Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1

Transkrypt

Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1
Regulamin Konkursu Minty dot
1. Informacje ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13,
wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298 NIP: 5272549553, zwana dalej
Organizatorem.
1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.
1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 9.11.2009 r.
1.4. Konkurs odbywa się jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna i pełnoletnia, zamieszkująca na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i
przedstawiciele firmy Red Rubin oraz ich rodziny (współmałżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
1.7. Konkurs trwa od 1.07.2015 od godziny 00.00.01 do 31.08.2014 do godziny 23.59.59. Prace
nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
1.8. Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe
będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów prowadzonego Konkursu, ogłoszenia
wyników i wydania nagród. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
1.9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.mintydot.pl.
2. Zasady zgłoszenia do Konkursu.
2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zakupu dowolnej złotej biżuterii marki
Minty dot w okresie między 1 lipca a 31 sierpnia 2015 roku, w którymś z niżej wymienionych
punktów:
a. Minty dot Warszawa ul. Bracka 5,
b. Minty dot Katowice CH Silesia,
c. Red Rubin Warszawa CH Arkadia
d. Red Rubin Warszawa Galerii Mokotów
e. Red Rubin Warszawa Złote Tarasy
f. Red Rubin Kraków ul. Grodzka 25
g. sklep internetowy www.mintydot.pl
2.1.2. Przesłanie drogą mailową pracy konkursowej wraz z kopią/skanem dowodu zakupu biżuterii
(paragon, faktura) oraz danymi osobowymi: imieniem, nazwiskiem, adresem mailowym, numerem
telefonu
2.1.3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowy na potrzeby uczestnictwa w Konkursie
3. Ogólne zasady Konkursu.
3.1. Konkurs jest akcją jednorazową i trwa od 1.07.2015 (godz. 00.00.01) do 31.08.2015 (godz.
23.59.59).
3.2. Nagrody w Konkursie
W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody:
- złota bransoletka regular z kolekcji Buckler (0,375) - wartość brutto 1490 zł, (słownie: tysiąc
czterysta dziewięćdziesiąt złotych) – z wygrawerowanym imieniem
- złoty pierścionek regular z kolekcji Buckler (0,375) - wartość brutto 520 zł. (słownie: pięćset
dwadzieścia złotych) – z wygrawerowanym imieniem
- srebrna bransoletka bold z kolekcji Buckler (0,925) – wartość brutto 240 zł. (słownie: dwieście
czterdzieści złotych) – z wygrawerowanym imieniem
3.3. Uczestnik Konkursu, może przesłać tylko jedną pracę konkursową i może otrzymać tylko jedną
nagrodę. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie danych osobowych.
3.4. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptując udział w
Konkursie, Uczestnik jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i jest
zobowiązanych do ich przestrzegania.
4. Szczegółowe warunki Konkursu
4.1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest zakup dowolnej złotej biżuterii Minty dot (patrz pkt.
2.1.1. ) oraz przygotowanie własnej stylizacji, kompozycji, w skład której wchodzić będzie zakupiona
biżuteria i przesłanie pracy w formie elektronicznej.
4.2. Przygotowane prace nie mogą być większe niż 3MB.
4.3. Przygotowaną zgodnie z niniejszym Regulaminem pracę wraz z danymi oraz kopią dowodu
zakupu (paragon, faktura) należy przesłać na adres mailowy [email protected]
4.4. Termin nadsyłania prac mija 31.08.2014 o godz. 23.59.59. Prace przysłane po tym terminie nie
będą brały udziału w Konkursie.
4.5. Spośród przesłanych prac spełniających warunki uczestnictwa w konkursie Komisja składająca
się z 3 pracowników Organizatora, wybierze trzy zwycięskie prace.
4.6. Komisja sporządzi protokoły z przyznania oraz wręczenia nagród Uczestnikom. Protokoły będą
dostępne na życzenie.
5. Ogłoszenie wyników
5.1. Wyniki Konkursu oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.mintydot.pl w
terminie do 20.09.2015
5.2. Po sprawdzeniu czy Konkurs przebiegał prawidłowo, wszyscy Laureaci Konkursu zostaną
powiadomieni e-mailem (jeden e-mail) o wyniku konkursu do 10.09.2015 roku.
5.3. Jeżeli Laureat nie potwierdzi przyjęcia nagrody w ciągu 72 godzin od daty otrzymania informacji
o wynikach Konkursu, nagroda przepada bez prawa do rekompensaty.
5.4. W przypadku podania błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, Uczestnik traci prawo
do nagrody.
5.5. Prawo do nagrody nie może być przedmiotem cesji.
5.6. Komisja zastrzega sobie prawo przekazania nagrody, której przyjęcia nie potwierdził Laureat,
innemu Uczestnikowi, którego praca zostanie wyłoniona przez komisję. Przekazanie tej nagrody
odbędzie się już po zakończeniu całego Konkursu, czyli po 20.09.2015 roku. O ewentualnym
przyznaniu tej nagrody Organizator poinformuje na stronie www.mintydot.pl.
5.7. Oficjalne wynik wraz z informacją o przyznaniu nagród zostaną opublikowane do 20.09.2015
roku.
5.8. Komisja sporządzi protokoły z przyznania oraz wręczenia nagród Uczestnikom. Protokoły będą
dostępne na życzenie.
6. Wydanie nagród
6.1. Wydanie nagród następuje po wypełnieniu i przesłaniu specjalnego formularza.
6.2. Nagrody będą wysyłane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego
formularza.
6.3. Organizator wysyła nagrodę na wskazany w formularzu adres. Wysyłka jest jednorazowa, jeżeli
Laureat nie odbierze z jakiejkolwiek przyczyny przesyłki, Organizator może wysłać nagrodę po raz
drugi na koszt Laureata.
6.4. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie prześle wypełnionego formularz, prześle formularz
niekompletny, z błędami lub nieprawidłowymi danymi. Organizator zastrzega sobie prawo do
weryfikacji danych.
6.5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie
Qdiamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-058), ul. Spalinowa 13. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości
podatkowej, umieszczeniem listy nagrodzonych (imienia i nazwiska) na stronie www.mintydot.pl lub
w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia
konkursu, realizacji nagrody, sprawozdawczości podatkowej lub rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych
oraz ich poprawiania.
7.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 ze zm.).
8. Reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje można przesyłać do 30.09.2015 roku na adres [email protected] z
tematem: ”Reklamacja”
8.2. Komisja będzie rozpatrywała reklamacje przesłane tylko w formie e-maila na wskazany adres.
8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
8.4. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie wysłana na wskazany w reklamacji lub zwrotny adres email.
8.5. Decyzja Komisji jest wiążąca i ostateczna. Od decyzji Komisji nie ma odwołania.
8.6. Przedawnienie roszczeń upływa 30.10.2015 roku.
9. Prawa Autorskie
9.1. Każdy Uczestnik zgłaszający się do Konkursu musi być autorem zgłaszanych prac. Zgłoszenie, nie
może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Prawa autorskie oraz prawa majątkowe do
prac nie mogą być w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Zgłoszenie do Konkursu jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem prac.
9.2. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej licencji na
korzystanie ze zgłoszonych prac przez Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz 12 miesięcy po
zakończeniu Konkursu w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji:
zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci,
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet.
9.3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez Uczestników. Każdy Uczestnik
zgłaszając się do Konkursu przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich
osób trzecich.
10. Postanowienia Końcowe
10.1. Organizator ma prawo zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, skrócić lub wydłużyć
czas trwania Konkursu bez podania przyczyny.
10.2. W razie nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo
zdyskwalifikowania Uczestnika.