Rrr enUX- ET".- iit - Bruk-Bet

Transkrypt

Rrr enUX- ET".- iit - Bruk-Bet
Rrr
enUX-
ET".-
Deklaracja ZgodnoSci nr 4/TARN/2014
1.
Producent wlrobu:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 -33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr2 - 33-102 Tarn6w - ul. Mrozna 18
2.
Opis wyrobu:
P\ta
3.
pod€stowa w wykoriczeniu TERAZZO, TERAZZO RUSTICAL
Deklarowane wlasciwosci u4,tkowe
qrobui
Nasiqkliwosd: <7%
Minimalna klasa betonu: C30/37
Scieralno66: Klasa 4, Oznaczenie I (baalanie rvg PN-EN 13748-2)
Odpornosf na po6lizg/poslizgnigciei Zadawalajeca (badanie wg PN-EN 13748-2)
4.
Specyfikacj a techniczra:
Polska Norma PN-EN 13198
z
,,Prefabrykafy betonu. Elementy malej architektury ulic i ogrod6w"
5.
Warunki dotyczAce stosowania ulrobu:
Elementy syslem6rd schodowych zewngtrznych i wewngtrznych, stosowanych ry mi€iscach
publicznych i na terenach prf,'watnych, nie podlegajAce obciqieniom od ruchu pojazd6w oraz
dzialaniu soli odladzajAcych, do zastosowaf pojedynczych lub zespoloiych.
Df,KLARUJL ZE wyt\rrENroNE \l"tRoBy BEToNowE s4
ZGODNE ZE SPECYFIXACJA TECENICZNA WSKAZAI\A W PKT. 4.
K
iit
ierown i k L/{bolrtori
P
TARNoW dn. 21.01.2014 r.
t.'i".ii*
i aur.
"r.r*i*'t
net
u
etnoafPl+l zKP
'n,
itrkii
m
l*chopi.z