Protokol_Nr 5_MBP

Transkrypt

Protokol_Nr 5_MBP
PROTOKÓŁ Nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i MłodzieŜy Rady Miasta śory odbytego
w dniu 22.02.2011 r. o godz. 1530 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w śorach.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Leszek Hoderny udział wzięli członkowie
Komisji oraz goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik
do niniejszego protokołu. Pan Leszek Hoderny o godz. 1530 otworzył posiedzenie Komisji
i po powitaniu członków Komisji oraz gości zaproszonych oświadczył, iŜ zgodnie z listą
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 członków, co wobec składu wynoszącego
8 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował o celu dzisiejszego spotkania. Przedstawił
Pani Urszuli Krzyk Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej członków Komisji.
W dalszej kolejności przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty
jednogłośnie 8 głosami „za”.
Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w śorach.
2. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję Rady Miasta.
3. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji Nr 3/10 i 4/11.
4. Sprawy róŜne, wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.
AD.1.
Pani Urszula Krzyk Dyr. MBP zaproponowała, aby w pierwszej kolejności komisja
udała się na zwiedzenie Biblioteki, co ułatwi przyswoić później przedstawione informacje.
Członkowie Komisji rozpoczęli od obejrzenia pomieszczeń znajdujących się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w śorach.
Zwrócono uwagę na ekran znajdujący się na korytarzu. Na ekranie wyświetlane są zdjęcia
cyfrowe osób, które zajmują się fotografią amatorsko bądź profesjonalnie. Co miesiąc ktoś
inny się prezentuje. Ponadto w holu eksponowane są róŜne wystawy, takŜe tematyczne.
Jest teŜ galeria pod schodami. Następnie Komisja udała się do:
- Działu zbiorów specjalnych – Dział ten to pewna mieszanka. Tu gromadzone
są zbiory muzyczne w tej chwili tylko na płytach CD, są zbiory filmowe. Od lat
gromadzone są zbiory ksiąŜek mówionych - audiobooki, są cztery stanowiska
internetowe i są one podłączone do drukarki. Prowadzi się tu równieŜ usługi
kserograficzne.
- Oddziału dla dzieci - jest to wiele kącików wydzielonych dla dzieci. Jest mała
czytelnia, kącik odkrywcy, gdzie gromadzone są nietypowe zbiory. Kąciki
tematyczne, kącik rodzica, gdzie poruszane są trudne tematy. Kącik małolata, jest
mała część komputerowa, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, z grami
multimedialnymi, konsola PS 3 z programami dla dzieci w kaŜdym wieku oraz mały
plac zabaw.
Komisja udała się do pomieszczeń na piętrze. Na korytarzu na piętrze znajdują się gabloty
z medalami, statuetkami i trofeami MBP.
1
Następnie zwiedzono:
-
Czytelnię - Dział gromadzi księgozbiór podręczny ze wszystkich dziedzin wiedzy,
dokumenty Ŝycia społecznego oraz ponad 150 tytułów gazet i czasopism Czytelnia
oprócz tego, Ŝe udostępnia zbiory to równieŜ przygotowuje bibliografię regionalną,
specjalizuje się w gromadzeniu zbiorów o śorach i regionie. W czytelni znajdują
się takŜe
stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, jest dostęp
do programów prawniczych. Jest kącik przystanek praca, który działa przy współpracy
i finansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy. Kontynuując powiedziała, Ŝe pracownicy
czytelni ponadto zajmują się digitalizacją zbiorów dotyczących śor, które
udostępniane są równieŜ na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Nadmieniła,
Ŝe Biblioteka najpierw musi mieć zgodę autora ksiąŜki, aby umieścić ją na stronie,
a nie wszyscy takie zgody wyraŜają. Obecnie umieszczonych jest 68 publikacji.
Kontynuując podkreśliła, Ŝe prowadzona jest równieŜ usługa ksiąŜka na telefon.
Starsze osoby mogą zamówić ksiąŜkę telefonicznie i jest im ona dostarczana do domu,
jest takŜe odbierana. Na zakończenie wspomniała, Ŝe czytelnia prowadzi warsztaty
komputerowe dla osób starszych (komputer plus). Warsztaty są indywidualne.
Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę, Ŝe w czytelni jest pusto. Zapytał zatem w jakich
godzinach moŜna spotkać najwięcej czytelników?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe trudno na to pytanie odpowiedzieć. Dodała,
Ŝe czasami tak bywa.
Pan Jerzy Marciniak – zapytał, czy jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym to czy są one
w jakiś sposób pilnowane, czy ktoś kontroluje ich pobyt w bibliotece, przy komputerze,
aby nie opuszczały szkoły?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe jest to kontrolowane.
-
-
WypoŜyczalnię – w tym Dziale najwaŜniejsze jest to, aby były nowości. Poza tym
wydzielona jest literatura obcojęzyczna (w j. angielski, niemieckim częściowo
j. francuskim i rosyjskim), pozostała część to zbiory biblioteczne albo dary.
Dział gromadzenia i opracowania zbiorów – Dział zajmuje się całokształtem prac
związanych z gromadzeniem zbiorów oraz ich technicznym przygotowaniem
do udostępniania. Dział prowadzi kartkowy katalog centralny, obejmujący swoim
zasięgiem wszystkie placówki i agendy MBP w śorach, a takŜe tworzy i na bieŜąco
uzupełnia opisy do komputerowej bazy danych. W najbliŜszym czasie ma zostać
uruchomiona taka usługa jak zamawianie i rezerwowanie ksiąŜki przez internet.
Na tym członkowie Komisji zakończyli zwiedzanie. Udali się do jednej z sal, gdzie Pani
Urszula Krzyk przedstawiła nową stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zwróciła uwagę, Ŝe ma ona podstronę dla dzieci pod hasłem „Biblioteka małego człowieka”.
Dodała, Ŝe obecnie podstrona dla dzieci nie jest w całości dostępna, po czym pokazała
fragment działającej strony. Ogólnie na stronie internetowej biblioteki jest bardzo duŜo
informacji praktycznych.
Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę, Ŝe strona przygotowana została profesjonalnie,
łatwy dostęp, jednak zapytał czy są informacje o filiach bibliotecznych?
2
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe kaŜda z filii opisana jest osobno i podała dostęp
do tych placówek.
Przewodniczący Komisji – zapytał o darczyńców?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe czasem są to drobnostki zdarza się teŜ coś
duŜego. Kontynuując pokrótce przedstawiła to co się w Bibliotece w 2011 roku:
-
-
Ołówek do Afryki – wyjaśniła, Ŝe była to zbiórka materiałów piśmienniczych dla
dzieci w Afryce.
Wiosenna zbiórka ksiąŜek – nadmieniła, Ŝe odbywa się ona kaŜdego roku w miesiącu
marcu. Zebrane ksiąŜki trafiają do świetlic, bibliotek szkolnych do miast partnerskich,
ochronki, a część pozostaje w bibliotece.
Zbiórka nakrętek.
Ferie w Bibliotece „Czar baśni rosyjskich”.
Walentynki.
Skarby polskiej ziemi - wystawa i prelekcje.
Akademia bezpiecznego internetu.
V Finał kampanii – „Cała Polska czyta dzieciom”.
Przewodniczący Komisji – zapytał, co to jest za nagroda?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – wyjaśniła, Ŝe jest to nagroda za najlepiej przeprowadzoną
kampanię społeczną
„Cała Polska czyta dzieciom”. Na początku nagrody były
za organizowanie tygodnia czytania dzieciom, natomiast od kilku lat jest za pracę całoroczną.
Dodała, Ŝe składając wniosek trzeba załoŜyć pięć przewodnich swoich działań na rzecz
czytelnictwa dzieci.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał ile Bibliotek startuje w takim konkursie?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe ponad 1000 Bibliotek. Dodała, Ŝe z śor oprócz
nich jeszcze jedna.
Pan K. Mentlik – zapytał, co powoduje, Ŝe pięć lat z rzędu Biblioteka otrzymuje statuetkę?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe to oznacza, Ŝe to co robią to robią dobrze.
Co roku starają się pokazać coś innego.
Następnie powiedziała, Ŝe przy Bibliotece Centralnej działa Klub moli ksiąŜkowych –
działający pod kątem literatury, teatru i dziennikarstwa. Działa równieŜ Klub Zaczarowanego
ołówka, który jest typowo plastyczny. Jeśli chodzi dorosłych działa Klub dyskusyjny
w języku angielskim. Wspomniała teŜ o Klub miłośników dobrej ksiąŜki wyjaśniając, Ŝe jest
to program ogólnopolski i w ramach tego programu Biblioteka moŜe otrzymać darmowe
spotkanie autorskie. Kontynuując przedstawiła kolejne wydarzenia mające miejsce w MPB:
- Bajkowe godziny
- Bajkowe spotkania – w ubiegłym roku były to „Ptasie Trele”. Dodała, Ŝe są to zajęcia
dla przedszkolaków.
- Wiosenne Spotkania Literackie .
- Światowy Dzień KsiąŜki Dziecięcej.
- Urodziny Calineczki.
3
-
-
Noc z Andersenem - nadmieniła, Ŝe w tym dniu dzieci śpią w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. W ubiegłym roku odbywało się to pod hasłem „Strachy na lachy”.
Dwa razy w roku organizowany jest kiermasz taniej ksiąŜki.
Tydzień Bibliotek „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy. Spotkania autorskie, lekcje
biblioteczne, warsztaty komputerowe, drukarskie, decoupage, florystyczne, fotografii
cyfrowej, konkursy. Tygodniowi bibliotek towarzyszyły bibliotekarskie pasje –
wystawa kolekcji i rękodzieła naszych bibliotekarzy
Spotkania autorskie.
Dzień Bibliotekarza.
Maraton czytania dzieł Jana Pawła II – we współpracy z Parafią Św. Św. Filipa
i Jakuba. Czytali przedstawiciele miasta.
Lekcje biblioteczne i wycieczki – zwróciła uwagę, Ŝe jest to stała rzecz.
śorski dzień głośnego czytania – powiedziała, Ŝe wówczas w kilkunastu placówkach
oświatowych, punktach bibliotecznych w jednym czasie dorośli czytają dzieciom.
Tu w Bibliotece równieŜ się czyta. Od początku towarzyszy temu StraŜ PoŜarna, przy
okazji dzieci mają krótką pogadankę o bezpieczeństwie i mogą zobaczyć wóz
straŜacki i przymierzyć hełm. RównieŜ Policja i Przedstawiciele Cechu Rzemiosł
RóŜnych, Dyrektorzy, KsięŜą biorą w tym udział. Dodała, Ŝe rodzice czytają w soboty.
Kontynuując powiedziała, Ŝe w ramach kampanii czytania organizowane są kampanie
pt. „Czytanie uzdrawia” – czytanie dzieciom w Szpitalu Miejskim oraz „Czytanie zbliŜa”
– czytanie w placówkach integracyjnych.
- Bibliotekarze dzieciom.
- Nowy cykl – „Czytam bo lubię”.
- Dzień wolnych ksiąŜek – odbywa się co roku w miesiącu czerwcu.
- Wakacje i ferie w bibliotece.
- Urodziny KsiąŜkowego misia – powiedziała, ze jest to stała impreza, a zaczęła się
od urodzin Kubusia Puchatka 14 października.
- Światowy dzień pluszowego misia.
- Straszny wieczór ze Stephenem Kingem” z cyklu „Czytam, bo lubię” – wspomniała,
ze w ramach tego wieczoru MBP współpracuje z Ŝorskimi szkołami muzycznymi.
- Internet okno na świat - warsztaty dla młodzieŜy.
