Pobierz broszurę informacyjną

Komentarze

Transkrypt

Pobierz broszurę informacyjną
Broszurainformacyjnaproduktu
Poznajsiebie–Zrozuminnych!
Michał Bučar
Wskaźnik MBTI
®
Uznane w świecie narzędzie
w działaniach szkoleniowych i rozwojowych
Step I oraz Step II w Polsce!
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Jedenzwiodącychwskaźnikówtypu
osobowościnaświecie
MBTI®
to
wskaźnik
psychologiczny
opracowany przez Katharine Briggs i Isabel
Briggs – Myers w oparciu o teorię typów
psychologicznych Carla Gustava Junga.
Prace
Isabel
dotyczące
zagadnień
samorozwoju typu są aktualne do dnia
dzisiejszego, zarówno w wymiarze życia
zawodowego,jakiosobistego.
Co to jest wskaźnik MBTI®?
Wskaźnik MBTI® to wszechstronne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia osobom oraz grupom poznanie
stylu osobowości swojego i innych. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one
odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata.
Obecnie kwestionariusz MBTI® jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem
psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania i zrozumieć naturalne różnice
pomiędzy zdrowymi osobowościami oraz czerpać korzyści z tych różnic.
Dziękizrozumieniunaczympolegająróżnicepomiędzytypamiosobowości,pojedyńczeosoby
orazzespołymogąefektywniejwspółpracować,unikaćkonfliktówilepiejsiękomunikować.
Na bazie wskaźnika MBTI® są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego oraz zawodowego,
odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów.
Od ponad 70 lat wskaźnik ten jest regularnie badany oraz udoskonalany pod względem jego rzetelności
i trafności. Ponad 2 mln osób rocznie na całym świecie przechodzi badanie kwestionariuszem MBTI®.
Dla kogo przeznaczony jest kwestionariusz MBTI®?
Kwestionariusz MBTI® znajduje zastosowanie w przypadku pracowników zatrudnionych na wszystkich
poziomach zarządzania. Szczególnie często wykorzystuje się go w programach rozwojowych dla osób na
stanowiskach kierowniczych oraz zarządu.
Badaniu kwestionariuszem MBTI poddają się również osoby prywatne w celu poprawienia swoich relacji
z otaczającymi ich ludźmi.
MBTI® Step I identyfikuje typ danej osoby
(składający się z czterech podstawowych
preferencji) i operując wspólnym na całym świecie
językiem, opisuje nasz sposób interakcji z
otaczającym światem i ludźmi.
MBTI® Step II umożliwia badanie niepowtarzalnego
sposobu wyrażania indywidualnych preferencji,
dostarczając szczegółowych analiz pięciu aspektów
każdego z wymiarów określonego przez Step I.
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Zastosowanie wskaźnika MBTI®
Rozwójindywidualnyicoaching
Wskaźnik umożliwia jednostkom określenie
preferowanegoprzezniestylupracy,poznanie
metod jego rozwijania, celem zapewnienia
efektywnego współdziałania z otoczeniem.
Skłaniadodocenianiaróżnic itworzeniacoraz
lepszychrelacjizawodowych.
Rozwójzarządzaniaiprzywództwa
Wskaźnik zalecany jest szczególnie w
przypadkuprogramówrozwijaniaumiejętności
przywódczych. Pomaga jednostkom dostrzec
wpływ ich osobistego stylu na innych.
Umożliwia określenie tych aspektów ich
zadań, których realizacja nie wymaga od nich
wysiłku.Wskazujeobszarydorozwoju.
MBTI znajduje zastosowanie w następujących obszarach:
• Dopasowanie i budowanie zespołu.
• Przywództwo (leadership).
• Rozwój osób na wszystkich poziomach organizacji.
• Zarządzanie konfliktem.
• Coaching menedżerów liniowych.
• Executive coaching.
• Poprawa relacji między pracownikami.
• Budowanie relacji z interesariuszami.
• Zarządzanie stresem.
• Rozwój umiejętności interpersonalnych.
• Poradnictwo zawodowe.
• Planowanie ścieżek rozwoju kariery.
• Wsparcie w zarządzaniu zmianą.
Budowanieirozwójzespołu
Wykorzystanie MBTI® w procesie budowania
zespołuprowadzidozwiększeniaświadomości
ogólnego stylu pracy zespołu. Zespół jest w
stanie wykorzystywać atuty jednostek i
identyfikować obszary wymagające rozwoju.
