barczewskie barczewskie

Transkrypt

barczewskie barczewskie
NR4 (245) kwiecień 2014
BARCZEWSKIE
WYDARZENIA OPINIE INFORMACJE WYWIADY
Barczewskie Anioły Sukcesu wręczone
Spotkanie przy pięknej muzyce…
Łzy wzruszenia, łamiące się głosy przemawiających, szczere,
osobiste i bardzo wzruszające słowa nagrodzonych. Do tego
wypełniona publicznością po brzegi sala Centrum Kultury
i Promocji Gminy - tak właśnie wyglądała tegoroczna odsłona
wręczenia barczewskich Aniołów Sukcesu.
Informacje
o prowadzonych inwestycjach
więcej na str. 3
Promocja aktywnego stylu życia
III Gala Sportu Gminy Barczewo
więcej na str. 4
więcej na str. 5
Dziś prezentujemy naszym Czytelnikom dwie fotografie, przedstawiające to samo
miejsce z widokiem na Barczewo. Miejscem wykonania obu fotografii jest ul. Kościuszki. To
jedna z najdłuższych ulic Barczewa. Najpierw zwana była Królewiecką, potem Pasymską,
ponieważ wiodła właśnie do tego miasta. Swój początek miała przy czterostronnej kapliczce,
przypisanej do ulicy Obrońców Warszawy.
Na przełomie XIX/XX wieku ulica została
wybrukowana, a w latach następnych
obsadzona drzewami.
Na pierwszej fotografii widoczne są
stare drzewa, które jednak z upływem lat
swymi konarami zasłaniały widok na miasto, a przede wszystkim z uwagi na wiek,
w większości pochylone nad jezdnią, zaczęły stanowić potencjalne zagrożenie.
Druga fotografia wykonana została tuż po wycięciu drzew. Tym samym panorama miasta
jest bardziej widoczna. Dodajmy, że nie tylko dokonano wycinki drzew, ale posadzono nowe,
w znacznej odległości od jezdni.
Tekst i foto. W. Zenderowski
Wioski gminy Barczewo w historycznym ujęciu
Wioski położone w gminie Barczewo doczekały się w końcu solidnej monografii.
Wszystko za sprawą wydania pozycji „Gmina Barczewo. Śladami Historii”. Osobą, która
zebrała wszystkie teksty do pięknie wydanego albumu, jest Wojciech Zenderowski,
człowiek którego śmiało można określić skarbnicą wiedzy historycznej o Barczewie
i okolicach. Wydawcą publikacji jest Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
pod redakcją Marioli Łukowskiej – Juckiewicz. Wielkie słowa uznania i podziękowania
należą się Peterowi Schmidtowi, który zadbał o konsultację książki. Korektę książki
wykonał zespół w składzie: Mariola Łukowska - Juckiewicz, Jacek Moczulski oraz
Grzegorz Gawrylczyk. I właśnie wielka wiedza historyczna Jacka Moczulskiego była
bardzo pomocna. Projekt okładki, ilustracje, opracowanie graficzne i łamanie to dzieło
Zbigniewa Kozłowskiego.
Na 52 stronach albumu o twardej oprawie można znaleźć informację o 53
zamieszkałych osadach i wioskach, które
„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to
wchodzą w skład 32 sołectw. Barczewo jest
czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas,
54 miejscowością, położoną w gminie.
w którym Go posiadamy”
Miasto leżące nad Pisą określano miastem
św. Franciszek Salezy
wielu kultur i było ważną miejscowością dawnej „Świętej Warmii”. Historię samego miasta
znamy z wielu opracowań jednak gorzej było z miejscowościami okalającymi Barczewo. Nowa
Naszemu koledze,
publikacja
zawiera monografie wszystkich miejscowości gminy Barczewo, począwszy od ich
Zbyszkowi Kozłowskiemu
powstania, poprzez przemiany jakie dokonały się na przestrzeni wieków. Pod opisem każdej
serdeczne wyrazy współczucia
miejscowości dołączono mapkę topograficzną z czasów niemieckich z oryginalnym
z powodu śmierci ojca składają:
nazewnictwem. Książka została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i ukazała się
w nakładzie 1.000 egzemplarzy. Pozycja adresowana jest do każdego kto ma ochotę zaczerpnąć
Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury
wiedzy
o miejscowościach w pobliżu Barczewa. Każda z wiosek ma swoją niepowtarzalną
i Promocji Gminy w Barczewie oraz redakcja
historię i swój charakter. Warto zajrzeć na łamy książki ponieważ znalazły się tam informacje
“Wiadomości Barczewskich”.
o wioskach i osadach, których próżno szukać na współczesnych mapach.
Redakcja
WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE
2
Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12 oraz na www.gazeta.barczewo.pl
Redaktor naczelny
Mariola Łukowska-Juckiewicz
e-mail:
[email protected]
Redaktor
Grzegorz Gawrylczyk
Redaktor sportowy
Bogdan Caruk
Redaktor
Lidia Zelman
Redaktor
Wojciech Zenderowski
e-mail:
[email protected]
Redaktor, korekta
Joanna Truszkowska
Redaktor
Małgorzata Styczyńska
Skład DTP:
Zbigniew Kozłowski
e-mail:
[email protected]
Współpraca: B. Abramczyk, A. Żokowska, M. Łowkiel, A. Hodt, I. Rudź,
J. Jakończuk, K. Matyjas, M. Bronowska-Waliszewska,
B. Zabłotny, A. Wojszel, M. Ciucias, A. Markowicz.
Oprac. graf. okładki:
Zbigniew Ramsko Kozłowski.
Zdjęcia na okładce:
Zbigniew Ramsko Kozłowski
Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax. 89 514 82 81
Druk: Zakład Poligraficzny H-U Józef Skrajnowski
11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1, tel. 89 715 34 58
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania
i opracowywania tekstów.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
www.gazeta.barczewo.pl
Urząd Miejski informuje
Informacje o prowadzonych inwestycjach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Ruszajnach oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I
26.03.2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę pierwszego
etapu sieci wodociągowej Lamkowo
– Radosty. Jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego
JANBAR S.C. Baran Waldemar, Jankowski
Mirosław z Lidzbarka Warmińskiego, za cenę
358 987,26 zł. Nadzór inwestorski nad tą
inwestycją pełni Aleksander Sobociński.
Prace na budowie już się rozpoczęły.
Inwestycja ma być zrealizowana do
31.07.2014 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych
w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej objętego
PROW na lata 2007-2013”.
Zagospodarowanie plaży miejskiej
w Zalesiu wraz zakupem pomostów
Trwa opracowywanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej. Opracowany
został operat wodnoprawny dla pomostów
pływających. 22.04.2014 r. został złożony
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Inwestycja ma na celu stworzenie
mieszkańcom naszej gminy miejsca do
wypoczynku. Na terenie plaży powstanie
boisko do plażowej piłki siatkowej. Tuż obok
znajdą się 4 podwójne zestawy do ćwiczeń
siłowych na świeżym powietrzu. Podobne do
tych, z których można korzystać obecnie
w Ruszajnach. Pomosty pływające jednocześnie będą wyznaczały miejsce przeznaczone do kąpieli. Pomosty na okres zimy
będą demontowane. Dodatkowo teren plaży
zostanie ogrodzony, co poprawi bezpieczeństwo osób przebywających na plaży.
Budowa 4 budynków socjalnych
w miejscowości Łęgajny
Prace budowlane na tej inwestycji są już
bardzo zaawansowane. Wszystko wskazuje
na to, że inwestycja zakończy się szybciej niż
to było pierwotnie planowane. Do wykonania
pozostało wykończenie budynków oraz
niwelacja i zagospodarowanie terenu.
Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie
czterech budynków wielorodzinnych z 16
lokalami socjalnymi, dróg dojazdowych,
ciągów pieszych, miejsc parkingowych oraz
niezbędnej infrastruktury. Każdy budynek
podzielony jest na dwa segmenty. W każdym
segmencie o przeznaczeniu mieszkalnym
znajdują się 4 mieszkania, zaś w segmencie
o przeznaczeniu gospodarczym, znajdują się
4 pomieszczenia gospodarcze. W inwestycji
przewidziano 2 mieszkania jednopokojowe,
10 mieszkań dwupokojowych i 4 mieszkania
trzypokojowe.
Budowa oświetlenia ulicznego
w Wipsowie
Został ogłoszony przetarg na realizację
wyżej wymienionej inwestycji. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia ulicznego wraz z zasilaczem, szafką
oświetleniową i złączem kablowo - pomiarowym. Dane charakterystyczne przewidywanej do wykonania sieci oświetleniowej:
długość kabli zasilających - 0,040 km,
długość kabli oświetleniowych - 0,230 km,
ilość latarń oświetleniowych - 6 sztuk, ilość
szafek oświetleniowych - 1 sztuka, ilość
złączy kablowo - pomiarowych - 1 sztuka.
Termin składania ofert 05.05.2014 r. godz.
9:00.
odkryli nowe wymalowania ścienne. Wymalowania zostaną zakonserwowane przez
oczyszczenie, wzmocnione oraz uczytelnione przez delikatny retusz. Założeniem
konserwatorów jest przywrócenie pierwotnego wymalowania wnętrza na podstawie
zachowanych odsłoniętych partii ścian, detali
architektonicznych i elementów drewnianych, a także według przeprowadzonych
badań i archiwalnych fotografii. W ratuszu
prace obecnie skupione są na dachu i wieży
Budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Kościuszki w Barczewie do bloków
nr 59-62
Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej ze Zbigniewem Duchlińskim z Wójtowa, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą
Pracowania Projektowa Zbigniew Duchliński. Termin umowny opracowania
dokumentacji 15.05.2014 r.
Budowa oświetlenia ulicznego Łapka
– I etap – fundusz sołecki
Przygotowane zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Łapka. Termin składania ofert
30.04.2014 r.
,,Renowacja i adaptacja budynku
kościoła poewangelickiego, ratusza oraz
remont z wyposażeniem Muzeum im.
Feliksa Nowowiejskiego w systemie
zaprojektuj i wybuduj w ramach
Projektu – „Wzrost atrakcyjności
turystycznej Gminy Barczewo poprzez
renowację kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego”
Prace budowlane prowadzone są zgodnie
z harmonogramem we wszystkich trzech
obiektach. W kościele poewangelickim
prowadzone są głównie prace konserwatorskie. Oprócz zabezpieczenia murów
zewnętrznych kościoła, duży postęp prac
widać wewnątrz budynku. Konserwatorzy
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
ratuszowej, trwają również prace wykończeniowe. W muzeum prace rozpoczęły się
dopiero w marcu, ale można stwierdzić, że
postęp robót jest bardzo widoczny.
10.04.2014 r. Starosta Olsztyński wydał
decyzję pozwolenia na budowę wzmocnienia
konstrukcji dachu nad budynkiem przy
ul. Mickiewicza 13. Zostało rozesłane
zapytanie ofertowe, w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych.
Opracował Grzegorz Gawrylczyk
na podstawie materiałów dostarczonych
przez Aleksandrę Hodt
Fot. UM Barczewo (3)
3
Wydarzenia
Promocja aktywnego stylu życia
III Gala Sportu Gminy Barczewo
We wtorek, 15 kwietnia w barczewskim
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
odbyła się kolejna już, III Gala Sportu
Gminy Barczewo. W podniosłej atmosferze
nagrodzeni zostali sportowcy z gminy,
którzy w roku 2013 wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Imprezę
uświetniły również liczne pokazy sportowe. Wydarzenie to było ważnym punktem
obchodów 650-lecia Barczewa - od 2011
roku gala jest główną imprezą związaną
z promocją sportu i aktywnego stylu życia.
Galę poprowadzili - Jolanta Piotrowska,
dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół
i Placówek w Kronowie oraz Kazimierz
Zera - nauczyciel WF z barczewskiego
gimnazjum, którzy jak zwykle wprowadzili
nieco humoru i luzu w oficjalną uroczystość. Nagrody zostały rozdane przez
burmistrza Barczewa, Lecha Jana Nitkowskiego oraz gościa honorowego,
znanego siatkarza, obecnie posła na sejm,
Pawła Papke.
Wyróżnienia otrzymali:
- Andrzej Ciesielski - od lat zajmujący się
jeździectwem, członek Reprezentacyjnego
Oddziału Konnego Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół XV Pułku Ułanów Poznańskich, wicemistrz Polski Militari 2013,
- Krzysztof Cis - nasz najlepszy szachista,
otrzymał I miejsca w Mistrzostwach Województwa w Ostródzie oraz Ogólnopolskich Mistrzostwach Drużynowych
w Solinie,
- Cezary Białecki - szermierz z olsztyńskiego klubu „Hajduczek”, członek
pierwszej reprezentacji Polski w szabli,
laureat I miejsca Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Szabli chłopców
oraz III miejsca w Mistrzostwach Polski
Młodzików,
- Piotr i Paweł Skrzeszewscy - kolarze,
mający na koncie wiele sukcesów, m.in.
I miejsce w klasyfikacji górskiej w mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS,
I miejsce w VII Międzynarodowym
Wyścigu Kolarskim MTB o puchar
Burmistrza Miasta Bartoszyce,
- Mateusz Olbryś - siatkarz AZS UWM.
Wraz z klubem otrzymał m.in. I miejsce
w Lidze Wojewódzkiej Juniorów, IV
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów,
- Rozalia Wojszel - trenuje taekwondo
w KS Egida. Otrzymała m.in. I miejsce w
VI Otwartych Mistrzostwach TANG SOO
DOO w Pionkach, II miejsce w kategorii
semi contact w Międzynarodowych
mistrzostwach UFR 7 Mazovia Cup
International,
- Kacper Oleszczak - również trenuje
taekwondo, I miejsce w technikach
specjalnych - VI Otwarte Mistrzostwa
TANG SOO DOO, II Miejsce w mistrzostwach Polski UFR 7,
- Nikola Silska - także z klubu Egida - III
miejsce w kategorii Stop Point Juniorki Ogólnokrajowe Zawody w Międzynarodowych Sztukach Walki,
- Bartosz Zabłotny - trener KS Egida oraz
nauczyciel WF z gimnazjum, mistrz Polski
seniorów semi contact w XX Międzynarodowych Mistrzostwach w Taekwondo
w Częstochowie,
- Zenon Markowicz i Bogdan Kord - biorący udział w wielu zawodach sportowych
i maratonach, inicjatorzy Koleżeńskiego
Biegu na 650-lecie Barczewa.
