• (słownie złotych: sześćset jedenaście tysięcy sześćdziesiąt

Transkrypt

• (słownie złotych: sześćset jedenaście tysięcy sześćdziesiąt
numer sprawy zamawiającego FZP-VI-228-67/14
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł,
NIP 725-18-01-126
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnychx,
wymienionego w art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (o wartości od 30 tys. EUR) x,
innego - ……………………………………………………………………x
Postępowanie prowadzone na warunkach określonych przez zamawiającego
w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia x.
Roboty budowlane
•
Dostawy
X
Usługi
•
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
Przetarg nieograniczony
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa konsol wodomierzowych w komplecie z zaworami i elementami mocującymi do
ściany.
3. NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY/WYKONAWCÓW:
Nazwa:
„HYDREX” Sp. z o. o., Sp. k.
Adres:
Al. Piłsudskiego 135 92-318 Łódź
4. CENA OFERTY (z podatkiem VAT):
611 069,54 zł
(słownie złotych: sześćset jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć zł 54/100)
5. DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 19.01.2015r.
x
Niepotrzebne skreślić/usunąć

Podobne dokumenty