Przedmiar- remont 23% Vat

Transkrypt

Przedmiar- remont 23% Vat
uf. Swierczewskiego20, 82410 Stary Targ
GminaStaryTarg
PRZEDMIAR
rob6twg' wsp6lnegoslownikaZam6wie6
o"orT,lt"ti*acja
ouoooooo-,Robotv
45233'140-2
45110000-1
45233226-9
45332300-6
Robotydrogowe
Robotyw zikresie buzenia i rozbi6rkiobiekt6wbudowlanych;robotyziemne
Robotybudowlanew zakresiedr6g dojazdowych
Robotyinstalacyjnekanalizacyjne
remontmieszkafigminnychw budynkumieszkalnymczqS6remontowa23To
VAT
Szropy2 gm. StaryTarg
ADRES INWESTYCJI
GminaStaryTarg
INWESTOR
20,82410 Stary Targ
ul. Swierczewskiego
ADRES INWESTOM
<<nazwawykonawcyrob6t>>
WYKONAWCAROB6T
<<adreswykonawcyrob6t>>
ADRESWYKONAWCY
budowlana,sanitarna
BRANZA
5P6PZ{DZIL ](ALKULACJE '. Gzegoz Pzytula
: 21.09.2015
DATAOPRACOWANIA
NAZWA INWESryCJI
Stawka roboczogodziny :
:
Poziomcen
Sekocenbudll kwartal2013
NARZUTY
po5rednie
Koszty
tKpl..............
zysklZl
VATM
% R,S
% R+Kp(R),S+Kp(S)
o/o >(R+Kp(R)+Z(R),
M, S+Kp(S)+Z(S))
A
zl
zl
rob6tbezpodatkuVAT
Warto66kosztorysowa
PodatekVAT
rob6t
Og6lemwarto66kosztorysowa
Slownie:
WYKONAWCA:
INWESTOR:
Data opracowania
21.09.2015
Data zatwierdzenia
mieszkaniaSzropy2 remont 237oVAT
PRZEDMIAR
j.m.
Opis iwyliczenia
Lp. Podstawa
BUDYNKU
1
OPASKAWOKOL
o wymiarach20x20 m
1 KNR 2-31 Rowkipod krawg2nikiilawy krawg2nikowe
d . 1 )401-02 cm w grunciekat.lll-lV
m
82.5
Poszcz
Razem
82.50C
RAZEM
82.500
82.50C
RAZEM
82.500
2 KNR 2-31 Obze2a betonoweo wymiarach30x8cm na podsypcepiasko- m
d . 11407-03 wej z wypelnieniemspoinpiaskiem
m
82.5
KNR2-31 Rgcznezagqszczeniewarstwyodsqczajqcejw koryciei na po- vn2
d . 10104-01 szezeniach- grubo6cwarstwypo zag. 10 cm
sP
82.5*1.2
99.000
RAZEM
"POLBRUK"gruboSci60mm typu mz
KNR O-11 Chodnikizkostkibetonowej
d . 10320-02 60/6 na podsypcepiaskowejgrubo5ci50 mm z wypelnieniem
spoinpiaskiem
vP
82.5*1.2
99.000
A
99.000
lElATEtl
INSTALACJESANITARNE
2.1
Ptztlacza kanalizacvineze zbiornikiem
5 KNR-W2- )zylqcze kanalizacyjne
z rur PVClqczonychna wcisk i
d . 2 .180807- rszczelkggumowq-rurociqgo Sr.160 mm
1 04
Sbmiardodatkowy
5
o,o'lnn
a
m
pnylqcz.
m
3.6+9.4+4.2+5.
8+7.3+5.I
5.000
41.200
RAZEM
41.20C
2.2
Przvlacza wod ociaq owe ze stu d n iam i wod om ierzowv m i
6 KNR 2-01 Wykopyoraz pzekopy wykonywanekoparkamipzedsigbierny-6 3
d.2.0215-06 mi 0.40m3 na odkladw grunciekat.lll
2
63
1.8*1.25*78
175.500
RAZEM
7 KNR2-18 Pzewiertyo dlugo6cido 20 m maszynqdo wiercefipoziomych m
w gruntachkat. l-ll
d.2.0408-01 WP 15125ruramio 5r.150-250mm
2
m
12
12.000
RAZEM
8 KNR2-18 Sieciwodociqgowepozagranicamimiast- rurociqgiz polichlor-m
d.2.0207-01 ku winylu(PCW)ci6nieniowel4czonena uszczelkqgumow4o
mm
2
5r.zewn.63
m
78
1 0KNR2-18 Podlqczenieinstalacji do sieciwodociqgowej-nasadyrurowe
d.2.0902-01 (opaski)na istniejqcychrurociqgacho Sr.63 mm
2
-2-
Nom PRO Wersja4.27
78.000
szt.
szt.
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
szt.
szt.
5
12.000
78.00c
RAZEM
9 KNR2-18 Studzienkiwodomiezowez wyposa2eniem
d . 2 .0625-03
2 analogia
5
175.500

Podobne dokumenty