Logie Galeria Loggii Wallenstejna, Sedličky 506 01 Jičín, +420 493 522 384, +420 602 118 912, kastelan@
kzmj.cz, [email protected], www.valdstejnska-lodzie.cz
Pracovny českých spisovatelů - zámek Staré Hrady Offices of Czech Novelists - Staré Hrady Chateau Arbeitszimmer der tschechischen Schriftsteller - Schloss Staré Hrady
Pracownie Pisarzy Czeskich - zamek Staré Hrady, 507 23
Staré Hrady u Libáně, +420 493 598 680, www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Regionální muzeum a galerie Jičín - Muzeum hry Jičín Regional Museum and Gallery - Museum of Play Regionales
Museum und Galerie Jičín – Museum des Spiels Muzeum
Regionalne i Galeria Jičín - Muzeum Gry, Valdštejnovo nám. 1,
506 11Jičín, +420 493 532 204, +420 493 532 204, muzeumhry@
muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz
Vlastivědné muzeum Železnice Museum of National History & Geography in Železnice Heimatkundliches Museum
Železnice Muzeum Kraju Ojczystego Železnice, Muzejní náměstí 181, 507 13 Železnice, +420 493 534 941, www.zeleznice.net,
www.zeleznice.org
NOVOPACKO
Městské muzeum Nová Paka - Klenotnice drahých kamenů
Nová Paka Town Museum – Gemstone Treasury Stadtmuseum Nová Paka – Schatzkammer der Edelsteine Muzeum
Miejskie Nová Paka – Skarbiec Kamieni Szlachetnych, ul. F. F.
Procházky 70, 509 01 Nová Paka, +420 493 721 943, novapaka@
muzeum.cz, www.novapaka.muzeum.cz, www.muzeum.cz
Běliště, Železný Brod
Loreta, Kosmonosy
Městské muzeum Nová Paka - Suchardův dům Nová Paka
Town Museum – Sucharda´s House
Stadtmuseum Nová
Paka – Suchardas Haus
Muzeum Miejskie Nová Paka –
Dom Sucharda, Stanislava Suchardy 68, 509 01 Nová Paka,
+420 493 723 542, [email protected], www.muzeum.cz,
www.novapaka.muzeum.cz
LOMNICE NAD POPELKOU
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Town Museum & Gallery Stadtmuseum und Galerie Lomnice nad Popelkou Miejskie Muzeum
i Galeria Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 43, 512 51
Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 872, +420 481 671 872,
[email protected], www.muzeumlomnice.cz
TURNOVSKO
Dlaskův statek Farmstead
Dlaskův
Dlaskův statek
statek Bauernhof
Dlaskův statek Gospodarstwo Rolne, Dolanky u Turnova 12, 511 01 Turnov, +420 481 322 954,
+420 481 325 277, +420 481 322 106, [email protected],
www.muzeum-turnov.cz
Galerie Granát Granát Gallery Galerie Granát Galerie
Granat, Náměstí Českého ráje 4, 511 01Turnov +420 737 206 691,
[email protected], www.granat.eu
Maloskalská galerie - Boučkův statek Maloskalská Gallery- Boučkův statek Farmstead Galerie Malá Skála – Boučkův statek Bauernhof Maloskalska Galeria – Boučkův statek Dom, 468 22 Malá Skála, +420 483 392 045, oumalaskala@
seznam.cz, www.mala-skala.cz
Pilníkářská dílna File Making Workshop Feilwerkstatt
Warsztat Pilníkarski, Jílovecká ulice 104, 513 01 Semily,
+420 481 621 406, +420 731 458 883, [email protected]
Státní okresní archiv Semily Semily State District Archive
Staatliches Kreisarchiv Semily
Państwowe Archiwum
Powiatowe Semily, Archivní 570, 513 01 Semily, +420 488 577 830,
+420 488 577 832, [email protected], www.archiv.semily.net
ŽELEZNOBRODSKO
BělišBěliště, expozice Městského muzea Železný Brod
tě, exposition of Železný Brod Town Museum
Běliště,
Exposition des Stadtmuseums Železný Brod
Běliště,
ekspozycja Muzeum Miejskiego Železný Brod, Běliště 57,
468 22 Železný Brod, +420 483 391 149, [email protected],
www.zeleznybrod.cz, www.travniky.info
Town Gallery of VlasMěstská galerie Vlastimila Rady
timil Rada Vlastimil Rada Stadtgalerie Galeria Miejska Vlastimila Rady, náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod,
+420 483 333 925, [email protected], www.zeleznybrod.cz
Městské muzeum skla Železný Brod Železný Brod Town Museum of Glass Stadtglasmuseum Železný Brod Muzeum
Miejskie Szkła Železný Brod, náměstí 3. května 37, 468 22 Železný
Brod, +420 483 389 081, [email protected], www.zeleznybrod.cz
Galerie Na Rynku Na Rynku Gallery Galerie Na Rynku
Galeria Na Rynku, Malé náměstí 141, 468 22 Železný Brod,
+420 739 142 845, [email protected], www.galerie
narynku.wbs.cz
Muzeum Českého ráje, Turnov Museum of Bohemian Paradise, Turnov Museum des Böhmischen Paradieses Turnov Muzeum Czeskiego Raju, Turnov, Skálova 71, 511 01Turnov, +420 481 322 106, +420 481 325 277, +420 736 145 354,
[email protected], www.muzeum-turnov.cz
Muzeum panenek a medvídků Museum of Dolls and Teddy Bears
Puppen-und Bärenmuseum
Muzeum Lalek
i Niedźwiadków, Troskovice 40, 512 63 Rovensko pod Troskami,
+420 483 313 638, +420 724 577 389, +420 602 409 713, muzeum.
[email protected], www.muzeumpanenek.cz
Válečné muzeum Museum of War Kriegsmuseum Újezd
pod Troskami
Muzeum Wiojenne, Újezd pod Troskami 25,
512 63 Rovensko pod Troskami, +420 481 673 114, +420 606 112 118,
[email protected], www.home.tiscali.cz/muzeum-ujezd
Zámek Sychrov
23
24
Aktivní dovolená
www.cesky-raj.info
Aktivní dovolená
a relaxace
Lomnice nad Popelkou
V
turistickém regionu s tak bohatou nabídkou není třeba dovolenou trávit jen vleže. Odpočinek dnes chápeme také jako potřebu aktivně poznávat, intenzivně sportovat, odvézt si domů nějaké adrenalinové
zážitky. Pamatujte však, že všechny provozované aktivity mají být v souladu s ochranou přírody. Pro aktivní
odpočinek nabízí Český ráj pestrou paletu možností.
www.cesky-raj.info
PĚŠÍ TURISTIKA
Aktivní dovolená
Rozhledna Kozákov
Pro pěší turistiku je tu síť značených cest, patřící k nejhustějším v České republice. Každého spolehlivě provedou i tím nejspletitějším skalním bludištěm. Dají se
vymyslet nejrůznější kombinace značených cest, okruhy
krátké i dlouhé, snadné i náročné, klidné i se spoustou
atrakcí. Synonymem pěší turistiky v Českém ráji je Zlatá
stezka Českého ráje, vedoucí nejzajímavějšími místy
regionu: Mnichovo Hradiště přes Příhrazské skály, Kost,
Trosky, Hruboskalsko, Malou Skálu, Kozákov až do Jičína.
TURISTICKÉ AUTOBUSY
Cykloturisté i pěší turisté mohou v Českém ráji
po dobu hlavní sezóny využívat letních turistických autobusů. Jejich pět linek propojuje odlehlé části regionu.
Je na nich možná i přeprava jízdních kol. Ve všech informačních centrech regionu jsou k dispozici propagační
materiály s jízdními řády těchto linek.
CYKLOTURISTIKA
Zvonice, Rovensko pod Troskami
Rozhodnete-li se pro putování na kole, pak na vás
v Českém ráji čeká hustá síť značených cyklotras s páteřní trasou Greenway Jizera, vedoucí od pramene Jizery
v Jizerských horách až k soutoku s Labem. Pro cyklisty je
připravena nabídka půjčoven a opraven, včetně servisních míst technické pomoci cyklistům. Cykloturisté musí
být ohleduplní k pěším poutníkům a smířit se s tím, že
do nejchoulostivějších partií, zejména do skalních měst,
je možno vstupovat pouze pěšky.
Turistické autobusy Český ráj
Active Holidays & Relaxation
HIKING & BIKING
The Bohemian Paradise offers a network of marked paths
for both hiking and biking, which is one of the most extensive
ones in the Czech Republic. The Golden Trail of Bohemian
Paradise has become shorthand for hiking: it leads through
the most interesting sites of the region: Mnichovo Hradiště
over Příhrazské Rocks, Kost, Trosky, Hruboskalsko, Malá Skála
and Kozákov to Jičín. Greenway Jizera is the backbone trail
for bikers, starting at the source of the Jizera River in the Jizera
Mountings and following it down to its confluence with Labe.
SWIMMING &
WATER SPORTS
The Bohemian Paradise offers plentiful opportunities to
bath in natural lakes (e.g. Jinolické ponds, Drhlenský pond,
Bažantník, the Jizera River), aquaparks, indoor and outdoor
pools. Both skilled and beginner canoeing fans can seize the
opportunity and paddle down the Jizera River on a canoe or
raft. Local instructors are ready to accompany you, but you
can also rent the boats and go alone.
TOURIST BUSES
ADRENALINE SPORTS
Both bikers and hikers can use summer tourist shuttle buses
in the Bohemian Paradise during the main season. Bikers can
use them to transport their bicycles.
Numerous agencies operating in the Bohemian Paradise
offer a great variety of exciting activities, on the water, among
rocks or in the air. Courageous visitors can try for example
rock climbing, paragliding, joy flight in a hot-air balloon or in the plane. A rope or rock climbing centre is also
worth visiting.
RELAXATION
The Bohemian Paradise has many high-quality golf courses
(Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov) and driving ranges
(Kosmonosy, Mladějov, Jičín). There is no need to miss out
a tennis, volleyball or beach volleyball training either.
You can also go on a trip in a horse saddle. If the weather
gets worse, you will always find a shelter in one of many sports
centres and enjoy playing bowling, ninepins or squash.
The Bohemian Paradise is also suitable for fishing (e.g.
fishing territories on the Jizera, Cidlina and Oleška rivers, Bažantník pond in Sedmihorky, fishing ponds in Veselá, Lužany,
Dřevěnice).
25
26
Aktivní dovolená
www.cesky-raj.info
tiště Vokšice, Mladá Boleslav, Hodkovice nad Mohelkou,
Hoškovice u Mnichova Hradiště, Lomnice nad Popelkou).
V Českém ráji najdete i střelnici, lukostřelnici, půjčovny
motokár, čtyřkolek a další.
Nevšední zážitky na vodě, na skalách nebo ve vzduchu
vám zajistí řada agentur, které v Českém ráji působí a disponují zkušenými týmy instruktorů.
Suché skály
Žlutá plovárna, Malá Skála
KOUPÁNÍ A VODNÍ SPORTY
ADRENALINOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
V Českém ráji je dostatek příležitostí ke koupání v přírodních koupalištích (např. Jinolické rybníky, Drhlenský rybník, Bažantník, řeka Jizera), aquaparcích, v bazénech, a to
i krytých. Vodáci i nevodáci si mohou dopřát splutí Jizery
na kanoích či raftech, místní instruktoři jsou připraveni vás
nalodit a svézt, nebo si lze lodě jen zapůjčit v půjčovně
(např. na Žluté plovárně na Malé Skále).
V zatopených lomech se provozuje sportovní potápění i podvodní fotografování (Jesenný). Vyzkoušet si lze
lanové či lezecké centrum. Lezení v Českém ráji je však
s ohledem na ochranu skal povoleno jen registrovaným
horolezcům či pod vedením akreditovaných instruktorů.
Odvážní mohou zkusit paragliding (na Kozákově), vyhlídkový let horkovzdušným balónem nebo letadlem (le-
Aktiver Urlaub und Enstpannung
WANDERUNGEN
UND RADTOURISTIK
BADEN
UND WASSERSPORTE
Für Wanderungen und Radtouristik gibt es im Böhmischen
Paradies ein Netz der markierten Wege, das zu den dichtesten
in der Tschechischen Republik gehört. Ein Synonym der Wanderungen ist Der goldene Pfad des Böhmischen Paradieses, der durch die interessantesten Plätze der Region führt:
Mnichovo Hradiště durch Příhrazské Felsen, Kost, Trosky, Hruboskalsko, Malá Skála, Kozákov bis nach Jičín. Für Radtouristik ist die Haupttrasse Greenway Jizera, die von Jizera Quelle
im Isergebirge bis zum Zusammenfluss mit der Elbe führt.
Im Böhmischen Paradies gibt es genug Gelegenheiten zum
Baden in den Naturfreibädern (z.B. Jinolické Teiche, Teich Drhleny, Bažantník, Fluss Jizera), in Aquaparks, Schwimmbecken,
auch in den überdeckten. Wassersportler und auch Nichtwassersportler können sich Kanu- oder Raftfahrt auf dem Fluss
Jizera gönnen. Heimische Instrukteure sind bereit Sie einzuschiffen und zu fahren, oder man kann sich die Kanus und Raft
im Verleih ausleihen.
TOURISTISCHE BUSSE
Radfahrer und Wanderer können im Böhmischen Paradies in
der Hauptsaison die Sommertouristenbusse nutzen. Man kann
in denen auch Fahrräder transportieren.
ADRENALIN ANLÄSSE
Außergewöhnliche Erlebnisse auf dem Wasser, in den Felsen oder in der Luft kann für Sie eine ganze Reihe von Agenturen organisieren, die im Böhmischen Paradies tätig sind.
Die Mutigen können z.B. Bergsteigen, Paragliding, Run-
dflug mit Heißluftballon oder mit Flugzeug versuchen.
Eines Besuchs wert ist auch das Seil- und Kletterzentrum.
ENTSPANNUNG
Im Böhmischen Paradies gibt es ein hochwertiges Angebot
an Golfplätzen (Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov)
und Trainings Driving Range (Kosmonosy, Mladějov, Nepřívěc,
Jičín). Sie brauchen auch nicht auf Training von Tennis, Volleyball, oder Beach Volleyball zu verzichten. Bereit ist auch
ein Angebot der Ausflüge im Pferdesattel. Wird das Wetter
schlecht, laufen Sie davon in die Sporthallen, Sportzentren
und Sportareale und spielen Sie Bowling, Kegelspiel oder
Squash.
