SPOTKANIE Z PREZESEM – SOLEC WIELKOPOLSKI 8 marca 2012 r.

Transkrypt

SPOTKANIE Z PREZESEM – SOLEC WIELKOPOLSKI 8 marca 2012 r.
SPOTKANIE Z PREZESEM –
SOLEC WIELKOPOLSKI
8 marca 2012 r.
8 marca 2012r w Restauracji „Dworek” w Brodowie koło Środy
Wielkopolskiej (oddalonej niestety o 180 km od Środy Śląskiej,
będącej pierwotnym miejscem spotkania) odbyło się spotkanie
Prezesa Akuna Polska Tomasza Kwolka z grupą „solecką”. Spotkanie
zorganizowała Dyrektor Sieci Regionalnej Marioli Góreckiej, a grupa
zawiązała się przed 6-cioma laty dzięki Dyrektor Sieci
Międzynarodowej Annę Łosik.
W spotkaniu uczestniczyli zarówno menedżerowie współpracujący
z Akuną od kilku lat, jak i osoby, które zainteresowały się tą
współpracą niedawno. Spotkanie przebiegało w serdecznej „akunowskiej” i „soleckiej” atmosferze, a jednocześnie pełne było
budujących treści.
W pierwszej części spotkania Prezes Tomasz Kwolek podzielił się
wizją firmy Akuna Polska, jaką wraz z innymi budował od początku.
Mówił o firmie, której celem było stworzenie społeczności starającej
się podnieśd świadomośd prozdrowotną Polaków, dbającej o rozwój
osobisty, o pogłębienie wiedzy na temat jakości życia i relacji
międzyludzkich. Dalej przedstawił aktualny etap realizacji tej wizji –
Akunę dziś – jej osiągnięcia, realizowane programy i inicjatywy,
a także perspektywy dalszego rozwoju. Podzielił się z nami swoją
pasją, doświadczeniem i nadziejami.
W drugiej części spotkania głos zabrali wszyscy jego uczestnicy, którzy
krótko przedstawili swoją historię i swoje spojrzenie na Akunę. Zostali
bardzo uważnie wysłuchani przez Pana Prezesa i pozostałych
uczestników spotkania.
Klimat był szczególny – klimat wzajemnego słuchania i poznania.
Mieliśmy poczucie, jakby każdy spotkał się z Prezesem sam.
Co wniosło to spotkanie, co było najważniejsze?
Uświadomiłam sobie, że moje pierwsze spotkanie z Alveo i Akuną
w marcu 2003 r. tyle zmieniło w życiu moim i innych ludzi,
a początkiem tego była rozmowa jednego człowieka z drugim.
Anna Łosik, IND
Cieszę się, że w tym spotkaniu ujawniły się zbudowane przez nas
relacje.
Magdalena Grzegorzewicz, DL
Dla mnie najważniejsza była możliwośd bliższego poznania Prezesa
i rozmowy z nim oraz utwierdzenie się w wartościach, na których od
początku budowana była Akuna. Upewnienie się co do filarów Akuny.
Roman Taciak, L
Dla nas ważne były informacje o nowym produkcie i nowych
broszurach oraz potwierdzenie tego, że firma Akuna idzie w stronę
proponowania zarówno suplementacji jak i zmiany stylu życia
i odżywiania (zapowiadane warsztaty kulinarne w Wiśle).
Małgorzata i Jacek Gabała, RND
Mam po tym spotkaniu większą motywację do działania. Słowa
i postawa Prezesa utwierdziły moje przekonanie o wiarygodności
firmy Akuna i jej dobrych perspektywach na przyszłośd. Z tym większą
pewnością mogę polecad firmę i jej produkty innym.
Wojciech Ratajczak, RND
Byłem ciekawy osobistego spotkania z Prezesem, którego wypowiedzi
mogłem wcześniej śledzid w internecie. Stwierdziłem, że w osobistym
kontakcie zyskuje, zaś jego sposób prezentowania firmy, jej oferty
i wizji był konkretny, rzeczowy i interesujący.
Zbigniew Ogrodowicz, L
Po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że warto działad
w firmie Akuna, chod od początku wiedziałam, że są to produkty
najwyższej klasy i że to jest to, czego szukałam, jeśli chodzi nie tylko
o suplementację, ale rozwój osobisty i możliwośd dzielenia się
z innymi.
Alfreda Golioska, L
Wszystko było ważne, ale najważniejsze – wypowiedzi Prezesa na
temat firmy i jej perspektyw.
Krystyna Rosiejka, L
To co mnie najbardziej ujęło, to fakt, że jako Akunowicze jesteśmy
dodatkowo ubezpieczeni przez program „Ty Fundacji – Fundacja
tobie”, a następnie świadomośd tego, że podatki z działalności Akuna
Polska zostają w Polsce i służą nam wszystkim.
Maria Walkiewicz, RND
Dla mnie najważniejsze było samo spotkanie z Prezesem, to że
zaszczycił nas swoją obecnością i że chciało mu się do nas tak daleko
przyjechad. Ważne było to, że mogliśmy wzajemnie się wysłuchad,
uczestniczyd w wymianie doświadczeo – to buduje naszą wiedzę.
Kamil Walkiewicz – najmłodszy, 18-letni uczestnik spotkania
Materiały: Mariola Górecka
Opracowanie: Zespół Akuna