Następnie Pani Urszula Krzyk Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiła statuetki
trofea za osiągnięcia podkreślając, Ŝe biblioteka, to nie tylko wypoŜyczalnia
W dalszej kolejności przedstawiła wynik działalności MBP w 2010 roku.
Zbiory
Księgozbiór Biblioteki wzrósł o 7.079 woluminów (o 3.122 wol. mniej niŜ w 2009 r.)
w tym: z zakupu 2.189 wol. (o 3.650 wol. mniej niŜ w 2009 r. z darów 817 wol. z innych
źródeł 116 wol. Jeśli chodzi o zakup zbiorów specjalnych w 2010 r. zakupiono 458 jednostek
(o 656 jedn. mniej niŜ 2009 roku) w tym: 113 płyt CD (mniej o 395) 289 płyt DVD
(mniej o 235 ), 40 tytułów audiobooków (mniej o 42), 6 multimediów (gry PC i PS3)
Prenumerata
194 tytułów gazet i czasopism (więcej o 1 tyt.), 47 egzemplarzy (więcej o 21 egz.) w tym
32 tytuły z darów (91 egz.), Wydatki wyniosły 25.189 zł
Czytelnictwo
Pani Dyrektor zwróciła uwagę, Ŝe liczba czytelników spadła i to dość sporo. Tym razem jest
duŜy spadek w młodszych grupach wiekowych.
4
W roku 2010 MBP zarejestrowała 10.551 czytelników - o 1.143 osoby mniej niŜ w 2009 r.
Najliczniejszymi grupami wiekowymi byli czytelnicy z przedziałów:
- do 15 lat – 2.634 osoby - o 212 os. mniej niŜ w 2009r.
- od 25 do 44 lat - 3.227 osób - o 211 os. mniej niŜ w 2009 r.
Najmniej licznie występowali czytelnicy powyŜej 60 lat: 412 osób - o 43 os. więcej niŜ
w 2009 r.
Pan Jerzy Marciniak – zapytał ile przeczytanych ksiąŜek przypada rocznie na czytelników?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe nie posiada obecnie takich danych, ale zazwyczaj
kształtuje się to w średniej wojewódzkiej. Dodała, Ŝe województwo śląskie jest jednym
z najlepiej czytających.
Ze względu na zajęcie najliczniejsze grupy stanowili: młodzieŜ ucząca się – 4.223 osobyo 654 os. mniej niŜ w 2009 r., niezatrudnieni – 2.258 osób - o 184 os. mniej niŜ w 2009 r.
Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 17,42 (o 1,78 niŜszy niŜ w 2009 r.)
Następnie przestawiła wykresy odwiedzin i udostępnień na miejscu w poszczególnych filiach
bibliotecznych. Wykresy w załączeniu.
Pan J. Marciniak – zapytał czy w filiach bibliotecznych jest mniej więcej taki sam zakres
pozycji ksiąŜkowych jak w Bibliotece Centralnej?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe są pozycje, które się powtarzają. Wyjaśniła,
Ŝe głównie ksiąŜki są grupowane np. jeŜeli filia biblioteczna jest w pobliŜu Zespołu Szkół
Informatycznego czy o innym profilu tam pozycje ksiąŜkowe są grupowane na ten temat, pod
tym kątem. Najbardziej zaopatrzona jest Biblioteka Centralna.
Pan J. Marciniak – zwrócił uwagę, Ŝe to jakie są ksiąŜki w danej filii bibliotecznej ma wpływ
na wskaźnik przeczytanych ksiąŜek.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe powiedziała, Ŝe róŜne czynniki mają wpływ
na czytelnictwo. Kontynuując powiedziała, Ŝe w przypadku Filii Nr 5 na os. Sikorskiego
usytuowanie na II piętrze na pewno ma jakieś odzwierciedlenie w tych wynikach (problem
osób starszych czy matek z małym dzieckiem). Dodała, Ŝe starszym proponuje się ksiąŜkę
na telefon, jednak nie wszyscy z tego korzystają.
Pan Jacek Arasim – zapytał czy jeśli chodzi o filie biblioteczne to czy Filia Nr 5 na osiedlu
Sikorskiego jest jedyną filią usytuowaną na II piętrze?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe tak. Dodała, Ŝe są dwie filie działające
na I piętrze, ale mają osobne wejście (filia biblioteczna w Roju oraz na ul. Ks. Klimka).
Kontynuując podkreśliła, Ŝe zmniejszona liczba czytelników nie przełoŜyła się na
udostępnienia. Zanotowano wręcz wzrost. Ogółem zanotowano
134.917 odwiedzin
- o 5.952 więcej niŜ w 2009 r., w wypoŜyczalniach 93.965 odwiedzin - o 3.109 więcej niŜ
w 2009 r., w czytelniach 40.952 odwiedzin - o 2.843 więcej niŜ w 2009 r. Wzrosły równieŜ
5
wypoŜyczenia do domu. Z ksiąŜki na telefon skorzystało 5 osób, które wypoŜyczyły
640 ksiąŜek. Na zakończenie przedstawiła takŜe prezentację dotyczącą architektury bibliotek.
Pokazała wnętrza funkcjonujących Bibliotek we Wrocławiu, Jaworznie, Olsztynie
i Warszawie. Powiedziała równieŜ krótko o zmianach organizacyjnych, a bardziej
zamierzających w kierunku marketingu, promocji Biblioteki. Podkreśliła, Ŝe nie wszystko
Biblioteka jest w stanie sama zrobić w związku z czym poprosiła radnych, aby pomogli Jej
w budowaniu prestiŜu Biblioteki.
Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za przedstawioną prezentację.