Böhmisches Paradies bietet geeignete Bedingungen zum
Angeln (z.B. Fischerevier an der Jizera, Cidlina, Oleška, Bažantník in Sedmihorky, Teiche in Gemeinden Veselá, Lužany,
Dřevěnice).
www.cesky-raj.info
Aktivní dovolená
RELAXACE
V Českém ráji je kvalitní nabídka golfových hřišť
(Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov) a tréninkových odpališť (Kosmonosy, Nepřívěc, Jičín). Golf si můžete vyzkoušet i na golfových simulátorech (např. Turnov) či v „malém“ na hřištích minigolfu (Sedmihorky).
Nemusíte vypadnout ani z tréninku tenisu. Lze si vybrat
z řady sportovních středisek, ve kterých si můžete zahrát
i volejbal či beach volejbal. Připravena je také nabídka výletů v koňském sedle. Farmy a jízdárny nabízejí
jezdecké kurzy s výcvikem, jízdy v kočáře taženém koňmi
a pro pokročilé jezdce vyjížďky do přírody (např. Čikvásky, Ptýrov, Hnanice, Pařezská Lhota).
K relaxaci si můžete vybrat zdravotní pobyt s aerobikem (např. v Jičíně, v Semilech či v Turnově) a dalšími
pohybovými aktivitami. Zhorší-li se počasí, utečete
do sportovních hal, center a areálů, zahrajete si bowling, kuželky, squash. Pak zajdete na masáž, do sauny, vířivky a do solária. K dispozici je řada sportovních
a fitness center.
Český ráj nabízí vhodné podmínky také pro rybolov
(např. rybářské revíry na Jizeře, Cidlině, Olešce, Bažantník v Sedmihorkách, rybníky v obci Veselá, Lužanech,
Dřevěnicích).
ZIMNÍ SPORTY
V Českém ráji je i řada sjezdovek a běžeckých tratí
(Kozákov, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka), které nabízejí dobré podmínky především pro rekreační a rodinné
lyžování. Pro bruslení lze využít zimních stadionů v Nové
Pace, Lomnici nad Popelkou, Mladé Boleslavi a Jičíně.
Paragliding na Kozákově
Urlop aktywny i relaksacja
TURYSTYKA DLA PIESZYCH
I ROWEROWA
KĄPANIE
I SPORTY WODNE
W Czeskim Raju znajduje się cieć oznakowanych szlaków
dla turystyki rowerowej i dla pieszych należąca do najgęstszej w Czeskiej Republice. Synonimem turystyki dla pieszych
jest Złota Ścieżka Czeskiego Raju wiodąca najciekawszymi miejscami regionu: Mnichovo Hradiště przez Příhrazskie
skały, Kost, Trosky, Ziemię Hruboskalską, Malou Skálę, Kozákov aż do Jičína. Główną trasą turystyki rowerowej jest
Greenway Jizera, wiodąca od źródła Izery w Górach Izerskich aż do jej zbiegu z Łabą.
W Czeskim Raju jest dużo możliwości do kąpieli w naturalnych kąpieliskach (np. Jinolickie stawy, Drhlenski staw, Bažantník, rzeka Izera), aquparkach, w basenach, również i w krytych.
Wodniacy i nie wodniacy mogą sobie pozwolić na przepłynięcie
Izery w kanadyjkach lub na tratwach, miejscowi instruktorzy są
przygotowani zabrać was do łodzi i przewieźć, lub można tylko
wypożyczyć łódkę w wypożyczalni.
AUTOBUSY TURYSTYCZNE
MOŻLIWOŚCI
ADRENALINOWE
Turyści rowerowi i piesi mogą korzystać w Czeskim Raju
podczas sezonu turystycznego z letnich autobusów turystycznych. Można w nich przewozić też rowery.
Niecodzienne przeżycia na wodzie, w skałach lub w powietrzu zapewni wam mnóstwo agencji, które działają w Czeskim Raju. Odważni mogą np. spróbować taternictwa, pa-
ragliding, lot widokowy balonem z gorącym powietrzem
lub samolotem. Warto też odwiedzić centrum linowe lub
wspinaczkowe.
RELAKSACJA
W Czeskim Raju istnieje duża oferta boisk golfowych
dobrej jakości (Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov)
i miejsc treningowych (Kosmonosy, Mladějov, Jičín). Nie musicie też opuszczać treningi tenisa, siatkówki, lub beach
siatkówki. Przygotowana jest również oferta wycieczek
na siodle końskim. Jeżeli pogorszy się pogoda, uciekniecie
do hal sportowych, centrów i areałów, zagracie w bowling,
kręgle, squash.
Czeski Raj oferuje również odpowiednie warunki do rybołówstwa (np. rewiry rybackie na Izerze, Cidlinie, Olešce,
Bažantníku w Sedmihorkach, w stawach w miejscowościach
Veselá, Lužany, Dřevěnice).
27
28
Aktivní dovolená
www.cesky-raj.info
PŘEHLED VYBRANÝCH SLUŽEB A SPORTOVNÍCH
AKTIVIT LIST OF SELECTED SERVICES AND SPORTS
ÜBERSICHT DER AUSGEWÄHLTEN DIACTIVITIES
ENSTE UND SPORTAKTIVITÄTEN SPIS WYBRANYCH
USŁUG I DZIAŁAŃ SPORTOWYCH
KRYTÉ BAZÉNY, AQUAPARKY
INDOOR POOLS,
AQUAPARKS
HALLENBÄDER UND AQUAPARKS
BASENY KRYTE, AQUAPARKI
Aqua Centre Jičín
AquazentAqua centrum Jičín
rum Jičín
Aqua centrum Jičín, Revoluční 863 Jičín, 506 01,
+420 493 531 860, [email protected], www.sport-jicin.cz/
aquacentrum
Hanka a Jirka Pool
Bad Hanka
Bazén Hanka a Jirka
und Jirka Basen Hanka i Jirka, Veselá 190, 295 01 Mnichovo
Hradiště, +420 326 772 512, +420 776 012 512, www.azyl-privatbazen.cz
Plavecký bazén Mladá Boleslav
Mladá Boleslav Indoor Pool
Schwimmbad Mladá Boleslav
Basen kąpielowy Mladá Boleslav, Palackého 223, 293 01 Mladá Boleslav,
+420 326 321 059, [email protected]
Plavecký bazén Turnov Turnov Indoor Pool Schwimmbad Turnov
Basen kąpielowy Turnov, Jana Palacha 804,
511 01 Turnov, +420 481 322 240, www.bazen-turnov.cz
OUTDOOR SWIMMING
VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ
POOLS FREIBÄDER KĄPIELISKA POD GOŁYM NIEBEM
Bazén – Sportovně-rekreační areál Ráj Srbsko Pool – Ráj
Srbsko Sports & Recreational Resort Bad- Sport-und Erholungsareal Ráj Srbsko Basen – Areał sportowo – rekreacyjny Ráj Srbsko, Srbsko, 294 02 Kněžmost 11, +420 326 784 580,
+420 602 177 937, [email protected]; www.relevant.cz
Jizera
Volnočasový areál Bakov nad Jizerou Leisure Centre Bakov nad Jizerou Freizeitareal Bakov nad Jizerou Areał
wolnego czasu Bakov nad Jizerou, 294 01 Bakov nad Jizerou,
+420 326 782 912, www.bakovnj.cz
Lanové centrum,
Malá Skála
Koupaliště Dolní Bousov Dolní Bousov Swimming Pool
Freibad Dolní Bousov Kąpielisko Dolní Bousov, 294 04 Dolní Bousov, +420 326 396 581, [email protected]
Koupaliště Dolní Bukovina
Dolní Bukovina Swimming
Pool Freibad Dolní Bukovina Kąpielisko Dolní Bukovina, Horní Bukovina, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 786 121,
+420 721 537 931, [email protected], www.bukovina
koupaliste.estranky.cz
Koupaliště Frýdštejn
Frýdštejn Swimming Pool
FreiKąpielisko Frýdštejn, 468 22 Frýdštejn,
bad Frýdštejn
+420 483 393 222, +420 724 210 233
Koupaliště Hodkovice nad Mohelkou Hodkovice nad Mohelkou Swimming Pool Freibad Hodkovice nad Mohelkou
Kąpielisko Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, +420 485 237 077, [email protected]
Koupaliště Chuchelna Chuchelna Swimming Pool Freibad Chuchelna Kąpielisko Chuchelna, Chuchelna, 513 01
Semily, +420 603 279 529, [email protected],
www.koupalistechuchelna.wz.cz/index.html
Koupaliště Jičín
Jičín Swimming Pool
Freibad Jičín
Kąpielisko Jičín, Jarošov, 506 01 Jičín, +420 739 606 593,
[email protected], www.sport-jicin.cz
Koupaliště Kacanovy Kacanovy Swimming Pool Freibad
Kacanovy
Kąpielisko Kacanovy, Kacanovy, 511 01 Turnov,
+420 481 329 132, +420 728 995 433, [email protected]
Koupaliště Klášter Hradiště nad Jizerou Klášter Hradiště
nad Jizerou Swimming Pool Freibad Klášter Hradiště nad
Jizerou
Kąpielisko Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15
Klášter Hradiště nad Jizerou, +420 326 771 159, +420 604 143 167,
[email protected], www.klasterhradiste.cz
Koupaliště Kněžmost - sportovní areál Kněžmost – Sports
Swimming Pool
Freibad Kněžmost – Sportanlage
Kąpielisko Kněžmost - sportovní areál, Sokolská ulice, 294 02
Kněžmost, +420 326 784 166, +420 723 954 869, jiri.lehecka@
zs.knezmost.cz, www.knezmost.cz/koupaliste
Koupaliště Sklář Sklář Swimming Pool Freibad Sklář
Kąpielisko Sklář, Ostružno, 506 01 Jičín, +420 495 515 269,
+420 728 751 251, [email protected], www.sklar-ostruzno.cz
Sobotka Town Swimming
Městské koupaliště Sobotka
Pool Stadtfreibad Sobotka Kąpielisko Miejskie Sobotka, 507 43 Sobotka, +420 493 571 742, www.sobotka.cz
Železný Brod Town
Městské koupaliště Železný Brod
Swimming Pool
Stadtfreibad Železný Brod
Kąpielisko Miejskie Železný Brod, nábř. Obránců míru, 468 22 Železný
Brod, +420 721 365 964, [email protected], www.zeleznybrod.cz
ROPE
LANOVÁ CENTRA, UMĚLÉ LEZECKÉ STĚNY
& ROCK CLIMBING CENTRES SEILZENTREN, KÜNSTLICHE STEIGERWÄNDE CENTRA LINOWE, SZTUCZNE
ŚCIANY TATERNICZE
Lanové centrum Žlutá Plovárna
Žlutá Plovárna Rope
Climbing Centre Seilzentrum Žlutá plovárna Centrum
Linowe Žlutá Plovárna, 468 22 Malá Skála, +420 775 580 388,
[email protected], www.lcmalaskala.cz
Koupaliště Kosmonosy
Kosmonosy Swimming Pool
Freibad Kosmonosy Kąpielisko Kosmonosy, Pod koupalištěm, 293 06 Kosmonosy, +420 326 722 735, +420 602 187 303,
[email protected], www.kosmonosy.cz
Lezecká stěna - Sportovně-rekreační areál Ráj Srbsko
Rock Climbing Centre - Ráj Srbsko Sports & RecreatioKletterwand - Sport-und Erholungsareal Ráj
nal Resort
Srbsko
Ściana Taternicza – Areał Sportowo – Rekreacyjny Ráj Srbsko, Srbsko, 294 02 Kněžmost, +420 602 177 937,
+420 326 784 579, [email protected], www.relevant.cz
Koupaliště Košťálov Košťálov Swimming Pool Freibad
Košťálov Kąpielisko Košťálov, Košťálov 332, 512 02 Košťálov, +420 481 689 221, +420 605 784 802, [email protected],
www.kostalov.cz/koupaliste/
Umělá horolezecká stěna Jičín Jičín Rock Climbing Centre
Künstliche Kletterwand Jičín Sztuczna Ściana Taternicza Jičín, Poděbradova ul. 18, 506 01 Jičín, +420 602 412 258, jiri.
[email protected], www.lkp.cz
Koupaliště Libáň Libáň Swimming Pool Freibad Libáň
Kąpielisko Libáň, 507 23 Libáň, +420 493 598 191, mestoliban@
mestoliban.cz, www.mestoliban.cz
Sports Hall TSC Turnov
Sportovní hala TSC Turnov
Sporthalle TSC Turnov Hala Sportowa TSC Turnov, Alešova 1865, 511 01 Turnov, [email protected], www.tscturnov.
estranky.cz
Koupaliště Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou
Swimming Pool Freibad Lomnice nad Popelkou Kąpielisko Lomnice nad Popelkou, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
+420 775 552 213
Koupaliště Mladá Boleslav
Mladá Boleslav Swimming
Pool
Freibad Mladá Boleslav
Kąpielisko Mladá Boleslav, Kollárova, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 322 866,
+420 602 208 069, www.saramb.cz
Lezecké centrum Sobotka Sobotka Rock Climbing Centre
Kletterzentrum Sobotka Centrum Taternicze Sobotka,
Sobotka 408, 507 43 Sobotka, +420 774 332 534, provaznik@
horolezeckastenasobotka.cz, www.horolezeckastenasobotka.cz
Horolezecká stěna Rock Climbing Centre Kletterwand
Ściana Taternicza, Lomnice nad Popelkou, 512 51 Lomnice
nad Popelkou
www.cesky-raj.info
Cvičná stěna - Sportovní areál TJ Sokol Malá Skála Rock
Climbing Centre – Sports Centre TJ Sokol Malá Skála Kletterwand, Übungswand- Sportareal TJ Sokol Malá Skála
Taternicza Ściana Ćwiczeniowa - Areał Sportowy TJ Sokol
Malá Skála, 468 22 Malá Skála, +420 603 765 920, sport.areal.
