UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ KOD

Transkrypt

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ KOD
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
UZUPEàNIA ZESPÓà
NADZORUJĄCY
WPISUJE UCZEē
DATA URODZENIA UCZNIA
KOD UCZNIA
dzieĔ miesiąc
miejsce
na naklejkĊ
z kodem
rok
dysleksja
PRÓBNY EGZAMIN
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
Instrukcja dla ucznia
1. SprawdĨ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datĊ urodzenia.
3. Czytaj uwaĪnie wszystkie teksty i zadania.
Czas pracy:
120 minut
4. Rozwiązania zapisuj dáugopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem. Nie uĪywaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 25. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im nastĊpujący ukáad na karcie odpowiedzi:
A
B
C
Liczba punktów
do uzyskania: 50
D
Wybierz tylko jedną odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej
literą - np. gdy wybraáeĞ odpowiedĨ "A":
6. Staraj siĊ nie popeániü báĊdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeĞli
siĊ pomylisz,
báĊdne zaznaczenie otocz kóákiem i zamaluj inną odpowiedĨ.
7. Rozwiązania zadaĔ od 26. do 36. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyáki przekreĞlaj.
8. Redagując odpowiedzi do zadaĔ, moĪesz wykorzystaü miejsca
opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bĊdą
sprawdzane i oceniane.
Powodzenia!
GM-A1
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Informacja do zadaĔ 1. i 2.
Przeprowadzono ankietĊ wĞród 2000 osób dotyczącą posiadanego sprzĊtu gospodarstwa
domowego. Wyniki ankiety zamieszczono w postaci wykresu sáupkowego:
1860
telewizor kolorowy
lodówka
1610
pralka
1220
telefon stacjonarny
1440
magnetofon
1580
telefon komórkowy
440
Zadanie 1. (0-1)
NajwiĊcej spoĞród ankietowanych osób posiada w swoim gospodarstwie domowym
A.
B.
C.
D.
lodówkĊ i pralkĊ.
telefon stacjonarny i pralkĊ.
telewizor kolorowy i lodówkĊ.
telewizor kolorowy i telefon stacjonarny.
Zadanie 2. (0-1)
Telefon komórkowy posiada
A.
B.
C.
D.
11% ankietowanych.
22% ankietowanych.
44% ankietowanych.
84% ankietowanych.
Zadanie 3. (0-1)
Na powierzchni Ziemi ciĊĪar wody o masie 0,1 kg wynosi w przybliĪeniu
A. 1 N
B. 0,01 N
C. 1 kg
D. 0,01 kg
Zadanie 4. (0-1)
Jaką objĊtoĞü ma odwaĪnik o masie 1 kg wykonany z mosiądzu? Przyjmij gĊstoĞü
mosiądzu 8 g/cm3.
A. 0,08cm3
B. 0,125 cm3
C. 8 cm3
Strona 2 z 12
D. 125 cm3
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Zadanie 5. (0-1)
OkreĞl wysokoĞü wzglĊdną W i wysokoĞü bezwzglĊdną B, na której znajduje siĊ hotel.
m n.p.m.
800
H
600
400
200
A. W = 400 m, B = 700 m n.p.m. B. W = 300 m, B = 700 m n.p.m.
C. W = 700 m, B = 400 m n.p.m. D. W = 700 m, B = 300 m n.p.m.
Zadanie 6. (0-1)
Który z poniĪszych rysunków przedstawia oĞwietlenie Ziemi w Polsce podczas lata?
promienie sáoneczne
promienie sáoneczne
A.
B.
promienie sáoneczne
promienie sáoneczne
C.
D.
Zadanie 7. (0-1)
O jaki kąt obróci siĊ wokóá wáasnej osi Ziemia w czasie 2 godzin?
A. 15o
B. 30o
C. 45o
Strona 3 z 12
D. 60o
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Do rozwiązania zadaĔ 8. i 9. wykorzystaj poniĪsze informacje oraz mapĊ, na której
zaznaczony zostaá rejon wystĊpowania záóĪ diamentów. MapĊ wykorzystaj równieĪ
w zadaniu 13.
Na początku XX w. w Afryce znaleziono najwiĊkszy diament Ğwiata.
NajwiĊkszy diament
Ğwiata
Nazwa:
Cullinan
Masa:
3106 karatów (621,2 g)
Miejsce znalezienia:
Premier Mine
WspóárzĊdne
geograficzne miejsca
znalezienia:
25°40'S, 28°31'E
Na podstawie: Geografia – mapy konturowe, Warszawa 2003.