Korzystanie z MBTI® prowadzi do lepszej
komunikacji, skuteczniejszego rozwiązywania
problemów oraz docenienia walorów
różnorodności.
Zmianaorganizacyjna
Zastosowanie MBTI® pomoże jednostce i
zaangażowanym w proces zmiany osobom
zrozumieć, dlaczego ludzie reagują na zmianę
wróżnysposób,atakżezapewnipunktwyjścia
dlarealizacjizmiany.
Usprawnianiekomunikacji
Wskaźnik MBTI® pomaga zrozumieć, w jaki
sposób konstruktywnie komunikować się z
różnymi ludźmi. To sprzyja zastosowaniu
skuteczniejszych technik słuchania i
wywieraniawpływu.
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Co bada MBTI® Step I?
Po wypełnieniu kwestionariusza i przejściu sesji
informacji zwrotnej uczestnik poznaje sposoby
funkcjonowania
charakterystyczne
dla
poszczególnych typów osobowości. Dzięki temu
osoby badane mogą uświadomić sobie, w jaki
sposób współdziałają z innymi i jak radzą sobie w
różnego rodzaju sytuacjach życiowych, w tym
zawodowych.
Cotojest"typ"?
Typpsychologicznyjestfundamentalnym
wzorcemosobowości
wynikającymzdynamicznejinterakcjinaszych
czterechparpreferencji.Preferencjelub
„dychotomie”MBTI®dotycząponiższych
aspektównaszegofunkcjonowania:
• Za pomocą kwestionariusza MBTI ustala się
preferencje
dla
czterech
par
przeciwstawnychstylówfunkcjonowania.
MBTI®badaczterywymiary
osobowości:
• Preferencjetonietosamo,cozdolnościlub
umiejętności; preferencje to wzory
zachowań, będące wynikiem wrodzonych
tendencji do wykorzystania umysłu w różny
sposób.
E-I
EkstrawersjalubIntrowersja
Gdziekierujeszswojąuwagę?Skąd
preferujeszczerpaćenergię?
• Kiedy korzystamy z preferowanych stron,
działamy szybko i z łatwością, czujemy się
komfortowo, najbardziej kompetentni
ipełnienergii,osiągamynajlepszerezultaty.
• Potrafimy wprawdzie używać tych stron
naszejosobowości,którychniepreferujemy,
alekosztujenastowięcejenergii.
S-N
PoznanielubIntuicja
Rodzajinformacji,któregromadzisz
iktórymufasz?
• W różnych sytuacjach wykorzystuje się
bieguny par preferencji, ale nigdy obu
jednocześnieinigdyzjednakowąbiegłością.
• Każdy z typów reprezentuje ważny
i wartościowy sposób bycia, posiada
zarówno
potencjalne
silne,
jak
iprawdopodobnesłabszestrony.
• Typ psychologiczny to dynamiczny model,
nie umieszcza osób w statycznych
‘pudełkach z etykietką’. Określając nasze
talenty wspiera w rozwijaniu słabszych
obszarów. Celem pogłębionej analizy
wskaźnika MBTI i dynamiki typu jest
poznanie i zrozumienie kolejnych etapów
rozwojunaszejosobowości.
T-F
MyślenielubOdczuwanie
Wjakisposóbpreferujesz
przetwarzaćinformacje?Jak
podejmujeszdecyzje?
J-P
OsądzanielubObserwacja
JakijestTwójstylżyciaipracy.
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Co bada MBTI® Step II ?
DorozwojuMBTIStepIIprzyczyniłsięDavid
Saunders,którywcześniejpracowałnad 16
czynnikowym modelem osobowości w
zespole Raymond'a Cattell'a. Dzięki tej
współpracy MBTI Step II jest unikalnym
narzędziem łączącym koncepcję typu
osobowościzkoncepcjąekspresji.Wkażdej
zpreferencjiwyróżniono5aspektów,które
szczegółowo opisują sposób w jaki
osobowośćprzejawiasięwzachowaniach.
