REGULAMIN PROMOCJI „SAMSUNG – Nawet 500

Transkrypt

REGULAMIN PROMOCJI „SAMSUNG – Nawet 500
REGULAMIN PROMOCJI
„SAMSUNG – Nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
Organizatorem promocji jest TERG S.A. z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, nr NIP 767-10-04-218, o kapitale zakładowym w wysokości 37.500.000 PLN,(Organizator).
Promocja organizowana jest w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na www.mediaexpert.pl
Czas trwania promocji: od 03 marca 2016 do 13 marca 2016r lub do wyczerpania zapasów.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.
2.
3.
4.
W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy pracowników a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku
przysposobienia.
Z zastrzeżeniem pkt.1 niniejszego paragrafu, Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo
lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), dokonująca zakupu towarów w ilościach detalicznych na potrzeby prywatne zgodnie z §3. Osoby, nie
posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
Każdy Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
§3
ZASADY PROMOCJI
1.
2.
3.
4.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów firmy SAMSUNG z poniższej listy:
Model TV Samsung
Wartość rabatu
Indeks produktu
UE55J5600AWXXH
300 zł
830654
UE55J6370SUXXH
300 zł
832069
UE55JU6440WXXH
300 zł
830661
UE55JU7000LXXH
300 zł
830667
UE75JU6400WXXH
500 zł
830679
UE55JS9000LXXH
300 zł
830658
UE65JU6500WXXH
500 zł
830675
UE65JU7000LXXH
500 zł
830676
UE65JS9000LXXH
500 zł
830672
UE55JU6650SXXH
300 zł
830664
Klient po dokonaniu zakupu otrzyma rabat w postaci indywidualnego kodu do wykorzystania na przyszłe zakupy w sklepie www.mediaexpert.pl
Kod rabatowy zostanie wysłany do klienta drogą mailową 14 dni po zakończeniu promocji.
Promocja dotyczy wyłącznie zamówień z opcją wysyłki towaru pod wskazany adres (kurierem) i nie dotyczy odbioru osobistego w elektromarketach Mediaexpert.
§4
OPŁATY TRANSPORTOWE
1.
Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem obowiązującym w dniu zakupu.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.
4.
Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszej promocji oraz dla celów marketingowych w tym komunikację marketingową pod
wskazanym adresem e-mail i telefonem, na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą promocyjno-reklamową.
Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest TERG S.A z siedzibą w Złotowie, adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda – IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, kapitał zakładowy w wysokości
37 500.000 zł, NIP 767-10-04-218.
§6
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI.
1.
2.
3.
4.
Reklamacje co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres [email protected]
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email,
z którego została zgłoszona reklamacja.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem startu promocji podanym w §1 pkt.3 i dostępny jest w Sklepach Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku materiałów reklamowych oraz zmiany cen w nich widocznych. Zdjęcia produktów widocznych w materiałach
reklamowych nie zawsze oddają rzeczywisty ich wygląd.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw
nabytych przez Uczestników Promocji.
Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).
Materiały reklamowe wyeksponowane na sklepie podczas promocji nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§ 1K.C.