Regulamin promocji Karta kredytowa dla osób

Transkrypt

Regulamin promocji Karta kredytowa dla osób
Regulamin „Promocji cenowej kart kredytowych dla osób zatrudnionych w sferze budŜetowej”.
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji „Promocja kart
kredytowych dla osób zatrudnionych w sferze budŜetowej” („Regulamin”) oraz stanowi
integralną cześć Porozumienia dot. „Promocji cenowej kart kredytowych dla osób
zatrudnionych w sferze budŜetowej”.
2. Organizatorem promocji „Promocja kart kredytowych dla osób zatrudnionych w sferze
budŜetowej” jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950
Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000008723, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP
896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 935 450 890 zł w całości
wpłaconym („Organizator”, „Bank”).
3. Promocja trwa od 1 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.(„Okres trwania Promocji”).
4. Promocja
obowiązuje
w
Oddziałach
Banku
(„Oddział”)
oraz
Centrum
Bankowości
Telefonicznej („CBT”).
§2
1. skierowana uczestnikiem promocji jest pełnoletnia osóba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, która spełni
łącznie następujące warunki:
•
na dzień złoŜenia wniosku o dowolną główną płatniczą kartę kredytową („Karta
kredytowa”) świadczą pracę na rzecz sektora budŜetowego na podstawie umowy o pracę/
kontraktu/ powołania/ wyboru/ mianowania,
•
w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r. zawrą z Bankiem porozumienie w
przedmiocie
dot. „Promocji kart kredytowych dla osób zatrudnionych w sferze
budŜetowej”
•
otrzymają pozytywną decyzję kredytowa i zostanie im wydana przez Bank płatnicza Karta
kredytowa
2. Do sektora budŜetowego zalicza się jednostki finansowane przez budŜet państwa, w
szczególności:
a. Jednostki administracji samorządu terytorialnego (np. Urząd Wojewódzki, Urząd
Miejski, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy),
b. Ministerstwa,
c.
Państwową StraŜ PoŜarną,
d. Policję,
e. Publiczną ochronę zdrowia,
f.
Publiczne i niepubliczne Ŝłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, uczelnie wyŜsze,
g. Sądy,
h. SłuŜbę więzienną,
i.
StraŜ Graniczną,
j.
Urzędy i instytucje państwowe (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych),
k.
Wojsko.
3. Uczestnicy Promocji wnioskujący o Kartę kredytową w Banku w okresie od 1 kwietnia 2014
roku do 31 grudnia 2014,
skorzystają z preferencyjnego oprocentowania rachunku karty
kredytowej w wysokości 10% w skali roku, obowiązującego przez rok od otrzymania
pozytywnej decyzji o przyznaniu Karty kredytowej.
2. Promocja moŜe łączyć się z innymi promocjami lub konkursami Banku obowiązującymi lub
które będą obowiązywać w okresie Promocji, przewidzianymi w ramach Kart kredytowych.
3. Bank zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia ww. promocji.
§3
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pisemnie na adres Bank Zachodni WBK
S.A., Obszar Direct Banking, Zespół Kart Kredytowych, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań z
dopiskiem „Promocja cenowa kart kredytowych dla osób zatrudnionych o sferze budŜetowej”.
2. Uczestnik moŜe równieŜ złoŜyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce
organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego
dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie
elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów
dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz
wskazane na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak równieŜ opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację, w zaleŜności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank
pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niŜ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach
termin udzielenia odpowiedzi moŜe zostać wydłuŜony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim
wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających
dodatkowego ustalenia
§4
1. Integralną częścią Regulaminu promocji jest Porozumienie dot. „Promocji cenowej kart
kredytowych dla osób zatrudnionych w sferze budŜetowej”, które stanowi Załącznik nr. 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Promocji jest dostępny w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku
pod adresem www.bzwbk.pl
3. Bank Zachodni WBK S.A., jako Organizator i administrator danych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, Ŝe w okresie trwania Promocji
będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników, w celu realizacji Promocji oraz przyznania
Bonusów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia Promocji.
5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
6. Uczestnik Promocji moŜe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub
Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
7. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest
wyŜsza niŜ 8000 zł.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Podobne dokumenty