Pomiędzy ogłaszaniem wyróżnień
sportowcy mieli okazję do inspiracji i motywacji - na scenie odbyły się pokazy
sportowe.
Sam początek gali uświetnił występ
pary tanecznej ze szkoły tańca Focus
w Olsztynie - Hanny i Jarosława Mielcarków. Para ta również osiąga wysokie
miejsca w klasyfikacjach turniejów tanecznych.
Dynamiczny pokaz szermierki zaprezentował tegoroczny laureat, Cezary
Białecki, wraz z koleżanką z klubu.
Kolejnym elementem był pokaz olsztyńskiego klubu piłki ręcznej, Warmia
Traveland. Miejmy nadzieję, że występ ten
zmobilizował i zachęcił mieszkańców
Barczewa do tej pięknej dyscypliny. Być
może w niedługim czasie również w naszym mieście zagości piłka ręczna. Gorąco
do tego sportu zachęcał burmistrz, który
sam w młodości grał.
Pokaz sztuk walki zaprezentowali
laureaci z KS Egida - Rozalia Wojszel,
Kacper Oleszczak, Nikola Silska. Jak
wspominali konferansjerzy, „lubią łamać,
trzaskać i skakać”, pokazali więc swoje
możliwości w grupie, na polu walki.
Ostatnim elementem, „wisienką na torcie”,
był pokaz kulturystów prowadzonych
przez trenera, Pawła Smolika. Pochodzący
z różnych miast województwa sportowcy:
Patrycja Bolda, Marta Górzyńska, Rafał
Truszkowski oraz Artur Wilemski zachwycili publiczność pięknymi ciałami,
ukształtowanymi przez ciężkie treningi
oraz sportową dyscyplinę.
Tegoroczna Gala Sportu udowodniła,
że warto promować młode talenty i inwestować w sport. Sportowcy, między
innymi laureaci nagród, skutecznie
promują nie tylko siebie i kluby sportowe,
ale też miasto i gminę Barczewo. Impreza
już za nami, jednak to nie koniec
sportowych wydarzeń w tym roku.
Zapraszamy na kolejne imprezy - między
innymi w maju na Puchar Polski WFMC,
którego organizatorem będzie laureat gali Bartosz Zabłotny.
Bertrand Abramczyk
Fot. B. Abramczyk
4
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Wydarzenia
Barczewskie Anioły Sukcesu wręczone
Spotkanie przy pięknej muzyce…
Anioła Sukcesu. Nagrody „Aniołom Sukcesu” wręczali: Lech Jan Nitkowski oraz
Zbigniew Chlubicki.
Na zakończenie wieczoru odbyła się
premiera utworu w rytmie reggae, który świetnie promuje Barczewo. Twórcami piosenki,
do której tekst napisała Anna Rok, byli
Bertrand Abramczyk, Adam Jędraszek oraz
Zbigniew Kozłowski.
Imprezę zakończył smakowity poczęstunek przygotowany przez „Stary Folwark”
w Tumianach i Gospodarstwo agroturystyczne „Janczary” w Barczewku. Przepyszne przekąski najlepiej potwierdzają słuszność przyznawanych obu ośrodkom wielu
ubiegłorocznych nagród
Grzegorz Gawrylczyk
Fot. Zb. Ramsko Kozłowski
Łzy wzruszenia, łamiące się głosy
przemawiających, szczere, osobiste i bardzo
wzruszające słowa nagrodzonych. Do tego
wypełniona publicznością po brzegi sala
Centrum Kultury i Promocji Gminy - tak
właśnie wyglądała tegoroczna odsłona
wręczenia barczewskich Aniołów Sukcesu.
- Spotkaliśmy się dziś przy pięknej muzyce.
Aż chciałoby się zaśpiewać do piosenki
Czerwonych Gitar - jest taki dzień
w Barczewie wyjątkowy, kiedy mieszkańcy
mogą spotkać tych, którzy się wyróżniają
i robią dzięki temu ciekawą promocję naszej
gminy - mówił podczas otwarcia uroczystości Lech Jan Nitkowski, burmistrz
Barczewa.
W anielski, muzyczny klimat 19 marca
wszystkich zebranych wprowadzili uczniowie barczewskiej filii Państwowej Szkoły
Muzycznej w Olsztynie, którzy dali popis
swoich muzycznych umiejętności. Konferansjerem był Jarosław Bonus. Przewodniczący
Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy barczewskiej Rady Miejskiej
na scenie z mikrofonem czuł się jak ryba
w wodzie.
Na uroczystość silną grupą przybyli
członkowie stowarzyszenia Wspólne Wójtowo. O ich przedsięwzięciach w ostatnim
roku usłyszała cała Polska. Znając zapał
i upór mieszkańców Wójtowa o ich dalsze
sukcesy możemy być spokojni.
Konkurs „Anioły Sukcesu” organizowany jest co roku. Mogą być do niego
zgłoszone inicjatywy zrealizowane wyłącznie w okresie, który podlega ocenie.
Chyba, że są to inicjatywy wieloletnie.
W konkursie, którego organizatorem jest
Rada Miejska w Barczewie, biorą udział
osoby fizyczne i inne podmioty z terenu
gminy Barczewo. W ramach konkursu
przyznawana jest statuetka anioła i honorowe
dyplomy. W przypadku, gdy kapituła uzna, iż
żadna inicjatywa nie spełnia kryteriów
wymaganych do przyznania statuetki
i honorowego dyplomu, wówczas może
przyznać jedynie wyróżnienia. „Anioł
Sukcesu” może być przyznany w jednej
kategorii nie częściej jak raz na 5 lat. Wyboru
najciekawszych inicjatyw dokonuje komisja
konkursowa, w skład której wchodzą:
przewodniczący poszczególnych komisji
Rady i przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie.
Anioły Sukcesu 2013 przyznano w sześciu kategoriach. W dziedzinie „Kultura
i oświata” honorowy dyplom otrzymał ojciec
Dawid Szulca, proboszcz Parafii pw. św.
Andrzeja w Barczewie, natomiast Danuta
Nowakowska, dyrygent barczewskiego
chóru „Moderato” - otrzymała statuetkę
Anioła Sukcesu. Chór w ubiegłym roku
obchodził jubileusz 10-lecia istnienia.
W dziedzinie „Sport i turystyka” triumfował
Andrzej Ciesielski z Kierzbunia. Ułański
mundur pana Andrzeja przykuwał uwagę
wszystkich zebranych. Właściciel stadniny
koni z Kierzbunia jest czynnym zawodnikiem w skokach. W ubiegłym roku został
wicemistrzem Polski Militari i w związku
z tym otrzymał Anioła Sukcesu.
Licznie prezentowana była kategoria
„Wolontariat i filantropia”. Jerzy Roszkowski, przedsiębiorca z Wipsowa oraz
Barbara Kosowska, sołtys Skajbot - otrzymali honorowe dyplomy. Stowarzyszenie
„Wspólne Wójtowo” otrzymało zasłużoną
statuetkę Anioła Sukcesu. Kategoria „Przedsiębiorczość” należała do Ewy Mrozowskiej
z Mokin, która otrzymała honorowy dyplom.
W kategorii „Rolnictwo, agroturystyka i
ochrona środowiska” statuetkę Anioła
Sukcesu otrzymała Danuta Olejnik,
właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego „Janczary” z Barczewka. Ostatnią
kategorią była „Promocja”. Stowarzyszenie
Ochotniczej Straży Pożarnej z Barczewa
- otrzymało honorowy dyplom, Irena
i Mariusz Szczepańscy, właściciele „Starego
Folwarku” z Tumian, otrzymali statuetkę
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Salon Muzyczny
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie
Remont w muzeum trwa, ale…
Od marca 2014 r. Salon Muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie przechodzi duży remont. Ostatnią imprezą jaka
odbyła się w jego murach był koncert
z okazji rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Obecnie lekcje muzealne odbywają się w siedzibie Centrum Kultury
i Promocji Gminy przy ul. Słowackiego 5
w Barczewie.
W kwietniu dla przedszkolaków zorganizowano lekcje poświęcone Feliksowi
Nowowiejskiemu, w czasie których dzieci
wysłuchały opowieści o życiu naszego
wybitnego kompozytora, obejrzały archiwalne zdjęcia, a następnie malowały Feliksa
w podróży.
27 marca z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru przez cały dzień odbywały się
spotkania dla przedszkolaków, uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum. W programie były zabawne występy gimnazjalistów z Kabaretu „Bez Nazwy”, działającego przy Centrum Kultury i prowadzonego
przez Agnieszkę Chojnowską. Pracownice
Centrum Kultury i Salonu Muzycznego im.
Feliksa Nowowiejskiego - Agnieszka Chojnowska i Magdalena Łowkiel - przygotowały
również prezentacje z ciekawymi informacjami na temat początków teatru. Młodsze
dzieci ozdabiały maski teatralne według
swojego pomysłu, a starsza młodzież musiała
wykazać się inwencją i pokazać zadane przez
prowadzące pozy teatralne.
Zapraszamy dzieci i nauczycieli na
kolejne lekcje edukacyjne i chętnie przyjmiemy propozycje tematów.
Magda Łowkiel
5
Informacje
Dzień Kobiet w Centrum Kultury
Kabaretowe niespodzianki
Tradycyjnie w marcu również w Barczewie obchodzimy hucznie Dzień Kobiet.
W tym roku Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie przygotowało
niespodzianki dla naszych pań 6 marca.
Wieczór obfitował w przeróżne artystyczne
atrakcje. Premierowy program przedstawił
Kabaret „Miśki”, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Członkowie kabaretu zaprezentowali
program pt. „Kobieto! Puchu marny, ty
wietrzna istoto”, napisany specjalnie na ten
wieczór, wyreżyserowany i wymyślony
przez szefową kabaretu Mariolę ŁukowskąJuckiewicz. Gościnie w spektaklu wystąpili
panowie: Grzegorz Tomasiewicz, Bertrand
Abramczyk, Adam Jędraszek i Zbigniew
Kozłowski. Skecze przeplatane były występami wokalnymi Agnieszki Chojnowskiej i Anny Jakończuk.
Następnie odbył się koncert zespołu
wokalnego „Pokolenia”, również działającego przy CKiPG, którym kieruje Adam
Jędraszek. Wspaniałym deserem okazał się
występ gości z Olsztyna - Kabaretu „Ten co
zawsze”. Trójka młodych ludzi: Katarzyna
Dylewska, Magdalena Rafałowicz, Bartek
Zuba, skutecznie potrafili rozbawić publiczność tekstami o relacjach damsko
-męskich.
Na zakończenie tego miłego wieczoru
przybyłe panie podczas loterii fantowej,
zostały obdarowane upominkami od
sponsorów.
Magdalena Łowkiel
Fot. Zb. Ramsko Kozłowski
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie składa serdeczne podziękowanie
wszystkim fundatorom upominków na loterię
fantową zorganizowaną z okazji Dnia Kobiet, który
odbył się 6 marca 2014 r. w Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie:
Zakład Optyczny „Danuta” Danuta Biaduń
Salon Kosmetyczny „Lawenda” Magdalena
Dowgiałło
Salon Kosmetyczny „Just Beauty” Iwona Samsel
Salon Kosmetyczny „U Ady”
Salon Fryzjerski damsko-męski Wioletta
Betkowska
Cukiernia „Cynamon” Anna Hak
Sklep Odzieżowy „Gala” Zdzisław Siemaszko
Sklep pani Beaty Bożeny Taradejny
Zakład Fryzjerski „Jola”
Zakład Fryzjerski „Basia”
Kwiaciarnia „Magnolia” Dorota Piórkowska
Sklep państwa Jasińskich
V Wojewódzki Przegląd Wokalny - “Komu Piosenkę”
Żaneta Żokowska - wyróżniona
12 i 13 kwietnia w Młodzieżowym Domu
Kultury w Bartoszycach odbył się V Wojewódzki Przegląd Wokalny „Komu Piosenkę”. Jest to o tyle dla nas istotne, że
w przeglądzie uczestniczyli również przedstawiciele naszej gminy – Jola Zychowicz reprezentująca Szkołę Podstawową w Barczewie oraz Żaneta Żokowska – Centrum
Kultury. Obydwie dziewczynki kształcą się
w Centrum Kultury pod okiem Emilii
Kitłowskiej, instruktorki emisji głosu.
Żaneta Żokowska otrzymała wyróżnienie
w kategori klasy IV – VI. Nie było to łatwe,
gdyż w konkursie uczestniczyło 118 osób
z całego województwa, w tym 48 osób w tej
kategorii. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy również dzieci i młodzież do
Centrum Kultury i Promocji Gminy przy ul.
Słowackiego 5 na zajęcia wokalne, które
odbywają się w poniedziałki od godziny 15.
Bertrand Abramczyk
Zdj. A. Żokowska
6
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Informacje
„Dzień bez sztuki jest dniem straconym”
Anna Wojszel
Urodziła się w Olsztynie, ale za swoje
miejsce na ziemi uważa malownicze
Wipsowo. W 1996 roku ukończyła
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w
Olsztynie o specjalności wystawiennictwo.