[email protected], www.sokolmalaskala.cz
Rope Climbing Centre Lanový park - Outdoor School
Outdoor School Seilpark – Outdoor School Park Linowy
- Outdoor School, Mašov 231, 511 01 Turnov +420 603 929 968,
+420 604 732 685, [email protected], www.outdoorschool.cz
AGENTURY NABÍZEJÍCÍ OUTDOOROVÉ PROGRAMY,
PŮJČOVNY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
AGENCIES
OFFERING OUTDOOR PROGRAMS, SPORTS EQUIPMENT
RENTALS OUTDOOR PROGRAMME BIETENDE AGENTUREN, VERLEIH DER SPORTAUSRÜSTUNG AGENTURY OFERUJĄCE PROGRAMY OUTDOOROWE, WYPOŻYCZALNIE WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO
Centrum Žlutá plovárna Žlutá plovárna Centre Zentrum
Žlutá plovárna Centrum Žlutá plovárna, 468 22 Malá Skála,
+420 775 580 388, [email protected], www.zlutaplovarna.cz
Půjčovna loděk Branžež
Branžež Boat Rental
Bootsverleih Branžež
Wypożyczalnia łódek Branžež, Nová
Ves, 294 02 Branžež, +420 604 287 501, [email protected],
www.duocamp.cz
Agentura Sommer Paradies Sommer Paradies Agency
Agentur Sommer Paradies
Agentura Sommer Paradies,
Husova 559, 511 01Turnov, +420 737 374 500, [email protected]
paradies.com, www.sommerparadies.com
Agentura Aquasport
Aquasport Agency
Agentur
Aquasport
Agentura Aquasport, Odolenovice 93, 468 33
Jenišovice, + 420 604 683 528, [email protected], www.aqua
sport.wz.cz
Kanoe na Jizeře – Oostwaarts
Canoe on Jizera – Oostwaarts Kanu auf Jizera - Oostwaarts Kanoe na Izerze –
Oostwaarts, 511 01 Turnov, + 420 731 871 596, [email protected]
Horolezecká škola Český ráj Mgr. Jiří Odnoha
Climbing
School Bohemian Paradise Mgr. Jiří Odnoha
Bergsteigerschule Böhmisches Paradies Mgr. Jiří Odnoha Szkoła
Taternicza Czeski Raj Mgr Jiří Odnoha, Rybní Důl 754, 294 01,
Bakov nad Jizerou, +420 606 345 435, [email protected],
www.hsceskyraj.wz.cz
Discovery tours, s.r.o.
Discovery tours Ltd.
Discovery
tours GmbH Discovery tours, z oo., Ostrovského 36B, 150 00
Praha 5, +420 731 417 015, [email protected], www.discovery.cz,
www.outdoordiscovery.cz
Outdoor centrum Salewa
Salewa Outdoor Centre
Outdoor Zentrum Salewa
Outdoor centrum Salewa, Benešov u Semil 197, 512 06 Benešov u Semil, [email protected],
www.salewa.cz
Aktivní dovolená
Diving Ltd.
Diving GmbH
Diving z oo,
Diving s.r.o
Velké Hamry 291, 45648 Velké Hamry, +420 602 180 020,
+420 602 433 451, [email protected], www.millerovi.cz
Potápěčské centrum Rumchalpa Rumchalpa Diving Centre
Taucherzentrum Rumchalpa Centrum Nurkowania Rumchalpa, Kumburský Újezd 88, 509 01 Nová Paka, +420 728 003 309,
+420 606 691 509, +420 775 225 379, [email protected],
www.rumchalpa.cz
Potápěčské centrum HastrmanSub HastrmanSub Diving
Centre
Taucherzentrum HastrmanSub
Centrum Nurkowania HastrmanSub, Mládežnická 1275, 293 01 Mladá Boleslav +420 603 161 417, +420 608 550 600, [email protected],
www.hastrman.cz
Farma Klokočí - Půjčovna lodí Jizera Klokočí Farm – Jizera
Boat Rental
Farm Klokočí – Bootsverleih Jizera
Farma Klokočí – Wypożyczalnia Łodzi Izera, Klokočí 73, 511 01
Turnov, +420 739 756 657, +420 604 529 087, [email protected],
www.klokoci.cz
Agentura Paradis
Paradis Agency
Agentur Paradies
Agentura Paradis, Antonína Dvořáka 331, 511 01 Turnov, +420 603 805 025, +420 777 696 604, [email protected],
www.paradis-info.cz
Horolezecký instruktor Václav Novotný Climbing Instructor Václav Novotný
Bergsteiger Instrukteur Václav Novotný Instruktor Taternictwa Václav Novotný, Fügnerova
299, 506 01Jičín, + 420 605 950 615, vacl[email protected],
www.climbing-paradise.cz
Jízda na raftech na Jizeře - Malá Skála
Rafting on Jizera - Malá Skála
Fahrt auf den Rafts auf Jizera
Jazda
na Tratwach po Izerze - Malá Skála, Ohařice 54, 506 01 Jičín,
+420 605 532 085, [email protected]
LETECKÉ SPORTY AVIATOR SPORTS
SPORTY LOTNICZE
FLUGSPORTE
Letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště Hoškovice Airport
near Mnichovo Hradiště
Flughafen Hoškovice bei Mnichovo Hradiště Lotnisko Hoškovice u Mnichova Hradiště,
Letiště Hoškovice, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 773 208,
+420 603 197 336, [email protected], www.letiste-m-hradiste.cz,
www.aero-taxi.cz, www.lkmh.cz
Outdoor programy - Miroslav Stěhula Outdoor programs
- Miroslav Stěhula
Outdoorprogramme – Miroslav Stěhula
Outdoor programy - Miroslav Stěhula, Požárnická
505, 513 01, Semily, +420 608 439 265, [email protected], radar.
[email protected], www.sms-semily.cz
P.O.Box 10, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou, +420 482 725 822,
+420 604 257 553, [email protected], www.hodkovice.info
ParagliŠkola paraglidingu - Baraka paragliding, s.r.o.
ding School- Baraka paragliding, Ltd. Paraglidingschule
– Baraka Paragliding GmbH Szkoła paraglidingu - Baraka paragliding, z oo., Lidická 987, 295 01, Mnichovo Hradiště, +420 776 681 197, [email protected], pgbaraka@
pgbaraka.cz, www.pgbaraka.cz
Letiště Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Airport Flughafen Lomnice nad Popelkou Lotnisko Lomnice nad Popelkou, Poděbradova 1303, 512 51, Lomnice nad
Popelkou, +420 724 562 872
GOLF, MINIGOLF GOLF, MINI-GOLF
GOLF, MINIGOLF
GOLF, MINIGOLF
Golf Club Semily Golf Club Semily Golf Club Semily
Golf Club Semily, 513 01 Semily, +420 481 622 443, [email protected], www.golf-semily.cz
Golfové odpaliště a minigolf - Sportovně-rekreační areál
Ráj Srbsko Golf Driving Range & Mini-golf - Ráj Srbsko
Sports & Recreational Resort Driving Range und Minigolf Sport-und Erholungsareal Ráj Srbsko Golfowe boisko
i minigolf – Areał Sportowo - Rekreacyjny Ráj Srbsko, Srbsko, 294 02 Kněžmost, +420 326 784 579, [email protected],
www.relevant.cz
Golf Mladá Boleslav Golf Mladá Boleslav Golf Mladá
Boleslav Golf Mladá Boleslav, Michalovice 72, 293 01 Mladá
Boleslav, +420 326 327 272, +420 739 456 992, [email protected], www.golfmladaboleslav.cz
Driving Range at Ort Hotel
Driving range u hotelu Ort
Driving Range (beim Hotel Ort)
Driving range przy
hotelu Ort, Nepřívěc 18, 506 01 Nepřívěc, +420 493 571 137,
+420 737 408 084, [email protected], www.hotelort.cz
Golf Club Jičín Golf Club Jičín Golf Club Jičín Golf
Club Jičín, Vitiněves 127, 506 01 Jičín, +420 606 713 513,
+420 777 780 692, [email protected], www.gcjc.cz
Golf Oleška Košťálov Golf Oleška Košťálov Golf Oleška Košťálov Golf Oleška Košťálov, Košťálov, 512 02 Semily,
+420 604 249 238, [email protected], www.golf.erbani.cz
Golf Driving
Golfové odpaliště - Hotel Galatea****
Range - Hotel Galatea****
Golf Driving Range – Hotel
Golfowe boisko - Hotel Galatea****, Pod
Galatea ****
Koupalištěm 881, 293 06 Kosmonosy, +420 326 721 920, hotel@
galatea.cz, www.galatea.cz
TEC - AIR Jičín - Letiště Vokšice TEC - AIR Jičín – Vokšice
Airport TEC-AIR Jičín - Flughafen Vokšice TEC - AIR Jičín - Lotnisko Vokšice, Aeroklub Jičín o.s., P.O. BOX 36, 506 01
Jičín, +420 493 522 680, +420 602 464 970, +420 493 522 680,
[email protected], [email protected], www.letistejicin.cz
Outdoor School
Outdoor School
Outdoor School
Outdoor School, Mašov 231, 511 01 Turnov, + 420 603 929 968,
[email protected], www.outdoor-school.cz
Letiště Mladá Boleslav Mladá Boleslav Airport Flughafen Mladá Boleslav Lotnisko Mladá Boleslav, Regnerova ul.
1, 29301 Mladá Boleslav, +420 326 734 015, +420 326 734 775,
[email protected], www.akmb.cz
Kostolník - splutí řeky Jizery Kostolník – paddling down the
Jizera river Kostolník – Jizera Fahrt Kostolník – pławienie rzeki Izery, 511 01 Turnov, +420 603 271 283, kjmusic@
seznam.cz, www.kostolnik.cz
Letiště Hodkovice nad Mohelkou - Aeroklub Boskovice
Hodkovice nad Mohelkou Airport - Air Club Boskovice
Flughafen Hodkovice nad Mohelkou – Aeroklub Boskovice
Lotnisko Hodkovice nad Mohelkou - Aeroklub Boskovice,
Golfové hřiště Semily
29
30
Aktivní dovolená
www.cesky-raj.info
Minigolf - Autocamp Sedmihorky Mini-golf - Autocamp
Sedmihorky
Minigolf – Autocamp Sedmihorky
Minigolf - Autocamp Sedmihorky, Karlovice - Sedmihorky 72,
511 01 Turnov, +420 481 389 162, +420 481 389 160, camp@
campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz
PŮJČOVNY KOL BIKE RENTALS
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Údolí Jizery
ZIMNÍ SPORTY (lyžařské vleky, zimní stadiony) WINTER
SPORTS (ski lifts, skating rings) WINTERSPORTE (Skilifte,
SPORTY ZIMOWE (wyciągi narciarWintersportplätze)
skie, stadiony zimowe)
FAHRADVERLEIH
Atom cycles Atom cycles Atom cycles Atom cycles,
Trávnice 153, 511 01 Turnov, +420 481 321 625, jiri.matejec@
tiscali.cz
Lyžařský areál Kozákov
Ski Resort Kozákov
Skiareal
Areał Narciarski Kozákov, +420 481 621 574,
Kozákov
+420 777 555 904, www.ski.kozakov.cz
BC Sport Semily BC Sport Semily BC Sport Semily BC
Sport Semily, Nádražní 351, 51301 Semily, +420 481 625 228,
[email protected], www.bcsport.cz
Lyžařský areál Struhy Ski Resort Struhy Skiareal Struhy
Areał Narciarski Struhy, P. O. Box 36, 511 01 Turnov,
+420 720 499 988, www.klturnov.cz
Bike servis Drop Bike servis Drop Bike servis Drop
Bike servis Drop, Osek 10, 507 43 Sobotka, +420 773 041 221
Centrum Žlutá plovárna Žlutá plovárna Centre Zentrum
Žlutá plovárna Centrum Žlutá plovárna, 468 22 Malá Skála,
+420 775 580 388, [email protected], www.zlutaplovarna.cz
Cyklopůjčovna - kemp Sedmihorky Bike Rental – Sedmihorky camping
Fahradverleih Camp Sedmihorky
Wypożyczalnia Rowerów – Camping Sedmihorky, Sedmihorky
72, 511 01 Turnov, +420 481 389 162, [email protected],
www.campsedmihorky.cz
Cyklo Šonský Josef Cyklo Šonský Josef Cyklo Šonský
Josef Cyklo Šonský Josef, Náměstí 101, 512 63 Rovensko pod
Troskami, +420 481 382 417, +420 605 476 937, cyklo.sonsky@
tiscali.cz, www.cyklo-sonsky.ic.cz
Půjčovna kol - Sportovně-rekreační areál Ráj Srbsko
Bike Rental - Ráj Srbsko Sports & Recreational Resort
Fahradverleih – Sport-und Erholungsareal Ráj Srbsko
Wypożyczalnia Rowerów - Areał Sportowo - Rekreacyjny
Ráj Srbsko, Srbsko 11, 294 02 Kněžmost, +420 326 784 580,
+420 602 177 937, [email protected], www.relevant.cz
VELOMAT - půjčovna kol VELOMAT - Bike Rental VELOMAT – Fahradverleih
VELOMAT - Wypożyczalnia Rowerów, Husova 556, 605 01 Jičín, +420 493 534 939, velomat@
velomat.cz, www.velomat.cz
JÍZDÁRNY
UJEŻDŻALNIE
HORSE RIDING
REITSCHULEN
Farma zvířat Stará Paka Stará Paka Animal Farm Tierfarm Stará Paka Farma Zwierzęca Stará Paka, Nová 390,
507 91 Stará Paka, +420 493 798 599, +420 731 225 203, sorbon.
