Podstawy ekonomii

Transkrypt

Podstawy ekonomii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Instytut Zdrowia Publicznego
Opis modułu kształcenia
Nazwa modułu (przedmiotu)
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Podstawy ekonomii
Kod podmiotu
Ratownictwo medyczne
praktyczny
Studia pierwszego stopnia
stacjonarny
I
Zajęcia z zakresu nauk podstawowych
Zaliczenie na ocenę
Tryb zaliczenia przedmiotu
Formy zajęć i inne
Wykład
Samokształcenie
Razem:
Kategoria
efektów
Wiedza
1
3.
1.
Zajęcia praktyczne
0,3
Pracy
studenta
Zajęcia
kontaktowe
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć
Waga w %
25
15
10
Kolokwium zaliczeniowe, okresowe sprawdziany
90
5
5
30
20
Pytania dyskusyjne
10
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
2.
Zajęcia
kontaktowe
Całkowita
1.
1.
Kompetencje
społeczne
Całkowita
Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)
2.
0
Liczba punktów ECTS
Lp.
3.
Umiejętności
Liczba godzin zajęć w semestrze
Tak
Sposób
ustalania
oceny z
przedmiotu
Potrafi wymienić czynniki produkcji, racjonalizacji
gospodarowania, rentowności działalności
gospodarczej.
Zna podstawowe kategorie i czynniki wzrostu
gospodarczego oraz istotę budżetu państwa
potrafi zdefiniować istotę ekonomii, czynniki
produkcji, zasady gospodarności, budżetu państwa.
potrafi wyznaczyć punkt rentowności działalności
gospodarczej, określa czym jest deficyt budżetowy,
dług publiczny
potrafi określić podstawowe czynniki wzrostu
gospodarczego
podejmuje własne decyzje w sytuacjach
problemowych
10
Razem
Sposoby
weryfikacji efektu
kształcenia
Sprawdzian pisemny
Pytania dyskusyjne
Sprawdzian pisemny
Pytania dyskusyjne
Sprawdzian pisemny
Pytania dyskusyjne
Sprawdzian pisemny
Pytania dyskusyjne
Efekty
kierunkowe
Efekty
obszarowe
K_W18
M1_W12
K_W18
M1_W12
K_W18
M1_W12
M1_U04
Sprawdzian pisemny
Pytania dyskusyjne
M1_U08
Sprawdzian pisemny
Pytania dyskusyjne
M1_U08
Pytania dyskusyjne
K_K07
M1_K06
100%
Uwagi
Prowadzący
Forma zajęć
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Wykład
Samokształcenie
Dr inż. Zbigniew Kulas
Dr inż. Zbigniew Kulas
Treści kształcenia
Prezentacja multimedialna
Wykład
Metody dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Liczba
godzin
Tematyka zajęć
L.p.
Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii
Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej
Metody dokonywania wyborów ekonomicznych
Prawo popytu i prawo podaży
Teoria użyteczności.
Makroekonomia. Mierniki makroekonomiczne.
Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego.
Polityka fiskalna i monetarna państwa.
Bezrobocie ,inflacja ,równowaga ekonomiczna
Razem liczba godzin:
Samokształcenie
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Metody dydaktyczne
Liczba
godzin
L.p.
Tematyka zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
Kategorie ekonomiczne;popyt,podaż,elastyczność,wzrost,rozwój
Modele ekonomiczne; ekonomia normatywna,ekonomia pozytywna
Prawo malejącego produktu marginalnego.
Granica możliwości produkcyjnych ,koszt alternatywny.
Model optymalizacji decyzji mikroekonomicznych. Pomiar PKB, inflacji ,bezrobocia
Razem liczba godzin:
1
1
1
1
1
5
Literatura podstawowa:
Elementarne zagadnienia ekonomii .R. Milewski PWN.
1
Mikroekonomia .B.Klimczak Wyd. AE Wrocław
2
Makroekonomia M. Noga Wyd. AE Wrocław
3
Literatura uzupełniająca:
Podstawy teorii finansów. Z. Fedorowicz Poltex
1
Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. T.E. Genzen PWN
2
Kompendium wiedzy z ekonomii.I.Bermond PWN
3
............................................................
…………………………………
Koordynator modułu (przedmiotu)
Dyrektor Instytutu
podpis
pieczęć i podpis