wniosek o cesję umowy leasingu

Transkrypt

wniosek o cesję umowy leasingu
Do:
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
WNIOSEK
O CESJĘ UMOWY LEASINGU
Dane teleadresowe Korzystającego:
Nazwa:
……………………………………….
Adres:
……………………………………….
Tel./fax./e-mail:
……………………………………….
Osoba do kontaktu:
……………………………………….
Dotyczy Umowy Leasingu nr:………………………………
1. Zwracamy się z wnioskiem o wydanie zgody na przejęcie ww. umowy przez:
Nazwa: …………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………
2. Uzasadnienie wniosku (pole obowiązkowe)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3. W załączeniu przekazujemy dokumenty rejestrowe ww. podmiotu:
 Aktualny wyciąg z CEIDG
 Aktualny wyciąg z KRS
 Zaświadczenie nadania numeru NIP/Regon
4.
Oświadczamy, iż na dzień złożenia niniejszego wniosku nie posiadamy przeterminowanych zobowiązań
wobec ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na obciążenie opłatą manipulacyjną za rozpatrzenie wniosku o
dokonanie cesji praw i zobowiązań w wysokości 300 PLN + VAT od każdej Umowy Leasingu zgodnie
z Tabelą Opłat i Prowizji ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
…………………………………….
………………………………………
(miejscowość, data)
(podpis)
INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami prosimy przesłać e-mailem lub faxem. Wniosek można również wysłać
poprzez formularz kontaktu na stronie internetowej www.inglease.pl.
E-mail: [email protected]
Fax. : 022 820 54 00

Podobne dokumenty