[email protected]; www.farmazvirat.com
Lyžařský areál Kozákov
Stáj Hnanice
Hnanice Stables
Pferdestall Hnanice
Stajnia Hnanice, Hnanice 24, 512 63 Rovensko pod Troskami,
+420 604 275 555, [email protected], www.mujweb.cz/
www/mirahnanice
Riding Centre Farm
Jezdecký areál Farma PCT Ptýrov
PCT Ptýrov
Reiterareal Farm PCT Ptýrov
Areał Jeździecki Farma PCT Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 724 535 214; [email protected], www.farma
ptyrov.cz
Jezdecká stanice Čikvásky Riding Station Čikvásky Reiterstation Čikvásky Stacja Jeździecka Čikvásky, Čikvásky
41, 512 02 Košťálov, +420 737 246 450, [email protected],
www.cikvasky.wbs.cz
Riding School ValdJezdecká škola Valdštejnská obora
štejnská obora Reitschule Waldsteins Wildpark Szkoła
Ujeżdżania Zwierzyniec Wallenstein, Podůlší 2, 506 01 Jičín,
+420 736 608 970, [email protected], www.js-valdstejnska
obora.wz.cz
Riding Club Robousy
ReiterJezdecký klub Robousy
verein Robousy
Klub Jeździecki Robousy, Přátelství 491,
506 01 Jičín, +420 604 869 490, [email protected]
Lyžařský areál V Popelkách
Ski Resort V Popelkách
Skiareal V Popelkách Areał Narciarski V Popelkách, V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 250,
[email protected], www.lsklomnice.cz
Lyžařský vlek Frýdštejn Ski lift Frýdštejn Skilift Frýdštejn
Wyciąg Narciarski Frýdštejn, 468 32 Frýdštejn,
+420 483 393 222, +420 602 240 904
Lyžařský vlek Koberovy – Hamštejn
Ski lift Koberovy –
Hamštejn Skilift Koberovy-Hamštejn Wyciąg Narciarski Koberovy – Hamštejn, +420 483 389 346
Ski lift Líšný
Skilift Líšný
WyLyžařský vlek Líšný
ciąg Narciarski Líšný, +420 483 392 072, +420 605 738 085,
[email protected], www.lisny.cz/vlek
Lyžařský vlek na hoře Tábor Ski lift on the Tábor hill
Skilift auf dem Berg Tábor Wyciąg Narciarski na górze
Tábor, Chlum, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 250,
[email protected], www.lsklomnice.cz
Jízdárna Dvůr Borčice Riding School Dvůr Borčice Reitschule Hof Borčice Ujeżdżalnia Dvůr Borčice, Všeň, 511 01
Turnov, +420 326 789 041, +420 603 838 615, kone.borcice@
telecom.cz; www.borcice.cz
Lyžařský areál Máchovka Nová Paka
Ski Resort MáSkiareal Máchovka Nová Paka
chovka Nová Paka
Areał Narciarski Máchovka Nová Paka, +420 493 721 973,
+420 777 857 721, www.hokejnp.cz
Riding School Erbanovi
Reitschule
Jízdárna Erbanovi
Erbans Ujeżdżalnia Erbanovi, Pařezská Lhota 17, 506 01 Jičín,
+420 493 524 662, +420 776 636 740, [email protected];
www.kone-ceskyraj.wz.cz
Lyžařský vlek Semily Ski lift Semily Skilift Semily Wyciąg
Narciarski Semily, Nádražní, 513 01 Semily, +420 481 623 602,
+420 731 155 141, [email protected], www.nag.cz/vls_semily
Jízdárna Kostelec Riding School Kostelec Reitschule Kostelec Ujeżdżalnia Kostelec, Kostelec u Jičína 8, 506 01 Jičín,
+420 737 160 075, [email protected], www.kostelec-jc.cz/kone
Riding School Žák
Reitschule Žák
Jízdárna Žák
Ujeżdżalnie Žák, Horní Bukovina 13, 295 01 Mnichovo Hradiště,
+420 326 786 002, +420 775 695 599, [email protected];
www.jizdarnazak.com
Bradlec Stables
Pferdestall Bradlec
Stáj Bradlec
Stajnia Bradlec, Krátká 102, 293 06 Kosmonosy - Bradlec,
+420 728 236 483, +420 776 073 683, [email protected]
Srbsko Ranch
Ranch Srbsko
Rancz
Ranč Srbsko
Srbsko, Srbsko 4, 294 02 Kněžmost, +420 775 576 041, info@
ranchsrbsko.cz, www.ranchsrbsko.cz
Statek u Škodů U Škodů Farmstead Bauernhof bei Škodas Gospodarstwo rolne u Škodów, Mírová p. Kozákovem
– Hrachovice, 511 01 Turnov, +420 774 890 970
Lyžařský areál Stará Paka Ski Resort Stará Paka Skiareal
Stará Paka Areał Narciarski Stará Paka, +420 606 284 851,
www.starapaka.cz
Zimní stadion Jičín
Ice Skating Stadium Jičín
WinStadion Zimowy Jičín, Kollárova 356,
tersportplatz Jičín
506 01 Jičín, +420 493 533 462, +420 493 538 064, posta@
sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz
Zimní stadion Lomnice nad Popelkou Ice Skating Stadium Lomnice nad Popelkou Wintersportplatz Lomice nad
Popelkou Stadion Zimowy Lomnice nad Popelkou, Josefa
Jana Fučíka 982, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 973,
+420 604 790 916, [email protected], ww.hclomnice.wz.cz
Zimní stadion Mladá Boleslav Ice Skating Stadium Mladá Boleslav
Wintersportplatz Mladá Boleslav
Stadion Zimowy Mladá Boleslav, Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 748 111, +420 326 748 171, [email protected],
www.saramb.cz
www.cesky-raj.info
Dovolená s dětmi
Dovolená s dětmi
J
aká místa jsou vhodná pro dovolenou s dětmi? Jistě taková, která nabízejí co nejvíce možností relaxace,
zábavy, ale i poučení pro vás, a zejména pro vaše děti. Pokud jste s dětmi byli vloni u moře, mohli jste
zjistit, že ani nejkrásnější moře dětem na celou společnou dovolenou nestačí. Uspokojí je – a proto i vás – co
nejpestřejší nabídka aktivit pohybových, poznávacích i relaxačních. I k odpočinku, v jeho pravém slova smyslu, je dobré mít poutavé prostředí, umožňující členům rodiny „být v pohodě“. Právě turistický region Český ráj
nabízí návštěvníkům značné soustředění nejrůznějších atraktivit. Je ideální oblastí pro rodinnou dovolenou
i pro svou mimořádnou klimatickou přívětivost a bezpečnost.
31
32
Dovolená s dětmi
www.cesky-raj.info
Jičín – město pohádky
PESTRÝ VÝBĚR TRAS
PRO PĚŠÍ I CYKLISTICKÉ TÚRY
V Českém ráji není nikam daleko – vaše výlety mohou
být tak krátké či dlouhé, jak se vám bude hodit. Z těch
krátkých jmenujme např. okruh skalním bludištěm
na Kalichu, Rumcajsovou stezkou nebo naučnou
stezkou v Sedmihorkách. K těm delším může patřit
např. některý z úseků Zlaté stezky Českého ráje. Pro cykloturistiku se v Českém ráji dá najít spousta tras, kde se
s auty setkáte zcela výjimečně.
ZA POVĚSTMI
ČESKÉHO RÁJE
Pro putování s dětmi můžete využít i úspěšný a vyhledávaný program
„Za pověstmi Českého ráje“. Stačí
si v libovolném infocentru zakoupit
Cestoknížku, k níž dostanete zdarma
originální mapu, a spolu se svými dětmi můžete cestovat od hradu ke hradu, od jednoho zajímavého místa
ke druhému, budete plnit úkoly, něco
se dozvíte a ještě i vyhrajete některou
ze zajímavých cen. Putování „Za pověstmi Českého ráje“
splňuje dnešní požadavky na aktivně trávený čas s dětmi,
kdy se do společné hry zapojí celá rodina.
ZÁBAVNÍ PARK PRO DĚTI
A jsou tu další možnosti, jak mohou děti s rodiči aktivně
prožít celý den. Navštivte areál Šťastná země v Radvánovicích u Turnova, kde je největší dětský přírodní zá-
Family Holiday
GREAT CHOICE OF BOTH HIKING
AND BIKING TRAILS
The Bohemian Paradise is an ideal destination for a family
holiday. Everywhere is close and there are marked paths specially designed for children. Among the short ones are for instance a round trip through a rock maze at Kalich, Rumcajs
trail or nature trail in Sedmihorky.
JIČÍN – TOWN OF FAIRY TALES
Have you ever visited Rumcajs shoe-making workshop
or Museum of Play? Have you caught a glimpse of a fairytale dragon in town or another fairy-tale character alongside
the Kníže pond? If you have not, come to Jičín.
AND MUCH MORE TO OFFER
There are many other places that are ideal for family visits.
Stop at the Merry Land in Radvánovice near Turnov, the
largest outdoor entertainment park for children in the Czech
Republic. Pěnčín Excursion Centre near Železný Brod or
Museum of Dolls & Teddy Bears in Troskovice are definitely worth visiting. Your children can design and create their
own hand-made original jewellery in Kortan - Glass, Jewellery manufacturing company in Železný Brod. A fairy-tale
castle vault and attic are ready to welcome children in Staré
Hrady Castle & Chateau. More castles have many surprises
ready for children during summer holidays: fairy-tale guided
tours in Mnichovo Hradiště Chateau and Museum and
Sychrov Chateau or haunted tours at Dětenice Chateau on
Rumcajsova ševcovna
Saturdays. Children are also welcome in museums: museums
in Železný Brod, Mladá Boleslav and Semily offer a play area
for children in summer.
www.cesky-raj.info
bavní park pod širým nebem v České republice. Na příchozí tu čeká přes sto různých atrakcí, kolotoče, prolézačky,
lanová dráha, nafukovací trampolíny velké jako polovina
fotbalového hřiště, dřevěný hrad i malá ZOO, kde ale místo
zvířat cizokrajných děti uvidí zvířata pouze domácí, jako
jsou ovce nebo kozy.
Dovolená s dětmi
tosti. Během prázdnin jsou i na dalších zámcích nachystána
pro dětské návštěvníky různá překvapení. Např. na zámku a v muzeu Mnichovo Hradiště a na zámku Sychrov
pohádkové prohlídky, na zámku Hrubý Rohozec pohádkové představení v rámci akce Loutkáři dětem a na zámku
v Dětenicích se každou sobotu konají strašidelné prohlídky s čarodějnicemi, upíry a čerty. Na děti nezapomínají
ani v muzeích, např. v muzeu v Železném Brodě, v Mladé
Boleslavi a v létě i v Semilech jsou připraveny herní koutky.
I ve volné přírodě najdete akce pro děti – převážně pod
názvem Pohádkový les.
Pro vaši rodinnou dovolenou můžete využít i nabídek
uvedených v jiných částech tohoto katalogu, např. Kultura
a zábava, Aktivní dovolená či Tradice a venkov.
JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY
Byli jste někdy v Rumcajsově ševcovně v Jičíně? Viděli jste ve městě pohádkového draka nebo pohádkové
postavičky podél stezky u rybníka Kníže? Navštívili jste
zdejší Regionální muzeum hry, kde je možné interaktivně se zapojit a vytvořit si pomůcky k zábavnému a zároveň poučnému poznávání historie města a jeho okolí?
Od 2. 9. 2010 čeká na všechny nově otevřená animovaná
expozice pohádkových ilustrací „Rumcajsův svět očima Radka Pilaře“. Hlavní sezóna je každoročně symbolicky ukončena zářijovým festivalem „Jičín – město
pohádky“ – největší přehlídkou pohádek a dětské fantazie ve střední Evropě.
DALŠÍ NABÍDKY
Také další místa jsou jako stvořená pro návštěvu celých rodin, např. Výletní areál Pěnčín u Železného Brodu, Muzeum panenek a medvídků v Troskovicích.
Na dětské návštěvníky je tradičně zaměřeno i otevírání
sezony – Český ráj dětem. Vaše děti si mohou navrhnout
i vyrobit vlastníma rukama originální šperk v železnobrodské firmě Kortan – sklo, bižuterie. Na Kozákově se každoročně koná Festival her pro děti, na podzim tradičně
i Drakiáda. Na hradě a zámku Staré Hrady na děti čeká
Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda.
Pohádkovým světem vás zde provedou živé pohádkové by-
„Putování na Valdštejn“
Urlaub mit Kindern
BUNTE AUSWAHL DER TRASSEN
FÜR WANDERER UND RADTOUREN
Böhmisches Paradies ist ein idealer Platz für einen Familienurlaub. Es ist hier nirgendwohin weit und es gibt hier markierte Wanderwege, die auch für Kinder bestimmt sind. Von
den kurzen nennen wir z.B. Umkreis durch Felsenlabyrinth
auf Kalich, Rumcajspfad, oder Lehrpfad in Sedmihorky.
JIČÍN STADT DES MÄRSCHENS
Waren Sie schon einmal in Rumcajs Schusterwekstätte
oder im Museum des Spiels? Sahen Sie schon in der Stadt
den Märchendrachen, oder Märchenfiguren entlang des Pfads
bei dem Teich Kníže Sofern nicht, kommen Sie nach Jičín.
„Český ráj dětem“
WEITERE ANGEBOTE
Auch weitere Plätze sind für Besuch der ganzen Familien wie
geschaffen. Besuchen Sie das Areal Glückliches Land in Radvánovice bei Turnov, wo es den größten natürlichen Vergnügungspark unter freiem Himmel in der Tschechischen Republik
gibt. Eines Besuchs wert ist bestimmt Ausflugsareal Pěnčín
bei Železný Brod, Puppen-und Bärenmuseum in Troskovice.
Ihre Kinder können mit eigenen Händen in der Firma Kortan
– Glas, Bijouterie in Železný Brod originales Schmuckstück
entwerfen und fertigen. Auf Burg und Schloss Staré Hrady
wartet auf die Kinder Märchenkellergewölbe und Burgmärchendachboden. Während der Ferien sind auch in anderen
Schlössern für die Kinderbesucher weitere Überraschungen
vorbereitet. Z.B. im Schloss und Museum in Mnichovo Hra-
diště und im Schloss Sychrov Märchenbesichtigungen und im
Schloss Dětenice finden jeden Sonnabend gespensterhafte
Besichtigungen statt. Kinder werden auch im Museum Železný
Brod, in Mladá Boleslav und im Sommer auch in Semily nicht
vergessen. Hier stehen für sie Spielecken zur Verfügung.
33
34
Dovolená s dětmi
www.cesky-raj.info
VOLNOČASOVÉ AREÁLY A DALŠÍ ATRAKTIVITY
FREILEISURE CENTRES AND OTHER ATTRACTIONS
ZEITAREALE UND WEITERE ATTRAKTIVITÄT AREAŁY
WOLNOCZASOWE I DALSZE ATRAKCJE
Muzeum panenek a medvídků Museum of Dolls and TedPuppen-und Bärenmuseum
Muzeum Lalek
dy Bears
i Niedźwiadków, Troskovice 40, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 483 313 638, +420 724 577 389, +420 602 409 713,
[email protected], www.muzeumpanenek.cz
Městský palác Templ Templ Town Palace Stadtpalast
Templ Pałac Miejski Templ, Krajířova 102, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 725 381, [email protected], www.kulturamb.eu
Pravěký skanzen Altamira Altamira Prehistoric Outdoor
Museum Freilichtmuseum Altamira Prawieki Skansen
Altamira, Debřská ul., 293 06 Kosmonosy, +420 731 926 082,
[email protected], [email protected], www.altamira.cz
Minizoo DDM Mladá BoMinizoo DDM Mladá Boleslav
leslav
Minizoogarten DDM Mladá Boleslav
Minizoo
DDM Mladá Boleslav, Jaselská 1119, 293 01 Mladá Boleslav,
+420 326 329 113, [email protected], www.ddm-mb.cz
Rumcajsova ševcovna Rumcajs’ Shoe-Making Workshop
Rumcajs Schusterwerkstätte Warsztat Szewski Rumcajsa, Pod Koštofránkem, 506 01 Jičín, +420 737 345 225, jiriwilda@
seznam.cz, www.rumcajsovasevcovna.cz
Zbrojnoši ve Šťastné zemi
Rumcajs’ World in
Rumcajsův svět očima Radka Pilaře
Radek Pilař’s Eyes
Rumcajs mit den Augen von Radek
Pilař
Świat Rumcajsa wzrokiem Radka Pilaře, Městské
informační centrum Jičín, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín,
+420 493 534 390, [email protected], [email protected], www.kzmj.cz
Šťastná země Merry Land Glückliches Land Szczęśliwa
Ziemia, Karlovice - Radvánovice 11, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 481 389 181, +420 731 612 210, [email protected],
www.stastnazeme.cz
Výletní areál Pěnčín Pěnčín Excursion Centre Ausflugsareal Pěnčín Areał Wycieczkowy Pěnčín, Pěnčín 60, 468 21
Bratřikov u Jablonce nad Nisou, +420 602 138 677, exkurze@
fipobex.cz, www.vapen.cz
Urlopy z dzećmi
SZEROKI WYBÓR TRAS
NA WYCIECZKI PIESZE I ROWEROWE
Czeski Raj jest idealnym miejscem urlopów rodzinnych. Stąd
nie ma nigdzie daleko i są tu oznakowane ścieżki przeznaczone również dla dzieci. Z tych krótkich mianujmy np. okrąg
Labiryntem Skalnym na Kalichu, Ścieżkę Rumcajsa lub
Ścieżka Dydaktyczna w Sedmihorkach.
