UMOWA o praktykę zawodową Zawarta w

Transkrypt

UMOWA o praktykę zawodową Zawarta w
UMOWA
o praktykę zawodową
Zawarta w …………………………. dnia ..................................r, pomiędzy:
GRUPA PASCAL sp. z o. o. ul. Tymienieckiego 25c/90, 90-350 Łódź
NIP 726 265 12 22 REGON 101539040KRS 0000445246
reprezentowanym przez:
Jolantę Kowalczyk– Dyrektora Szkoły., zwanym w treści umowy GRUPĄ PASCAL
a ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy ORGANIZATOREM PRAKTYK.
§1
1.
2.
3.
Przedmiotem umowy są praktyki zawodowe dla słuchaczy GRUPY PASCAL w zakresie zajęć
praktycznych/praktyki zawodowej w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
ORGANIZATOR PRAKTYK oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą o charakterze
.............................................................................................................................. i praktyki będą polegały na
zapoznaniu się przez praktykantów z zasadniczymi zagadnieniami związanymi z charakterem i specyfiką
jego działalności.
Praktyki będą się odbywały w …………………………………………………… , w wymiarze 160 godzin.
§2
1.
2.
Praktyka będzie się odbywała na podstawie ramowego programu, wynikającego z programu nauczania
przedstawionego przez GRUPĘ PASCAL.
ORGANIZATOR PRAKTYK może uzupełnić program praktyk, jeśli będzie to uzasadnione zakresem
działania ORGANIZATORA PRAKTYK.
§3
1.
2.
3.
4.
5.
ECK PASCAL będzie sprawować nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk poprzez upoważnionego
pracownika.
ORGANIZATOR PRAKTYK wyznaczy opiekuna praktyk.
ORGANIZATOR PRAKTYK będzie informował GRUPĘ PASCAL na bieżąco o ewentualnych problemach
natury dydaktycznej, w celu podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających niepowodzeniom
w realizacji praktyki.
ORGANIZATOR PRAKTYK za zorganizowanie praktyki nie pobierze żadnych opłat, a praktykant nie
otrzyma za odbywana praktykę wynagrodzenia.
Prawa I obowiązki stron oraz zasady odbywania praktyki zawodowej określają przepisy Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ((Dz. U. Nr 244,
poz. 1626).
§4
Praktyka zakończy się oceną oraz opinią wystawioną przez opiekuna praktyki. Ocena powinna być wystawiona
w indeksie Słuchacza, natomiast opinia w dzienniku praktyk, prowadzonym przez Słuchacza.
§5
1.
2.
3.
Umowę sporządza się na okres od dnia ................................. do dnia ………………..…..... dla słuchacza
…………………………………………………
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
.............................................................
GRUPA PASCAL
........................................................
ORGANIZATOR PRAKTYK