Przewodniczący Komisji – zapytał o finanse biblioteki?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – przedstawiła tabelę z wynikami działalności wszystkich
placówek bibliotecznych na terenie miasta. Powiedziała równieŜ o planach na przyszłość,
a mianowicie: mają w planie przystąpienia do akcji - Ŝywa biblioteka. Wyjaśniła, Ŝe jest
to coś dotyczącego tolerancji. KsiąŜkami w tym przypadku są Ŝywi ludzie – osoby np.
o odmiennej orientacji seksualnej czy innej wierze. Dodała, ze jest to akcja, która wymaga
sporo przygotowań i finansów. Ponadto w najbliŜszym czasie zamierzają powołać Klub
dyskusyjny w języku migowym, nadmieniła, Ŝe pięciu bibliotekarzy ukończyło kurs języka
migowego. Jeśli chodzi o finanse sytuacja Miejskiej Biblioteki Publicznej nie jest najlepsza.
W ubiegłym roku MBP dysponowała bardzo okrojonym budŜetem. Poza tym w ubiegłym
tygodniu wstrzymana została dotacja co skutkuje równieŜ na ten rok. Biblioteka ma duŜy
niedobór. Jedynie gdzie moŜna zaoszczędzić to płace pracowników, a co za tym idzie
zwalniane pracowników i zamykanie filii bibliotecznych. Jako jedna z pierwszych będzie
to Filia Nr 5. Dodała, Ŝe ma juŜ w tej kwestii przygotowany wniosek, który będzie omawiać
z Prezydentem Miasta. Zgodnie z ustawą o bibliotekach likwidacja placówki – nawet filii
wymaga sześciomiesięcznego terminu gdzie ogłasza się społeczeństwu ten zamiar. Poza tym
potrzebna uzyskać opinię Biblioteki Śląskiej, a później Rada musi podjąć Uchwałę.
Pan Jacek Miketa – zapytał dlaczego, właśnie tę placówkę?
Pani U. Krzyk – powiedziała, Ŝe tego od nich oczekuje Pan Prezydent. Dodała, Ŝe nie robi
tego z własnej woli.
Pan J. Miketa – powiedział, iŜ rozumie, Ŝe nie ma merytorycznych przesłanek.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe nie ma merytorycznych przesłanek. Następnie
zwróciła uwagę na nieciekawe usytuowanie oraz stosunkowo niewielu czytelników. Poza tym
niedaleko jest Biblioteka Centralna. Kontynuując powiedziała, Ŝe 90% czytelników
ma do biblioteki odległość nie dłuŜszą niŜ 1 km. Na pewno połowa mieszkańców osiedla
Sikorskiego miałaby odległość 1 km do Biblioteki Centralnej.
Pan Jacek Arasim – zapytał, jak organizacyjnie będzie wyglądał proces likwidacji?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe o tym mówi się od jakiegoś czasu i nie pierwszy
raz. Wyjaśniła, Ŝe ubiegłych latach filie były połączone z bibliotekami szkolnymi, RównieŜ
ta filia na os. Sikorskiego. Później Szkoła Podstawowa wygasła, a Gimnazjum przeniesiono
do innego segmentu. Filia pozostała, natomiast segment został przejęty najpierw Zarząd
Budynków Miejskich później śorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Następnie
zwróciła uwagę na koszty mówiąc, Ŝe największe z nich są to płace.
6
Pan J. Miketa – zapytał, czy w przypadku likwidacji te osoby mogą liczyć się
ze zwolnieniem?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe na pewno trzy osoby będą musiały być
zwolnione.
Pan J. Arasim – zapytał, co stanie się z księgozbiorem? Czy zostanie on przekazany do innych
filii?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe nie.
Pan J. Miketa – zapytał jakiego rzędu będą to oszczędności?
Pani Katarzyna Pazus Główna Księgową MBP – powiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o bieŜący rok
to oszczędność z tytułu likwidacji Filii Nr 5 będzie nikła poniewaŜ będzie to juŜ miesiąc
październik. Kwota rzędu 10 tyś. zł to Ŝadna oszczędność, która budŜetu Miejskiej Biblioteki
nie ratuje.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe jeŜeli filia zlikwidowana byłaby od miesiąca
września tego roku oszczędności byłyby rzędu 21 tyś. zł, natomiast jeśli byłoby
to
w miesiącu październiku byłaby to kwota 18 tyś. zł.
Pan J. Miketa – zapytał, ile wynosi samo utrzymanie tej filii?
Pani K. Pazus – powiedziała, Ŝe samo utrzymanie kosztuje w granicach
11 – 12 tyś. zł rocznie, natomiast roczne płace pracowników na tej filii wynoszą około
90 tyś. zł.
W związku z powyŜszym Pan Jacek Arasim zwrócił uwagę, Ŝe miesięcznie wychodzi
to około 1000 zł.
Pani K. Pazus – wyjaśniła, Ŝe podała w całości koszty, które wynikają na utrzymanie,
ale oprócz tego jest jeszcze monitoring, abonament telefoniczny, internet itd. Wszystkie
moŜliwe koszty związane z utrzymaniem tej filii.
Pan J. Arasim – zapytał, czy tam nadal media naliczane są od powierzchni?
Pani K. Pazus – powiedziała, Ŝe niestety tak. Dodała, Ŝe dla Biblioteki jest to niekorzystne.
Pan J. Arasim – zwrócił uwagę, Ŝe wobec tego Biblioteka ponosi olbrzymią część kosztów
funkcjonowania śorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych poniewaŜ nie ma liczników.
Pan J. Marciniak – zapytał, jak się przekładają koszty utrzymania pozostałych filii?
Pani K. Pazus – powiedziała, Ŝe Filia Nr 5 jest jedyną filia, gdzie płaci się za media. Pozostałe
są uŜyczane grzecznościowo i bezpłatnie.
7
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – dodała, Ŝe z uwagi na to, iŜ filie biblioteczne świadczą usługi
na rzecz szkół – uczniów i nauczycieli są zwolnione z opłat czynszu i mediów. Ponoszą tylko
koszty telefoniczne, osobowe oraz zakupu zbiorów.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe najpierw naleŜy zastanowić się czy jest potrzeba
utrzymywania tej filii. Bo jeŜeli decyzja będzie taka, Ŝe jest potrzeba wówczas moŜna mówić
o kosztach. Dodał, Ŝe jakby nie było jest to kultura i trudno mówić tu o tym, Ŝe powinna na
siebie zarabiać bo, ani MOK, ani MM nie zarabiają na siebie.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe Biblioteka ma pewne dochody poniewaŜ
od jakiegoś czasu prowadzona jest akcja windykacyjna i środki jakie planuje się uzyskać z tej
akcji to w granicach 20 tyś. zł.
