Załącznik nr 1

Transkrypt

Załącznik nr 1
........................................
(pieczątka wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK 1
FORMULARZ OFERTY
Urząd Gminy JeŜewo
Ul. Świecka 12
86-131 JeŜewo
1. Nazwa zadania:
„Wykonanie zabudowy samochodu ratownictwa technicznego typu Volkswagen T4”
2. Nazwa i adres Oferenta
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
3. Status prawny Oferenta, sposób reprezentacji
………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………...
Tel....................................................................... Fax...................................................................
e-mail: ........................................................ adres internetowy: ..................................................
4. Oferujemy wykonanie usług objętych SIWZ za:
CENA NETTO: ............................................................ zł.
słownie: ......................................................................................................................................
VAT: ................................ zł. słownie:...............................................................................
CENA BRUTTO.......................................................... zł.
słownie: ....................................................................................................................................
5. Termin realizacji zamówienia: …………………………….
6. Termin płatności za wykonane kaŜdorazowo usługi będzie wynosił 30 dni od wystawienia
faktury.
7. Gwarancja: ……. miesiące/miesięcy
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
1
10. Zobowiązujemy się, Ŝe w przypadku przyznania nam zamówienia umowa zostanie
zawarta w terminie określonym w piśmie akceptującym.
11. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, na dowód czego
załączamy stosowne dokumenty (wg zestawienia).
...........................................dn. .....................
(miejscowość)
................................................................
( upełnomocniony przedstawiciel)
2

Podobne dokumenty