raman w farmakologii

Transkrypt

raman w farmakologii
Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM)
Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechnika Łódzka
93-590 Łódź
Wróblewskiego 15
tel. (kier. 42)313175, fax. 42 6840043,[email protected]
• Zastosowanie
biologicznych
spektroskopii
Ramana
w
badaniach
układów
Spektroskopia Ramana znalazła szerokie zastosowanie do badania układów o znaczeniu
biologicznym od wczesnych lat siedemdziesiątych. Jej przewaga nad innymi technikami
spektroskopowymi polega na tym, że w większości przypadków elektronowe widma
absorbcyjne i fluorescencyjne są szerokie, rozmyte i zawierające ograniczoną ilość informacji
strukturalnych. Spektroskopia ramanowska badająca widma wibracyjne pozwala śledzić
zrywanie i powstawanie wiązań chemicznych, zmiany konformacyjne, a przede wszystkim
rezonansowe wzmocnienie zlokalizowane w grupach chromoforowych, które znacznie
upraszcza widmo wibracyjne oraz zwiększa możliwości detekcyjne.
Ogromną zaletą spektroskopii Ramana jest fakt, iż pasma ramanowskie są czułe na
zmiany stanu spinowego (kompleksy wysoko- i niskospinowe) oraz pozwalają
śledzić drgania niskoczęstościowe metal-ligand, a więc w obszarze, który jest trudno dostępny
w podczerwieni. Badania te mogą wnieść wkład do zrozumienia roli metali w mechanizmie
kancerogenezy poprzez śledzenie oddziaływania metali z ujemnymi centrami zasad
nukleinowych i proteinowych.
• Zastosowanie spektroskopii Ramana w farmakologii
Spektroskopia Ramana znalazła szerokie zastosowanie w farmakologii i
przemyśle farmaceutycznym na całym świecie. W wielu bowiem przypadkach przydatność tej
techniki jest większa niż stosowanej powszechnie od wielu lat spektroskopii podczerwieni.
Wynika to z faktu, że wiele związków farmakologicznie czynnych charakteryzowana jest
przez widma wibracyjne odpowiadające drganiom o wysokiej symetrii, np. drgania pierścieni
benzenowych, drgania rozciągające N=O aromatycznych grup nitrowych, symetryczne
drgania C-C-C, których nie można badać metodą spektroskopii podczerwieni. Widma IR tych
związków nie zawierają bowiem tych drgań charakterystycznych. Inną zaletą spektroskopii
Ramana jest to, że pasma w widmie Ramana odpowiadające drganiom rozciągającym C-H są
silniejsze w porównaniu z pasmami w IR. Spektroskopię Ramana stosowano do badania
leków antyzapalnych takich jak indometacyna, diclofenac, antyalergicznych
(antyhistaminowych) jak prometazyna, bioaktywnych kateholoamin, leków z grupy
wazodilatatorów,
środków uspokajających z grupy oksyazepamowej,
leków
przeciwgrzybiczych jak nystatyna czy leków hamujacych wydzielanie cytostatycznym.
Laboratorium Spektroskopii Ramana i IR wyposażony jest w spektrometr ramanowski
RAMANOR U 1000 (Jobin Yvon), dwusiatkowy, z siatkami holograficznymi, o
rozdzielczości 0.15 cm -1, niskim poziomie światła rozproszonego. Układ wyposażony jest w
czuły układ detekcyjny . Źródłem światła jest jonowy laser argonowy 2017-045 (Spectra
Physics).
Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani korzystaniem z naszej pracowni w ramach
prowadzenia badań naukowych lub korzystania z usług
prosimy o kontakt
Prof. dr hab.Halina Abramczyk
Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM)
Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechnika Łódzka
93-590 Łódź
Wróblewskiego 15
tel. (kier. 42) 6313188, (kier.42)631375 fax. 6840043
email. [email protected]