InstrumentMyers-Briggs®StepII
sięgapozaramyMBTIStepIiodsłania
noweaspektyosobowości,
potwierdzająctezęowyjątkowości
każdegoczłowieka.Położenietypu
osobowościpod"mikroskopemMBTI
StepII"pozwalazrozumiećekspresję
osobowościwprecyzyjnyipraktyczny
sposób,bezutratyinspirującego
efektudoświadczonegowpracyz
MBTIStepI.
Raport MBTI Step II
•
•
W oparciu o Step II można projektować
bardziej
zindywidualizowane
plany
rozwojowe, które mają znaczny wpływ na
wydajność i skuteczność osoby. Wnikliwa
analiza Step II pokazuje, nie tylko w jaki
sposób osoby tego samego typu różnią się
między sobą, ale też w jaki sposób mogą
one być podobne do osób o przeciwnym
typie,tozkoleiczyniMBTIstepIIidealnym
narzędziemwprocesiecoachinguirozwoju
zespołu.
•
•
•
Tenrozbudowanyraport
zawierakrótkieprzypomnienie
typuwynikającegozeStepI,
dlategomożeszrozpocząćznim
każdyprocesrozwojowyMBTI.
Prezentujewynikikażdegoz20
aspektówwprzystępny,
graficznysposób
Wyjaśniazałożeniakoncepcji
wyników‘wpreferencji’oraz
‘pozapreferencją’,opisującich
wpływnato,wjakisposóbdana
osobawyrażaswójtyp
psychologiczny
Odnosiwynikdoobszarów
poprawykomunikacji,
podejmowanialepszychdecyzji,
zarządzaniazmianąiradzenia
sobiezkonfliktem,podając
klarowne,zorientowanena
działaniewskazówkirozwojowe.
Pozwalarozwiązaćpotencjalne
dylematytypuMBTIStepI
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
W jakim formacie dostępne są kwestionariusze?
Kwestionariusz jest dostępny on-line w ramach platformy OPPassessment. OPPassessment to platforma elektroniczna,
która służy zarządzaniu i opracowywaniu wyników narzędzi diagnostycznych. Jest to szybki, prosty i bezpieczny
sposób, pozwalający na analizę odpowiedzi danej osoby i sporządzenie profesjonalnego raportu.
Kwestionariusz dostępny jest w wielu wersjach językowych. Po jego wypełnieniu, w zależności od potrzeb, można
uzyskać między innymi raport kariery, profilu, organizacyjny, przywództwa, komunikacji, podejmowania decyzji,
łączony z innymi narzędziami oraz zespołowy zarówno dla poszczególnych osób jak i całego zespołu.
Uznane na całym świecie kwalifikacje – Certyfikacja MBTI®
Do posługiwania się kwestionariuszem MBTI® oraz interpretowania wyników uprawnieni są tylko profesjonalnie
przygotowani i certyfikowani konsultanci MBTI®.
Aby móc przeprowadzać kwestionariusz i kupować materiały, musisz ukończyć Program Certyfikacji MBTI®.
Program Certyfikacji MBTI® przygotowany przez ekspertów OPP Ltd. przygotowuje do profesjonalnego, etycznego
zarządzania i interpretowania wyników kwestionariusza MBTI® oraz kompetentnego prowadzenia sesji informacji
zwrotnych. Dostarcza wiedzy dotyczącej teorii osobowości i kluczowych zastosowań wskaźnika MBTI®. Po efektywnej
realizacji programu oraz zdaniu międzynarodowego egzaminu, uzyskuje się prawo do zakupu i wykorzystywania
narzędzia oraz raportów.
Opinie Klientów
Wybieramy wskaźnik MBTI (Step I oraz Step II), ponieważ jest to proste, uniwersalne i
dające szybkie efekty narzędzie, świetnie sprawdzające się w pracy grupowej jak i
coachingu indywidualnym na każdym poziomie organizacji.
Renata Danielewicz,
Career Development Manager CE, AmRest (KFC, Burger King, Starbucks, Pizza Hut)
Udział w kursie prowadzonym i certyfikacji MBTI przez Firme Forid jest dla mnie znakomitą inwestycją. Po
pierwsze dlatego, że sam kwestionariusz jest trafnym, rzetelnym i bardzo użytecznym narzędziem
rozwojowym, zwłaszcza w executive coachingu. Po drugie dlatego, że warsztat certyfikujacy poprowadzony był
w rzetelny, a jednoczesnie ciekawy i bardzo angazujący sposób. Dawno nie nauczyłam sie tyle tak dobrze sie
przy tym czując."