Obecnie pracuje w Studio Reklamy, gdzie
tworzy i realizuje projekty graficzne. Jej
hobby to przede wszystkim malarstwo
i fotografia, choć zajmuje się także
rękodziełem artystycznym i malowaniem
graffiti. Jak sama twierdzi, nie boi się
podejmować w swoich pracach trudnych
tematów. Tworzy od reportażu, pejzażu,
architektury po tematykę związaną z człowiekiem. Pociąga ją możliwość kreowania
rzeczywistości. Lubi robić rzeczy nowe
i niekonwencjonalne, dąży do tego, by
rozwijać się twórczo i doskonalić swój
talent. Najbardziej przeraża ją bezczynność, dlatego wszystkie swoje pomysły, które rodzą się niespodziewanie,
stara się przelać w artystyczną formę. Na
swoim koncie ma mnóstwo nagród m.in.:
I miejsce w konkursie fotograficznym
„Pokaż swój świat” Portalu Wrota
Świętokrzyskie (Kielce 2009 r.), Nagrodę
Główną w konkursie fotograficznym
„Kalendarz 2010” Krakowskiej Szkoły
Filmowej (2009 r.), II miejsce „Świat
o świcie” Portalu Architektura Krajobrazu
(2011 r.), wyróżnienie w konkursie
„Symboliczne polemiki z erotyką” (Uniwersytet Wrocławski 2013 r.), I miejsce
w kategorii CZŁOWIEK - malarska
interpretacja portretowanych postaci” na
I Olsztyńskim Przeglądzie Fotografii
w 2014 r.
Wiele nagród Anna Wojszel zdobyła
przedstawiając warmińskie pejzaże, w tym
Barczewo. Nie ukrywa, że mocno jest
związana z regionem i aktywnie działa na
rzecz lokalnej społeczności. W 2012 roku
była koordynatorką i organizatorką
imprezy artystycznej - miniwarsztaty
graffiti hip hop beatbox „STACJA ART
WIPSOWO 2012”, podczas której wraz
z młodzieżą malowała budynek stacji
kolejowej. Współorganizowała „Regaty
o Błękitną Wstęgę Jeziora Wipsowskiego”
oraz warsztaty artystyczne w świetlicy
w Wipsowie. Wspiera wiele inicjatyw
i zachęca młodych ludzi do odkrywania
piękna wokół siebie. W 2013 roku
przyznano jej honorowe dyplomy za
całokształt działalności na rzecz sołectwa
Wipsowo i w dziedzinie „Kultura”.
Fotografie i prace malarskie Anny Wojszel
można było podziwiać podczas zbiorowych
i indywidualnych wystaw organizowanych
przez m.in. Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, Galerię „Związek
Polskich Artystów Plastyków” w Olsztynie
Fot. M. Ciucias
oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.
Aniu, lista Twoich nagród i osiągnięć jest
bardzo długa. Wiem, że wszystkie są dla
Ciebie ważne, bo jak sama mówisz „to
ślad, który zostawiasz po sobie”.
Chciałabym jednak zapytać, którą
z nagród uważasz za najbardziej prestiżową? Która sprawiła, że poczułaś się
naprawdę doceniona?
- Nie wiem, nie zastanawiałam się. Staram
się brać udział w różnych konkursach - tych
mniej prestiżowych i tych bardziej.
Traktuję je jako sprawdzian - czy się
rozwijam, czy stoję w miejscu. Bardzo się
cieszyłam z wyróżnienia na Przeglądzie
Fotografii Turystycznej i Krajobrazowej
Foto Tour 2009 we Wrocławiu. Cieszyłam
się z I miejsca w konkursie fotograficznym
„Pokaż swój świat” w Domu Kultury
w Kielcach. Zaskoczona byłam wyróżnieniem w „Otwartych Mistrzostwach
Fotograficznych Olsztyn 2009”, ponieważ
nie było podziału na kategorie amatorzy
i profesjonaliści. A w tym roku najbardziej
uszczęśliwiło mnie I miejsce w kategorii
Człowiek - malarska interpretacja
portretowanych postaci w I Olsztyńskim
Przeglądzie Fotografii 2014, ponieważ to
jest fotografia bardzo bliska mojemu sercu
i cieszę się, że ją doceniono.
Mówisz, że nie boisz się podejmować
trudnych tematów w swoich pracach.
Czy jest temat, którego z jakichś
względów na przykład moralnych, czy
etycznych nie zdecydowałabyś się
poruszyć?
- W fotografii bardzo nie lubię, gdy fotograf
wykorzystuje biedę i niemoc innych ludzi,
by w ten sposób zdobyć jakiś prestiż.
Fotografując takie momenty bardzo długo
przeglądam je i zastanawiam się nad nimi.
W tym musi być to coś, co chciałam
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
pokazać. Muszę poczuć moment, że to jest
właśnie to, a przy tym nikogo nie urazić.
Tematyka Twoich fotografii i obrazów,
jest naprawdę różnorodna, świadczą
o tym chociażby kategorie nagród, które
zdobywasz. Co Cię inspiruje? Skąd
czerpiesz pomysły?
- Tematyki moich prac to jak sprawdziany.
Dostaję temat i staram się go zrealizować
lub akurat w moich zasobach posiadam taką
pracę, która pasuje np. do konkursu.
Najbardziej jednak inspiruje mnie życie,
moment, chwila. Pociąga mnie możliwość
kreowania rzeczywistości. Pomysły rodzą
się w mojej głowie w najmniej oczekiwanych momentach, które później
przelewam na papier, płótno i papier
fotograficzny. Nie szukam na siłę pomysłów bo wiem, że one przyjdą same.
Uwielbiam ten moment, taki strzał pomysłu
w mojej głowie.
Co jest Ci bliższe malarstwo czy
fotografia? Rozgraniczasz te dwie
dziedziny sztuki?
- To jest bardzo trudne pytanie. Kocham
malarstwo, jego lekkość, pociągnięcie
pędzla, kolory. Kocham fotografię za
realizm, a jednocześnie za możliwości
kreowania rzeczywistości. Fotografię
traktuję jak medium malarskie. W moim
przypadku aparat traktuję jak pędzel
w ręku. Dzięki fotografii o wiele szybciej
mogę „namalować” obraz.
W dzisiejszym świecie ciężko być artystą.
Sztuka wymaga przestrzeni, czasu,
poświęceń… Jak udaje Ci się pogodzić
pasje z pracą i życiem codziennym? Co
jest dla Ciebie najtrudniejsze?
- Zawsze się śmieję, że im więcej obowiązków, pracy, pasji tym lepiej potrafię się
zorganizować (śmiech). Większe pole do
popisu, by poukładać sobie życie codzienne
i życie artystyczne, a także społeczne.
Uwielbiam uczyć się czegoś nowego,
przeraża mnie bezczynność, siedzenie
w miejscu i czekanie na koniec dnia... życia.
Lubię to co robię i już. A jak to wszystko
godzę? - nie mam pojęcia. Czasami sama
się zastanawiam skąd mam tyle energii
i czasu na to wszystko.
Jakie są Twoje marzenia? Co jeszcze
chciałabyś osiągnąć jako artysta?
- Nie uważam się za jakąś wielką artystkę.
Marzeń również nie mam wygórowanych.
Pierwszym jest zacząć i skończyć uczelnię
artystyczną i dalej się rozwijać. Drugim,
mieć jeszcze więcej czasu i przestrzeni dla
siebie. Trzecim, wychować swoje dzieci na
dobrych ludzi.
Dziękuję za rozmowę.
Lidia Zelman
7
Historia
Barczewskie Kalendarium
150 lat temu
Przemówienie burmistrza podczas jubileuszu 500-lecia miasta
W tym roku Barczewo obchodzi jubileusz
650-lecia nadania praw miejskich. Podczas
kulminacyjnej uroczystości zapewne nie
zabraknie przemówienia burmistrza Barczewa
Lecha Jana Nitkowskiego. Natomiast warto
przypomnieć, jak wyglądało uroczyste
przemówienie, wygłoszone przez burmistrza
Gajewskiego w dniu 6 lipca 1864 roku,
podczas jubileuszu 500-lecia miasta. W przemówieniu zachowano oryginalną pisownię.
„Wielce Szanowne Audytorium!
Miasto Wartenburg obchodzi obecnie bardzo
ważne i niezwykłe święto! 500 lat od ostatniego
założenia miasta upłynęło z prądem czasu,
wiele pokoleń tymczasem odeszło z tej ziemi,
trudy wszelkiego rodzaju, jak wojny, zarazy,
klęski głodowe i pożary dotknęły to miasto; ale
Bóg, Wszechmądry Władca i Sprawca
wszelkiego przeznaczenia nie tylko strzegł je
do dnia dzisiejszego, lecz także błogosławiąc,
podniósł nad nim swoją rękę. Zatem musimy
wyznać z sercem przepełnionym wdzięcznością
wobec Bożej Opatrzności, że dobrobyt
mieszkańców miasta w ogóle, a szczególnie
w ostatnim dziesięcioleciu, bardzo szybko
wzrastał. Nadarza się nam sposobność, żeby to
święto złożyć najpierw Wszechmogącemu jako
najserdeczniejszą ofiarę dziękczynną i błagać
o Jego dalszą troskę i opiekę dla miasta. Aby
spełnić pierwszy obowiązek, rozpoczęliśmy
uroczystości jubileuszowe, a z tym wiążą się
nieodłączne rozważania o zmiennych kolejach
upływającego czasu.
Zatem uważam to za swój obowiązek, by
spojrzeć na przeszłość miasta i Państwu,
Wielce Szanowne Audytorium, przedstawić
jego historię chociaż tylko w krótkim zarysie.
Miasto Wartenburg nazywane pierwotnie
Wartberg i później Wartenberg datuje swoje
pierwsze założenie na rok 1325. Zamek
Wartberg został wzniesiony przez wójta
Friedricha von Liebenzell, za czasów trzeciego
biskupa warmińskiego, Eberharda z Nysy, na
wzgórzu znajdującym się nad jeziorem Wadąg,
tuż przy dzisiejszym młynie Orzechowo i oddalonym o około 2000 kroków od Alt
Wartenburg, które to wzgórze jest jeszcze
dzisiaj nazywane „die alte Stadt” czy po polsku
„Stare Miasto”.
Przy budowie posłużono się jeńcami
litewskimi, z 70000 schwytanych za rządów
trzeciego Wielkiego Mistrza Krzyżackiego,
Wernera von Orseln, i te okoliczności mogły
przyczynić się do tego, że wzburzeni książęta
litewscy, Olgierd, Kiejsut i Patryk, w 1353 roku
zburzyli całkowicie zamek i wszystko co do
niego należało.
Za czasów ósmego biskupa warmińskiego,
Jana Stryprocka, zamek i miasto zostało
niebawem założone na nowo, na obecnym
miejscu, przez Henryka z Łajs, brata
założyciela miasta Allenstein (Olsztyn) i o tym
został sporządzony dokument w oktawę święta
apostołów Piotra i Pawła, a mianowicie 6 lipca
1364 roku.
8
W roku 1386 biskup Henryk Sorbom nakazał
otoczyć miasto masywnymi murami, które
zaopatrzone zostały w dwie bramy.
Istnieją dwie różne wersje genezy nazwy
miasta i obie mają swoje uzasadnienie z uwagi
na te zmiany nazwy. Wartberg jest mianowicie
zwyczajną nazwą strażnicy wzniesionej na
wzgórzu (Warte czy Wachtturm - strażnica),
jaką rycerz zakonny miał zwyczaj budować,
aby stąd obserwować działania nieprzyjaciela
i zabezpieczyć się przed najazdami.
Nazwa Wartenberg i Wartenburg wywodzi się
natomiast stąd, że rycerze w tym zamku
oczekiwali na pomoc księcia mazowieckiego
przeciwko silnie napierającym Litwinom. Stąd
pociągnęli Litwini do innego zamku, aby tam
odpocząć (rasten) i tym okolicznościom
została przypisana geneza nazwy dzisiejszego
miasta Rastenburg (Kętrzyn).
Pierwotnie mieszkańcy miasta byli z pochodzenia nawróconymi Prusami i Niemcami.
Odkąd jednak w XV wieku Warmia przeszła
pod zwierzchnictwo polskie, a biskupi
warmińscy (w większości Polacy) zasiedli
w polskim senacie, Warmia była systematycznie polonizowana, a Wartenburg, będąc
w pobliżu polskiej granicy, poprzez silny
napływ ludności i osadnictwo z Polski oddalał
się coraz bardziej od niemieckości, tak że mimo
przeciwnych dążeń czasów nowożytnych,
polska gwara jeszcze w dniu dzisiejszym tutaj
dominuje. Mimo że ludność miasta została
zdziesiątkowana przez epidemię cholery
w 1848 roku, w ostatnim 50-leciu znacznie
wzrosła. W roku 1815 liczba mieszkańców
wynosiła 1652, podczas gdy obecnie wzrosła
do około 3300.
Ciąg dalszy na str. 9
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Kwiecień
1333.04.13 - biskup Jan II Stryprock wydał
zgodę Prusowi Heneko Wegnerowi na wybudowanie karczmy we wsi Lamkowo.
1456.04.15 - nie doszło do transakcji sprzedaży
Barczewa Kazimierzowi Jagiellończykowi.
1520.04 - w pobliżu Barczewa, liczący ponad
tysiąc ludzi oddział wojsk krzyżackich stoczył
bitwę z siłami mazowieckimi, ponosząc klęskę.
1754.04.22 - w Dobrym Mieście urodził się
Jerzy Lilienthal, późniejszy kapłan w Ramsowie.
1774.04.21 - na zamku biskupim w Barczewie
odprawiono pierwsze nabożeństwo ewangelickie.
1900.04.28 - w miejskiej kolekturze w Barczewie padła główna wygrana w pruskiej loterii.
Los należał do: fryzjera, pomocnika zegarmistrza, mistrza mularskiego i urzędnika.
1901.04.30 - automobil pana Volkmanna z Królewca, pokonał drogę z Olsztyna do Barczewa
w 36 minut.
1912.04.30 - podczas zebrania kółka rolniczego
w Wipsowie, zebrani na wieść o tragedii
„Titanica” zaśpiewali pieśń „Serdeczna Matko”.
1934.04.15 - w kościele św. Anny w Barczewie
odbyło się zebranie Stowarzyszenia Sodalicji
Mariańskiej.
1934.04.20 - władze niemieckie nakazały
polskiej szkole w Skajbotach zorganizowanie
uroczystości w rocznicę urodzin wodza Niemiec, kanclerza Adolfa Hitlera.
