REGULAMIN PISEMNEGO KONKURSU OFERT

Transkrypt

REGULAMIN PISEMNEGO KONKURSU OFERT
REGULAMIN PISEMNEGO KONKURSU OFERT
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego CMB spółki z o.o. w
upadłości likwidacyjnej w ramach sprzedaży z wolnej ręki ogłasza pisemny konkurs ofert na kupno
zespołu składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, składającego się z:
A) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli
stanowiących oddzielny przedmiot własności, położonej przy ul. Karosek 53a w Bochni, objętej
księgą wieczystą nr TR1O/00036010/6, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 16
grudnia 2015 roku autorstwa mgr inż. Magdaleny Ślufarskiej, za cenę nie niższą niż 1.480.000,00
zł netto
B) ruchomości tworzących linię produkcyjną w postaci, 3 betoniarek typ MB250, rok prod. 1998,
betoniarki typ 250L, rok prod. 1998, wibroprasy PREFABET model UF051 rok prod. 2003,
wibroprasy model WP100, 29 form do produkcji kostki brukowej, krawężników, płyt chodnikowych,
szczegółowo opisanych w opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego Michała Dzika z dnia 23
listopada 2015 roku, dotyczącej oddziału w Bochni, opisanej w odpowiadającej w/w oddziałowi
tabeli pod pozycjami nr 1-34 - za cenę nie niższą niż 40.000 zł brutto
Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone będą w gazecie o zasięgu lokalnym: Gazeta
Krakowska oraz w serwisie internetowym www.kdr.krakow.pl
I.
Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną cyframi
i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert
CMB”, w terminie do dnia 26 października 2016 r., do godziny 16.00, osobiście
w siedzibie kancelarii syndyka, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków lub pocztą –
listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii.
II.
Oferta kupna winna zawierać:
1. Dane oferenta: imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby
firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego,
numer dowodu osobistego,
2. Dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do
reprezentacji firmy
3. Zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem
wymagane
4. Oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a
ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu ofert, spełnieniu i
akceptacji warunków w nim zawartych
6. Proponowaną cenę zakupu netto wraz z zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny
przed dniem podpisania umowy sprzedaży, na rachunek bankowy o numerze
66 1240 4432 1111 0010 6722 2013
1
7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem i oszacowaniem przedmiotu
sprzedaży, jego stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń.
8. Zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw.
III.
Rozstrzygnięcie
1. Procedurę uważa się za wszczętą w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty
spełniającej wymogi określone nin. Regulaminem.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w nin.
Regulaminie.
3. Wybór oferenta nastąpi w dniu 27 października 2016 r., o godz. 13.00, w
kancelarii syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.
4. Wybór oferenta dokonuje syndyk. Z chwilą wyboru oferenta konkurs jest
rozstrzygnięty.
5. Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty
rozstrzygnięcia o wyborze bądź odrzuceniu oferty.
6. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu.
7. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w tym aktu notarialnego oraz odpisów
ponosi kupujący.
8. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania
przyczyny, na każdym jego etapie.
9. Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu ofert można zapoznać się po
uprzednim uzgodnieniu terminu.
10. Szczegółowa informacja, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie
www.kdr.krakow.pl, pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w kancelarii syndyka przy
ul. Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.
Kraków, dnia 14. października 2016 r.
2