Regulamin projektu edukacyjno - artystycznego „Dramat” w szkole

Transkrypt

Regulamin projektu edukacyjno - artystycznego „Dramat” w szkole
Regulamin projektu edukacyjno - artystycznego
„Dramat” w szkole
§ 1 Organizator
Organizatorem i fundatorem projektu edukacyjno - artystycznego „Dramat w szkole”
jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Projekt mający formułę konkursu,
organizowany jest w powiązaniu z Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną oraz Festiwalem Polskich
Sztuk Współczesnych [email protected] w Gdyni.
§ 2 Cele
1. Projekt ma na celu promocję współczesnej dramaturgii polskiej wśród młodzieży oraz edukację
teatralną.
2. Udział w projekcie polega na stworzeniu przez każdą z grup szkolnych spektaklu
z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej, trwającego nie dłużej niż 20 minut, w oparciu
o jeden z pięciu finałowych tekstów wyłonionych w konkursie o Gdyńską Nagrodę
Dramaturgiczną.
3. Każda grupa szkolna przygotowuje informację o autorze dramatu (do 3 minut) oraz program
do spektaklu.
§ 3 Nagroda
1. Wszystkie grupy szkolne uczestniczące w projekcie otrzymują dyplomy.
2. Dla zwycięskiej grupy szkolnej wybieranej corocznie przyznawana jest nagroda w wysokości
1000 złotych brutto.
2. Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu na konto szkoły zwycięskiej grupy szkolnej.
§ 4 Uczestnicy
1. Adresatami projektu jest młodzież z pięciu gdyńskich szkół średnich.
2. Projekt ma charakter grupowy. Każda szkoła może zgłosić do projektu tylko jedną grupę,
złożoną z maksymalnie 15 osób.
3. O wyborze szkół zaangażowanych w projekt „Dramat w szkole” decyduje Teatr Miejski
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
§ 5 Organizacja projektu
1. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane do dnia 6 kwietnia każdego roku na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
81- 381 Gdynia, ul. Bema 26
z dopiskiem: DRAMAT W SZKOLE
lub drogą elektroniczną: [email protected]
2. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na stronie Teatru
po 6 kwietnia. Uczestnicy projektu zostaną również zawiadomieni przez organizatora.
3. Każda grupa szkolna (zespół) otrzymuje tekst dramatu w drodze losowania, które odbywa się
po 6 kwietnia.
4. Zespoły wraz z nauczycielami pracują nad opracowaniem autorskiej wypowiedzi artystycznej
pod opieką artystyczną pracowników Teatru (aktora i pedagoga teatru).
5. Zespoły są zobowiązane do przesłania zapotrzebowania technicznego spektaklu (np. oświetlenie,
nagłośnienie, rzutnik multimedialny, rekwizyty, elementy scenografii) do 9 maja.
6. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań
na płytach CD zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie spektaklu
z akompaniamentem na żywo.
7. Prezentacje wszystkich spektakli odbywają się na Dużej Scenie Teatru Miejskiego im. Witolda
Gombrowicza w Gdyni 24 maja, podczas finału projektu „Dramat w szkole”.
§ 6 Jury
1. Prezentowane spektakle oceniane są przez jury w składzie co najmniej 3 osobowym,
które każdorazowo powołuje organizator.
2. Jury ocenia spektakle kierując się następującymi kryteriami:

adaptacja tekstu,

interpretacja tekstu,

budowanie sytuacji scenicznych,

wybór niebanalnych form wyrazu artystycznego.
3. Jury wybiera laureata nagrody w głosowaniu. Każdemu z członków jury przysługuje jeden głos.
Z obrad jury sporządza się protokół.
4. Protokół z obrad jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Teatru po 2 maja.