1946.04.15 - Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie ustanowiło godzinę
milicyjną wg czasu letniego.
1946.04.29 - Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie uchwaliło przymus
pracy w odniesieniu do wszystkich osób
zdolnych do pracy w wieku od 16 do 55 lat.
1946.04.30 - przy Posterunku Milicji Obywatelskiej w Barczewie powstał amatorski chór.
1947.04.23 - w Barczewie odbyło się posiedzenie organizacyjne Koła Związku Osadników
Wojskowych. Uczestniczyło w nim 21 osób.
1950.04.18 - uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie park wypoczynkowy przy
ul. Wojska Polskiego (przy stacji benzynowej)
nazwano „Parkiem 1 Maja”.
1964.04.04 - zmarł Klemens Frenszkowski,
mieszkaniec Pról, autor dwóch książek: zbioru
opowiadań „Śmierć Brunaczki” (1967) i powieści „Janek” (1979).
1980.04.16 - decyzją Wojewody Olsztyńskiego
budynek synagogi w Barczewie przy ul. Kościuszki wpisano na listę obiektów zabytkowych.
1982.04 - do Barczewa przybył o. Zbigniew (Jan
Krystek), by reaktywować działalność zakonu
franciszkanów w Barczewie.
1984.04.03 - powstało Krajowe Terenowe Koło
Emerytów i Rencistów SW przy Zakładzie
Karnym w Barczewie.
1984.04.14 - Leon Czaja uczestniczący
w spotkaniu z młodzieżą Koła Środowiskowego
w Łapce, zapoznał uczestników z historią ZMP
„Grunwald” we Francji.
1986.04.03 - w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Barczewie zainaugurowało działalność „Kółko Tkackie” dla dzieci.
1987.04.24 - w kaplicy Domu Opieki Społecznej
w Barczewie poświęcono nowy krzyż, umieszczony nad tabernakulum.
Ciąg dalszy na str. 9
Historia
Święta Wielkiejnocy wczoraj i dziś
Wesołego Alleluja
Kiedy jajka pomalowane, okna umyte,
a babka w piekarniku wyrosła jak nigdy dotąd,
to dobry czas na lekturę o Zmartwychwstaniu
Pańskim.
Wielkanoc to główne święto chrześcijańskie, obchodzone, jako pamiątka
zmartwychwstania Jezusa, w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca. Zwyczaje ludowe na Warmii
związane z Wielkanocą występowały w postaci obrzędów, powiązanych z praktykami
kościelnymi. Przypomnijmy, że począwszy od
roku 1945 ludność napływowa z różnych stron
Rzeczpospolitej przywiozła ze sobą do
Barczewa swoje tradycje, szczególnie te
dotyczące świąt kościelnych, w tym świąt
Wielkiejnocy. Rodowici mieszkańcy Barczewa ze zdziwieniem obserwowali, jak to
w Wielkanocny Poniedziałek młodzież
oblewała się wodą. Było to dla nich coś
nowego. Na Warmii panował inny zwyczaj,
a mianowicie smaganie się gałązkami kadyka
(jałowca). Tradycje ludowe sprzed 1945 roku
były bogatsze, aniżeli dzisiejsze: z poświęconych palm połykano „kotki”, aby gardło nie
bolało, a same palmy kładziono na strychu i w
Ciąg dalszy ze str. 8
stodole, by zapobiec robactwu lub w zbożu, by
chronić je przed gradem.
Wracając do lanego poniedziałku, ileż
początkowo było zdziwienia i atrakcji, dopóki
sami rodowici mieszkańcy nie zostali zmoczeni do suchej nitki. Z ich opowiadań wiemy,
że kontynuowali własne wielkanocne, poniedziałkowe tradycje. Było to tak zwane
smaganie, a polegało na tym, że co urodziwsze
panny chłostało się po łydkach gałązkami
jałowca. Na nic się zdały zakładane w tym dniu
grube pończochy. Zgodnie z tradycją panna,
która została najbardziej wysmagana wkrótce
miała wyjść za mąż. Innym wielkanocnym
zwyczajem barczewian sprzed 1945 roku było
obdarowywanie dzieci przez zająca. W Niedzielę Wielkanocną dzieci z samego rana
udawały się do ogródków w poszukiwaniu
prezentów w “gniazdku” zajączka.
Wielkanoc to nie tylko śmigus dyngus, to
także zwyczaj dekorowania jaj, pieczenia
mazurków i święcenia pokarmów. Z okazji
świąt składano sobie także życzenia, czego
dowodem jest prezentowana karta świąteczna.
A może powrócić do starej warmińskiej
tradycji smagania?
W. Zenderowski
Fot. Barczewo, 1948 rok. Jedna z pierwszych
kolorowych pocztówek wielkanocnych, jaką
można było kupić w urzędzie pocztowym.
Przemówienie burmistrza podczas jubileuszu 500-lecia miasta
Z wielokrotnych nieszczęść i kłopotów, jakie
spotkały miasto, chciałbym w kilku słowach
podkreślić tylko te najdotkliwsze.
W latach 1414 i 1415, podczas wojny między
Polską i Zakonem Krzyżackim, miasto
Wartenburg zostało straszliwie spustoszone
przez tysiące Polaków; gwałty na kobietach
i mordy księży były na porządku dziennym,
a część mieszkańców w następstwie tych
wydarzeń zbiegła. Gospodarstwa rolne zostały
zniszczone i to dało początek ogromnej
drożyźnie żywności.
W 1430 roku złośliwa choroba zagarnęła
prawie wszystkie konie, tak że prace polowe
nie mogły być wykonane z powodu braku
zwierząt pociągowych.
W 1499 roku spaliło się całe miasto i kościół,
pozostały tylko wieża ratusza i kilka
zabudowań. W końcu roku 1519 miasto zostało
zajęte przez Polskie wojsko i dopiero 10 lipca
1523 roku biskup Ferber wrócił jemu wolność,
jednakże w stanie całkowitej dewastacji.
Latem 1549 roku szerzyła się zaraza na
Warmii, której ofiarą padło wielu mieszkańców
miasta Wartenburg.
W czasie wojny szwedzkiej (1656-1657) miasto
cierpiało niedostatek i biedę wskutek
przemarszu wojsk i ich zakwaterowania.
W końcu wieku XVII i na początku XVIII miasto
Wartenburg, ze stosunkowo niewielkimi
przerwami podczas polskich wojen, zależnie
od zmiennego szczęścia ostatnich, było
napadane i wyniszczane a to przez polskie
i saksońskie, a to przez litewskie, szwedzkie
i rosyjskie wojska.
Także w czasie wojny siedmioletniej miasto
musiało znosić ucisk, rekwirowano podwody
i dostawy dla wojska, ale bez zapłaty.
W 1798 roku miasto jeszcze raz ucierpiało od
pożaru, przy czym ratusz i tamże znajdujące się
archiwum, przechowujące dokumenty, wraz
z registraturą magistratu padły pastwą
płomieni. W końcu trzeba wspomnieć, że
wydarzenia wojenne z lat 1807-1813 i wymieniane już: epidemia cholery, niedola
i żałoba szerzyły się w mieście.
Co zaś tyczy się przynależności państwowej, to
miasto od roku 1772 miało za panującego
władcę każdego warmińskiego biskupa. Od
pierwszego założenia miasta do tego czasu
rządziło 35 biskupów, z których tylko 7 było
niezależnymi suwerenami; gdy Warmia (a razem z nią Wartenburg) już w 1410 roku przeszła
pod zwierzchność polską, biskupi musieli
złożyć królowi Polski przysięgę hołdowniczą.
Prawie wszyscy biskupi poświęcili się z całą
energią staraniom o dobro swoich rodaków
i usiłowali okupić pokój na swojej ziemi płacąc
za to w części ze swoich prywatnych majątków;
ale taka ofiara mogła mieć tylko chwilowy
skutek, ponieważ wkrótce i niespodziewanie
pojawiali się nowi wrogowie, przeciwko
którym słabe siły zbrojne Warmii, zwodzonej
często przez zaprzyjaźniony Zakon i podejrzewanej przez Polskę, nie mogły się utrzymać.
Niektórzy biskupi zbiegli z kraju i rozdzieleni ze
swoimi poddanymi sami musieli szukać obcej
ochrony.
W tych stosunkach nastąpił nagły zwrot we
wrześniu 1772 roku wraz z rozpoczynającą się
okupacją Warmii przez Prusy. Król Fryderyk
Wielki powstrzymywał wrogów od swojego
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
kraju silną armią i dzięki Bogu, dzisiejsze
lepsze położenie zawdzięczamy książętom rodu
Hohenzollern, który zawsze dążył do tego, by w
swoim kraju utrzymać pokój i przyczyniał się
do jego dobrobytu. Także miasto Wartenburg
pod panowaniem pruskim, po wyleczeniu się
z ran lat 1807-1813, stopniowo w porównaniu
do przeszłości osiągnęło bardzo dobrą pozycję,
którą dzisiaj wykorzystuje w sprawach
socjalnych i materialnych.
Zatem uważam z głębi serca, że zobowiązani
uczuciem wdzięczności, dla uczczenia naszej
rodziny książęcej dajmy temu wyraz
okrzykiem:
Niech żyje Jego Królewska Mość Król Prus
Wilhelm I i cała dynastia Hohenzollernów!”
Tłumaczenie z oryginału: Beata Wacławik,
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Opr. W. Zenderowski
Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 8
1992.04.20 - barczewskie władze samorządowe
zmieniły nazwy ulic: z Armii Czerwonej na
Armii Krajowej i z Obrońców Stalingradu na
Obrońców Warszawy.
1994.04.09 - zmarł Alojzy Indrunas - długoletni
sekretarz MRN w Barczewie.
1994.04.19 - poświęcony został nowy krzyż na
Krzyżowej Górze koło Barczewa.
2004.04.29 - Rada Miejska w Barczewie podjęła
Uchwałę Nr XXII/147/04 w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Ramsowie.
W. Zenderowski
Informacje
Koło Emerytów i Rencistów SW przy Zakładzie Karnym w Barczewie
Jubileusz 30-lecia
Każdy jubileusz jest dobry do świętowania, nawet ten liczący zaledwie kilkadziesiąt lat. Tak jak obchodzony w kwietniu
jubileusz 30-lecia Terenowego Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy
Zakładzie Karnym w Barczewie. Wszystko
zaczęło się 3 kwietnia 1984 roku, kiedy
podczas rocznego spotkania emerytów
i rencistów z kierownictwem Zakładu Karnego
w Barczewie zaproponowano powołanie Koła
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
przy Zakładzie Karnym w Barczewie. Spośród
uczestników na pierwszego przewodniczącego wybrano Mieczysława Wiśniewskiego oraz powołano zarząd. 7 maja 1984
roku przewodniczący złożył akces przynależenia do Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Zarząd Miejski
w Olsztynie. 4 czerwca 1984 roku Zarząd
Miejski w Olsztynie zarejestrował barczewskie koło przy Zakładzie Karnym,
upoważniając je jednocześnie do przyjmowania nowych członków oraz wyraził zgodę
na przeniesienia członków z Miejskiego Koła.
W pierwszym okresie działalności zarząd koła
zajmował się sprawami organizacyjnymi
i socjalno-bytowymi byłych funkcjonariuszy.
W historii koła przewodniczącymi byli:
Leon Czaja i Włodzimierz Deptuła. W kolejnych wyborach przewodniczącym został
Kazimierz Olechowski. Z chwilą kiedy został
powołany i zarejestrowany Krajowy Związek
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
z siedzibą w Łodzi, podczas I Zjazdu
barczewskie koło reprezentował przewodniczący Kazimierz Olechowski.
Dopiero 5 czerwca 1998 roku, z inicjatywy
Kazimierza Olechowskiego Koło Emerytów
i Rencistów SW przy Zakładzie Karnym
w Barczewie przystąpiło do Krajowego
Związku Emerytów i Rencistów Służby
Więziennej z siedzibą w Łodzi. W następstwie,
23 września 1998 roku zarząd koła postanowił
zrezygnować z członkostwa w ZM PZERiI
w Olsztynie. Koło zostało zarejestrowane 28
września 1998 roku i otrzymało nazwę:
Terenowe Koło Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy
Zakładzie Karnym w Barczewie. W dniach 28
i 29 września 1998 roku w Sulejowie odbyło
się zebranie Zarządu Głównego KZEiR SW,
gdzie w ramach „Porozumienia Służb
Mundurowych” przystąpiono do Związków
Zawodowych i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. W latach następnych podejmowane
były kolejne ważne dla związku uchwały
i postanowienia.
Wróćmy do Barczewa. Wydarzeniem
w historii barczewskiego związku była decyzja
Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia
12 listopada 1998 roku o zarejestrowaniu
Terenowego Koła Związku Krajowego
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
przy Zakładzie Karnym w Barczewie. Z tą datą
uwidoczniła się aktywność emerytów
10
ska. 21 listopada 2009 roku nowym przewodniczącym został Waldemar Olechowski,
którego 7 grudnia 2013 roku ponownie
wybrano na kolejną kadencję.
Oprócz statutowej działalności zarząd
koła, w ramach funduszy, nieprzerwanie od lat,
organizuje swoim emerytom i rencistom nie
tylko wycieczki, ale także różne formy
spotkań.
W. Zenderowski
Obchody 650-lecia Barczewa
i rencistów, byłych funkcjonariuszy Zakładu
Karnego w Barczewie, w tym w strukturach
samorządowych miasta i gminy Barczewo.
Inni społecznie kontynuowali działalność
w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. W tym czasie zarząd koła podjął
się organizowania nie tylko okazjonalnych
uroczystości jak Dzień Kobiet, czy spotkań
z jubilatami. Zaczęto organizować wycieczki,
początkowo krajowe, a później zagraniczne.
Organizowano spotkania z posłami i senatorami, a także z dyrektorem Biura Emerytalnego SW oraz z kierownictwem jednostki. Nie
sposób wymienić z osobna całej działalności
wraz z nazwiskami tych wszystkich, którzy
uczestniczyli w pracach koła.
