REGULAMIN KONKURSU ,,PLAKAT PROMUJĄCY ŚWIĘTO

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU ,,PLAKAT PROMUJĄCY ŚWIĘTO
REGULAMIN KONKURSU
,,PLAKAT PROMUJĄCY ŚWIĘTO MIASTA WIEŻ I RÓŻ - DNI OLEŚNICY 2015
i
760. ROCZNICĘ NADANIA PRAW MIEJSKICH”
1. Organizator konkursu
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest stworzenie plakatu promującego Święto Miasta Wież i Róż – Dni Oleśnicy
2015 i 760. rocznicę nadania praw miejskich,
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
licealnych poniżej 18. roku życia.
4. Prace konkursowe
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej:
- w formacie B1 70/100 cm na twardym podłożu (w układzie pionowym lub
poziomym),
- każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę,
- na plakacie musi znaleźć się odniesienie do 760. rocznicy nadania praw miejskich,
- treść plakatu powinna w jasny sposób nawiązywać do Miasta Oleśnicy,
- prace powinny być zaprojektowane w technikach trwałych, pozwalających na bezpieczną ich
ocenę przez Jury konkursowe,
- dopuszcza się dowolne techniki wykonania plakatów, które nie zawierają elementów
przestrzennych i pozwalają na swobodne powielanie prac,
- do każdej pracy powinien być dołączony załącznik w postaci zaklejonej koperty, zawierającej
wewnątrz następujące dane: imię i nazwisko autora, adres i nr telefonu lub klasę oraz szkołę do
której uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
- na kopercie należy umieścić wyłącznie informację dotyczącą kategorii wiekowej oraz hasło lub
symbol, którym oznaczona będzie również praca konkursowa (należy przytwierdzić do plakatu
symbol taki jak na kopercie),
- prace nieszyfrowane będą odrzucone z przyczyn regulaminowych,
5. Miejsce składania prac konkursowych
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Kochanowskiego 4
56-400 Oleśnica
6. Przebieg konkursu, termin składania prac, ocena prac:
Prace należy dostarczyć pod wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r.
do godziny 16:00.
Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja konkursowa, która sporządzi protokół z konkursu,
a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.mokis.pl.
O terminie wręczenia nagród poinformujemy również na stronie internetowej www.mokis.pl
VII. Kryteria oceniania:
a. inwencja twórcza,
b. estetyka, wykonanie techniczne,
c. walory artystyczne.
VIII. Nagrody.
Nagrody wartościowe otrzymają trzy najciekawsze prace.
Najlepsza praca będzie użyta do wykonania plakatu promującego Święto Miasta Wież i Róż – Dni
Oleśnicy 2015 i 760. rocznicę nadania praw miejskich,
IX. Postanowienia końcowe.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie
prawo zatrzymania nagrodzonych prac na czas trwania wystawy pokonkursowej. Uczestnik
konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w
materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji
konkursu lub idei konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe
podczas transportu. Wszystkie informacje pod numerem 71 314-30-38.