pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 27 listopada 2015 r.
PS-III.9514.31.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
IGIELSKI OCHRONA Sp. z o.o.; Sp. K.
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12
81-516 Gdynia
REGON: 221158678
Kontrolę, w dniu 6 listopada 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.17.2015
nr 324/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.17.2015 nr
324/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
IGIELSKI OCHRONA Sp. z o.o. Sp. K., zwany dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków
określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje pan Andrzej Igielski Prezes Zarządu IGIELSKI OCHRONA Sp. z o.o.
W czasie kontroli dokumentację udostępniała i udzielała informacji pani Katarzyna Marszałek
prokurent IGIELSKI OCHRONA Sp. z o.o., która wraz z Prezesem Zarządu reprezentuje
komplementariusza IGIELSKI OCHRONA Sp. z o.o.
Siedziba Pracodawcy: ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia,
Miejsca wykonywania działalności:
ul. Hutnicza 4, 81-212 Gdynia
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej jest, zgodnie z PKD, działalność
ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą objęto okres od dnia 1 listopada 2014 r. do 6 listopada 2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do KRS Nr 0000375099 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr D/01/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.,
- Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0091/11
1
z dnia 31 marca 2011 r..
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [..]*osób ([..]* etatów), w tym niepełnosprawnych [..]* osób
([…]* etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[.]* osoby ([.]* etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [.]* osób
([.]* etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie zatrudnienia na
dzień 5 listopada 2015 r. stanowi tabela VI w załączniku nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu:
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu listopadzie 2014 r. (tabela I
w załączniku nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu styczniu 2015 r. (tabela II
w załączniku nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym stanie zatrudnienia w miesiącu kwietniu 2015 r.
(tabela III w załączniku nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu lipcu 2015 r. (tabela IV w załączniku
nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu październiku 2015 r. (tabela V
w załączniku nr 1 do protokołu),
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe []* losowo wybranych osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie: []* osób mających orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności []* osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności
(zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww.
miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym
kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
2
3) obiekty i pomieszczenia w Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, użytkowane na
podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Gdańsku Oddział w Gdyni nr rej:. 03082-51200-K003-Ao02/2012 z dnia 26
stycznia 2012 r., stwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę
w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów
komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zakończonej protokołem nr 030825317-K003-Pt/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., potwierdzają, że użytkowane obiekty są
przystosowane dla potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne są dostosowane do obowiązujących wymogów.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca podpisał umowę z [………………
……………………………………………]*(umowa z dnia 14 września 2012 r. z [……..
……………………………….]*
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia
obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym
kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi
rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla
pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin
Zakładowego
Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2013 r.
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za okres
objęty kontrolą tj. od 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca
wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych –
prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące
spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – II półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r.
3
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie
zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzje i protokół kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od
daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po
odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymali pan Andrzej Igielski Prezes Zarządu oraz pani Katarzyna
Marszałek Prokurent, reprezentujący komplementariusza IGIELSKI Sp. z o.o.
Pracodawca
Prokurent Katarzyna Marszałek
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy IGIELSKI Sp. z o.o.
4