Z chwilą powstania w Barczewie Terenowego koła, jego przewodniczący z urzędu
był członkiem Rady Seniorów przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie. Ważnym wydarzeniem dla Koła był
6 maja 2001 roku, kiedy z inicjatywy
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
zostało podpisane porozumienie, mówiące
o współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi, działającymi na
terenie miasta i gminy Barczewo. Podjęto
współpracę z przewodniczącym Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Barczewie.
Po śmierci Kazimierza Olechowskiego od
20 czerwca 2001 roku przewodniczącym
został Wojciech Zenderowski. Na początku
2004 roku koło liczyło 130 osób. Ważnym
wydarzeniem była uroczystość poświęcenia
i wręczenia sztandaru dla Zakładu Karnego
w Barczewie, która odbyła się 8 lutego 2006
roku w kościele pw. św. Anny w Barczewie.
Pomysłodawcami ufundowania sztandaru
byli: przewodniczący koła oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie,
którego prezesem była Danuta Zielonka.
Zawiązał się Komitet Fundacji Sztandaru dla
Zakładu Karnego, którym przewodziła Danuta
Zielonka. Patronat honorowy nad inicjatywą
objęła burmistrz Barczewa Elżbieta Wąsow-
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Koleżeński bieg…
Fot.A. Markowicz
W ciekawy sposób postanowili uczcić
650-lecie nadania praw miejskich naszemu
miastu barczewscy sportowcy.
Panowie: Zenon Markowicz, Bogdan
Kord, Arkadiusz Kord, Marek Klimas, Tomasz Fieodorow, Marek Symerewicz, Jan
Stankiewicz i Adam Świętoń dokonali nie
lada wyczynu, przebiegając w ciągu 7 dni
(3-9 kwietnia) 650 kilometrów. 3 kwietnia
uroczystego otwarcia biegu dokonał
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski.
Zawodnicy spotykali się każdego dnia o godzinie 18.00, przy Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej, ażeby następnie pokonać
kolejny odcinek wyznaczonej do przebiegnięcia trasy. Panowie przy dopingu mieszkańców Barczewa wykazali się niesamowitym hartem ducha, zdyscyplinowaniem,
a przede wszystkim szacunkiem i koleżeństwem w stosunku do siebie.
Inicjatorkami biegu były panie Agnieszka Markowicz i Bogumiła Silska, przy
współudziale Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Oficjalne zakończenie biegu oraz wręczenie medali nastąpi 6 lipca 2014 r.
w barczewskim amfiteatrze.
Bogdan Caruk
Informacje
Wielkanocna Zbiórka Żywności
Zebrano 1320,50 kg
W dniach 4-5 kwietnia br., na terenie miasta
i gminy Barczewo, odbyła się Wielkanocna
Zbiórka Żywności. Koordynatorem z ramienia
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
które we współpracy z Bankiem Żywności
w Olsztynie, zorganizowało tę zbiórkę, była
wiceprezes Danuta Zielonka.
Podobnie jak w latach poprzednich,
artykuły żywnościowe były systematycznie
odbierane ze sklepów z terenu miasta i wsi,
skąd przywożono je do Centrum Kultury
i Promocji Gminy przy ul. Słowackiego 5
w Barczewie. Tam, po ich segregacji
i zewidencjonowaniu, robiono paczki.
Duże słowa uznania należą się organizatorom
akcji Wielkanocnej Zbiórki Żywności, członkom Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
oraz tym, którzy wnieśli duży wkład
zaangażowania, poświęcając swój wolny czas
dla potrzebujących. Byli to: Danuta Zielonka,
Alina Jakończuk, Anna Jakończuk, Halina
Romankiewicz, Danuta Łowkiel, Zbigniew
Stodolnik i Lech Krawczyk. Przy zbiórce
pracowało czterech osadzonych z Zakładu
Karnego w Barczewie, którymi opiekował się
wychowawca Robert Karabin. Ponadto
miejscowe instytucje udzieliły pomocy
w transporcie. Byli to: TEWES-BIS z Barczewa, Zakład Budynków Komunalnych
w Barczewie oraz Leszek Krawczyk - własny
transport.
W ramach tegorocznej Wielkanocnej
Zbiórki Żywności Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich współpracowało z kierow-
nictwem Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, Szkołą Podstawową
im. Jana Pawła II w Łęgajnach, Szkołą
Podstawową im. Augustyny Wiewiorry
w Wipsowie oraz z Niepublicznym Zespołem
Szkół w Ramsowie. Ponadto w akcji udział
wzięli członkowie Stowarzyszenia „Wspólne
Wójtowo”.
W tym roku z gimnazjum w Barczewie
oraz szkół w: Łęgajnach, Wipsowie i Ramsowie w zbiórce żywności łącznie uczestniczyło 140 wolontariuszy. Dzięki tak dużemu
zaangażowaniu, żywność zbierano w 20
placówkach handlowych na terenie miasta
i gminy Barczewo. W trakcie zbiórki miesz-
kańcy przekazali najpotrzebniejsze artykuły,
takie jak: mąka, cukier, makaron, kasza, ryż,
konserwy i słodycze, w łącznej ilości 1320,50
kg. Z zebranej żywności wykonano 260
paczek, które dotarły do rodzin najbardziej
potrzebujących. Wiadomo, że jest to kropla
w morzu potrzeb, ale jest to także nadzieja na
lepsze, radośniejsze święta w wielu domach.
Gorące słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo za zakup żywności i przekazanie jej
podczas zbiórki. To świadczy o Państwa
wrażliwości na występujące potrzeby rodzin,
które na co dzień zmagają się z problemami
finansowymi. Gorące podziękowania kierowane są pod adresem pani Marioli
Łukowskiej-Juckiewicz za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na Wielkanocną
Zbiórkę Żywności.
Dodajmy, że wzorem lat ubiegłych
działania organizacyjne przy Wielkanocnej
Zbiórce Żywności wsparł Mazurski Bank
Spółdzielczy w Giżycku, który zakupił torebki.
Pani Danuta Zielonka, za naszym
pośrednictwem, skierowała słowa podziękowania do wszystkich, którzy włączyli się do
akcji na rzecz Wielkanocnej Zbiórki Żywności,
a szczególnie do właścicieli sklepów za ich
życzliwość i przychylność inicjatywie.
W. Zenderowski
Fot. W. Zenderowski (2)
Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie - „Święta z jajem”
Z przyjściem wiosny tradycyjnie, jak
każdego roku, swoje podwoje otworzyła
Galeria Sztuki „Synagoga” im. Barbary
Hulanickiej w Barczewie. W niedzielę, 6 kwietnia Krystyna Szter - prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Barczewie - otwierając wernisaż pn. „Święta
z jajem” przywitała panią Agnieszkę Bogudał
pomysłodawczynię wernisażu oraz uczestników warsztatów florystycznych przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
a także przybyłych gości, wśród których
znaleźli się: radni Tomasz Michałowski i Edward Maciejewski z komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marian
Sawicki - zastępca prezesa stowarzyszenia,
Beata Jakubiak - laureatka tytułu „Barczewianin Roku 2013” wraz z grupą członków
Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”, komisarz wystaw Anna Korybut-Dziemidowicz,
członkowie Stowarzyszenia SK „Pojezierze”,
chór „Moderato” pod dyrekcją Danuty
Nowakowskiej, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy, towarzyszące
media, w tym Radio Olsztyn oraz wszystkich
przybyłych, którzy kochają sztukę.
Jak zapewniała prezes stowarzyszenia,
synagoga jest miejscem magicznym, które od
wiosny do początku zimy gromadzi w swych
murach ludzi twórczych, wrażliwych na
piękno, artystów różnych profesji i wszystkich
tych, którzy kochają sztukę.
Przed prezentacją prac, które wypełniły
synagogę pani prezes powiedziała, że pani
Agnieszka Bogudał jest inspiratorką i pomysłodawczynią wspaniałego projektu, którego owocem są prace, powstałe dzięki
dużemu zaangażowaniu i wielu wyrzeczeniom
uczestniczek warsztatów florystycznych.
Ponadto nadmieniła, że pani Agnieszka jest
osobą nie tylko przygotowaną zawodowo, ale
posiada niezwykły talent twórczy, a jej upór
i wielka pasja potrafiły zainspirować panie do
pracy podczas warsztatów.
Na wernisaż składały się ozdoby, w tym:
palmy, ukwiecone wielkanocne koszyki,
bukiety, wianuszki z barwnych kwiatów, gdzie
przeważały żonkile, narcyzy, hiacynty,
a wszystko było misternie przyozdobione. Po
wernisażu większość prac, w tym ogromny
wieniec oraz duża palma wielkanocna,
stanowiące centralną dekorację, w magiczny
sposób trafiła na świąteczne stoły w wielu
domach.
Pani Agnieszka Bogudał w otoczeniu
uczestniczek warsztatów florystycznych,
z którymi od listopada 2013 roku wspólnie
realizowała projekt, serdecznie podziękowała
za tak liczne przybycie na wernisaż. Dodała, że
od pomysłu do realizacji projektu droga była
długa, bowiem wiązała się z kosztami. Tu
pomocny przy projekcie był Jarosław
Złotkowski - dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Barczewie. W imieniu
swoim i całej grupy pani Agnieszka
podziękowała za wsparcie finansowe komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także burmistrzowi Barczewa, który
prywatnie wspomógł finansowo projekt.
Podziękowania otrzymały również Mariola
Łukowska-Juckiewicz - dyrektor Centrum
Ciąg dalszy na str. 16
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
11
Informacje
Obchody 4 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Barczewie
„Katyń, Smoleńsk - Pamiętamy”
Bardzo uroczyste były barczewskie
obchody 4 rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Rozpoczęła je msza w kościele pw. św.
Andrzeja z udziałem olsztyńskiego chóru
„Bel Canto” oraz pocztów sztandarowych.
Nabożeństwu przewodził ks. dziekan
Marek Paszkowski.
Tuż po mszy odbył się koncert chóru
„Bel Canto” pod dyrekcją Jana Połowianiuka. Koncert był muzyczną podróżą
w czasie przez „zakręty” polskiej historii na
przestrzeni ostatnich 100 lat. Wśród
kilkunastu wykonanych pieśni przeważały
utwory, których kompozytorem był Feliks
Nowowiejski. O bardzo bogaty komentarz
historyczny między utworami zadbał Jan
Połowianiuk. Chór zaprosił słuchaczy do
wspólnego wykonania utworu „Mury”
Jacka Kaczmarskiego.
Następnie wszyscy zebrani, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przeszli na
cmentarz komunalny w Barczewie. Tam
przy nowo powstałym obelisku poświęconym 96 ofiarom katastrofy smoleńskiej z 10
kwietnia 2010 roku odbyła się modlitwa za
zmarłych. Poświęcenia obelisku dokonał
o. Patryk Stryk. Kwiaty złożyli Lech
Nitkowski oraz Dariusz Jasiński. Licznie
zebrani pod obeliskiem ustawili 96
zapalonych zniczy. Następnie wszyscy
zebrani odśpiewali „Rotę”. Wśród przybyłych na uroczystości znaleźli się m.in.:
Artur Chojecki, wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego, olsztyński radny Dariusz
Rudnik, Tadeusz Plawgo.
Po uroczystościach odbyło się spotkanie w barczewskiej Galerii Sztuki „Synagoga”. Okazją ku temu była wystawa
fotografii „Kresy. Pamiętamy”, której
autorem jest Krzysztof Gargas.
Uroczystość „Katyń, Smoleńsk
- Pamiętamy” honorowym patronatem
objęli: ks. Marek Paszkowski, proboszcz
parafii pw. św. Anny w Barczewie, ojciec
Dawid Szulca, proboszcz parafii pw. św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie oraz Lech
Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa.
Obchody zorganizował Społeczny
Komitet Budowy Obelisku, reprezentowany przez Halinę Bronkę oraz Jana
Połowianiuka.
Grzegorz Gawrylczyk
Fot. G. Gawrylczyk(2)
Obchody 650-lecia Barczewa
Kardynał Andrzej Batory, a franciszkanie w Barczewie…
O kardynale Andrzeju Batorym
powstało mnóstwo prac naukowych.
Zdawałoby się, że o jego działalności,
szczególnie w Barczewie, wiemy już
wszystko. Jak się jednak okazuje o wielu
aspektach jego działalności nie wiedzieliśmy. Ten stan rzeczy zmieniła
prelekcja „Kardynał Andrzej Batory,
a franciszkanie w Barczewie”, która miała
miejsce 15 marca 2014 roku w kościele pw.
św. Andrzeja w Barczewie. Msza św. miała
charakter szczególny, nie tylko ze względu
na bardzo ciekawą prelekcję. Właśnie tego
dnia po długiej, jeszcze nieskończonej
rekonwalescencji, po raz pierwszy publicznie pojawił się proboszcz ojciec Dawid
Szulca.
Prelekcję poprzedziła msza św. pod
przewodnictwem o. dr. Honorata Rzepki,
podczas której gwardian klasztoru w Miłakowie wygłosił Słowo Boże o św. Antonim
Padewskim. W prelekcji o. Honorat
przedstawił najpierw krótką historię
kardynała Andrzeja, który był bratankiem
króla polskiego Stefana Batorego, następnie wyjaśnił dlaczego Batory sprowadził franciszkanów do Barczewa,
przedstawił jego zasługi dla franciszkanów
oraz miasta Barczewa. W kolejnym punkcie
12
Fot. B. Abramczyk
prelegent przedstawił historię łosierów
(pieszych pielgrzymek mieszkańców
niemal całej Warmii) do św. Antoniego,
który czczony jest w barczewskim kościele
od czasu, gdy kardynał Andrzej Batory
dobudował boczną kaplicę i umieścił w niej
ołtarz z cudownym obrazem, ponieważ sam
miał wielką cześć do świętego. Z prelekcji
dowiedzieliśmy się, że w tym czasie
w Barczewie i okolicach panowała straszna
epidemia, w wyniku której wiele osób
zmarło. Od czasu, gdy w barczewskim
franciszkańskim kościele znalazł się obraz
św. Antoniego i liczni wierni zaczęli się
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
u jego stóp modlić, nikt więcej nie umarł,
a epidemia ustała. Cud przypisano św.
