WÓJT GMINY ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy

Transkrypt

WÓJT GMINY ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy
WÓJT
GMINY
ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 stycznia 2014 r.
.N WYDATKOW°r^z^WNIA ZLECONE
» = i a ł
Rozdział
Paragraf
Treść
5^-50
75011
4010
51
Po zmianie
Administracja publiczna
22 203,00
Urzędy wojewódzkie
22 203,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22 203,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
580,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
580,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
320,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
75101
^=52
54,72
7,84
197,44
Pomoc społeczna
1 786 726,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 742 679,00
3110
Świadczenia społeczne
1 690 399,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 670,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 500,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 917,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85212
85213
4130
3110
100,00
500,00
1 093,00
500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
29 712,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
29 712,00
3
85295
35 000,00
ozostała działalność
Świadczenia społeczne
0'jflA/f/t^
14 335.00
13 917,00
Janusz Rwty((U Grzywalski
r
Ó J T GMINY
GODKOWO |—4210
warrrjińsko-mazurskie-
4300
Zakup materiałów i wyposażenia
318,00
Zakup usług pozostałych
100,00
Razem:
Janusz Mflmti
1 809 509,00
GrzywalsJd

Podobne dokumenty