Regulamin VII Konkursu Gminnego na „Najpiękniejszy ogród 2011

Transkrypt

Regulamin VII Konkursu Gminnego na „Najpiękniejszy ogród 2011
Regulamin VII Konkursu Gminnego na „Najpiękniejszy ogród 2011 roku”
§ 1.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie im,
że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną całej Gminy
Węgierska Górka.
§ 2.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Węgierska Górka.
2. Konkurs może być organizowany przy wsparciu finansowym sponsorów.
§ 3.
CZAS TRWANIA
1. Czas trwania konkursu: 01 maja – 10 lipca 2011r.
2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Sołectwach na terenie całej Gminy,
a także na stronie internetowej Gminy Węgierska Górka (www.wegierska-gorka.pl) oraz w lokalnej gazetce „Nowiny z Gminy”.
§ 4.
ORGANIZACJA KONKURSU
1. W konkursie biorą udział wszystkie „najpiękniejsze” ogrody z terenu Gminy Węgierska Górka.
§ 5.
KATEGORIE KONKURSOWE
1.
Nagrody w konkursie przyznawane są w następujących kategoriach konkursowych:
a) najpiękniejszy ogród przydomowy w Sołectwie Węgierska Górka,
b) najpiękniejszy ogród przydomowy w Sołectwie Żabnica,
c) najpiękniejszy ogród przydomowy w Sołectwie Cięcina,
d) najpiękniejszy ogród przydomowy w Sołectwie Cisiec.
§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.
W konkursie biorą udział „najpiękniejsze” ogrody z terenu poszczególnych Sołectw Gminy Węgierska Górka wytypowane lub zgłoszone przez organizacje i instytucje
społeczne, właścicieli posesji lub osoby trzecie.
Zgłoszenia do konkursu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Węgierska Górka, pok. 21 (adres: Urząd Gminy, 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43).
Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie Urzędu Gminy, u Sołtysów oraz na stronie internetowej:
www.wegierska-gorka.pl).
Termin składania zgłoszeń : od 01 maja do 15 czerwca 2011r.
§ 7.
KOMISJE KONKURSOWE
1.
2.
3.
Konkurs przeprowadzają Komisje, powoływane przez Wójta Gminy Węgierska Górka oddzielnie dla każdego Sołectwa.
Komisje składają się z 4 – 6 osób, przedstawicieli organizatora konkursu.
Komisje dokonują przeglądu zgłoszonych ogrodów w okresie: od 20 czerwca 2011 r. do 10 lipca 2011r.
§ 8.
PRZEDMIOT OCENY KONKURSU
Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 20 pkt.,
2) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 20 pkt.,
3) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 20 pkt.,
4) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 20 pkt.,
5) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 20 pkt.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisje wyłonią 4 najpiękniejsze ogrody przydomowe, oddzielnie dla każdego Sołectwa (Węgierska Górka, Żabnica, Cisiec,
Cięcina).
Komisje mogą również przyznać wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 06 sierpnia 2011r. na rokrocznie odbywających się „Dniach Gminy Węgierska Górka”.
Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody ustalone przez Wójta Gminy oraz wyróżnienia.