ZP/PN/8/2006 - Sprzątanie ulic

Transkrypt

ZP/PN/8/2006 - Sprzątanie ulic
Załącznik nr 5 do SIWZ
.........................................................
nazwa i adres Wykonawcy(ów)
Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca
(nr sprawy: 301/2016)
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
(opis sprzętu)
ILOŚĆ
SZTUK
...........................................
miejscowość,
data
Marka
nr
rejestracyjny
Podstawa
dysponowania
sprzętem (własny,
dzierżawa itp.)
Sprzęt potwierdza spełnienie
warunku udziału w
postępowaniu na część nr
(przy każdym sprzęcie wpisać nr
części)
…………………....................................
podpis Wykonawcy
(lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Podobne dokumenty