JIČÍN – MIASTO BAJKI
Czy byliście kiedy w Rumcajsa Warsztacie Szewskim
lub w Muzeum Zabawy? Czy widzieliście w mieście smoka
bajkowego, lub bajkowe postawy wzdłuż ścieżki obok stawu
Książę? Jeżeli nie, to przyjedźcie do Jičína.
DALSZE OFERTY
Również dalsze miejsca są jakby stworzone do ich odwiedzenia przez całe rodziny. Odwiedźcie Areał Szczęśliwa Ziemia
w Radvánovicach niedaleko Turnova, gdzie się znajduje
największy w Republice Czeskiej dziecięcy przyrodniczy park
zabawy pod gołym niebem. Na pewno warto odwiedzić i Areał
Wycieczkowy Pěnčín niedaleko Železnego Brodu, Muzeum
Lalek i Niedźwiadków w Troskovicach. Wasze dzieci mogą
zaprojektować i zrobić własnymi rękami oryginalny klejnot
w železnobrodskiej firmě Kortan - szkło, biżuteria. W Zamku i Pałacu Staré Hrady czeka na dzieci Zamkowe Sklepienie Bajkowe i Zamkowa Piwnica Bajkowa. Podczas
wakacji są przygotowane dla dzieci również na innych zamkach
różne niespodzianki. Np. na zamku i w muzeum w Mnicho-
„Český ráj dětem“
vym Hradišti i na zamku Sychrov zwiedzanie bajkowe na zamku w Dětenicach odbywają się w każdą sobotę straszliwe
zwiedzania. Na dzieci nie zapominają ani w muzeach np. w
muzeum w Železnym Brodzie, w Mladej Boleslavi a w lecie i w
Semilach są przygotowane kąciki zabawy.
www.cesky-raj.info
Kultura a zábava
Kultura a zábava
Zámek Mnichovo Hradiště
N
ávštěvníci při pobytu v Českém ráji nejsou odkázáni jen na přírodu a historické památky. Lze tu najít celou
řadu příležitostí k zábavě a ke kulturnímu vyžití. Kromě návštěvy muzeí a galerií, o kterých jsme se zmiňovali v předchozích částech této brožury, lze při pobytu v Českém ráji navštívit i celou řadu kulturních a zábavních akcí, od lokálních přes regionální až po akce nadregionálního významu. Úplný výběr, včetně lokálních akcí,
najdete na adrese www.cesky-raj.info, zde je jen stručný výběr pravidelných akcí v turistické sezóně.
35
36
Kultura a zábava
www.cesky-raj.info
Dvořákův festival Dvořák Festival Dvoraks Festival
Festiwal Dvořáka (červen)
Mezinárodní hudební festival, který se koná v Turnově, Jičíně,
na zámku Sychrov, v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Nové
Pace, Lomnici nad Popelkou, Železném Brodě, Kosmonosích, Liberec atd.
Veteránem Českým rájem
Oldtimers Drive through the
Bohemian Paradise Mit Oldtimer durch Böhmisches Paradies Weteranem po Czeskim Raju (červen – Jičín, Český ráj)
Orientační soutěže historických vozidel do roku výroby 1945.
Velikonoce na Dlaskově statku
Velikonoce na statku Easter at Farmstead Ostern auf
Wielkanoc w gospodarstwie rolnym (březen
Bauernhof
a duben – Dlaskův statek, Dolánky u Turnova)
Tradiční Velikonoce a přehlídka folklórních souborů, vynášení Morany, ukázky velikonočních dekorací a tvůrčí dílna velikonočních
dekorací.
Valdštejnské slavnosti Wallenstein Festival Waldsteins
Feste
Uroczystości Wallendstejna (duben, hrad a zámek
Staré Hrady u Jičína)
Tradiční starohradské slavnosti za účasti vévody Albrechta z Valdštejna a jeho družiny. Dobový jarmark, souboje královských mušketýrů, pohádkový program pro děti, vojenské přehlídka a další
zajímavosti.
Český ráj dětem – zahájení turistické sezony Bohemian Paradise for Children – Tourist Season Opening Böhmisches
Paradies den Kindern – Eröffnung der Touristensaison Czeski Raj Dzieciom – rozpoczęcie sezonu turystycznego (duben
– Rovensko pod Troskami a areál Šťastná země, Radvánovice)
Putování pro děti i dospělé spojené s plněním různých úkolů, pohádková trasa s postavičkami z pověstí a divadelními představeními žáků turnovských škol.
Valdštejnské slavnosti Wallenstein Festival Waldsteins
Feste Uroczystości Wallendstejna (květen – Jičín)
Každý sudý rok přijíždí vévoda do svého rezidenčního města a kontroluje fungování svých úřadů. V bohatém kulturním programu se
střídají dobová vystoupení všelikých kumštýřů, muzikantů, tanečníků, kejklířů a potulných herců.
Staročeské řemeslnické trhy Traditional Czech Handicraft
Market Altböhmische Handwerksmärkte Staroczeskie
Targi Rzemieślnicze (květen – Turnov)
Od počátku novodobé tradice těchto trhů dbají pořadatelé na stylovou čistotu trhů jak u řemesel, tak i u bohatého doprovodného
programu.
Železnobrodský jarmark Železný Brod Fair Jahrmarkt in
Železný Brod Jarmark Železnobrodski (červen – Železný Brod)
Tradiční jarmark – pouťové adrenalinové atrakce, stánkový prodej
a občerstvení po celém městě, pestrý hudební program na Malém
náměstí a pohádky pro děti.
Festival her na Kozákově Kozákov Game Festival Festival der Spiele auf Kozákov Festiwal zabaw na Kozákovie
(červen – Kozákov, Riegrova chata)
Soutěže a hry pro děti s doprovodným kulturním programem.
Středověký jarmark
Medieval Fair
Mittelalterlicher
Markt
Jarmark Średniowieczny (červen – Mladá Boleslav,
Staroměstské náměstí)
Jarmark s tradičními řemeslnými výrobky a bohatým kulturním
programem.
Autokros Dolní Bousov Dolní Bousov Autocross Autokros Dolní Bousov Autokros Dolní Bousov (červenec – závodiště Rachvala Dolní Bousov)
Tradiční akce pro příznivce autokrosu – mezinárodní mistrovství
České republiky.
Slavnosti svijanského piva
Svijany Beerfest
Svijany
Bierfeste Święto Piwa Ssvijanskiego (červenec – Svijanský
Újezd)
Pro všechny je připraven bohatý program, ochutnávka všech druhů svijanských piv za zvýhodněnou cenu a množství kulinářských
specialit. Bohatý doprovodný program.
Zahradní slavnost v raně barokním stylu k poctě Albrechta
z Valdštejna a Slavnostní zahájení tradiční svatoanenské
a svatojakubské poutě Early Baroque Style Garden Party
in Honour of Albrecht von Wallenstein & Opening Ceremonial of Traditional St. Anna’s & St. James’ Fairs Gartenfest
in Frühbarockstil zur Ehren des Albrechts von Waldstein
und feierliche Eröffnung traditioneller Kirchweih St.Anna
und St.Jakob Uroczystości ogrodowe w stylu wczesnobarokowym ku czci Wallenstejna i uroczyste rozpoczęcie tradycyjnego odpustu ku czci św. Anny i św. Jakuba (červenec
– Mnichovo Hradiště)
Kulturní program v zámecké zahradě, účinkující v dobových kostýmech, v neděli procesí a jarmark.
Slavnosti piva Skalák Skalák Beerfest Skalák Bierfeste
Święto Piwa Skalák (červen – Malý Rohozec, areál Pivovaru
Rohozec, a.s.)
Tradiční akce spojená s vítáním léta.
Benátská noc Venetian Night Venezianische Nacht
Noc Wenecka (červenec – Malá Skála)
Hudební festival s mnoha doprovodnými a zábavnými akcemi, při
kterém se na čtyřech pódiích představí na sto českých i zahraničních interpretů.
Letecký den
Aviation Day
Flugtag
Dzień Lotniczy
(červen – Letiště Mladá Boleslav)
Přehlídka replik nejkrásnějších letadel, která kdy létala na nebi,
bohatý doprovodný program.
Lancknechti – Bitva o Dětenice Lancknechti – Battle of
Dětenice Lancknechti – Schlacht bei Dětenice Lancknechci – Bitwa o Dětenice (červenec – zámek Dětenice)
Těžkooděnci zkříží své meče na bitevním poli, středověký jarmark.
Rallye Bohemia Rally Bohemia Bohemia Rallye Rallye Bohemia (červenec – Start a cíl u Škoda Auto Muzea, rychlostní zkoušky v okolí Ml. Boleslavi)
Mladoboleslavská rallye patří k tomu nejlepšímu, co může Česká
republika jezdcům i fandům motosportu nabídnout.
Lomnické kulturní léto Lomnice Cultural Summer Lomnicer Kultursommer Lomnickie Lato Kulturalne (červenec
– Lomnice nad Popelkou)
Tradiční hudebně–dramatický festival.
Kámen a šperk v Českém ráji Stone & Jewel in the Bohemian Paradise Stein und Schmuck im Böhmischen Paradies Kamie o Klejnot w Czeskim Raju (červenec – Turnov,
náměstí Českého ráje)
Městské slavnosti na pozadí historických událostí. Dobové tržiště,
ukázky broušení drahých kamenů a výroby šperků, rýžování granátů, navlékání korálků a bohatý kulturní program.
Šrámkova Sobotka Šrámek’s Sobotka Šrámeks Sobotka Sobotka Šrámka (červenec – Sobotka)
Festival českého jazyka a literatury.
Loukotě a řemeny v Jičíně Fellies & Belts in Jičín Radfelgen und Riemens in Jičín Dzwono i Rzemienie w Jičínie
(srpen - Jičín, Český ráj)
Akce pro historické automobily do roku výroby 1918 a motocykly
na pohon řemenem.
Slavnosti slámy Slamák Slamák Straw Festival Strohmann Strohfest Święto Słomy Slamák (srpen – Areál Šťastná země, Radvánovice u Turnova)
Tradiční třítýdenní akce, kde se vše točí kolem slámy. Každým rokem vyroste v areálu Šťastná země slaměný hrad a bludiště v kukuřičném poli. Připravena je spousta soutěží a tvůrčí dílny.
Culture & Entertainment
W
hen staying in the Bohemian Paradise, visitors can also choose from frequent cultural and entertainment events. Besides
museums and galleries, there is a wide variety of local, regional and even nationwide festivals. For the complete list of
events, including local ones, please go to www.bohemian-paradise.info.
www.cesky-raj.info
Jičínský šoulet
Jičínský šoulet Festival
Jičiner šoulet
Festival Jičínski szoulet festival (srpen – Synagoga Jičín)
Festival židovské kultury určený široké veřejnosti. Nabízí komentovanou prohlídku židovského hřbitova v Jičíně, přednášky a koncerty v prostorách jičínské synagogy.
Posvícenský jarmark a Festival řemesel Feast Fair & Craft
Kirchweihjahrmarkt und Handwerksfestival
Festival
Jarmark Odpustowy i Festiwal Rzemiosła (srpen – Sobotka –
náměstí a městský park)
Tradiční jarmark s bohatým kulturním programem a celostátní přehlídka uměleckých řemesel.
Velká cena města Lomnice nad Popelkou a Malá cena města
Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Grand Prix
& Lomnice nad Popelkou Petit Prix Großer Preis der Stadt
Lomnice nad Popelkou und Kleiner Preis der Stadt Lomnice
nad Popelkou Wielka Nagroda Miasta Lomnice nad Popelkou i Mała Nagroda Miasta Lomnice nad Popelkou (srpen
– areál skokanských můstků Lomnice nad Popelkou)
Tradiční závody ve skocích na lyžích s mezinárodní účastí. Závěrečná exhibice nejlepších účastníků závodů.
Skotské hry
Scottish Games
Schottische Spiele
Szkockie Gry (srpen – park Státního zámku Sychrov)
Tradiční akce přibližující skotskou kulturu. Skotská a irská hudba,
ukázky a výuka skotských tanců, mezinárodní soutěž skotských
dudáků, klasické skotské těžkoatletické soutěže a další spousta
zábavy.
Festival na kopečku
Festival on the Hill
Festival auf
kleinem Hügel Festiwal na Wzgórku (srpen – Psychiatrická
léčebna Kosmonosy)
Hudebně-divadelní festival s pestrým programem, na kterém se
nikdo nebude nudit.
Jičín – město pohádky Jičín – Town of Fairy Tales Jičín
–Stadt des Märchens Jičín – Miasto Bajki (září – Jičín)
Jičín – město pohádky je svátkem dětí i dospělých, kdy po dobu
jednoho týdne ovládne město Jičín pohádka a pohádkové bytosti.
Kultura a zábava
Tato multikulturní akce nabízí tvůrčí dílny, řemeslné dívání, místa
her, soutěže, pouliční divadla, kejkle a muzicírování, výstavy, koncerty, divadla.