Mirosława Białobrzeska, Założycielka i szefowa Schenk Institute.
“Warsztaty Certyfikujące MBTI były niesamowitym doświadczeniem,
możliwością nabyciem wiedzy i praktyki nowych umiejętności. Polecam
każdemu kto chce pomóc innym w rozwoju”
Justyna Ciećwierz,
Coach Kariery i praktyk HR
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Jak mogę korzystać z wskaźnika MBTI®?
•
Skontaktuj się z nami! – Dostarczymy niezbędnych informacji, wskazówek
i wsparcia!
•
Określimy potrzeby Twojej organizacji, zespołu, czy grupy
i
przygotujemy propozycję interwencji (szkolenie, warsztaty, spotkanie
integracyjne, konferencja, sesje indywidualne, coaching, zmiana systemowa,
etc.).
•
Oferujemy proste w użyciu, wnikliwe raporty w połączeniu
z internetowym dostępem do kwestionariusza.
•
Jeśli chcesz zostać konsultantem MBTI®, przedstawimy Ci ofertę szkolenia
certyfikującego MBTI®.
Forid jest na rynku polskim wyłącznym Partnerem firmy OPP Ltd. w obszarze szkoleń
certyfikujących MBTI® Step I oraz Step II. Dzięki doskonałej znajomości psychologii stosowanej w biznesie ułatwiamy
firmom, grupom i osobom indywidualnym osiąganie coraz lepszych wyników.
Naszekompetencje:
Kontakt
•
Wiedzapotwierdzonacertyfikatami.
FORID,ForInnerDevelopment
•
Od 1996 roku praktyka w stosowaniu
wskaźnika MBTI®, ponad 17-letnie
doświadczenie korporacyjne, trenerskie
iterapeutyczne.
PrzemysławDuchniewicz
•
•
Ul.Tamka49m11,Warszawa
[email protected];
Uczestnictwo w procesie walidacji +48607688008
itłumaczeniaMBTI®naj.polski.
Więcejinformacjinastronie:www.forid.pl
SzkolenietrenerówicertyfikacjaMBTI®.
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Jak narzędzie MBTI® udoskonali moją pracę?
Instrument MBTI® jest rozpoznawalnym na całym świecie narzędziem stanowiącym podstawę rozwoju
indywidualnego i wpływającym istotnie na wzrost samoświadomości. Pozytywne podejście MBTI® do rozumienia
różnic między ludźmi, sprawiło, że jest to najpopularniejsze narzędzie psychometryczne na świecie.
• MBTI® Step I identyfikuje typ danej osoby (składający się z czterech podstawowych preferencji)
i operując wspólnym na całym świecie językiem, opisuje nasz sposób interakcji z otaczającym światem
i ludźmi.
• MBTI® Step II umożliwia badanie niepowtarzalnego sposobu wyrażania indywidualnych preferencji,
dostarczając szczegółowych analiz pięciu aspektów każdego z wymiarów określonego przez Step I.
Wyniki MBTI® identyfikują i odzwierciedlają wartościowe różnice występujące pomiędzy zdrowymi ludźmi – różnice,
które jeśli są nieuświadomione mogą być źródłem wielu nieporozumień.
Wypełnienie kwestionariusza oraz otrzymanie informacji zwrotnej pozwala rozpoznać swoje unikalne zdolności.
wiedza pomaga ludziom na wiele sposobów:
Ta
• Zwiększa samo rozumienie i motywację do działania.
• Wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć.
• Zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi.
• Pozwala bardziej docenić ludzi, którzy się od ciebie różnią.
• Na poziomie organizacji/grupy pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, w jaki sposób
różne typy mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób.
Korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji
•
Jest to przyjemny, prosty w zastosowaniu, a jednocześnie dogłębny i uczący proces.
•
Promuje konstruktywne podejście do różnic, pokazując, ze różne style pracy mogą się uzupełniać i nie muszą
stawać się źródłem napięć.
•
Posiada bardzo dobrą opinię, jest uznanym narzędziem diagnostycznym z ponad 60-letnią historią.
Z powodzeniem stosowały go organizacje z wielu branż i z różnorodnymi potrzebami.
•
Wszechstronność testu MBTI® Step I gwarantuje wysoką stopę zwrotu z inwestycji w to narzędzie.
