button matryca 56

Transkrypt

button matryca 56
52 mm - Linia okreœlaj¹ca bezpieczny obszar dla tekstu, tekst nie powinien znajdowaæ siê poza jej obszarem
56 mm - Linia okreœlaj¹ca widoczny front prypinki
67 mm - Linia okreœlaj¹ca obszar spadu (jeœli t³o lub jakiekolwiek elementy maj¹ siê znaleŸæ na krawêdzi
produktu, to koniecznie nale¿y je doci¹gn¹æ do niebieskiej prowadnicy

Podobne dokumenty