Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej

Transkrypt

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej
innpact
Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej
Nie przep³acaj za energiê elektryczn±Koszty energii nie musz± byæ wysokie. Dziêki naszej us³udze mo¿na je
zoptymalizowaæ, tak aby za energiê p³aciæ najmniej jak to jest mo¿liwe. Rozwi±zanie Na podstawie dostarczonych
informacji specjali¶ci naszej firmy, przygotuj± dla Pañstwa bezp³atn± analizê wstêpn±, pokazuj±c± mo¿liwe
oszczêdno¶ci na kosztach zakupu energii elektrycznej, wraz z propozycj± modelu wspó³pracy, dostosowanego
indywidualnie do Pañstwa specyfikiNastêpnie, o ile wyniki analizy wstêpnej oka¿± siê atrakcyjne, przeprowadzimy
dzia³ania, dziêki którym zak³adane cele stan± siê osi±galne. Kompleksowa us³uga optymalizacji obejmuje
negocjacje cen energii (indywidualne, grupowe, aukcje ) a tak¿e optymalizacjê kosztów zakupu us³ug
dystrybucyjnych. Dlaczego INNPACT?
- Gwarancja korzy¶ci. Dziêki
naszym dzia³aniom nasi Klienci oszczêdzili prawie 30 mln. z³otych. Wysoka
jako¶æ
naszych dzia³añ potwierdzona jest licznymi referencjami. Naszymi klientami s±: BAUMIT,
QUICK-MIX, PTC ERA,Â
JELFA, Royal Unibrew,
Tarczyñski, SUWARY, BADER, grupa SCHUMACHER, POLIPLAST, GKN Â i wiele innych.
- Szybkie
rezultaty oraz ponadprzeciêtne wyniki wynikaj±ce z doskona³ej praktycznej
znajomo¶ci zasad
funkcjonowania rynku energii oraz wykorzystania zaawansowanych
informatycznych narzêdzi analitycznych.
- Kompleksowe
podej¶cie,
co oznacza, ¿e tylko z nami oszczêdzaj± Pañstwo
nie tylko na kosztach zakupu
energii, lecz tak¿e na us³ugach przesy³owych,
- Atrakcyjne
warunki wspó³pracy,  w tym rozliczenie oparte o zasadê rezultatu (strategia
win-win).
Zachêcamy do skorzystania z naszej oferty, z nami energia zawsze bêdzie najtañsza !pobierz folder skontaktuj siê i
zamów ofertê
http://www.innpact.pl/joomla
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 02:54

Podobne dokumenty