Zadanie 8. (0-1)
NajwiĊkszy diament Ğwiata znaleziono w
A. Angoli.
B. Kongo.
C. Namibii.
D. RPA.
Zadanie 9. (0-1)
Bogate záoĪa w Namibii zawierają przeciĊtnie 0,2 karata diamentów w 1 m3 piasku
i Īwiru. Aby znaleĨü diamenty o áącznej masie równej najwiĊkszemu diamentowi Ğwiata
naleĪy przepáukaü piasek i Īwir w iloĞci okoáo
A. 6 000 m3
B. 12 000 m3
C. 16 000 m3
Zadanie 10. (0-1)
Które wáaĞciwoĞci dotyczą diamentu?
A. Jest koloru szarego, jest izolatorem.
B. Jest najtwardszym mineraáem, jest izolatorem.
C. Jest koloru szarego, przewodzi prąd elektryczny.
D. Jest najtwardszym mineraáem, przewodzi prąd elektryczny.
Strona 4 z 12
D. 18 000 m3
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Do rozwiązania zadaĔ 11., 12., 13., wykorzystaj poniĪsze wykresy.
Trzy spoĞród czterech poniĪszych wykresów przedstawiają dane klimatyczne miejscowoĞci
poáoĪonych w rejonach wystĊpowania záóĪ diamentów w Kongo, Namibii i RPA.
Temp.
o
( C)
Temp.
30
( oC)
300
250
25
250
20
200
20
200
15
150
15
150
10
100
10
100
5
50
5
50
0
0
30
300 Opady
25
(mm)
0
I
IIII
III IV
VI VII VIII IX X XI XII
IV V VI
VIII X XII
0
I
II III IV
IV V VI
VI VIIVIII
VIII IX X
X XI XII
XII
II
Wykres nr 1
Wykres nr 2
Temp.
30
o
C
300 Opady
(mm)
Temp.
30
( oC)
300 Opady
(mm)
25
250
25
250
20
200
20
200
15
150
15
150
10
100
10
100
5
50
5
50
0
0
I
II
II
IV VI VIII X
Opady
(mm)
0
0
XII
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
I
Wykres nr 3
II
II
IV VI VIII X XII
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wykres nr 4
Zadanie 11. (0-1)
NajwyĪsze opady atmosferyczne w lipcu i sierpniu wystĊpują w miejscowoĞci,
z której dane klimatyczne przedstawia wykres numer
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Zadanie 12. (0-1)
Najmniejsza roczna amplituda temperatury wystĊpuje w miejscowoĞci, z której dane
klimatyczne przedstawia wykres numer
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Zadanie 13. (0-1)
Cechy klimatu podrównikowego wilgotnego, typowego dla obszarów wydobycia
diamentów w Kongo, przedstawia wykres numer
A. 1
B. 2
C. 3
Strona 5 z 12
D. 4
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
TabelĊ rozpuszczalnoĞci substancji wykorzystaj do rozwiązania zadaĔ 14. i 15.
KATIONY
ANIONY
Br–
Cl–
S2–
NO 3
SO 24
CO 32
NH 4
K+
Na+
Ag+
Mg2+
Pb2+
Ba2+
Al3+
Ca2+
2
2
2
p
2
’
2
2
2
2
2
2
p
’
p
2
p
’
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
p
2
’
p
2
p
2
2
2
2
2
2
2
2
p
p
p
p
p
2
p
p
2 – substancja rozpuszczalna w roztworze wodnym
’ – substancja sáabo rozpuszczalna w roztworze wodnym
p – substancja praktycznie nierozpuszczalna w roztworze wodnym
p
’
Zadanie 14. (0-1)
Na podstawie tabeli rozpuszczalnoĞci substancji okreĞl, w której reakcji wytrąci siĊ
w roztworze wodnym osad nierozpuszczalnej substancji.
A. AgNO3 + KNO3 ĺ ...
C. (NH4)2S + Ba(NO3)2 ĺ ...
B. NaCl + KBr ĺ ...
D. Pb(NO3)2 + Na 2SO4 ĺ ...
Zadanie 15. (0-1)
W czajnikach, kotáach i rurach centralnego ogrzewania na skutek uĪywania twardej
wody tworzy siĊ osad zwany kamieniem kotáowym. O twardoĞci wody decydują zawarte
w niej jony
A. Na+
B. K+
C. Ca2+
D. NH4+
Zadanie 16. (0-1)
Po przeprowadzonej reakcji w roztworze stwierdzono obecnoĞü jonów K+ i SO42–.