Semilský pecen Semily Loaf of Bread Semiler Brotlaib
Semilski Bochenek (září – Semily – park Ostrov)
Tradiční dožínkové slavnosti. V programu nechybí slavnostní průvod
městem, expozice hospodářských zvířat a zemědělských strojů.
Staročeský jarmark Traditional Czech Fair Altböhmischer Jahrmarkt Jarmark Staroczeski (září – Nádvoří a sklepení hradu Mladá Boleslav)
Jarmark s tradičními řemeslnými výrobky a bohatým kulturním
programem.
Skleněné městečko Town of Glass Glasstädtchen Miasteczko Szklane (září – Železný Brod)
Slavnosti sklářského řemesla – ukázky výroby skla v huti sklářské
školy, ve sklářských firmách i pod širým nebem, sklářský veletrh,
výstavy, módní přehlídka šperků a šatů, stánkový prodej skleněných výrobků, kulturní program.
Maloskalský jarmark Malá Skála Fair Jahrmarkt in Malá
Skála Jarmark Maloskalski (září – kemp Ostrov, Malá Skála)
Výstava a prodej řemeslných i uměleckých předmětů regionálních
prodejců, ukázky řemesel; prodej potravin, biozeleniny a ovoce
z místních zdrojů. Doprovodný program: přednášky, soutěže, tombola, aktivity pro děti.
Svatováclavská jízda St. Wenceslas’ Ride Sankt Wenzels Fahrt Jazda ku czci św. Wacława (září – start u Domu
kultury Mladá Boleslav)
Jízda a setkání historických vozidel s řadou doprovodných akcí pro
malé i velké diváky.
Slavnosti vína Wine Fest Weinfeste Święto Wina (říjen – hrad a zámek Staré Hrady u Jičína)
Tradiční starohradské slavnosti vína za účasti vévody Albrechta
z Valdštejna a jeho družiny. Ochutnávka vín, dobová řemesla, vinný jarmark, souboje královských mušketýrů, pohádkové vinobraní
pro děti a další zajímavosti.
Benátská noc, Malá Skála
V letní sezoně je v Českém ráji ještě celá řada
příležitostí ke zhlédnutí či návštěvě něčeho mimořádného, co lze vidět jen v určitý den v týdnu. Akce jsou zahrnuty do tzv. PRÁZDNINOVÉ
NABÍDKY PRO KAŽDÝ DEN. Obsahuje každoročně kolem 30 nabídek. Podrobné informace
o nich získáte v informačních centrech regionu.
Kultur und Unterhaltung
B
esucher haben bei dem Aufenthalt im Böhmischen Paradies eine ganze Reihe an Gelegenheiten zur Unterhaltung und zu
kulturellen Programmen. Außer Besuchen von Museen und Galerien, können sie ganze Menge von Kultur-und Unterhaltungsveranstaltungen besuchen. Von den lokalen, über regionale bis hin zu denen mit überregionaler Bedeutung. Komplette
Auswahl finden Sie auf der Home Page Adresse www.bohemian-paradise.info.
Kultura a zabawa
P
odczas pobytu w Czeskim Raju mają goście cały szereg okazji do zabawy i kultury. Oprócz zwiedzania muzeów i galerii,
mogą odwiedzić i różne imprezy kulturalne i zabawy, począwszy lokalnymi, poprzez regionalne i kończąc imprezami o znaczeniu ponadregionalnym. Zupełny spis włącznie lokalnych imprez znajdziecie pod adresem www.bohemian-paradise.info.
37
38
Tradice a venkov
Tradice
a venkov
www.cesky-raj.info
Dlaskův statek
www.cesky-raj.info
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Půvabnou krajinu Českého ráje si nelze představit bez
původních roubených chalup a stavení, hospodářských
usedlostí, desítek drobných kamenných plastik, kapliček
a křížků. Jsou dokladem lidové tvořivosti a umění, mimořádné dovednosti tesařů, truhlářů a kameníků, výsledkem soužití člověka s přírodou. Jde zejména o roubené
stavby – chalupy, statky, usedlosti – tzv. pojizerského
typu. Na těchto stavbách je vidět, s jakým vkusem byl využíván místní materiál, dřevo a všudypřítomný pískovec.
O mnohostranném použití tohoto materiálu svědčí nejen
sochy a kříže, boží muka a náhrobky, ale i bohatě zdobené portály kolem dveří a oken, vstupní brány, pilíře vrat či
hlavice komínů. V kraji Českého ráje se zachovalo nejvíce
patrových staveb. Usedlosti jsou na straně do dvora opatřeny pavlačí sloužící k některým drobným pracím např.
sušení prádla či zeleniny. Zajímavý byl i interiér domu.
Je však jen velmi málo objektů, které si původní dispozici (černá kuchyně s pecí, světnice s kachlovými kamny,
komory a chlévy) zachovaly. Výstavba roubených domů
v regionu ustala na konci 19. století. Je dobře, že se našli
lidé, kteří s péčí a láskou stavby a ostatní prvky lidové
tvořivosti obnovují. Díky jejich péči můžeme navštívit
vesnické a městské památkové rezervace či zóny. V regionu je najdete více než na dvaceti místech (např. Vesec
u Sobotky, Žďár u Mnichova Hradiště, Příšovice,
Mužský, Železný Brod, Sobotka, Lomnice nad Popelkou atd.). Ojedinělé jsou i některé solitérní objekty
s unikátní lidovou architekturou (Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, Boučkův statek na Malé Skále,
Tradice a venkov
Kopicův statek nad Kacanovy, Šolcův statek v Sobotce, Běliště v Železném Brodě, Bičíkův a Holánův
statek v Příšovicích).
Iveta Dandová,
pletení z orobince
VENKOVSKÁ TURISTIKA
I v současné uspěchané době, obklopující nás stále dokonalejšími technickými vymoženostmi, může být milým
zážitkem pohled na malebné roubené chaloupky, pasoucí
se stáda krav, ovcí či koní. Vůně sena, sbírání malin či
borůvek na lesní pasece, houbaření nebo procházka rozkvetlou loukou – to také může být pohlazením pro duši.
I to najdete v Českém ráji! Venkovská turistika představuje návrat k přírodě a tradicím našich předků. Její aktivity
jsou bezprostředně spjaty s přírodou, krajinou a venkovským prostředím.
K ubytování lze využít i rodinné farmy a venkovské
chalupy, které slouží vždy jen pro menší počet hostů.
Díky tomu tu návštěvník najde klid a rodinnou atmosféru. Omezené kapacity zařízení venkovské turistiky
jsou také důvodem, proč je tato forma cestovního ruchu
označována jako šetrná k životnímu prostředí. Eliminuje
totiž negativní dopady, které s sebou přináší tzv. masová turistika.
Malebné prostředí farem a chalup Českého ráje přináší „obyčejné prožitky“, které jsou pro většinu z nás
stále vzácnější. Na nějaký čas zde můžeme zapomenout
i na auto. Z koňského hřbetu je svět jistě krásnější. Nejméně na šestnácti místech v regionu najdete jezdecké
školy a jízdárny, množí se i ranče, nabízející agroturistiku
Traditions & Villages
FOLK ARCHITECTURE
RURAL TOURISM
The charming countryside of the Bohemian Paradise would
be incomplete without original timber houses and barns,
farmsteads, dozens of small stone statues, chapels and crosses. They all represent the folk creativity and art, the work
of exceptionally skilled carpenters, joiners and stonemasons,
and results of the human coexistence with nature. The timber
houses – cottages, farms, homesteads – represent the so-called Jizera style architecture. You can visit rural and urban monument reserves or zones. There are over twenty of such reserves in the region (e.g. Vesec u Sobotky, Žďár u Mnichova
Hradiště, Příšovice, Mužský, Železný Brod, Sobotka,
Lomnice nad Popelkou etc.). There are also several unique
single buildings of exceptional architectonic value (Dlaskův
statek Farmstead in Dolánky near Turnov, Boučkův statek House in Malá Skála, Kopicův statek Farmstead near
Kacanovy, Šolcův statek Farmstead in Sobotka, Běliště
in Železný Brod, Bičíkův statek Farmstead and Holánův
statek Farmstead in Příšovice).
When staying in Bohemian Paradise, you can also opt for
accommodation in family farms and village cottages that are
fit to house fewer guests, allowing visitors to find the peace
and quiet, family atmosphere and “simple experiences“ that
we lack so much today. We can even forget about a car for
a while. The world seems much more beautiful from a horseback, doesn’t it? Genius loci – an old Latin proverb meaning
a protective spirit of a place or a distinctive atmosphere of
a location – is so very true of the Bohemian Paradise!
CRAFTING TRADITIONS ALIVE
People living in this area have always been renowned for
their crafting skills. Glass manufacturing in Železný Brod
(glass beads and figurines, blown glass decorations and artistic glass), wooden toys and moulds made by woodcarvers in
Semily, and Lomnice biscuits; garnet jewels and cut gems from
the Bohemian Paradise – in Turnov area – have found their
way all over the world and made it good: they all are a part of
the cultural heritage passed from one generation to the next.
You can go and see it for yourself in the gallery and gift shop
of the garnet manufacturing cooperative DUV Granát, during
excursions in stonemason’s workshops, in Votrubcův mine under the Kozákov mountain, in museum expositions and gem
exhibitions, but also at special events, such as Stone & Jewel
in Turnov, or Glass Town in Železný Brod.
BOHEMIAN PARADISE
REGIONAL PRODUCTS
Apart from other traditional crafts (e.g. reed products or
wooden toys manufacture) you will also spot food products
labelled „Bohemian Paradise Regional Product“. This is a registered trademark created by the Bohemian Paradise Association together with other partners. The trademark is awarded
subject to compliance with strict criteria, such as regional
provenance, originality, environmental friendliness of the manufacture and the proportion of handwork.
39
40
Tradice a venkov
www.cesky-raj.info
Vesec
s dalšími nezvyklými zážitky (stříhání a předení vlny, lukostřelectví či výroba keramiky).
Genius loci – staré latinské úsloví, značící jakési místní
ochraňující síly či určitou specifickou atmosféru lokality –
lze pro Český ráj užít s čistým svědomím!
ŽIVÉ ŘEMESLNÉ TRADICE
V romantickém kraji, který má svého ducha, není těžké najít kromě staveb lidové architektury i další tradiční výroby i produkty. Ve vyvřelých horninách Českého
ráje navazujícího na Podkrkonoší jsou mnohá naleziště
achátů, ametystů, jaspisů, chalcedonů a jiných drahých
kamenů. Lidé žijící v tomto kraji byli a dodnes jsou známi
svojí řemeslnou dovedností. Železnobrodské sklářské výrobky (skleněné perle a figurky, foukané ozdoby a umě-
Traditionen und das Land
VOLKSARCHITEKTUR
LANDESTOURISTIK
Niedliche Landschaft des Böhmischen Paradieses kann
man sich kaum vorstellen ohne die ursprünglichen gezimmerten Bauernhütten und Gebäude, Bauerngüter, Zehner
kleiner Steinplastiken, Kapellen und Kreuze. Sie sind ein
Beweis der Laienkunst, außergewöhnlicher Geschicklichkeit der Zimmermänner, Tischler und Steinmetzen und
ein Ergebnis des Zusammenlebens des Menschen mit der
Natur. Es handelt sich besonders um gezimmerte BauenBauernhütten, Güter, Gebäude – s.g. Isergegend Typen.
Sie können hier Dorf-und Stadtdenkmalschutzgebiete oder
Zonen besuchen. In der Region finden Sie sie auf mehr als
zwanzig Plätzen (z.B. Vesec u Sobotky, Žďár u Mnichova
Hradiště, Příšovice, Mužský, Železný Brod, Sobotka,
Lomnice nad Popelkou usw.) Außergewöhnlich sind auch
manche Solitärobjekte mit einmaliger Volksarchitektur
(Dlaskův statek Hof in Dolánky bei Turnov, Boučkův
statek Hof in Malá Skála, Kopicův statek Hof über
Kacanovy, Šolcův statek Hof in Sobotka, Běliště in
Železný Brod, Bičíkův statek Hof und Holánův statek
Hof in Příšovice)
Im Böhmischen Paradies kann man zur Unterbringung Familienfarmen und Bauernhütte nutzen, die immer nur für kleinere Zahl der Gäste dienen. Dank dieser Tatsache findet hier der
Besucher Ruhe und Familienatmosphäre und „ gebräuchliche
Erlebnisse“, die für die meisten von uns immer wertvoller sind.
Für gewisse Zeit können wir auch unser Auto vergessen. Von der
Kruppe ist die Welt bestimmt schöner. Alte Lateinredewendung –
Genius loci, die die gewissen örtlichen schützenden Kräfte, oder
gewisse spezifische Atmosphäre der Lokalität bedeutet, kann
man für Böhmisches Paradies mit reinem Gewissen benutzen!
LEBENDIGE HANDWERKSTRADITIONEN
Leute, die in dieser Landschaft leben, waren und bis heute
sind mit Ihrer Handwerksgeschicklichkeit bekannt. Glasprodukte aus Železný Brod (Glasperlen und Figuren, geblasener
Weihnachtsschmuck und Kunstglas ), Holzspielzeug und Formen der Holzschnitzer aus Semily, Lomnicer Zwiebäcke, Granatschmuck und geschliffene Edelsteine haben von Böhmischen Paradies – Gebiet bei Turnov den Weg in die ganze Welt
gefunden, schafften sich hier durchzusetzen und gehören zur
kulturellen Erbschaft, die von Generation zur Generation überliefert wird. Überzeugen können Sie sich davon in der Galerie
und im Besucherzentrum DUV Granat, bei den Exkursionen in
die Steinmetzwerkstätte, im Votrubcův Steinbruch unter Kozákov, in Museumexpositionen und auf den Edelsteinausstellungen, aber auch auf den spezifischen Aktionen, wie Stein und
Schmuck in Turnov, oder im Glasstädtchen in Železný Brod.
REGIONALE PRODUKTE
VOM BÖHMISCHEN PARADIES
Außer den weiteren traditionellen Handwerken (z.B. Herstellung Gegenstände aus Rohrkolben oder Holzspielzeug),
können Sie im Böhmischen Paradies auch Lebensmittelprodukten begegnen, die mit dem Zeichen „Regionales Produkt
Böhmisches Paradies“ bezeichnet sind. Dieses registrierte Zeichen schuf und baut aus der Verband Böhmisches Paradies mit
anderen Partnern. Deren Verleihung ist durch strenge Kriterien bedingt, die vor allem regionale Herkunft des Produktes,
Originalität, umweltfreundliche schonende Produktion und
Anteil der Handarbeit berücksichtigen.
www.cesky-raj.info
lecké sklo), dřevěné hračky a formy semilských řezbářů,
lomnické suchary, granátové šperky a broušené drahé
kameny si z Českého ráje – Turnovska našly cestu do celého světa a dokázaly se zde prosadit. Patří tedy mezi
kulturní dědictví předávané z generace na generaci. Přesvědčit se o tom můžete v galerii a návštěvnickém centru DUV Granát, při exkurzích do kamenářských dílen,
ve Votrubcově lomu pod Kozákovem, v expozicích muzeí
a na výstavách drahých kamenů, ale třeba i na specifických akcích Kámen a šperk v Turnově, nebo Skleněném
městečku v Železném Brodě.
