Schroder International Selection Fund Asian

Transkrypt

Schroder International Selection Fund Asian
Marzec 2012
Wszystkie dane są podane na 29 luty 2012
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Asian Convertible Bond
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 PLN Hedged
Cel i polityka inwestycyjna
Data uruchomienia funduszu
14 marzec 2008
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 128,2
Cena jedn. na koniec miesiąca (PLN)
398,79
Zapewnienie zwrotu w postaci wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w
portfel składający się z zamiennych papierów wartościowych i innych podobnych zbywalnych
papierów wartościowych, takich jak zamienne uprzywilejowane papiery wartościowe, wymienialne
obligacje lub wymienialne średnioterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa
azjatyckie (bez Japonii). W skład portfela mogą również, w ograniczonym zakresie, wchodzić
papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, akcje i instrumenty dłużne powiązane z
rynkiem akcji.
Czynniki ryzyka
Łączna liczba pozycji
Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Z inwestycjami w obligacje zamienne wiąże
się przede wszystkim ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko
związane z kapitałem bazowym. Inwestycje na rynkach wschodzących związane są z ryzykiem
rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem płynności oraz ryzykiem walutowym.
53
Benchmark
UBS Asia ex Japan Convertible Bond
PLN Hedged
Analiza wyników
Zarządzający funduszem
Fisch Asset Management
Wyniki (%)
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz zarządzany od
Fundusz
4,1
7,8
0,7
7,9
-1,5
48,9
---
15,8
14 marzec 2008
Benchmark
2,7
7,6
4,0
7,1
3,1
58,0
---
34,5
Średnia rentowność
0,03 %
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Roczna zmienność (%)
Alpha (%)
Beta
Wskaźnik Information Ratio
Wskaźnik Sharpe'a
Fundusz
Benchmark
9,7
7,3
-4,8
---
1,2
---
-0,5
---
1,0
1,7
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych
przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu
(bid to bid).
Roczne wyniki (%)
2011
2010
2009
2008
2007
Fundusz
-9,4
14,0
39,0
---
---
Benchmark
-4,0
16,7
42,0
---
---
Wyniki od początku (%)
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
Mar 2008
Wrz 2008
Kwi 2009
Fundusz
Lis 2009
Cze 2010
Sty 2011
Sie 2011
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
Pozycje
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. China Petroleum & Chemical 0% 24/04/2014
Energia
5,0
2. Intime Department Store Group 1.75% 25/10/2013
Produkty luksusowe
4,5
3. GOME Electrical Appliances Holdings 3% 25/09/2014
Produkty luksusowe
4,1
4. China Overseas 0% 14/05/2014
Instytucje finansowe
3,9
5. Wilmar International 0% 18/12/2012
Produkty konsumpcyjne
3,8
6. OLAM International 6% 15/10/2016
Produkty konsumpcyjne
3,6
7. China Power International 2.25% 17/05/2016
Media (woda, gaz, itd.)
3,6
8. Billion Express (China Unicom) 0.75% 18/10/2015
Instytucje finansowe
3,5
9. Wistron 0% 19/01/2015
Informatyka
3,4
10. San Miguel 2% 05/05/2014
Produkty konsumpcyjne
3,4
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
(%) Najmniejsze pozycje
(%)
China Petroleum & Chemical
5,0
Ports Design
0,3
Intime Department Store Group
4,5
Parkson Retail
0,3
GOME Electrical Appliances
Holdings
4,1
Hengdeli Holdings Limited
0,3
Taiwan Glass
0,4
China Overseas
3,9
SJM Holdings Limited
0,5
Wilmar International
3,8
Sektor
Kraj
22,3
Instytucje finansowe
5,9
Chiny
4,9
Filipiny
4,8
Hongkong
4,7
Tajlandia
1,1
Bangladesz
Instrumenty pochodne
0,0
Gotówka
5,6
Korea Południowa
6,6
Materiały
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie
rozmowy telefoniczne są nagrywane.
7,5
Bermudy
8,1
Energia
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
8,4
Tajwan
8,9
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Informacje
10,5
9,2
Indie
12,7
Informatyka
Instrumenty pochodne
Singapur
13,5
Media (woda, gaz, itd.)
Usługi telekomunikacyjne
13,1
Wyspy Dziewicze (Bryt.)
Produkty konsumpcyjne
Źródło danych dotyczących
funduszu: Schroders
24,7
Kajmany
18,3
Produkty luksusowe
Instrumenty o stałym dochodzie w
podziale na kraje klasyfikowane są
według kraju, w którym emitent
został zarejestrowany.
38,8
Gotówka
4,0
0,8
0,6
0,0
4,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Akumulacyjne
B57R213
SACPHA1:LX
LU0514757045.LUF
LU0514757045
USD
Codziennie (13:00 CET)
Roczna opłata za zarządzanie
1,25 %
Opłata za wyniki
15% ponadprzeciętnych wyników Funduszu w odniesieniu do UBS
Convertible Asia ex-Japan, z zastrzeżeniem zasady kroczącego
maksimum (high water mark).
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w
dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według
swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty
subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799.