Substratami tej reakcji byáy
A.
B.
C.
D.
potas (K) i kwas siarkowodorowy (H2S).
wapĔ (Ca) i kwas siarkowy(VI) (H2SO4).
zasada potasowa (KOH) i kwas siarkowy(VI) (H2SO4).
zasada wapniowa (Ca(OH)2) i kwas siarkowodorowy (H2S).
Zadanie 17. (0-1)
KwaĞne deszcze powstają w wyniku rozpuszczania siĊ w wodzie miĊdzy innymi
nastĊpujących tlenków
A. CO2, SO2
B. NO2, PbO2
C. PbO2, CO2
Strona 6 z 12
D. CO, NO2
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Zadanie 18. (0-1)
Przyczyna drastycznego niszczenia drzewostanu w Sudetach Zachodnich to
A. powiĊkszanie siĊ dziury ozonowej.
C. powstawanie kwaĞnych deszczów.
B. eksploatacja wĊgla kamiennego.
D. wystĊpowanie efektu cieplarnianego.
Zadanie 19. (0-1)
Funkcją korzenia marchwi jest
A. przyczepianie áodygi do podpory.
C. przeprowadzanie wymiany gazowej.
B. przeprowadzanie fotosyntezy.
D. gromadzenie substancji zapasowych.
Zadanie 20. (0-1)
Marchew zawiera karotenoidy. Organizm czáowieka moĪe z nich produkowaü witaminĊ,
której niedobór jest przyczyną miĊdzy innymi Ğlepoty zmierzchowej (kurzej Ğlepoty).
Jest to
A. witamina A.
B. witamina C.
C. witamina D.
D. witamina E.
Tabela do zadaĔ 21. i 22. przedstawia zakresy tolerancji bakterii w odniesieniu do
kwasowoĞci podáoĪa.
Gatunek
minimum
4,4
5,6
4,5
6,5
Paáeczka okrĊĪnicy
Przecinkowiec cholery
Prątek gruĨlicy
Dwoinka zapalenia páuc
WartoĞü pH podáoĪa
optimum
6,0 - 7,0
6,2 - 8,0
7,3 - 7,9
7,8
maksimum
9,0
9,6
8,6
8,3
Zadanie 21. (0-1)
Zakres tolerancji ekologicznej paáeczki okrĊĪnicy wynosi
A. 6,0 – 9,0
B. 6,0 – 7,0
C. 4,4 – 9,0
D. 4,4 - 7,0
Zadanie 22. (0-1)
Substancja o pH = 8,5 spowoduje zniszczenie
A. paáeczki okrĊĪnicy.
C. przecinkowca cholery.
B. prątka gruĨlicy.
D. dwoinki zapalenia páuc.
Zadanie 23. (0-1)
PrĊdkoĞü 32 km/h odpowiada w przybliĪeniu prĊdkoĞci 20 mil/h. JeĪeli samochód jedzie
z prĊdkoĞcią 120 km/h, odpowiada to prĊdkoĞci
A. 62,5 mil/h
B. 75 mil/h
C. 108 mil/h
Strona 7 z 12
D. 160 mil/h
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
N
Rysunek do zadania 24.
E
W
S
Kamienna
WĊgrów
13 km
19 km
Laski
Bronki
Zadanie 24. (0-1)
Droga z Lasek do WĊgrowa przez Bronki jest krótsza od drogi przez Kamienną
w przybliĪeniu o
A. 4 km
B. 6 km
C. 8 km
D. 17 km
Zadanie 25. (0-1)
Autobus z WĊgrowa do Kamiennej jedzie w kierunku
A. póánocno-zachodnim.
C. póánocno-wschodnim.
B. poáudniowo-zachodnim.
D. poáudniowo-wschodnim.
Zadanie 26. (0-4)
Na dziaáce o powierzchni 2,8 ara wybudowano domek letniskowy o podstawie
w ksztaácie prostokąta. CzĊĞü dziaáki zajmuje oczko wodne w ksztaácie koáa, a pozostaáą
czĊĞü dziaáki obsiano trawą. Jaką powierzchniĊ zajmuje trawnik? Wynik podaj
z dokáadnoĞcią do 1 m2. Przyjmij ʌ | 3,14 . Zapisz obliczenia.
4m
7m
5m
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Strona 8 z 12
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Zadanie 27. (0-2)
W jakiej odlegáoĞci od Ĩródáa dĨwiĊku znajduje siĊ pionowa Ğciana, jeĪeli echo zostaáo
usáyszane po czasie t=1.2 s od chwili wydania dĨwiĊku? Przyjmij wartoĞü prĊdkoĞci
rozchodzenia siĊ dĨwiĊku w powietrzu v = 332 m/s.
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Zadanie 28. (0-2)
Jaką energiĊ kinetyczną ma tramwaj o masie 10 ton poruszający siĊ z prĊdkoĞcią
v = 10 m/s ?
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Zadanie 29. (0-3)
Podczas zmiĊkczania twardej wody zaszáa reakcja:
CaCl2 + Na2CO3 ĺ CaCO3Ļ + 2NaCl
Ile gramów osadu wĊglanu wapnia wydzieli siĊ, jeĞli do reakcji zuĪyto 212 g wĊglanu
sodu? Masy atomowe poszczególnych pierwiastków wynoszą: MNa = 23 u, MC = 12 u,
MO = 16 u, MCa = 40 u. Zapisz obliczenia.
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Strona 9 z 12
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Dane z ogáoszenia wykorzystaj do rozwiązania zadaĔ 30., 31. i 32.
BIURO PODRÓĩY
WYNAJĉCIE PRZEWODNIKA 180 zá za dzieĔ
WYNAJĉCIE AUTOKARU
50 zá opáata staáa (niezaleĪna od liczby uczestników) + 2,50 zá za kaĪdy kilometr
Zadanie 30. (0-2)
UáóĪ wzór funkcji przedstawiającej zaleĪnoĞü caákowitego kosztu wynajĊcia autokaru od
liczby przejechanych kilometrów. Opisz uĪyte zmienne.
Tabela odlegáoĞci do zadania 31.
Katowice
74 km
Wadowice
88 km
14 km
92 km
18 km
Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska
przez Stryszów
Zadanie 31. (0-3)
Oblicz koszt wynajmu autokaru na trasĊ:
Katowice
Wadowice
Kalwaria Zebrzydowska
przez Stryszów
bezpoĞrednio
Katowice.
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Zadanie 32. (0-3)
KaĪdy z 25 uczestników jednodniowej wycieczki wpáaciá kwotĊ 20 zá na pokrycie opáat
za autokar i przewodnika. Ile kilometrów liczyáa trasa wycieczki? Zapisz obliczenia.
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Strona 10 z 12
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Informacja do zadaĔ 33., 34. i 35.
Przeprowadzono nastĊpujące doĞwiadczenie: Do dwóch pojemników I i II, wypeánionych
watą, wysiano nasiona rzeĪuchy. Nasiona w pojemniku I podlewano sáoną wodą, a nasiona
w pojemniku II odstaną wodą wodociągową. Po kilku dniach okazaáo siĊ, Īe w naczyniu
I wykieákowaáy tylko nieliczne nasiona, natomiast w naczyniu II niemal wszystkie.
Prowadzono hodowle jeszcze przez dwa tygodnie. Z nasion w pojemniku I wyrosáo kilka
wątáych i niskich roĞlin, natomiast w pojemniku II roĞliny byáy liczne i okazaáe.
Zadanie 33. (0-1)
Sformuáuj jednym zdaniem cel doĞwiadczenia.
OdpowiedĨ: .......................................................................................................................................................
Zadanie 34. (0-1)
Podaj numer naczynia, które stanowiáo próbĊ doĞwiadczalną.
Naczynie numer
...................
Zadanie 35. (0-1)
Sformuáuj jednym zdaniem wniosek z przeprowadzonego doĞwiadczenia.
OdpowiedĨ: ...........................................................................................................................................................
Zadanie 36. (0-3)
Uczniowie piszący egzamin rozmieszczeni są w salach w nastĊpujący sposób: 48 uczniów
w sali gimnastycznej, pozostali w salach lekcyjnych po 15 osób. Gdyby w kaĪdej sali
lekcyjnej egzamin pisaáo o dwóch uczniów mniej, to zdający zajĊliby o jedną salĊ
lekcyjną wiĊcej, a na sali gimnastycznej musiaáby pisaü jeden uczeĔ wiĊcej. Ilu uczniów
klas trzecich byáo w gimnazjum? Zapisz obliczenia.
OdpowiedĨ: .........................................................................................
Strona 11 z 12
Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Brudnopis
Strona 12 z 12

Podobne dokumenty