Pani K. Pazus – powiedziała, Ŝe trzeba mieć świadomość, Ŝe konstrukcja przychodów MBP
poniewaŜ nie rozlicza się na zasadzie wpływów kasowych, a na zasadzie przychodów
to około 95% jest to dotacja organizatora w związku z tym Biblioteka ma małe moŜliwości
manewrowania budŜetem. Biblioteka jest uzaleŜniona od tego, co organizator przedstawia
jej do dyspozycji.
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe tak jest w przypadku wszystkich instytucji kultury
i to od nich zaleŜy jak to wykorzystają. Dodał, Ŝe moŜna wszystkie środki przeznaczyć
na płace i nic nie robić.
Pan J. Marciniak – zaproponował, aby uzupełnić zbiory w filii bibliotecznej Nr 5 i poczekać
dwa, trzy lata na efekty. Zwrócił jeszcze uwagę, Ŝe niektóre osoby mogą być zapisane
do kilku bibliotek i mogą korzystać tylko z tej gdzie najwięcej jest pozycji ksiąŜkowych
co równieŜ moŜe mieć wpływ na wskaźnik. Sugeruje, aby nie likwidować tej filii dlatego,
Ŝe na osiedlu Sikorskiego jest kilkadziesiąt barów, są mieszkania socjalne i Hospicjum, nie
ma nawet ogólnodostępnego dla mieszkańców boiska. Nie ma nic dobrego - to osiedle jest
najmniej doinwestowane.
Pan K. Mentlik – zwrócił uwagę, Ŝe o likwidacji tej filii mówi się nie po raz pierwszy i kaŜdy
gospodarz wie, Ŝe nie inwestuje się tam, gdzie w kaŜdej chwili moŜe usłyszeć o likwidacji.
UwaŜa, Ŝe to jest pierwszy powód tego, Ŝe wskaźniki są takie, a nie inne. Zgodził się
z przedmówcą, Ŝe na pewno jest to największe osiedle, najbardziej zaniedbane i najmniej
doinwestowane i pokazane, Ŝe po raz kolejny inwestuje się w ośrodki małej kultury,
a likwiduje się kulturę przez duŜe „K”.
Pan J. Marciniak – stoi na stanowisku, iŜ powinno się odroczyć likwidację filii bibliotecznej
Nr 5.
Pani Jolanta Hrycak – powiedziała, Ŝe jest jeszcze pytanie, czy nawet jeśli do biblioteki
przywiezie się tir ksiąŜek, czy mieszkańcy osiedla będą z tego korzystać jeśli są nauczeni
do tej biblioteki chodzić.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe miasto jest w trakcie realizacji programu informatycznego
dla miasta – Internet dla wszystkich. Wówczas mówiono o punktach w których będzie
dostępny internet i miały to być między innymi filie biblioteczne. Zapytał co w takim
przypadku, w którym znalazłoby się osiedle Sikorskiego, a moŜe i inne?
8
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – potwierdził, Ŝe w tym projekcie faktycznie znajdują się punktu
otwarte dla mieszkańców z dostępem do internetu. Wycofanie takiego punktu – filii
bibliotecznej nie stanowi problemu poniewaŜ kwestia jest aneksowana.
Pan K. Mentlik – podkreślił, Ŝe wówczas po raz kolejny będziemy mieli sytuację taką,
Ŝe największe osiedle będzie z najmniejszym dostępem do internetu, bądź bez dostępu, gdyby
zlikwidowano ten punkt.
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe są inne punkty np. Klub Wisus.
Pan K. Mentlik – zwrócił uwagę, Ŝe koszty stałe i tak będą te same. Osoba, która do tej pory
miała udostępniać ksiąŜki i pilnować internetu będzie teraz tylko pilnować internetu.
Pan J. Marciniak – powiedział, Ŝe jeŜeli byłaby to taka sytuacja, Ŝe likwidowanych jest kilka
filii, ale propozycja likwidacji dotyczy jednej i akurat tej na os. Sikorskiego. UwaŜa,
Ŝe ta Dzielnica zaniedbywana jest na kaŜdym kroku, a dotychczasowi Radni z tej Dzielnicy
słabo o nią dbali.
W związku z powyŜszym Przewodniczący Komisji zapytał Radnego Marciniaka, czy optuje
za tym, aby utrzymać filię biblioteczną nr 5?
Pan J. Marciniak – powiedział, Ŝe tak.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe ten problem od lat co jakiś czas powraca. Dodała,
Ŝe była koncepcja budowy nowej biblioteki w centrum miasta i wówczas filie biblioteczne,
które są w dzielnicach tzw. miejskich mogły ulec zlikwidowaniu, pozostałyby tylko
te w dzielnicach tzw. sołeckich. W tej chwili koncepcja budowa nowej biblioteki centralnej
oddala się. Kontynuując powiedziała, Ŝe z doświadczenia wie, Ŝe obecne usytuowanie
Biblioteki Centralnej wszystkim jest nie po drodze. Nawet delegacje, które przyjeŜdŜają
do miasta raczej do Biblioteki nie trafiają. Nadmieniła, Ŝe gdy do Biblioteki trafiła delegacja
z Francji to po prezentacji była zaskoczona tym co moŜna w Bibliotece zrobić. Chcieli, aby
ich bibliotekarze wzorowali się na nich.