REGIONÁLNÍ PRODUKTY
ČESKÉHO RÁJE
Kromě dalších tradičních řemesel (výroby např. předmětů z orobince či dřevěných hraček) se v Českém ráji
můžete setkat i s potravinářskými výrobky
označenými značkou „Regionální
produkt Český ráj“. Tuto registrovanou ochrannou známku vytvořilo
a rozvíjí Sdružení Český ráj s dalšími
partnery s cílem podporovat a propagovat lokální výroby a výrobky.
Její propůjčení je podmíněno splněním přísných kritérií, zohledňujících především regionální původ výrobku, originalitu, ekologickou šetrnost výroby i podíl ruční práce.
S tradičními řemesly a s regionálními produkty se setkáte
Tradice a venkov
na každoročních akcích: Kámen a šperk v Turnově, Posvícenský jarmark a Festival řemesel v Sobotce, Semilský
pecen v Semilech, Skleněné městečko v Železném Brodě,
Středověký jarmark v Mladé Boleslavi, Staročeské řemeslnické trhy Turnově, Valdštejnské Vánoce v Mnichově
Hradišti. Seznam nositelů této značky, reprezentující výrobky s duší Českého ráje, je v následující tabulce (stav
k červnu 2010), u dalších probíhá proces certifikace.
Karel Svoboda,
skleněné figurky
VÝTVARNÉ DÍLNY
V ČESKÉM RÁJI
Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery v regionu
pro vás připravuje výtvarné kurzy plné tvůrčích dílen.
Můžete se na nich seznámit s místními tradičními řemesly. Jejich techniky si sami vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů. Svůj um vám představí lektoři, kteří jsou
nositeli značky Regionální produkt
Český ráj.
V září 2010 byl v Turnově při Muzeu Českého ráje otevřen Kamenářský dům, prezentující historické
vazby partnerských měst Turnova
a Idar Obersteinu v oblasti zpracování drahých kamenů, zlatnictví
a šperkařství, oborů, ve kterých obě
města mají dlouhotrvající tradici. Současně
s tím budou prostory sloužit pro interaktivní řemeslnické a výtvarné dílny a pro předvádění řemesel.
Tradycja i wieś
ARCHITEKTURA LUDOWA
TURYSTYKA WIEJSKA
Przepięknej krainy Czeski Raj nie można sobie wyobrazić
bez oryginalnych domów i budynków drewnianych, gospodarstw rolnych, dziesiątek drobnych rzeźb kamiennych, kapliczek i krzyżów. Są dowodem twórczości ludowej i artyzmu,
wyjątkowego talentu cieśli, stolarzy i kamieniarzy, wynikiem
współżycia człowieka z przyrodą. Chodzi przede wszystkim
o budynki drewniane – chałupy, gospodarstwa, siedziby tzw.
typu pojizerskiego. Możecie tu odwiedzić wiejskie i miejskie rezerwaty zabytkowe lub strefy. W regionie znajdują
się na ponad dwudziestu miejscach (np. Vesec u Sobotky,
Žďár u Mnichova Hradiště, Příšovice, Mužský, Železný
Brod, Sobotka, Lomnice nad Popelkou itd.). Wyjątkowymi
są i niektóre obiekty z architekturą ludową (Dlaskův statek
Gospodarstwo Rolne w Dolánkach niedaleko Turnova,
Boučkův statek Dom w Malej Skále, Kopicův statek
Gospodarstwo Rolne nad Kacanovy, Šolcův statek Gospodarstwo rolne w Sobotce, Běliště – Bielarnia w Železnym Brodzie, Bičíkův statek Gospodarstwo Rolne
i Holanův statek Gospodarstwo Rolne w Příšovicích).
W Czeski Raj możecie się zakwaterować i na farmie rodzinnej i w domu wiejskim, które służą zawsze tylko dla mniejszej
iloci gości. Dzięki temu znajdzie tu gość spokój i atmosferę
rodzinną i „zwyczajne doznania”, które są dla większości
z nas ciągle rzadsze. Na jakiś czas możemy tu zapomnieć
i o aucie. Z końskiego grzbietu jest świat na pewno ładniejszy.
Genius loci – stare przysłowie łacińskie, oznaczające pewne
miejscowe siły ochronne lub pewną specyficzną atmosferę
miejsca – można z czystym sumieniem użyć i w przypadku
Czeskiego Raju!
ŻYWE TRADYCJE RZEMIEŚLNICZE
Ludzie żyjący w tym regionie byli i są do dziś znani ze swojej
zręczności rzemieślniczej. Železnobrodskie produkty szklane
(perły i figurki szklane, ozdoby dmuchane i szkło artystyczne), zabawki drewniane i formy rzeźbiarzy semilskich, suchary
lomnickie, klejnoty z granatów czeskich i szlifowane kamienie szlachetne z Czeskiego Raju – Ziemi Turnovskiej znalazły
sobie drogę do całego świata i potrafi ły się tu zadomowić,
należą więc do dziedzictwa kulturowego przekazywanego
z generacji na generację. Możemy się o tym przekonać w
galerii i centrum odwiedzin DUV Granát, podczas wycieczek
do warsztatów kamieniarskich, w łomie Votrubca pod Kozákovem, w ekspozycjach i muzeach i na wystawach kamieni
szlachetnych, ale też na specyficznych akcjach Kamień i Klejnot w Turnovie, lub Miasteczku Szklanym w Železnym Brodzie.
REGIONALNE PRODUKTY
CZESKIEGO RAJU
Oprócz dalszych rzemiosł tradycyjnych (produkcja np. przedmiotów z pałki lub zabawek drewnianych) możecie się spotkać
w Czeskim Raju też z produktami spożywczymi z marką „Produkt regionalny Czeski Raj“. Ten rejestrowany znak ochronny
stworzyło i rozwija Stowarzyszenie Czeski Raj z dalszymi
partnerami. Wypożyczenie ich jest uwarunkowane spełnieniem surowych kryteriów, uwzględniających przede wszystkim
regionalne pochodzenie produktu, oryginalność, spełnienie
ekologicznych warunków produkcyjnych i udział pracy ręcznej.
41
42
Tradice a venkov
NOSITELÉ ZNAČKY REGIONÁLNÍ PRODUKTY ČESKÉHO RÁJE BOHEMIAN PARADISE REGIONAL PRODUCT
MANUFACTURERS TRÄGER DES ZEICHENS REGIONALE PRODUKTE DES BÖHMISCHEN PARADIESES POSIADAJĄCY MARKĘ PRODUKTY REGIONALNE CZESKI RAJ
Atelier Kamila – Kamila Parsi Žďárská – skleněné šperky,
dekorativní výtvarná dílna Atelier Kamila – Kamila Parsi
Žďárská – glass jewellery, decorations and artwork Atelier Kamila – Kamila Parsi Žďárská –– Glasschmuck, dekorative bildende Wekstatt
Atelier Kamila – Kamila Parsi
Žďárská – klejnoty szklane, dekoracyjne dzieła artystyczne,
Rohliny 39, 511 01 Turnov, + 420 481 313 197, +420 777 937 484,
[email protected], www.atelierkamila.cz
Bohemian
Cukrárna Český ráj – Lestkov – cukrovinky
Paradise Sweetshop – Lestkov – sweets Konditorei Böhmisches Paradies – Lestkov– Zuckerware Cukiernia Czeski
Raj– Lestkov – produkty cukiernicze, Lestkov 74, Radostná pod
Kozákovem 512 63, +420 481 320 120, www.cukrarnalestkov.cz
Ekofarma TRPOLA – Petr Macháček – rostlinná i živočišná
produkce v biokvalitě TRPOLA Ecofarm – Petr Macháček
– organic animal and plant production Ökofarm TRPOLA–
Petr Macháček–Pflanzen und Tierproduktion in Bioqualität
Ekofarma TRPOLA – Petr Macháček – produkcja roślinna
i hodowla zwierząt w bio, Skuhrov-Huntířov 66, 468 22 Železný
Brod, +420 604 98 51 71, [email protected]
Farma Klokočí – Anna Hudská – králičí maso a různě upravené ovoce a zelenina Klokočí Farm– Anna Hudská – rabbit
Farm Klokočí–
meat and fruit and vegetable products
Anna Hudská–Kaninchenfleisch und verschieden aufbereiFarma Klokočí – Anna Hudská
tetes Obst und Gemüse
– mięso królicze i różne przygotowania owoców i warzyw,
Klokočí 73, 511 01 Turnov, +420 739 756 657, [email protected],
www.klokoci.cz
Galerie Ve chlívku – Lenka Bendáková – batikovaný textil,
obrazy malované na hedvábí, výrobky z proutí Ve chlívku
Gallery – Lenka Bendáková – tie-dyed textile, painted silk,
wicker products Galerie im Stall–Lenka Bendáková–Batikstoff, auf Seiden gemalte Bilder, Flechholzprodukte
Galerie w Chlewku – Lenka Bendáková – tekstylia batikowane, obrazy malowane na jedwabiu, produkty z wikliny,
Vrchovina 10, 463 44 Sychrov, +420 739 551 947
Glass
Glass Lucie – Lenka Vanclová – sklářská výroba
Lucie – Lenka Vanclová – glass manufacture Glass Lucie
– Lenka Vanclová – Glasproduktion Glass Lucie – Lenka
Vanclová – produkcja szklarska, Jílovecká 191, 513 01 Semily, +420 731 458 883, +420 481 621 406, [email protected],
www.glasslucie.com
Granát, d.u.v. Turnov – šperky s českým granátem GarGranet Manufacture Turnov – Czech garnet jewellery
nát d.u.v. Turnov – Schmuck mit dem Böhmischen Granat
Granát, d.u.v. Turnov – klejnoty z granatem czeskim, Výšinka 1409, 511 14 Turnov, +420 481 357 212, [email protected],
www.granat.cz, www.granat-shop.cz
Hrnčířský dvůr Zvířetice – Zvířetická lidová keramika ZvíTöpferhof
řetice Pottery Court – Zvířetice folk pottery
Dwór Garncarski
Zvířetice– Volkskeramik aus Zviřetice
Zvířetice – Zvířeticka ceramika ludowa, Zvířetice 5, 294 01
Bakov nad Jizerou, +420 606 624 124, +420 606 500 444, [email protected], www.hrncirskydvurzviretice.cz
www.cesky-raj.info
Chráněná pracovní dílna Nouzov, Rudolf Farský ml. – upoNouzov Manumínkové a dárkové předměty ze dřeva
facturing Workshop for Handicapped, Rudolf Farský ml. –
wooden souvenirs and gifts Geschützte Arbeitswerkstatt
Nouzov, Rudolf Farský j.r.– Souvenirs und Geschenkartikel
aus Holz Warsztaty Chronione Nouzov, Rudolf Farský ml.