•
Zwiększa samorozumienie i motywację do działania.
•
Wzmacnia silne strony i identyfikuje obszary do rozwoju.
•
Zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi.
•
Poprawia komunikację.
•
Rozwija skuteczne style przywódcze.
•
Ułatwia proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
•
Jest to narzędzie o charakterze międzynarodowym, pomagające organizacjom w wypracowaniu wspólnej
struktury, kultury, języka oraz płaszczyzny porozumienia firmy w różnych krajach.
•
Wskaźnik jest dostępny w ponad 30 wersjach językowych, w każdym przypadku został dostosowany do
lokalnych różnic, co sprawia, że zachowuje trafność w różnych kontekstach kulturowych.
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Rozwiń swoją praktykę facylitatora, coacha i trenera
Poznaj Siebie, Zrozum Innych - twój typ psychologiczny wg MBTI w praktyce
Podstawowy warsztat z zakresu poznania i doświadczenia procesu i narzędzia MBTI Step I oraz Step II.
Poznasz swój dynamiczny model rozwojowy wg MBTI, sposób jego ekspresji oraz szereg praktyczych zastosowań
wiedzy neurobiologicznej w pracy coacha i trenera.
Otrzymasz rozbudowany i dopasowany do ciebie raport MBTI Step II.
Uzyskasz możliwość przystąpienia do certyfikacji MBTI ze zniżką 800 PLN.
Inwestycja: 950 PLN (w tym materiały szkoleniowe wartości 500 PLN)
Godziny: 9:00 - 15:00 z przerwą na lunch
Daty: 15.04.2016, 11.05.2016, 27.06.2016, 14.09.2016, 17.10.2016, 12.12.2016
Typy osobowości dla praktyków
Jest to seria 4 godzinnych warsztatów dla osób znających swój '4 literowy kod', chcących doskonalić swoją praktykę
pracy z różnymi modelami typów osobowości.
Inwestycja: 450 PLN w tym materiały szkoleniowe,
Godziny: 9:30 - 13:30, pracujemy w małych grupach. Opcja: od 14:00 superwizja.
Typy osobowości w praktyce coacha:
04.05.2016
Sesja informacji zwrotnej - nowy format: hook, book, look, took
18.05.2016
Dynamika typów osobowości - przypomnienie, rozwój 4 oraz 8 funkcji
01- 02.06
GOŚĆ SPECJALNY z USA dr. Otto Laske szczegóły www.forid.pl
15.06.2016
Coaching cz 1: archetypy a dynamika typów w pracy coacha
09.08.2016
Coaching cz 2: integracja 4 modeli typów osobowości w pracy coacha
Typy osobowości w praktyce trenera:
28.06.2016
Budowanie zespołów
07.09.2016
Komunikacja
28.09.2016
Innowacja
18.10.2016
Podejmowanie decyzji
16.11.2016
Stres i budowanie odporności psychicznej
Primum non nocere:
Poniższe warsztaty zostały opracowane na podstwie naszego wieloletniego doświadczenia, prakytki lekarskiej,
psychoterapeutycznej (ISTDP), coachingowiej i szkoleniowej. Ich celem jest przygotowanie osób pracujących w
obszarze pomagania i rozwoju do bezpiecznej pracy z klientem.
25.04.2016
12.05.2016
14.06.2016
02-04.09
06.09.2016
11.10.2016
Podstawy regulacji lęku i emocji - dla każdego.
Neurobiologiczna regulacja emocji oraz napięcie i lęk w pracy coacha.
Regulacja emocji i rola obron - praktyka
GOŚĆ SPECJALNY dr. Josette ten Have-de Labije - www.istdp.org.pl
Ocena i regulacja lęku w pracy z klientem - praktyka
Nieświadome przymierze robocze - odpowiedzialność coacha czy klienta?
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.
Broszurainformacyjnaproduktu
Zachowanie, które wydaje się nieprzewidywalne, w
rzeczywistości da się przewidzieć, jeśli zrozumie się
leżące ujego podstawfunkcje umysłoweipreferowane
postawy.
CarlGustavJung„TypyPsychologiczne”
Forid,,[email protected];Tel.+48607688008;www.forid.pl
MBTI®jestzarejestrowanymznakiemhandlowymfirmyMyers-BriggsTypeIndicatorTrust.

Podobne dokumenty