Nowa akcyza w energetyce – pierwsze doświadczenia oraz kolejne

Transkrypt

Nowa akcyza w energetyce – pierwsze doświadczenia oraz kolejne
00-020 Warszawa, ul. Szpitalna 1
i
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych – nr 813 K
www.irip.pl
Warszawa, 21 października 2009 r.
Instytut
RachunkowoÊci
i Podatków
ISO 9001:2000
we współpracy z:
Nowa akcyza w energetyce – pierwsze
doświadczenia oraz kolejne zmiany
✪
C E L S Z KO L E N I A
✪
Celem warsztatów jest przedstawienie praktyki stosowania przepisów nowej ustawy o podatku akcyzowym przez podatników
akcyzy, organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów. W szczególny sposób zostaną przedstawione wszystkie zagadnienia,
które budzą istotne wątpliwości podatników. Dodatkowo omówione zostaną projektowane na 2010 r. zmiany w akcyzie od
energii elektrycznej.
✪
W Y K Ł A D OW CA
✪
Szymon Parulski – jest doradcą podatkowym prowadzącym kancelarię doradztwa podatkowego Parulski &
Wspólnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w największych międzynarodowych firmach doradczych:
PricewaterhouseCoopers (2003–2004) oraz Ernst & Young (2004–2009).
Szymon specjalizuje się w podatkach pośrednich – akcyzie, podatku VAT oraz należnościach celnych. Współpracuje
z organizacjami branżowymi oraz największymi podmiotami z branży petrochemicznej, energetycznej, alkoholowej
i tytoniowej. W wyniku tej współpracy zmianie uległy niektóre z najbardziej kontrowersyjnych przepisów akcyzowych
jak również została ukształtowana pozytywna praktyka ich interpretacji przez organy podatkowe (m.in. w wyniku orzeczeń sądów
administracyjnych).
W 2006 r. jako zewnętrzny ekspert w Ministerstwie Finansów Szymon Parulski pracował nad zmianą przepisów akcyzowych. Jest
autorem komentarza do ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. oraz komentarza do nowej ustawy akcyzowej, który zostanie
opublikowany na przełomie 2009/2010 r. Szymon jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej, jak również prelegentem na
wielu szkoleniach i seminariach z zakresu podatków pośrednich.
✪
P RO G R A M
1. Jednokrotność opodatkowania akcyzą – zasada czy jej brak?
2. Definicja nabywcy końcowego – posiadanie koncesji czy przeznaczenie energii?
3. Czynności opodatkowane akcyzą, w tym zagadnienia problemowe
a. zużycie energii nieopodatkowanej dla własnych celów
b. refaktury energii elektrycznej i inne rozliczenia z podmiotami zużywającymi energię elektryczną
c. straty energii elektrycznej – nielegalny pobór i straty techniczne
4. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe w akcyzie
– analiza przypadków
5. Zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej – zakres i zasady
korzystania ze zwolnień
a. energia elektryczna zużyta do produkcji energii elektrycznej
b. energii elektryczna zużyta w procesie kogeneracji
c. energia ze źródeł odnawialnych
✪
✪
d. wytwarzanie energii elektrycznej w generatorach o małej
mocy
e. biogazownie – energia a wyroby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej.
6. Wstępne wpłaty miesięczne – treść przepisów, praktyka a stanowisko MF
7. Deklaracje podatkowe a wpłaty wstępne i ewidencja energii
elektrycznej
8. Ewidencja energii elektrycznej – cele ustawodawcy a praktyka
9. Korekta ilość energii elektrycznej sprzedanej nabywcy końcowemu
10. Wyroby energetyczne wykorzystywane do wytwarzania
energii – zakres i zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy.
11. Projektowane zmiany – czyli naprawa wcześniejszych błędów?
WA RU N K I U C Z E S T N I C T WA
Szkolenie odbędzie się w centrum Warsza- Płatności należy dokonać 5 dni przed termiwy. O dokładnym miejscu poinformujemy nem szkolenia na konto:
Państwa na tydzień przed terminem
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
nr: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000
Zajęcia odbywają się w godzinach:
10.00 – 15.30
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650 zł
Zgłoszenia przyjmuje:
– dwóch osób z jednej firmy 600 zł/os
Monika Cicha
- trzech lub więcej osób z jednej firmy 550
tel. (22) 464 97 09, 464 97 08
zł/os
fax (22) 53-70-181; 53-70-190
e-mail: [email protected]
Zgłoszenie powinno zawierać:
temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników
oraz dane do wystawienia faktury.
✪
Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa
kosztami uczestnictwa w wysokości 100%
opłaty.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł
przeprowadzić.