karta uslugi mapy zasadnicze - Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Transkrypt

karta uslugi mapy zasadnicze - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
KARTA USŁUGI
STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
59-500 Złotoryja
ul. Marii Konopnickiej 22
tel. 076 8787140
tel./fax 076 8782438
NAZWA USŁUGI: Wykonywanie kopii map zasadniczych do celów opiniodawczych
PODSTAWA
PRAWNA:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.)
WYMAGANE
DOKUMENTY:
Wniosek o wykonanie usługi
OPŁATY:
Opłata za wykonanie zamówienia naliczana zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŜe wykonywanie wyrysów i
wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)
TERMIN
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:
7 dni od dnia złoŜenia wniosku.
MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
59-500 Złotoryja , ul. Marii Konopnickiej 22
pokój nr 3,
Nie dotyczy
TRYB
ODWOŁAWCZY:
UWAGI:
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
59-500 Złotoryja , ul. Marii Konopnickiej 22
pokój nr 3,
czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30
wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00
Formularz wniosku do pobrania ze strony: www.powiat-zlotoryja.pl

Podobne dokumenty