Antoniemu i od tego czasu do bocznej
kaplicy z cudownym obrazem zaczęły
przybywać rzesze wiernych, wypraszając
u św. Antoniego potrzebne łaski. Na koniec
prelegent przedstawił również informacje
o istniejącym w tamtym czasie w Barczewie Bractwie św. Antoniego, które
miało za cel szerzenie kultu św. Antoniego,
a także cele charytatywne. Autor prelekcji,
ojciec Honorat Rzepka, w bogaty sposób
i bardzo barwnym językiem przedstawił
życie kardynała Andrzeja Batorego. Słuchacze sobotniej prelekcji odbyli doskonałą
i pouczająca podróż w czasie.
Na koniec uroczystości kwiaty pod
symbolicznym nagrobkiem Andrzeja i Baltazara Batorych złożyła delegacja, w skład
której weszli: burmistrz Lech Nitkowski,
o. Honorat Rzepka, o. Dawid Szulca,
Mariola Łukowska-Juckiewicz oraz Danuta Zielonka.
Prelekcja odbyła się w ramach tegorocznych obchodów 650-lecia Barczewa.
Grzegorz Gawrylczyk
Informacje
Z obrad Rady Miejskiej w Barczewie
Sprawozdanie z 52 sesji
Trzecia sesja Rady Miejskiej w tym roku
odbyła się 31 marca. Wzięło w niej udział 14
radnych - nieobecny był Ryszard Kulesza.
Porządek obrad liczył 27 punktów.
Najważniejszymi punktami obrad były:
sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności
barczewskich spółek miejskich - ZWiK,
ZUK, Zakładu Budynków Komunalnych
oraz sprawozdanie Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia na temat sytuacji w szkołach na terenie miasta i gminy Barczewo
w związku z sytuacją demograficzną oraz
sprawy bieżące.
W swoim sprawozdaniu burmistrz Lech
Nitkowski powiedział m.in. o rozpoczęciu
pierwszych prac związanych z naprawą dróg
i mocno zaawansowanej budowie mieszkań
socjalnych w Łęgajnach. Burmistrz powiedział o konieczności rozpoczęcia zadania
- budowy kanalizacji na osiedlu domków
jednorodzinnych. W związku z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi otwiera się perspektywa skorzystania z nowych funduszy. „Burzówka” byłaby wybudowana ze środków gminy, a sama kanalizacja ze środków pozabudżetowych.
Podpisana została umowa na opracowanie
dokumentacji budowy oświetlenia na ul.
Kościuszki w Barczewie. Trwa przygotowanie dokumentacji na budowę oświetlenia
w Wipsowie. Trwają przygotowania do
rozpoczęcia, w ramach funduszu sołeckiego,
budowy I etapu oświetlenia w Łapce.
Barczewska spółka ZWiK zakończyła
budowę studni głębinowej. Wyremontowała
także jedną z nieczynnych studni. ZWiK
kończy wymianę przyłączy na ul. Konopnickiej w Barczewie. Jest to niezbędne
przed wykonaniem nowej nawierzchni na tej
ulicy. Przedstawiciele gminy uczestniczyli
w XX Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach. Podpisana
została umowa na wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Szynowie. Trwa rekultywacja
wysypiska śmieci w Łęgajnach. Gmina Barczewo uczestniczy w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Prezydent Olsztyna
zaprosił gminy: Purda, Dywity, Jonkowo
i Barczewo - do rozmów w sprawie budowy
obwodnicy Olsztyna. Odbyły się 2 spotkania
wiejskie w Wójtowie. Burmistrz podkreślił,
że przy wszystkich wątpliwych inwestycjach
obowiązuje pełna decyzja oddziaływania na
środowisko. Wszystkie inwestycje poddawane są publicznemu osądowi. Ilość rąk
podniesionych na zebraniu w Wójtowie zadecyduje o tym, czy będzie tam przeprowadzona linia wysokiego napięcia. „Zamknięte”
zostały dokumenty związane z działalnością
spółki ZEC, która z ostatnim dniem marca
2014 r. zakończyła swoją działalność.
Radni podjęli decyzję o zgłoszeniu
Nikielkowa i Wójtowa do Programu
Odnowy Wsi Województwa Warmińsko
-Mazurskiego.
Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia na temat sytuacji w szkołach
na terenie miasta i gminy Barczewo w związku z sytuacją demograficzną przedstawiła
dyrektor Hanna Chyżyńska. Najbardziej
istotną jest sprawa barczewskiego gimnazjum, które ciągle uatrakcyjnia swoją ofertę.
Powstaną klasy: informatyczna, usportowiona, językowa (z językiem angielskim)
oraz klasa z przedsiębiorczością. Barczewskie gimnazjum przygotowało także
akcję promocyjną swojej oferty.
Podsumowania ubiegłorocznej działalności barczewskiego Zakładu Wodociągu
i Kanalizacji dokonał Jacek Kasprzak.
Barczewski ZWIK zatrudnia obecnie 19
osób. 2 osoby to byli pracownicy zlikwidowanego ZEC-u, które zdaniem prezesa
Kasprzaka, świetnie odnalazły się w nowym
wymiarze zawodowym. Zakład dysponuje
obecnie 4 studniami głębinowymi.
Burmistrz Nitkowski pytał o prognozę na
Osiedlu Domków Jednorodzinnych jeśli
chodzi o ilość mieszkańców.
Jacek Kasprzak - W chwili obecnej jest tam
99 osób na 1 km sieci. Dziś nie jesteśmy
w stanie spełnić wymogu 120 osób.
Radny Tomasz Michałowski pytał o możliwość wybudowania oczyszczalni ścieków.
Jednak największym problemem jest jej
lokalizacja i koszt budowy.
Radny Michałowski pytał także o częstotliwość badania wody pitnej.
Jacek Kasprzak - Woda jest badana, zgodnie
z przepisami, przez ZWiK raz w miesiącu.
Natomiast Sanepid bada wodę co drugi
miesiąc. Dzieje się to naprzemiennie.
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności barczewskiego Zakładu Budynków
Komunalnych przedstawiła dyrektor Mirosława Jasińska. Barczewski ZBK w ubiegłym
roku obchodził 10-lecie swojej działalności.
Zakład zatrudnia 21 osób i zarządza 78
wspólnotami. 80% wszystkich lokali znajduje się w mieście, pozostałe to lokale
wiejskie. Właśnie te wiejskie lokale są
w najgorszym stanie i przez to są najbardziej
kosztochłonne. Podwyżek czynszów nie było
od 4 lat. Obecny czynsz niejednokrotnie nie
pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem danego lokalu. W 2006 roku
zaległości w opłatach za mieszkania
wynosiły aż 1,3 mln złotych. W 2013 roku
zadłużenie opiewało na łączną kwotę 448
tysięcy złotych. Dyrektor ZBK-u apelowała o
spłacanie zadłużeń czynszowych. Wobec
osób, które notorycznie nie płacą czynszu,
zapadło już kilka wyroków sądowych, nawet
bez prawa do mieszkania socjalnego.
Tomasz Michałowski - Zadłużenie za wodę
i kanalizację przechodzi na ZBK. To jest
dziwne. Dlaczego ZWiK sam tego nie
egzekwuje?
Mirosława Jasińska - To wynika z ustawy,
aczkolwiek można od niej odstąpić i ZWiK
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
może to robić sam.
Radny Jan Suliński - Czy mieszkań
komunalnych nie można sprzedać?
Mirosława Jasińska - Aby je sprzedać trzeba
najpierw spłacić zadłużenie i musi być jeszcze
ochota na ich kupno.
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności barczewskiego Zakładu Usług Komunalnych przedstawiła Beata Szewczyk, która
stoi na jego czele od 1 kwietnia 2013 roku.
Wcześniej była księgową tej firmy. Barczewski ZUK zatrudnia 17 osób. Ubiegły rok
był bardzo ciężki dla zakładu ze względu na
porażkę w przetargu na wywóz gminnych
śmieci. Jednak firma podjęła się wielu innych
zadań i nie musiała ograniczyć zatrudnienia.
Wedle nowej dyrektywy unijnej, która ma
wejść z życie w ciągu dwóch lat, gmina
będzie mogła oddać wykonanie wywozu
odpadów komunalnych swojej spółce bez
przetargu.
ZUK czeka także rewolucja jeśli chodzi
o samą siedzibę. Wedle wytycznej nowej
ustawy zakłady o podobnym charakterze
działalności nie mogą znajdować się na
obszarze terenów zielonych. A na takim
terenie obecnie znajduje się barczewski
zakład. Miejscem nowej siedziby ZUK-u
będzie ul. Prosta w Barczewie. W związku
z tym na sesji pojawił się architekt Tomasz
Niebrzydowski, który przedstawił potencjalny projekt nowej siedziby zakładu. Koszt
budowy nowej siedziby wyceniono na 2
miliony złotych. Na rozpoczęcie inwestycji
są 3 lata. Prezes ZUK liczy na środki
z dofinansowania i jak powiedziała, budowa
mogłaby się zakończyć za 5 lat.
Burmistrz Nitkowski - Musimy mieć własny
PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Jego budowa
rozwiązałaby nasz problem.
Radni zajęli się także sprawą nowego,
ujednoliconego wzoru tablic z nazwami ulic,
które będą umieszczane na terenie całej
gminy. Na nowej tablicy oprócz nazwy ulicy
będzie widnieć także nazwa miejscowości.
Tablice będą niebiesko - czerwone i znajdzie
się na nich herb Barczewa. Całej sprawie
początek dali mieszkańcy Nikielkowa, którzy
domagali się oznaczenia ulic w swojej
miejscowości. Sprawa dotyczy tablic z nazwami ulic, a nie tablic na budynkach, które
są w gestii właściciela danego budynku.
W związku ze zbliżającymi się wyborami
(m.in. do europarlamentu, które odbędą się
25 maja) radni zajęli się ustanowieniem
liczby obwodów do głosowania i ich
granicami. Na terenie miasta i gminy będzie
19 obwodów. Radni następnie podjęli
uchwałę o liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym w jesiennych
wyborach.
Radny Jarosław Bonus dopytywał o zatrudnienie koordynatora sportu.
Ciąg dalszy na str. 16
13
Informacje
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej z wizytą w Hagen
W dniach 21 – 30 marca 2014 roku
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie wzięli udział w
wymianie młodzieży polsko – niemieckiej
z zaprzyjaźnioną szkołą w Hagen. Koordynatorem wymiany ze strony polskiej
była Katarzyna Matyjas, a ze strony
niemieckiej Marcus Sprick. Udział w wymianie stwarza młodym ludziom możliwość poznania rówieśników z innego kraju,
ich stylu życia i problemów dnia codziennego. Pobyt przez pewien czas w odmiennym środowisku to nowe doświadczenia
oraz wiedza. Wymiana młodzieży to także
impreza kulturalno – turystyczna.
Po długich pożegnaniach z rodzicami,
autokar ruszył i zaczęła się przygoda.
Tematem wymiany była „Muzyka”, program był atrakcyjny a jego realizacja
przebiegała bardzo intensywnie. Polską
młodzież ich niemieccy rówieśnicy wraz
z opiekunem przywitali w szkole w Hagen,
tam też nastąpiło pierwsze przełamanie
lodów poprzez zabawy integracyjne.
Żywsze rozmowy dało się słyszeć podczas
meczu: Osnabruck – Erfurt. Uczniowie
mieli okazję obejrzeć na żywo musical
„Like me!”. Przedmiotem musicalu był
problem uzależnienia młodych ludzi od
Internetu, utrata poczucia granicy między
życiem wirtualnym, a realnym, to była
dobra lekcja profilaktyki dla wszystkich.
Wizyta w ratuszu, gdzie osobiście powitał
młodzież burmistrz Peter Gausmman
pogłębiła wiedzę uczniów na temat Hagen
i okolic. Polscy uczniowie otrzymali od
pana burmistrza materiały promocyjne,
notesy, długopisy. Uczestnicy wymiany
gościli również w starostwie. Po oficjalnym
programie młodzież udała się na długi
spacer po zoo w Osnabruck. Zachwyt
wśród uczniów wywołała wizyta w największym w Niemczech sklepie muzycznym w Ibbenburen oraz zwiedzanie
muzeum Popu i Rocka w Gronau. Podczas
spaceru po Osnabruck i Hagen uczniowie
polscy obejrzeli najważniejsze zabytki,
ciekawe miejsca. Uczniowie w grupach
polsko – niemieckich wspólnie realizowali
projekt muzyczny i plastyczny. Wiele obaw
budził fakt pobytu w niemieckich rodzinach, jednak wszyscy wrócili zadowoleni i szczęśliwi. Polscy uczniowie
zwiedzali szkołę, uczestniczyli w lekcjach,
zajęciach sportowych. Wspólne zajęcia
przyniosły wiele radości i doprowadziły do
pełnej integracji, były też wspaniałą lekcją
tolerancji. Wizyta polskich uczniów
zakończyła się ewaluacją i wspólną kolacją
– to był bardzo smutny wieczór, podczas
pożegnania popłynęło morze łez. Nie bez
powodu mówi się, że podróże kształcą.
14
Fot. Archiwum Gimnazjum Nr 1 w Barczewie
Polscy uczniowie mieli okazję zaobserwować jak żyje na co dzień rówieśnik
z Niemiec, z jakimi problemami się boryka,
jak mieszka, czym się interesuje.
Uczniowie uznali, ze różnice nie są tak
wielkie jak sądzili na początku Nawiązały
się nowe znajomości, sympatie, a nawet
pierwsze miłości. Uczestnicy wymiany
wyrazili chęć kontynuacji znajomości
i udziału w kolejnych wymianach. To była
wspaniała przygoda! Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w Warszawie
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie.
