regulamin i corridy ortograficznej, czyli dyktanda dla rodziców

Transkrypt

regulamin i corridy ortograficznej, czyli dyktanda dla rodziców
REGULAMIN I CORRIDY ORTOGRAFICZNEJ, CZYLI DYKTANDA DLA
RODZICÓW
Bierzmy „byki”za rogi !
I. Organizator – Słoneczna Szkoła nr 357
II. Cele konkursu
•
•
•
•
•
Sprawdzenie własnych możliwości w zakresie poprawnej pisowni.
Zainteresowanie dorosłych kulturą języka polskiego.
Poprzez własny udział w dyktandzie zachęcanie dzieci do ich uczestnictwa w podobnych
konkursach.
Integracja środowiska szkoły i rodziców.
Wesołe spędzenie czasu wśród zawiłości ortograficznych języka polskiego.
III. Zasady uczestnictwa
•
•
W konkursie mogą wziąć udział rodzice uczniów SP 357 oraz rodzice dzieci przedszkolnych.
Zgłoszenia do konkursu ( imię, nazwisko, klasa lub nazwa grupy, do której uczęszcza
dziecko lub dzieci uczestnika ) należy zgłaszać na adres mailowy: [email protected]
lub do wychowawcy w terminie do 31 marca.
IV. Termin konkursu
•
Konkurs odbędzie w dniu 1 kwietnia o godzinie 17.30 w SP 357.
V. Organizacja konkursu
•
•
Zwycięzcą konkursu i tytuł Supermatadora ortografii otrzyma osoba, która napisze tekst
bezbłędnie lub popełni najmniej błędów. Kolejne dwie osoby otrzymają wyróżnienia.
Ocenie podlegać będą błędy ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Błędy pierwszego stopnia – ortograficzne ( h-ch, ż-rz, u-ó, pisownia małą i wielką literą
nazw własnych ).
Błędy drugiego stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, łączna i rozdzielna
pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”,
„by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych na i, ii, ji.
Błędy trzeciego stopnia – błędy interpunkcyjne ( trzy błędy interpunkcyjne liczone będą
jako jeden błąd pierwszego stopnia ).
Czas trwania dyktanda około 30 minut.
Organizatorzy zapewnią karty do pisania, uczestnicy proszeni są o przyniesienie długopisów
piszących na niebiesko lub czarno.
W trakcie dyktanda nie wolno korzystać z „pomocy naukowych”: słowników i urządzeń
elektronicznych.
Salę można będzie opuścić po zebraniu prac od wszystkich uczestników.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły, natomiast wręczenie
nagród i dyplomów planowane jest w dniu Pikniku 11 czerwca.
Wszyscy uczestnicy proszeni są o wzięcie pod uwagę, że spotykamy się 1 kwietnia!!!

Podobne dokumenty