protokół - nethos.pl

Transkrypt

protokół - nethos.pl
NETHOS sp. z o.o.
80-222 Gdańsk
ul. Siedlicka 6
e-mail: [email protected]
Gdańsk, dnia 30.09.2013
PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/2013
Kryterium wyboru oferty
Lp.
1
Kryterium
Cena
Razem
Metryka
Oferent z najniższą cenę otrzyma maks. ilość punktów, pozostali proporcjonalnie mniej
Ilość punktów uzyskiwaną przez oferenta w danym kryterium wyliczono na podstawie wzoru:
P = Pmax – (
gdzie:
|Wnaj – W |
x Pmax )
Wnaj
P – ilość punktów uzyskanych przez oferenta w danym kryterium (wartość zaokrąglana do góry)
Pmax – maksymalna ilość punktów do zdobycia w danym kryterium
Wnaj – wartość najlepsza dla danego kryterium spośród wszystkich oferentów
W – wartość dla danego kryterium ocenianego oferenta
Wyniki
Oferent
PC Service
Netcetera
BZTI Bartłomiej Zięba
Kruszewscy.BIZ*
Kr. 1
100
91
86
0
Łącznie
100
91
86
0
* oferta odrzucona z powodu uczestnictwa oferenta w projekcie w roli partnera
Podsumowanie
W wyniku konkursu ofert wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego 03/2013 został oferent PC Service.
Punkty
100
100

Podobne dokumenty