Idziesz przez wieki

Komentarze

Transkrypt

Idziesz przez wieki
&
##
Idziesz przez wieki
b
b/B
j
œ
c œ
j
œ œ
b
b/A
j j
œ œ œ
œ
D
twa - rdą od cie - rpień i
&
##
#
œ œj œj
œ
e
F
j j Gœ
#œ œ
b7
&
j j bœ
œ œ
D
œ
œ
œ
J
#
& # œj
j
œ
˙
œ
b/A
Œ
Kró - lu.
A
œ
kró - luj nad wie - ka - mi,
A
œ
J
j j
œ œ œ
b
D
e
˙
˙
my z To-bą pó - jdziem na bo - je.
b/A
j
œ œj
j j j j G
œ œ #œ œ œ
A
#
œ
#
F
O Je - zu Chry - ste, nasz
Kró - luj nad na - mi,
##
j j
œ œ œ
F
Krzyż nie - siesz cię - żki,
D
œ
œ
D
œ
j œj œ
œ
œ
b
b
zna-czysz dro - gę
b
œ Œ
bó - lu:
ko - isz ból, trwo - gę.
## . D
& . œ
krwią
F#
j j ˙
œ œ
A7
j j
œ œ œ
œ
1. I - dziesz przez wie - ki,
# # e7
& œ
b/A
1
b
D
œ
œ
b
œ
b/B
j j
œ œ œ
b
œ
Ksią - żę cie-mno - ści
j j
œ œ
b7
œ
j
œ œj
pie-rzchnie w pie - kła bra - my, Kró - le - stwo wzmo - cni się
&
##
F
#
˙
b
œ
Π..
2
D
œ
j j
œ œ
b7
œ
j j
œ œ
A7
˙
D
œ
Œ
Two - je.
Kró - le - stwo wzmo - cni się Two - je.
2. Książę pokoju,, Władco nieba, ziemi, obdarz pokojem świat cały,
Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni, niech nucim hymn Twojej chwały.
3. Cichy Baranku, Boże miłości, rozpal przed nami swe zorze,
Naucz nas męstwa, świętej cichości, prowadź nas w niebo, nasz Boże.
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS