Badanie generatora funkcyjnego. Generatorem funkcyjnym

Transkrypt

Badanie generatora funkcyjnego. Generatorem funkcyjnym
Badanie generatora funkcyjnego.
Generatorem funkcyjnym nazywamy układ wytwarzający jednocześnie przebiegi o kształcie
sinusoidalnym, prostokątnym i trójkątnym. Układ składa się z układu wytwarzającego
przebiegi trójkątny i prostokątny na dwóch wzmacniaczach operacyjnych, oraz z układu
kształtującego przebieg sinusoidalny z trójkątnego zbudowanego w oparciu o tranzystor
polowy złączowy.
1. Badanie układu kształtującego.
Zbudować układ przedstawiony na rysunku 1.
Podać na wejście układu sygnał trójkątny z systemu METEX 9140. Ustawić rezystancję
wyjściową na wartość 50R. Zmieniając amplitudę wygnały wyjściowego generatora
obserwować kształt sygnału na wyjściu układu kształtującego. Za pomocą oscyloskopu
zmierzyć wartość międzyszczytową napięcia przebiegu trójkątnego na wejściu układu
kształtującego przy której sygnał wyjściowy ma kształt najbardziej zbliżony do
sinusoidalnego. Zmierzona wartość Ul będzie wykorzystana w dalszej części ćwiczenia.
Przełączyć wartość rezystancji wyjściowej generatora na 600R.
Zaobserwować kształt sygnału na wejściu układu kształtującego. Wyjaśnić przyczynę
zniekształcenia tego przebiegu.
2. Zmontować układ wg. rysunku 2.
Rysunek 2.
Wartość rezystora Rl wyliczyć dla uzyskania szerokości pętli histerezy równej wartości
napięcia Ul wyznaczonej w punkcie 1. Wartość kondensatora Cl wyliczyć dla uzyskania
minimalnej częstotliwości w zakresie 200 - 400 Hz. Wyliczyć maksymalną częstotliwość
pracy generatora.
Wskazówka:
Szybkość zmiany napięcia na kondensatorze jest proporcjonalna do prądu ładującego
kondensator a odwrotnie proporcjonalna do pojemności kondensatora.
Zaobserwować przebiegi w punktach A i B. Zmierzyć wartość międzyszczytową napięcia na
wyjściu układu całkującego (punkt A). Porównać zmierzoną wartość z wartościąUl
zmierzoną w punkcie 1. W razie rozbieżności skorygować wartość rezystora R1. Zmierzyć za
pomocą licznika częstotliwości wartość częstotliwości minimalnej i maksymalnej. Porównać
zmierzone wartości z obliczonymi.
3. Połączyć wyjście układu z rysunku 2 ( punkt A) z wejściem układu kształtującego przebieg
sinusoidalny, zaobserwować przebieg wyjściowy układu kształtującego w całym zakresie
generowanych częstotliwości.
4. Modyfikacja układu generatora dla uzyskania możliwości przestrajania prądowego.
Zastąpić potencjometr 47 k układem przedstawionym na rysunku 3.
Wyznaczyć zależność częstotliwości generatora od prądu płynącego przez diodę LED
transoptora.