Jolanta Jakończuk, Katarzyna Matyjas
Barczewscy przedsiębiorcy
Rozmowa
z właścicielami firmy
DOP- BET
foto www.plyty-drogowe.pl
Proszę się przedstawić czytelnikom
“Wiadomości Barczewskich”.
- Józef Rokicki i Mirosław Płoszczuk
- właściciele spółki DOP - BET.
Poproszę o przybliżenie historii Państwa
firmy.
- Nasza firma działa na rynku od 1999 roku
początkowo w Olsztynie, a od niedawna
w Barczewie.
Kiedy i dlaczego zrodził się pomysł
przeniesienia DOP-BET do Barczewa?
- Działalność firmy w Olsztynie opierała się
na gruntach i obiektach dzierżawionych, w
Barczewie grunty są naszą własnością.
Jak wygląda struktura zakładu - ilu ludzi
Państwo zatrudniacie?
- Zajmujemy się produkcją betonu, płyt
drogowych. Świadczymy usługi transportowo - sprzętowe. Zatrudniamy kierowców,
operatorów węzła betoniarskiego, operatorów koparko - ładowarek i żurawi samochodowych oraz pracowników produkcyjnych.
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Jak układa się Panom wspópraca
z władzami lokalnymi?
- Bardzo dobrze, zawsze możemy liczyć na
zrozumienie i wsparcie urzędników w każdej sprawie, duże brawa.
Na co według Panów dzisiaj potencjalni
nabywcy zwracają szczególną uwagę?
- W naszej ocenie z pewnością na jakość
i terminowość dostaw.
Problemy dnia codziennego?
- Każdy nowy dzień niesie ze sobą jakieś
problemy, sztuką jest je pokonywać, z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Osiągnięcia zawodowe, z których jesteście szczególnie dumni?
- Rozpoczęcie budowy osiedla domów
w Klebarku Wielkim.
Założenia i plany na ten rok? Czego
Panom życzyć?
- Zakup sprzętu potrzebnego do realizacji
naszych zadań oraz budowa budynku
socjalnego - biurowego. Czego życzyć?
Przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz
zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.
Z Józefem Rokickim i Mirosławem
Płoszczuk rozmawiał Bogdan Caruk
Galeria absolwentów
Roman Bachan
Fot. Archiwum prywatne
Szkołę podstawową ukończył w Lamkowie w roku 2000, Gimnazjum nr 1 w Barczewie w roku 2003. Naukę kontynuował
w nieistniejącym już VI Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie na
kierunku Zarządzanie Informacją. W roku
2011 został absolwentem Akademii Morskiej
w Gdyni na kierunku Elektroautomatyka
Okrętowa.
Akademia Morska pojawiała się w planach już w gimnazjum. Najpierw nieśmiało,
a w liceum już na poważnie, dlatego maturę
zdawał z matematyki i rozszerzonej fizyki.
Wspomina, że matura z fizyki została w dużej
mierze zdana dzięki wiedzy wyniesionej
z gimnazjum i przekazanej przez pana
Tadeusza Grynia. W szkole dał się
zapamiętać jako uczeń przygotowany do
zajęć, z poczuciem humoru, zaangażowany
w różnego rodzaju działania edukacyjne
i społeczne.
W czasie studiów pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego akademickiego koła SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Działając
w kole organizował wyjazdy zawodoznawcze m.in. do: fabryki ABB w Elblągu,
stacji przekształtnikowej w Wierzbięcinie,
Elektrowni w Żarnowcu. Zapraszał przedstawicieli różnych instytucji do poprowadzenia
seminarium na uczelni. Przyznaje, że takie
dodatkowe zajęcie nauczyło planowania,
samodzielnej pracy i kierowania zespołem
ludzi. Same studia trwały cztery lata, ale już
po drugim roku, jako student odbył
miesięczną praktykę na statku szkolnym
„Horyzont 2” na Spitsbergen. W połowie
trzeciego i czwartego roku, podobnie jak
wszyscy studenci wydziału elektrycznego
Akademii Morskiej, odbył dwie czteromiesięczne praktyki na statku handlowym.
Dzięki temu miał możliwość odwiedzić takie
kraje jak Australia, Chiny, Egipt, Hiszpania,
Indonezja Japonia, Korea Południowa, Kuba,
Michał Mysakowski
Michał Mysakowski to absolwent
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie. Ukończył je w 2006 r. Naukę
kontynuował w V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Będąc uczniem drugiej
klasy liceum pracował jako wolontariusz
w stowarzyszeniu Joannici Dzieło Pomocy
- organizacji pożytku publicznego, skupiającej ludzi propagujących pomoc drugiemu
człowiekowi.
W 2008 r. - za sprawą starszego brata
Łukasza, ratownika medycznego - Michał
przeszedł kurs pierwszej pomocy, kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy, brał udział w szkoleniach i zawodach z tego zakresu. Odkrył w sobie pasję, a praca wolontariusza dawała mu mnóstwo satysfakcji.
Kończąc liceum wiedział, co chce w życiu
robić. Swą przyszłość chciał związać
z ratownictwem medycznym. Na maturze
Niemcy, Turcja, Rosja, Wenezuela. Zaletą
praktyk oprócz zdobywania solidnej wiedzy,
była możliwość zwiedzania miejsc w których
statek się zatrzymywał.
Po skończeniu studiów przez rok
pracował na drugim na świecie pod
względem wielkości dźwigu pływającym.
Obecnie jest zatrudniony na statku
w Norwegii. Praca elektroautomatyka, którą
wykonuje, jest związana z koniecznością
rozwiązania wszystkich problemów elektrycznych i informatycznych. Bywają to
również błahe sprawy, jak wymiana różnego
rodzaju oświetlenia. Nie brakuje jednak
sytuacji, które wymagają sprawdzania
schematów, elementów i dokładnej analizy
instrukcji. Wówczas nie ma przerw na tzw.
odpoczynek i priorytetem jest odnalezienie
przyczyny awarii. Przyznaje, że mimo
niedogodności w postaci kilku tygodni poza
domem, praca jest satysfakcjonująca i dzięki
ukończonej Akademii Morskiej nie było z nią
problemów. Warto wspomnieć, że w zależności od miejsca zatrudnienia pobyt na morzu
może trwać od kilku tygodni do kilku
miesięcy, mimo to wybór szkoły uważa za
właściwy. Od trzech lat jest w związku
małżeńskim, ma 10-miesięczną córkę.
Z rodziną mieszka w Gdańsku.
Małgorzata Bronowska-Waliszewska
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Fot. Archiwum prywatne
wybrał biologię i chemię, bo te przedmioty
potrzebne mu były na studiach.
W 2009 r. rozpoczął studia na Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym, na kierunku:
Ratownictwo Medyczne. Nieustannie starał
się doskonalić, zdobywać nowe doświadczenia. W czasie studiów uczestniczył
w pracach Studenckiego Koła Naukowego
Medycyny Ratunkowej. W 2012 r. uzyskał
tytuł licencjata ratownictwa medycznego. Po
ukończeniu studiów rozpoczął staż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala
MSW w Olsztynie. Zdobył zaufanie
współpracowników i 1 stycznia 2013 r. został
tam zatrudniony jako ratownik medyczny.
Michał nadal podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniach, bierze
udział w konferencjach, ma świadomość, że
wybrał zawód wymagający stałego dokształcania. Nie zrażają go - jak sam je nazywa - nieliczne minusy pracy - takie jak opryskliwość niektórych pacjentów (zwłaszcza tych nietrzeźwych), brak wiary ludzi
w umiejętności ratowników medycznych.
Michał podkreśla z całą stanowczością, że
często to właśnie on pierwszy dociera na
miejsce zdarzenia, ma odpowiednią wiedzę
i sprzęt, by ratować ludzkie życie. Wie, że
praca, jaką wykonuje, jest niezwykle odpowiedzialna.
Michał konsekwentnie realizuje swoje
marzenia. Ukończył studia i wykonuje pracę, która daje mu wiele satysfakcji. Mówi
o niej z dużym przejęciem i widać, że robi
w życiu to, co lubi, pomaganie innym sprawia, że czuje się spełniony.
Jak każdy młody człowiek ma marzenia.
Te zawodowe wiążą się z pracą na uczelni.
Kto wie, może w przyszłości sam będzie
kształcić ratowników medycznych.
Z całego serca życzymy tego Michałowi.
Iwona Rudź
Lidia Zelman
15
Informacje
Kronika policyjna
Marzec
- 2 marca na Osiedlu Słonecznym w Barczewie nieznany sprawca uszkodził drzwi
wejściowe jednego z mieszkań. Właściciel
wycenił straty na 700 złotych.
- 3 marca z niezabezpieczonego terenu
firmy mieszczącej się przy ul. Wojska
Polskiego w Barczewie, nieustalony
jeszcze sprawca ukradł części do koparek
o łącznej wartości 6.600 złotych.
- 3 marca w Tumianach 63-letni mężczyzna
przeciął przewody elektryczne na działce
budowlanej. Sprawca został zatrzymany
przez właściciela działki, który o zaistniałym fakcie poinformował policjantów.
Poszkodowany oszacował straty na kwotę
1.000 złotych. Sprawca złożył zeznania
i przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Grozi mu do 5 lat więzienia.
- 7 marca na ul. Olsztyńskiej w Barczewie
nieznany sprawca usiłował dokonać
kradzieży bloczków betonowych z budynku byłej piekarni.
- 8 marca w Mokinach ustalony już sprawca
z terenu niezabezpieczonej posesji dokonał
kradzieży maszyn rolniczych - wału
i kieratu, o łącznej wartości 1.400 złotych.
Sprawozdanie z 52 sesji
Ciąg dalszy ze str. 13
Burmistrz Nitkowski - Na koordynatora
sportu wpłynęła tylko jedna oferta i nie
oznacza to, że ta osoba zostanie wybrana.
Oczywiście chciałbym, żeby koordynator
sportu rozpoczął już pracę.
Radna Urszula Mosakowska - Kto będzie
remontował place zabaw na wsiach,
wybudowane w ramach środków unijnych?
Niektóre z nich mają już 5 lat i wymagają
naprawy. Nie ma kto kosić trawy na tych
placach zabaw.
Burmistrz Nitkowski - Gmina może zająć się
skoszeniem trawy, ale od przyszłego roku
trzeba to uregulować. Naprawą zabawek na
placach zabaw zajmiemy się.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk
- Proszę zmobilizować przewoźników do
wywieszenia swoich rozkładów jazdy.
Radny Michałowski - Gdzie można w naszej
gminie „odstawić” nieczystości takie jak
papa, opony.
Beata Szewczyk - Opony - we wtorki,
czwartki i soboty do ZUK-u. Natomiast papę
na ul. Lubelską w Olsztynie.
Grzegorz Gawrylczyk
16
- 9 marca policjanci otrzymali zgłoszenie
o włamaniu do wiaty grillowej w Tumianach. Nieustalony sprawca po wyważeniu
drzwi ukradł kable elektryczne o wartości
460 złotych.
- 12 marca miało miejsce włamanie do
jednej z altanek znajdujących się na terenie
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Sami
swoi” w Barczewie. Sprawca wybił szybę
w oknie i ukradł z altanki naczynia o łącznej
wartości 80 złotych.
- 13 marca w Rejczuchach nieznany
sprawca dokonał włamań do 7 altanek,
z których ukradł: narzędzia podręczne,
złom oraz kabel elektryczny - wszystko
o łącznej wartości 1.590 złotych.
- 21 marca w Jedzbarku nieznany sprawca
dokonał kradzieży wyposażenia jednego
z domów. Amator cudzej własności zabrał:
meble, sztućce oraz zastawę stołową.
Właściciel skradzionych przedmiotów
oszacował ich wartość na 5.600 złotych.
- 24 marca nieustalony sprawca dokonał
włamania do domu mieszkalnego przy ul.
Leśnej w Łęgajnach. Złodziej wszedł do
środka po zerwaniu skobla w drzwiach
garażu. Jego łupem padły: sprzęt AGD,
elektronarzędzia - o wartości 6.130 złotych.
- 26 marca na drodze krajowej nr 16 w okolicach Wójtowa nieznany sprawca ukradł
62 sztuki metalowych rusztów kratek
ściekowych. Poszkodowany -Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- wyceniła straty na 943 złotych.
- 27 marca policyjni wodniacy w okolicach
elektrowni wodnej w Barczewie na „gorącym uczynku” kłusownictwa złapali 63letniego mężczyznę. W trakcie nielegalnego procederu mieszkaniec Barczewa
znajdował się pod wpływem alkoholu.
- 30 marca w Marunach nieustalony
sprawca dokonał włamania do pomieszczeń jednego z zakładów. Jego łupem padły
2 akumulatory do ciągnika rolniczego
o wartości 740 złotych.
- 31 marca przy ul. Mickiewicza w Barczewie w budynku banku spółdzielczego
ustalony już sprawca dokonał przywłaszczenia portfela, w którym było 740
złotych oraz karta bankomatowa. Wszystko
o łącznej wartości 790 złotych.
- 30 marca w Kaplitynach nieznany
sprawca, po przecięciu siatki ogrodzeniowej dostał się na teren działki, z której
zabrał łódź o wartości 2 tysięcy złotych.
Złodziej „zajrzał” także do garażu jednak
nic z niego nie zabrał.
W marcu barczewscy policjanci zatrzymali
jednego nietrzeźwego kierowcę.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk
Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie - „Święta z jajem”
Ciąg dalszy ze str. 11
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za
wielką przychylność i możliwość prowadzenia
warsztatów w podległej jednostce, Alicja
Sawicka - dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie i wielu, wielu
innych.
Dla wymienionych uczestniczki warsztatów przygotowały wiązanki kwiatowe wraz
z miniaturką wielkanocnego odznaczenia.
Ponadto pani Agnieszka przybliżyła jak
prowadzone były warsztaty florystyczne, jak
wykonywano przeróżne kompozycje i dekoracje tak charakterystyczne, oddające atmosferę zbliżających się świąt wielkanocnych,
wymagające wielkiego kunsztu.
