Pełna treść dokumentu

Transkrypt

Pełna treść dokumentu
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zamawiający:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
tel./fax (0 22) 55 32 213
Nr postępowania: WF-37-36/10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U
z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający – Wydział Fizyki UW informuje, że postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na:
„Dostawę źródła promieniowania sub - THz”
zostało unieważnione. W powyższym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
Dane o ofertach:
Liczba złożonych ofert – 1
Liczba ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia – 1
Liczba ofert odrzuconych - 0
Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena 100 %
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr
oferty
1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Microtech Instruments, Inc
858 West Park Street
Eugene OR 97401
USA
Liczba pkt. w
kryterium
Cena
Razem
-
-
Z poważaniem
DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI UW
prof. dr hab. Teresa Rząca - Urban

Podobne dokumenty