Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Transkrypt

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy
Załącznik nr 3
pieczęć wykonawcy
Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy
Składając ofertę w przetargu „przetarg nieograniczony” na :
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego - Etap I
realizacji zadania tj. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej
oświadczamy, że:
1. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ;
2. Umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

Podobne dokumenty