Od pani Agnieszki Bogudał podziękowania otrzymały panie uczestniczące
w warsztatach, dzięki którym wernisaż mógł
się odbyć. Były to: Danuta Janikowska, Anna
Baczewska, Jadwiga Kruczek, Danuta
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Chmielewska, Barbara Magalska, Lidia
Rawinis z synem Kubą i Marzena Dziechcińska. Szczególne podziękowania otrzymali sponsorzy, którzy wsparli warsztaty
florystyczne i wernisaż. Byli to:
JG-Flora s.c. Zbigniew Jaskólski i Bartłomiej
Gołębiewski z Olsztyna, „Ekwador” Dąbrówka Mała - Dominika Adamiak i Robert
Hestkowski oraz Katarzyna Maczuga-Mękal
- catering.
Na koniec prezes stowarzyszenia wręczyła
upominki organizatorom wernisażu.
W części drugiej wystąpił chór „Moderato” pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej,
działający przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. Na koniec zaproszono
wszystkich do zwiedzania wystawy i na słodki
poczęstunek.
Wojciech Zenderowski
Sport/Informacje
Mistrzostwach Polski w Częstochowie
Udany start zawodników KS Egida
Fot. A. Wojszel
W dniach 15-16.03.2014 r. Częstochowa gościła blisko 700 zawodników
z całej Polski na XXI Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski Taekwondo PUT. KS
Egida Barczewo - Olsztynek w składzie:
Rozalia Wojszel, Piotr Przyborek, Kacper
Oleszczak oraz Bartosz Zabłotny przywieźli aż 7 medali.
15 marca jako jedyny występował
Kacper Oleszczak, który po 4 wygranych
walkach semi contact młodzików - 145 cm
uległ w wyrównanej finałowej walce
z zawodnikiem z Opola jednym punktem po
błędnej decyzji sędziego i zdobył srebrny
medal. Kacper srebro zdobył też w
konku0rencji technik specjalnych.
Drugiego dnia, 16 marca startowała
reszta zawodników naszego klubu. Rozalia
Wojszel w walkach przerywanych kadetów
+ 160 cm zdobyła srebro, przegrywając
z zawodniczką z Opola walkę finałową,
choć brakowało naprawdę niewiele, by
obrócić walkę na swoją korzyść. Rozalia
także sięgnęła po złoty medal w technikach
specjalnych skacząc 235 cm, gdzie nawet
przez chwilę nie było wątpliwości, że
właśnie ona wygra kategorię. Późnym
wieczorem Rozalia także dała popis swoich
umiejętności w walkach ciągłych (light
contact) w kat. + 60 kg. W małym finale
wygrała jednogłośną decyzją sędziów
z zawodniczką z Iławy i cieszyła się
z brązowego medalu. Piotr Przyborek,
który debiutował w tak dużej imprezie
niestety przegrał pierwszą walkę w walkach
przerywanych, jednak odbił sobie to
w walkach light contact kadetów + 66 kg,
wygrywając 4 walki i sięgnął po 3 miejsce,
jednogłośnie wygrywając z zawodnikiem
z Tiger Dzierżoniów.
Złoty medal zdobył również trener jak
i aktywny zawodnik naszego klubu Bartosz
Zabłotny, który w walkach semi contact
w kategorii seniorów - 180 cm zwyciężył w
tej kategorii, wygrywając finał z bardzo
doświadczonym zawodnikiem LKSW Dan
Świdnik Jakubem Kretem 12:11, choć po
pierwszej rundzie przegrywał już 6:0.
Był to bardzo udany start naszych
zawodników i cieszy taka ilość medali
w tak skromnym składzie. Każdy z zawodników stanął na wyżynach swoich
umiejętności i każdy zasłużenie mógł udać
się na odpoczynek do domu. Oby więcej
takich startów i oby więcej zawodników
naszego klubu jeździło na takie wydarzenia.
Bartosz Zabłotny
4
1
0
2
a
j
a
2m
12:30 Przemarsz ulicami miasta - od gimnazjum do ratusza.
Pierwszych 50 uczestników otrzyma duże flagi Polski!
Od 13:00 Jarmark - stoiska promocyjne, artystyczne, spożywcze... i wiele innych
11:00 - 17:00 Dni Otwarte Funduszy Europejskich Dyżur konsultanta ds. Funduszy Europejskich - stoisko promocyjne
Od 13:45 Plac Ratuszowy
Program artystyczny - występy młodych wykonawców, gry i zabawy harcerskie,
konkursy dla dzieci i dorosłych, malowanie twarzy,
malowanie flag Polski i Unii Europejskiej;
PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIGO
JACKA PROTASA
Od 15:30 Wspólne zdjęcie mieszkańców Barczewa - z lotu ptaka!
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
17
Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
1. Barczewo, ul. Warmińska 21 (obręb
ewidencyjny 3).
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z przybudówką i budynkiem gospodarczym oraz gruntem do obsługi budynków.
Łączna powierzchnia użytkowa (mieszkalna)
wynosi 314,9 m2.
Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 70,3 m2
Cena wywoławcza: 164 700,00 zł (zwolniona od
podatku VAT).
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Nr 168/2 i Nr 168/5 o łącznej powierzchni 763
m2,
KW Nr OL1O/00020059/7.
Wybudowany na początku XX w. dwukondygnacyjny budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej.
Obiekt od wielu lat w znacznej części nie jest
użytkowany i jest w złym stanie technicznym,
wymaga gruntownego remontu.
1. Obręb ewidencyjny Kręsk, gmina Stawiguda
Położona w bliskiej odległości Jeziora Wulpińskiego nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej
40,2 m2 oraz gruntem do obsługi budynku.
Działka Nr 37/9 o powierzchni 1410 m2.
KW Nr OL1O/00088494/2.
Cena wywoławcza: 83 700,00 zł (zwolniona od
podatku VAT).
Wybudowany ok. 1930 r. jednokondygnacyjny
z poddaszem nieużytkowym budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii tradycyjnej
z czerwonej cegły. Budynek jest w złym stanie
technicznym i wymaga gruntownego remontu.
2. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
ul. Obrońców Warszawy.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza: 172 000,00 zł (zwolniona od
podatku VAT).
Wybudowane na początku XX w. przylegające
do siebie czterokondygnacyjne budynki
wzniesione są w technologii tradycyjnej
murowanej z cegły ceramicznej.
Do budynków doprowadzona jest instalacja
elektryczna, wodociągowa oraz sanitarna.
Budynki wymagają gruntownego remontu.
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2,
KW Nr OL1O/00130943/5.
Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2,
KW Nr OL1O/00128315/7.
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
- Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
1. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, pow.1204 m2,
Cena wywoławcza: 38 000,00 zł (w tym podatek
VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00075808/3.
2. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2,
18
Cena wywoławcza: 34 830,00 zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 182/6, pow. 779 m2,
Cena wywoławcza: 19 035,00 zł (w tym podatek
VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00046409/4.
3. Obręb ewidencyjny Barczewko:
Działka Nr 514/2, pow. 1539 m2,
Cena wywoławcza: 61 220,00 zł (w tym podatek
VAT).
KW Nr OL1O/00011336/7.
Działka Nr 271, pow. 488 m2,
Cena wywoławcza: 22 500,00 zł (w tym podatek
VAT).
KW NR OL1O/00052091/6.
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
1. Obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo,
działki położone przy ulicy Północnej:
Działka Nr 127/2, pow.1034 m2,
Cena wywoławcza: 72 100,00 zł (w tym podatek
VAT).
KW Nr OL1O/000123450/0.
2. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej
i Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow.1232 m2,
Cena wywoławcza: 66 000,00 zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 79/8, pow.1148 m2,
Cena wywoławcza: 61 500,00 zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 79/9, pow.1175 m2,
Cena wywoławcza: 62 900,00 zł (w tym podatek
VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00012160/9.
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNO – USŁUGOWĄ
1. Obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Wojska
Polskiego (przy „Biedronce”)
Działka Nr 99/9, pow.1008 m2,
KW Nr OL1O/00036381/8
Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział
wynoszący 35/100 części w drodze wewnętrznej
(działka Nr 100/5).
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem w
drodze: 96.000,00 zł (w tym podatek VAT).
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
PRZEMYSŁOWO - SKŁADOWĄ
1. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi wojewódzkiej nr 595 Barczewo
- Jeziorany.
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Działka Nr 8/8, pow. 5004 m2
KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 178.350,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
Działka Nr 8/9, pow. 5005 m2.
KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 178.350,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
Działka Nr 8/10, pow. 10003 m2.
KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 332.100,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
2. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo
nieruchomość położona przy ulicy Michała
Kajki
Działka Nr 48/46, pow. 1643 m2.
KW Nr OL1O/00045285/1
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 730,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
Przetarg odbędzie się 14 maja 2014 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 9.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do 9 maja
2014 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w
gotówce, nie później niż na 3 dni przed
wyznaczonym terminem zawarcia umowy
notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w.
53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach
internetowych Urzędu pod adresem:
www.barczewo.pl i na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:
www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach
Monitora Urzędowego pod adresem:
www.monitorurzedowy.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
Z Urzędu Miejskiego
Samorząd Gminy Barczewo ogłasza konkurs
„Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”
REGULAMIN KONKURSU
I. Cel konkursu
1. Poprawa estetyki miasta i wsi, dbałość o własne posesje, ogrody,
miejsca użyteczności publicznej.
2. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, podejmowanie
wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego.
3. Dbałość o ekologię.
II. Organizator:
Samorząd Gminy Barczewo
III. Przedmiot konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe będzie oceniane w następujących
kategoriach:
A - Najładniejszy budynek jednorodzinny, wielorodzinny
B - Najładniejsza zagroda
C - Najładniejszy ogród kwiatowy
D - Najładniejszy balkon
E - Najaktywniejsza społeczność wiejska, wspólnota mieszkaniowa.
IV. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 15 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji
w terminie do 15 maja 2014 r.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą dokonywać: właściciele
nieruchomości, zarządy wspólnot, sołtysi, właściciele zagród.
4. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 maja 2014 r.,
w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
bądź przesłane pocztą na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy,
11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5.
5. Uczestnicy konkursu będą powiadamiani telefonicznie lub drogą
elektroniczną o planowanym terminie przeglądu.
6. Pierwszy przegląd (wstępny) zgłoszonych do konkursu
podmiotów zostanie przeprowadzony do 31 maja 2014 r.
7. Drugi przegląd (końcowy) zostanie przeprowadzony w terminie
do 20 sierpnia 2014 r.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi
podczas sesji Rady Miejskiej w Barczewie lub na dożynkach
gminnych.
V. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są: właściciele budynków jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele zagród wiejskich,
sołtysi.
2. Przedmiotem oceny są obiekty położone w granicach
administracyjnych gminy Barczewo.
VI. Komisja konkursowa
1. Komisja Konkursowa jest uprawniona do: dokonywania
przeglądów, oceniania oraz podejmowania decyzji o podziale
nagród.
2. W skład Komisji wchodzą:
- 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Barczewie,
- 2 osoby z Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 osoba z Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
3. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
Komisja Konkursowa decyduje w drodze głosowania w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
5. Komisja kończy pracę sporządzeniem protokołu z całości swoich
działań, podpisując pamiątkowe dyplomy.
6. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie
za udział w pracach Komisji.
VII. Kategoria oceny.
1. W kategoriach A-E stosuje się punktację w skali od 0-5.
A. Budynek jednorodzinny, wielorodzinny:
- estetyka budynku /elewacja, wejście do budynku, kolorystyka/,
- zagospodarowanie posesji,
- harmonia z otoczeniem,
- sposób utylizacji odpadów, wygląd i zabezpieczenie śmietników,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu.
B. Zagroda:
- estetyka całej posesji,
- utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy,
- architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu.
C. Ogród kwiatowy:
- ogólny wygląd ogrodu, wrażenie estetyczne,
- stan i wygląd ogrodzenia,
- kompozycje kwiatowe,
- mała architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu.
D. Balkon, loggia:
- ogólny wygląd, zagospodarowanie,
- roślinność balkonowa, kompozycje kwiatowe,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu
E. Najaktywniejsza społeczność wiejska, wspólnota mieszkaniowa
- inicjatywy społeczne powodujące zmiany w wyglądzie estetycznym wsi, miasta w trakcie trwania konkursu.
2. W kategoriach A-E istnieje możliwość przyznania
równorzędnych miejsc I,II,III.
3. Zwycięzcy konkursu w kategoriach od A-B nie mogą brać udziału
w konkursach przez kolejne cztery lata.
VIII. Nagrody
1. Na organizację konkursu w 2014 roku przeznacza się kwotę
10 000,00 zł
2. Komisja Konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia,
pamiątkowe dyplomy.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie oraz w prasie lokalnej.
Samorząd Gminy Barczewo
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (245) kwiecień 2014
Fot. Archiwum CKiPG
19
„Plakat na 650-lecie Barczewa”
Konkurs rozstrzygnięty
W piątek, 18 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na „Plakat na 650-lecie Barczewa”, który został zorganizowany przez
Agnieszkę Markowicz i Bogumiłę Silską wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Na konkurs wpłynęło 6 prac. Jury w składzie: Agnieszka Markowicz - przewodnicząca, Mariola Łukowska-Juckiewicz, Anna Rok,
Magdalena Łowkiel, Agnieszka Chojnowska, Bertrand Abramczyk, przyznało następujące nagrody:
I m-ce - Zbigniew Ramsko Kozłowski
II m-ce - Marzena Kania
III m-ce - Małgorzata Rukszan
wyróżnienie - Janina Orzoł
wyróżnienie - Mirela Helena Romanowska
wyróżnienie - Julita Danowska
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Redakcja
PROMOCJA WĘGLA
od 5 maja do 30 czerwca
EKO-GROSZEK, EKO-GROSZEK WORKOWANY, KOSTKA, ORZECH, MIAŁ
WĘGIEL WYŁĄCZNIE
Z POLSKICH KOPALŃ
BARCZEWO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 D
tel. 89 532 00 66, 601 252 013 pon. - pt. 8.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00