Pan L. Hoderny Przewodniczący Komisji – zwracając się do Prezydenta Miasta powiedział,
Ŝe dobrze byłoby delegacje przeprowadzić przez Bibliotekę poniewaŜ uwaŜa, Ŝe miasto
ma się czym pochwalić.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe temat jest nieco owijany poniewaŜ Pani Dyrektor mówi
o problemach finansowych, wiemy jakie są finanse miasta ale chciałby zapytać jakie
są koncepcje czy środki naleŜałoby oszczędzać i placówki nie likwidować, czy likwidować
bo takie są plany na przyszłość? Poprosił Pana Wojciecha KałuŜę Zastępcę Prezydenta
Miasta, aby przedstawił plan rozwoju Biblioteki na najbliŜsze lata.
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe wszyscy usłyszeli przy omawianiu projektu budŜetu
o konieczności oszczędzania wydatków bieŜących i o tym jaka sytuacja budŜetowa miasta jest
w tym roku. Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej mówi, Ŝe pieniędzy jest mało
i jedną z moŜliwości do tego, aby wydatki utrzymać w ryzach jest moŜliwość likwidacji filii
nr 5 i Prezydent Miasta taką koncepcję przedstawia. Kontynuując powiedział, Ŝe co do
koncepcji Biblioteki w Centrum Miasta Prezydent w dalszym ciągu negocjuje rozwiązanie
9
z mediateką. Natomiast jak kaŜdy wie od momentu kryzysu inwestorzy, powoli wracają
mimo tego nadal będą forsować projekty jednej Centralnej Biblioteki w Centrum Miasta.
Przewodniczący Komisji – powiedział, Ŝe moŜe do tego czasu lepiej wstrzymać się
z wiąŜącymi decyzjami dotyczącymi likwidacji filii.
Pan J. Miketa – zapytał, czy środki zaoszczędzone na filii nr 5 przejdą na bibliotekę główną,
czy nie?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe nie ma wyboru jeśli chodzi o likwidację tej filii.
Pan Jacek Arasim – poprosił o podanie kosztów funkcjonowania pozostałych filii
bibliotecznych.
Pani K. Pazus Główna Księgowa MBP – w pierwszej kolejności przedstawiła koszty mediów
i reszty w zaokrągleniu: Biblioteka Centralna – 83 tyś. zł, Filia Nr 1 – 6 tyś. zł, Filia Nr 2 –
3,5 tyś. zł, Filia Nr 3 – 3,4 tyś. zł, Filia Nr 4 – 3,9 tyś. zł, Filia Nr 5 – 11,5 tyś. zł, Filia Nr 6 –
5,9 tyś. zł, Filia Nr 7 – 6 tyś. zł. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia i pochodne
w poszczególnych filiach wyglądają następująco: - Biblioteka Centralna – 1mln. 57 tyś. zł,
Filia Nr 1 – 91 tyś. zł, Filia Nr 2 – 53 tyś. zł, Filia Nr 3 – 48 tyś. zł, Filia Nr 4 – 46 tyś. zł,
Filia Nr 5 – 90 tyś. zł, Filia Nr 6 – 42 tyś. zł i Filia Nr 7 – 79 tyś. zł.
Pani J. Hrycak – zwróciła uwagę, Ŝe jeśli chodzi o filię nr 5 to jest duŜy nakład
na pracowników względem czytelników, przełoŜenie jest niewspółmierne.
Pan K. Mentlik – zapytał o zatrudnienie w tej placówce?
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe dwóch bibliotekarzy i 3/8 sprzątaczki.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe filie to nie tylko punkt w który wydaje się ksiąŜki jest
to równieŜ centrum kultury na danym osiedlu. Jest to kultura na której nikt nigdy nie zarobi.
Jako przykład podał sprawę dotyczącą braku środków na odśnieŜanie, następnie na łatanie
dziur, a później jakoś te środki się znajdują. Nikt wówczas nie mówi o likwidacji czy
zamykaniu i tym, Ŝe np. przez rok nie będzie się kosić trawy. Z kolei Komisja w dniu
dzisiejszym zastanawia się na kwotą 100 tyś. zł tylko dla tego, Ŝe współczynnik wyszedł taki,
a nie inny, czy zostawić za taka kwotę jedyny ośrodek kultury w tej Dzielnicy.
Pan J. Marciniak – powiedział, Ŝe nie upiera się, aby filia pozostawała w tym miejscu. MoŜe
to być równie dobrze inne miejsce.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – powiedziała, Ŝe jeśli chodzi o kwestie lokalowe rozwaŜano inne
miejsce dla biblioteki. Filia miała mieścić się w mieszkaniu, które ma mniejszy metraŜ niŜ
obecnie. Z góry było wiadome, Ŝe tam filia się nie zmieści i pracownicy filii od tego czasu
przeprowadzają gruntowną selekcję zbiorów i wycofują księgozbiór. To co chcą jeszcze
istniejące biblioteki szkolne jest przekazywane, to co się nie nadaje idzie na makulaturę.
Obecnie prawie połowa, to są juŜ puste regały i czytelnicy to widząc dopytują się od jakiegoś
czasu o tę sytuację. Wyjaśniamy, Ŝe to tylko przeniesienie, teraz wynikła inna sytuacja.
Kontynuując powiedziała, Ŝe w związku z tym, iŜ sprawa z mieszkaniem się przedłuŜała
wspólnie z Dyrektorem śorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych uzgodniono, Ŝe filia
10
przeniesie się na parter do sali zaraz przy wejściu. Dodała, Ŝe sala ta jest niewykorzystywana
przez śCOP.
Pan K. Mentlik – zwrócił uwagę, Ŝe w pewnym momencie przyjęto coś takiego, Ŝe buduje się
i tworzy nowe, a nie pamiętamy o tym co juŜ mamy zbudowane. Podkreślił, Ŝe tak jest nie
tylko w sporcie, ale i w kulturze. Mówi się o budowie duŜej medioteki za kilkanaście
milionów, a nie stać miasta na utrzymanie filii na tak duŜym osiedlu.