– przedmioty pamiątkowe i prezenty z drzewa, Nouzov 189,
513 01 Semily, +420 773 113 268, [email protected]
Iveta Dandová – užitné a dekorativní výrobky z orobince
Iveta Dandová – utility and decorative reed products
Iveta Dandová – Gebrauchsobjekte, dekorative Produkte
aus Rohrkolben Iveta Dandová – produkty użytkowe i dekoracyjne z pałki, Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště,
+420 326 771 111, +420 723 301 963, [email protected],
www.orobinec.cz
Jan Hoffmann – wooJan Hoffmann – dřevěné hračky
den toys Jan Hoffman – Holzspielzeuge Jan Hoffmann
– zabawki drewniane, Bozkov 72, 512 13, +420 736 633 900,
[email protected]
Jan Verich – bioovoce a zelenina Verich, výroba biomoštů
Jan Verich – Verich organic fruit and vegetables, organic
fruit juices Jan Verich – Bioobst und Gemüse Verich, Herstellung der Biomoste Jan Verich – bioowoce i warzywa
Verich, produkcja bio soków, Trávnice 169, 511 01 Turnov,
+420 602 100 068, www.biopotravina.eu
Jatky Lomnice a. s. – masné výrobky, lahůdkové uzeniny
Lomnice Butchery – meat proa uzenářské speciality
ducts, choice charcuterie
Schlachthof Lomnice nad Popelkou A. G. Fleischprodukte, Feinkosträucherware und
Ubojnia Lomnice a. s. – produkty
Räucherspezialitäten
mięsne, wędliny delikatesowe i specjały z wędzarni, Josefa Kábrta 575, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 357,
+420 607 565 012, [email protected], www.lomnican.cz
Karel Sobotka – skleněné foukané figurky Karel Sobotka
– blown glass figurines Karel Sobotka – geblasene Glasfiguren Karel Sobotka – dmuchane figurki szklane, Těpeře
64, 468 22 Železný Brod, +420 606 127 236, sobotka.figurky@
seznam.cz, www.sklenene-foukane-figurky.cz
Kortan – sklo bižuterie – vinuté perle, originální bižuterie,
skleněné figurky Kortan – glass, jewellery– coiled beads,
original jewellery, glass figurines Kortan–Glas, Bijouterie–gewickelte Perlen, originale Bijouterie, Glasfiguren
Kortan – szkło, biżuteria – perły nawijane, biżuteria oryginalna, figurki szklane, Železná 103, 468 22 Železný Brod,
+420 483 390 086, [email protected], www.kortanglass.com
Ludmila VondroLudmila Vondrová – produkty z bylin
vá – herb products Ludmila Vondrová– Kräuterprodukte Ludmila Vondrová – produkty zielarskie, Sněhov 689,
468 22 Železný Brod, +420 603 492 920, [email protected],
www.bylinkyzraje.cz
Maruše Nová – výrobky z ovčí vlny Maruše Nová – sheep
Maruše Nová – Schafwolleprodukte
wool products
Maruše Nová – produkty z owczej wełny, Pension Ort, Holenice 28, 506 01 Jičín, +420 481 382 459, +420 603 702 954,
[email protected]
Maso Radvánovice, spol. s. r. o. – masné a uzené výrobky
Maso Radvánovice, spol. s. r. o. – meat and charcuterie products
Fleisch Radvánovice GmbH– Fleisch und Räucherprodukte Maso Radvánovice, spol. s. r. o. – produkty mięsne i wędzone, Radvánovice 103, 511 01 Turnov, +420 481 311 744,
[email protected], www.masoradvanovice.eu
Milena Ulčová – výroba bižuterie z vinutých perlí Milena
Ulčová – coiled bead jewellery manufacture Milena Ulčová
– Herstellung der Bijouterie und gewickelter Perlen Milena Ulčová – produkcja biżuterii i pereł nawijanych, Skuhrov
18, 468 22 Železný Brod, +420 483 397 492, +420 608 801 656,
[email protected]
Miroslava Řezníková – dřevěné šperky a drobné dekorativní
předměty
Miroslava Řezníková – wooden jewellery and
Miroslava Řezníčková – Holzschmuck
small decorations
und kleine Dekorationsgegenstände Miroslava Řezníková
– klejnoty drewniane i drobne przedmioty dekoracyjne, Koberovy 8, 468 22 Železný Brod, +420 487 354 657, +420 607 167 101,
[email protected], www.drsperk.vyrobce.cz
Mlékárna Příšovice – mléčné výrobky – sýry, máslo Příšovice Dairy – dairy products – cheese, butter Molkerei Příšovice – Milchprodukte, Käse, Butter Mleczarnia Příšovice –
produkty mleczne – sery, masło, Příšovice 91, 463 46 Příšovice,
Turnov, +420 485 177 022, [email protected], www.plastcom.cz
Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s. r. o - mošty bez
Lažany
konzervačních látek a jiných chemických přísad
Ciderhouse, Beverage Manufacture – juices without preservatives or other chemicals
Mostproduktion Lažany,
Herstellung der Getränke GmbH, Moste ohne Konservierungsstoffe und Chemiezusätze
Moštovna Lažany,
produkcja napojów, spol. s. r. o – moszcze bez substancji
konserwujących i innych dodatków chemicznych, Lažany
71, 463 45 Pěnčín, +420 485 146 114, [email protected],
www.mostovna-lazany.webnode.cz
Pekárna Mikula – sladké i slané pečivo vyráběné dle tradičních receptů Mikula Bakery – traditional manufacture
of pastry and bakery products
Bäckerei Mikula– Süßund Salzgebäck nach traditioneller Art hergestellt
Pekárna Mikula – pieczywo słodkie i słone produkowane
według tradycyjnych przepisów, 5. května 468, 511 01 Turnov,
+420 481 313 536, +420 608 313 536, [email protected]
Martina Baňasová – háčkované klobouky a čepice Martina
Martina Baňasová – gehäkelte
Baňasová – crochet hats
Hüte und Mützen
Martina Baňasová – szydełkowane
kapelusze i czapki, Železný Brod 826, 468 22 Železný Brod,
+420 484 350 826, +420 721 473 063, marti[email protected]
Pivovar Nová Paka a.s. – pivo vyráběné dle tradičních receptur Nová Paka Brewery – traditional beer manufacture
Brauerei Nová Paka A. G. – Bier nach traditionellen Rezepturen gebraut Pivovar Nová Paka a.s. – piwo produkowane według tradycyjnych przepisów, Pivovarská 400, 509 01
Nová Paka, +420 493 727 031, [email protected],
www.novopackepivo.cz
Martina HoffmaMartina Hoffmanová – Roztomilosti
Martina Hoffmanová– Liebenswürdinová – souvenirs
Martina Hoffmanová – Urokliwości, 3. května
gkeiten
929, 509 01 Nová Paka, +420 724 742 857, [email protected],
www.roztomilosti.com
Pivovar Rohozec, a.s – pivo z Českého ráje Rohozec Brewery
– Bohemian Paradise beer Brauerei Rohozes A. G. – Bier vom
Böhmischen Paradies Pivovar Rohozec, a.s – piwo z Czeskiego Raju, Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, +420 481 323 166,
[email protected], www.pivorohozec.cz
www.cesky-raj.info
Pivovar Svijany a.s. – pivo vyráběné dle tradičních receptur bez chemických přísad Svijany Brewery – traditional
beer manufacture without chemicals Brauerei Svijany A.
G – Bier nach traditionellen Rezepturen ohne Chemiezusätze
gebraut Pivovar Svijany a.s. – piwo produkowane według
tradycyjnych przepisów bez dodatków chemicznych, Svijany
25, 463 46 Příšovice, +420 485 177 141, [email protected],
www.pivovarsvijany.cz
Tomovy parky s.r.o. – dětská hřiště, atypické herní prvky
a další mobiliář Tom’s Parks – children playgrounds, original play components and furnishings Toms Parks GmbH
– Kinderspielplätze, atypische Spielbausteine und weiteres
Mobiliar Tomovy parky s.r.o. – place zabaw dla dzieci, nietypowe elementy zabawy i dalsze przedmioty, Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov, +420 481 389 181, +420 731 612 214,
[email protected], www.tomovyparky.cz
Tompeli – Tomáš Pelikán – mléčné výrobky – sýry, tvaroh, kefír, smetana, syrové mléko Tompeli – Tomáš Pelikán – dairy
products – cheese, cottage cheese, kefir, cream, raw milk
Tompeli–Tomáš Pelikán–Milchprodukte–Käse, Quark, Kefir, Sahne, Rohmilch Tompeli – Tomáš Pelikán – produkty mleczne – sery, twaróg, kefir, śmietana, mleko serowe,
Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod, +420 777 636 100,
[email protected], www.tompeli.cz
Zdenka Baladránová – užitková keramika – hrnečky, misky, konvičky, atd. Zdenka Baladránová – utility pottery
– cups, bowls, teapots, etc.
Zdenka Beladránová– Gebrauchskeramik, Töpfchen, Schüsselchen, Kännchen usw.
Zdenka Baladránová – ceramika użytkowa – garnuszki,
miski, konewki, itd., Žďár 84, 294 12 Mnichovo Hradiště,
+420 326 789 084, +420 728 730 466, [email protected]
PRODEJNY REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ
REGIONAL
PRODUCT SHOPS
VERKAUFSSTELLEN REGIONALER
PRODUKTE SKLEPY PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Galerie Na Rynku Na Rynku Gallery Galerie Na Rynku
Galeria Na Rynku, Železný Brod, Malé náměstí 141, 468 22
Železný Brod, +420 739 142 845, [email protected],
www.galerienarynku.wbz.cz
Galerie XY Semily XY Gallery Semily Galerie XY Semily
Galeria XY Semily, Husova 122, 513 01 Semily, +420 723 988 474,
+420 774 976 241, [email protected], www.xy.nafoceno.cz
Pekařství Mikula Mikula Bakery Bäckerei Mikula Piekarnia Mikula, 5. května 468, 511 01 Turnov, +420 481 313 536,
+420 608 313 536, [email protected]. Další prodejny jsou
v Turnově v ulici Studentská a v Rovensku pod Troskami. / There are
more shops in Turnov at Studentská Street and in Rovensko pod
Troskami. / Weitere Verkaufsstellen sind in Turnov in Studentská
Strasse a v Rovensku pod Troskami / Dalsze sklepy są w Turnovie
przy ulicy Studentská i w Rovensku pod Troskami.
Prodejna Granát Turnov Granát shop in Turnov Verkaufsstelle Granat Turnov Sklep Granát Turnov, náměstí Českého
ráje 4, 511 01 Turnov, +420 481 323 598, +420 481 323 789, [email protected], www.granat.eu, www.granat-shop.cz. Obchody
DUV Granát naleznete také v Praze, Liberci, Českých Budějovicích
a Českém Krumlově. / There are more shops of this garnet manufacture in Prague, Liberec, České Budějovice and Český Krumlov. /
Geschäfte von DUV Granat finden Sie auch in Prag, Liberec, České
Budějovice und Český Krumlov. / Sklepy DUV Granát znajdziemy również w Pradze, Libercu, Českich Budějovicach a Českim Krumlovie.
Tradice a venkov
Prodejna Mlékárna Příšovice
Příšovice Dairy shop
Verkaufsstelle Molkerei Příšovice
Sklep Mleczarnia Příšovice, Skálova ul. 511 01 Turnov, +420 485 177 022, plastcom@
volny.cz, www.plastcom.cz. Další podniková prodejna je otevřena
v Příšovicích přímo v areálu Mlékárny Příšovice. / There is another
shop in Příšovice directly in the Příšovice Dairy premises. / Weitere
Verkaufsstelle ist direkt im Areal der Molkerei in Příšovice. / Dalszy
sklep zakładowsy jest otwarty w Příšovicach bezpośrednio w areale Mleczarni Příšovice.
Valentová Iveta – sklářská dílna Valentová Iveta – Glass
Valentová Iveta – Glaswerkstatt
ValenWorkshop
tová Iveta – Warsztat Szklarski, Žižkova 376, 513 01 Semily,
+420 608 028 477, [email protected]
Regionální produkty Český ráj Bohemian Paradise Regional Products Regionale Produkte Böhmisches Paradies
Produkty regionalne Czeski Raj, Trávnice 169, 511 01 Turnov,
+420 739 589 477
Pivovar Klášter Klášter Brewery Brauerei Klášter Browar Klášter, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, +420 326 771 421,
+420 326 771 237, +420 608 330 380, +420 777 721 751, klaster@
iol.cz, [email protected], www.pivovarklaster.cz
Pivovar Nová Paka a.s.
Nová Paka Brewery
Brauerei
Browar Nová Paka a.s., Pivovarská 400,
Nová Paka A. G.
509 01 Nová Paka, +420 493 727 031, [email protected],
www.novopackepivo.cz
Pivovar Svijany Svijany Brewery Brauerei Svijany A. G.
Browar Svijany, Svijany 25, 463 46 Příšovice, +420 485 177 141,
[email protected], www.pivovarsvijany.cz
Regionální výrobky lze zakoupit i v některých turistických informačních centrech regionu. Regional products are sold in
some tourist information centres in the region. Regionale
Produkte kann man auch in manchen touristischen Infozentren
der Region finden. Produkty regionalne mona kupić i w niektórych turystycznych punktach informacyjnych regionu.
EXKURZE DO ŘEMESLNÝCH DÍLEN
WORKSHOP
EXKURSIONEN IN DIE HANDGUIDED TOURS
WERKSWERKSTÄTTE
WYCIECZKI DO WARSZTATÓW
RZEMIEŚLNICZYCH
Brusičská dílna L. Hromádko
L. Hromádko Glass Cutter
Schleiferei L. Hromádko
Warsztat SzliWorkshop
fierski L. Hromádko, Palackého 640, 512 51 Lomnice n. Pop.,
+420 481 671 456, 737 561 992
Galerie pod Kozákovem – šperky z drahých kamenů Gallery
pod Kozákovem – Gemstone Jewellery Galerie pod Kozákovem – Edelsteineschmuck Galeria pod Kozákovem – Bižuteria z kamieni szlachetnych, Vesec 59, 512 54 Mírová p. Kozákovem, +420 481 320 180, 604 387 599, [email protected]
Brusírna kamenů Gema Gema Glass Cutter Workshop
Steinschleiferei Gema Szlifiernia Kamieni Gema, Na Stebni 365, 511 01 Turnov, +420 481 323 501, +420 724 082 474,
[email protected], www.gema.liberecko.com
Kortan – sklo bižuterie Kortan – glass jewellery Kortan– Glas, Bijouterie Kortan – szkło biżuteria, Železná 103,
468 22 Železný Brod, +420 483 390 086, [email protected],
www.kortanglass.com
Sklářský ateliér Jiřího Ryby Jiří Ryba Glass Atelier Glasatelier von Jiří Ryba Atelier Szklarski Jiřího Ryby, Dr. Milady Horákové 688, 512 51 Lomnice n. Pop., +420 728 934 417
EXKURZE DO PIVOVARŮ BREWERY GUIDED TOURS
EXKURSION IN DIE BRAUEREIEN WYCIECZKI DO BROWARÓW
PROHLÍDKY STAVEB LIDOVÉ ARCHITEKTURY S PRŮFOLK ARCHITECTURE GUIDED TOURS
VODCEM
BESICHTIGUNGEN DER VOLKSARCHITEKTURBAUEN
MIT BEGLEITER ZWIEDZANIE BUDOWLI
ARCHITEKTURY LUDOWEJ Z PRZEWODNIKIEM
Tyto prohlídky jsou součástí „Prázdninové nabídky pro
každý den“. The guided tours are included in ‘Everyday
Holiday Offer’. Diese Besichtigungen sind ein Bestandteil
vom „ Ferienangebot für jeden Tag“. Zwiedzanie to jest
częścią „Oferty Wakacyjnej na Każdy Dzień“.
Vycházka s průvodcem za lidovou architekturou Poznávacího okruhu Trávníky Folk architecture guided tour Trávníky Trail
Ausflug hinter der Volksarchitektur mit Begleiter– Bildungskreis Trávníky
Spacer z przewodnikiem
za architekturą ludową okrąg poznania Trávníky, Turistické
informační středisko Železný Brod , nám. 3. května 37, 468 22 Železný Brod, +420 484 353 333, +420 722 793 091, [email protected],
www.zeleznybrod.cz, www.travniky.info
Prohlídka města Semil s průvodcem Guided tour in Semily Besichtigung der Stadt Semily mit Begleiter Zwiedzanie miasta Semily z przewodnikiem, Informační centrum
Semily, Riegrovo nám. 68, 513 01 Semily, +420 481 624 721,
+420 481 629 290, [email protected], www.semily.cz
Sklářská dílna Glass Lucie
Glass Lucie Glass WorkGlaswerkstatt Glass Lucie
Warsztat Szklarski
shop
Glass Lucie, Jílovecká 191, 513 01 Semily, +420 481 621 406,
+420 731 458 883, [email protected], www.glasslucie.com
Sklářské studio Ladislav Oliva Ladislav Oliva Glass Studio
Glasstudio Ladislav Oliva
Studio Szklarskie Ladislav
Oliva, Hrubá Horka 90, 468 22 Železný Brod, +420 483 389 443,
+420 483 391 507, +420 723 214 524, [email protected]
Skleněné figurky Marie Volková
Marie Volková Glass
Figurines
Glasfiguren Marie Volková
Figurki Szklane
Marie Volková, Vesec 16, 511 01 Turnov, +420 605 843 024
SUPŠ sklářská Železný Brod Glass Technical School ŽelezGlaskunstgewerbeschule Železný Brod
SUPŠ
ný Brod
Szklarska Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný
Brod, +420 483 346 162, [email protected], www.supss.cz
Pivovar Nová Paka
43