Pan J. Arasim – powiedział, Ŝe po pierwsze głównym problemem filii jest jej połoŜenie,
w miejscu najmniej atrakcyjnym dla mieszkańców. Gdyby została przeniesiona do tego
mieszkania to być moŜe byłoby jakieś rozwiązanie. O likwidacji filii bibliotecznej słyszy juŜ
po raz kolejny i był to temat, który zawsze budził kontrowersje. Do dnia dzisiejszego nie wie
dlaczego chodzi o filię na osiedlu Sikorskiego. Kontynuując odniósł się do kosztów
utrzymania filii bibliotecznej zwracając uwagę na to, iŜ są one niewspółmierne. Następnie
zwracając się do Pani Dyrektor zaproponował, aby zlikwidować stanowisko konserwatora
poniewaŜ konserwator jest w śCOP i w tej kwestii moŜna się porozumieć.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – wyjaśniła, Ŝe jest jeden konserwator na 3/8 etatu, który obsługuje
Bibliotekę Centralną oraz wszystkie filie.
Pani Katarzyna Pazus – powiedziała, Ŝe na filii jest tylko sprzątaczka.
Pan J. Arasim – zapytał, czy śCOP ma swoją sprzątaczkę?
Pani Katarzyna Pazus – powiedziała, Ŝe tak.
Pan J. Arasim – powiedział, Ŝe spróbowałby się porozumieć w tej kwestii,
aby minimalizować te koszty. Ponadto zwrócił uwagę na zbyt duŜe utrzymanie pracowników
tej filii. Zastanowiłby się nad tym, czy nie zredukować etatów biorąc pod uwagę liczbę
czytelników, a na pewno przeprowadzkę do mniejszego pomieszczenia. Dodał, Ŝe na pewno
zastanowiłby się nad przeniesieniem filii do innego pomieszczenia. Następnie jako przykład
podał przeniesienie filii bibliotecznej na osiedlu Księcia Władysława, gdzie wynik wskazuje,
Ŝe było to dobre rozwiązanie.
Pan Leszek Hoderny Przewodniczący Komisji - podsumowując dyskusję powiedział, iŜ ma
świadomość, Ŝe wszyscy są zgodni, aby tą filię pozostawić. UwaŜa, Ŝe nikt inny jak Komisja
Kultury, Sportu i MłodzieŜy jest właściwa do tego, aby promować i dbać o kulturę. Zwrócił
uwagę na jedną słuszną rzecz, którą powiedział Radny Mentlik, a mianowicie nie stać miasta
na budowę nowych obiektów – medioteki za duŜe miliony, uwaŜa, Ŝe naleŜy zadbać
i utrzymać o to co jest. Zaproponował, aby wystąpić do Prezydenta Miasta wnioskiem
dotyczącym zabezpieczenia środków na funkcjonowanie filii bibliotecznej nr 5 na osiedlu
Sikorskiego i zmiany jej lokalizacji. Jeśli chodzi o koszty zatrudnienie być moŜe w wyniku
normalnych odejść na emeryturę będą mniejsze.
Pan J. Arasim – zapytał, czy i jak rzutują na ten rok obcięte środki dla MBP?
Pani Katarzyna Pazus – powiedziała, Ŝe bardzo się to odbiło. Wysokość dotacji, jaką
w miesiącu styczniu zatwierdziła Rada Miasta, a jaką Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała
na koniec roku była o 153 tyś. zł mniejsza. Nie było pokrycia na ZUS, ubezpieczenia
społeczne i na część zobowiązań, które wynikały z bieŜącej pracy. To oczywiście wpłynie
11
na stratę, którą ma MBP i zmniejszy fundusz instytucji. Zwróciła uwagę, Ŝe z taką stratą
Biblioteka przeszła na rok kolejny, który był juŜ bardzo obciąŜony i to równieŜ pogrąŜyło
rok 2011.
Pan J. Arasim – rozumie, Ŝe wszystkie płatności przeszły na ten rok.
Pani Katarzyna Pazus – powiedziała, Ŝe tak.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe jeŜeli Komisja będzie występowała z wnioskiem o to, aby
utrzymać filię biblioteczną na osiedlu Sikorskiego to chciałby, aby ona się rozwijała się
i miała ciekawą ofertę. Kwestię innej lokalizacji pozostawiłby do decyzji Prezydenta Miasta.
Pani Jolanta Hrycak – sugeruje nie likwidować filii, ale ograniczenie etatów np. dwa etaty
po pół.
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – odnosząc się do kwestii powiedzianych przez Radnego Marciniaka
powiedział, Ŝe osiedle Sikorskiego jest jednym z nielicznych gdzie jest boisko Orlik, Klub
Wisus. Równie dobrze moŜna byłoby zapytać się co jest na osiedlu Księcia Władysława.
Pan Leszek Hoderny – zaproponował, aby Komisja skupiła się wnioskach. Sam zawnioskuje,
aby we wniosku umieścić zapis dotyczący umieszczenia biblioteki w spektrum odwiedzin
miast partnerskich. Ponadto uwaŜa, Ŝe Bibliotekę naleŜy zacząć promować np. w gazetach
Ŝorskich.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – chciałaby, aby Radni pomagali Miejskiej Bibliotece Publicznej
w zdobywaniu prestiŜu. Aby o Bibliotece jako instytucji kultury mówiono tak jak o Miejskim
Ośrodku Kultury, czy Muzeum Miejskim.
Pan L. Hoderny Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby we wniosku ująć takŜe
kwestię zachęcenia do czytania.
Pani U. Krzyk Dyr. MBP – wspomniała, Ŝe jeśli chodzi o promocję bardzo pomagają
telebimy. Biblioteki nie stać było na plakaty i od zawsze miała problem czy wydać środki
na reklamę, plakat czy ksiąŜkę. Oczywiście zawsze były ksiąŜki i być moŜe przez
to Biblioteka była mniej widoczna. Odkąd pojawiły się telebimy Biblioteka stała się znacznie
widoczna.
Pan L. Hoderny Przewodniczący Komisji – powiedział, Ŝe obecnie Komisja ma znaczny
obraz funkcjonowania Biblioteki i na tej podstawie przygotowane zostaną wnioski i uwagi.
W związku z brakiem innych głosów Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor
za przekazane informacje. Po czym przystąpiono do kolejnego punktu porządku posiedzenia.
AD.2.
Przystępując do punktu dotyczącego zaopiniowania projektów uchwał Pan Leszek
Hoderny Przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe nie ma projektów merytorycznie
związanych z zakresem działań Komisji, jednak zapytał o projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie miasta śory na 2011 rok i o zmianę nazewnictwa Działu 926 Kultura fizyczna.
Zwrócił uwagę, Ŝe nie ma juŜ słowa sport.
12
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – wyjaśnił, Ŝe wynika to z ustawy i chodzi o dostosowanie działów
i rozdziałów budŜetowych do nazewnictwa.
Pan Krzysztof Mentlik – w odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych w pkt. 5 (budowa
sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7), zapytał, czy sala jest juŜ
uŜytkowana? Ponadto zapytał czy jeśli chodzi o teren wokół jest jakaś koncepcja
zagospodarowania tego terenu i co obejmuje. Czy w planie jest budowa parkingu?
Pan W. KałuŜa Z-ca PM – powiedział, Ŝe jest częściowa koncepcja zagospodarowania,
natomiast jeśli chodzi o parking nie kojarzy. Dodał, ze sprawdzi to w projekcie.
Pan K. Mentlik – powiedział, Ŝe jeŜeli nie ma jeszcze 100% koncepcji zasugerował, aby
wziąć pod uwagę kilkanaście miejsc parkingowych.
AD.3.
Przewodniczący Komisji w kolejności poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu
Nr 3/10 z dnia 21.12.2010r., który został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” oraz Protokół
Nr 4/11 z dnia 13.01.2011r., który został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.
AD.4.
W punkcie dotyczącym spraw róŜnych, wolnych wniosków Przewodniczący Komisji
zapoznał wszystkich obecnych z treścią prośby Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień
w sprawie podwyŜszenia ogrodzenia boiska sportowego. Następnie Przewodniczący Komisji
zwrócił uwagę, Ŝe pismo zawiera zbyt mało danych - własność, zarządca, powierzchnia.
Przypomniał, Ŝe w budŜecie miasta na wniosek Komisji zabezpieczono środki w wysokości
100 tyś. zł ogółem na remonty boisk sportowych. Dodał, Ŝe jeŜeli po wykonaniu inwestycji
dla LKS Baranowice i LKS Rój pozostaną środki proponuje przeznaczyć je dla Klubu
z Rownia. Następnie powiedział, Ŝe sprawę tę jeszcze rozezna i wyjaśni.
W dalszej części tego punktu Pan Leszek Hoderny Przewodniczący Komisji powiedział,
Ŝe chciałby poruszyć sprawę MłodzieŜowej Rady Miasta. Dodał, Ŝe w związku z zapisami
statutu MRM konwent seniorów musi wybrać ze swego grona przewodniczącego konwentu
czyli opiekuna młodzieŜy, osobę, która tę pracę by nadzorowała. Nadmienił, iŜ MłodzieŜowa
Rada Miasta juŜ się ukonstytuowała. Powiedział, Ŝe są dwie osoby chętne do współpracy
z młodzieŜą: Pan Jacek Arasim i Pan Jacek Miketa. Następnie zapytał radnych, czy nadal
podtrzymują taką decyzję.
Pan J. Arasim – powiedział, Ŝe chciałby zająć się MłodzieŜową Radą Miasta. Zwrócił uwagę,
Ŝe dotychczas ta Rada nie miała szczęścia do swoich opiekunów poza opiekunem – Panią
Ewą Mitręgą – Kosmal. Dodał, Ŝe jest to taka grupa osób, której trzeba poświęcić trochę
czasu. PoniewaŜ są z róŜnych szkół Ŝorskich nie zawsze się znają i trzeba ich zintegrować
oraz zapewnić plan działania. Podkreślił, Ŝe Komisja Kultury Sportu i MłodzieŜy tworzy
Konwent Seniorów MłodzieŜowej Rady Miasta. Wspomniał teŜ, Ŝe jest współtwórcą
powstania MRM. Na zakończenie powiedział, Ŝe chciałby się tym zająć.
Pan J. Miketa – powiedział, Ŝe osoba, która będzie nadzorowała pracę MRM powinna być
łącznikiem i organizatorem. To młodzieŜ powinna działać, On mógłby im wskazywać tylko
drogę i mówić, czy te inicjatywy są dobre czy nie, czy naleŜy coś poprawić. Przede
13
wszystkim naleŜy dbać o to, aby ci ludzie regularnie się spotykali i działali aktywnie. Do tej
pory organ ten nie był szczególnie aktywny. Wie, Ŝe były wybierane osoby, które nie do
końca chciały działać. UwaŜa, Ŝe naleŜy pokazać, Ŝe ta aktywność ma sens i coś daje tym
osobą, a przy okazji i ich kolegom. Zwrócił uwagę, Ŝe jest najmłodszym radnym i łatwiej
byłoby mu się porozumieć z młodzieŜą.
Przewodniczący Komisji zaproponował jawne głosowanie nad poszczególną kandydaturą.
Następnie na podstawie wyników głosowania 3 głosy „za” za kandydaturą Pana Jacka
Arasima i 3 głosy „za” za kandydaturą Pana Jacka Mikety ogłoszono remis. W związku
z tym przystąpiono do kolejnego głosowania. W wyniku przeprowadzenia II tury wyborów,
gdzie na Pana J. Arasima oddano 4 głosy „za”, a na Pana J. Miketę oddano 1 głos „za” , przy
1 głosie „wstrzymującym się” przewodniczącym konwentu seniorów oraz opiekunem
MłodzieŜowej Rady Miasta został Pan Jacek Arasim.
AD.5.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął kolejne
posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono
Protokół sporządziła:
B. Modlińska – podinsp. BRM
Przewodniczący Komisji
Leszek Hoderny
14