Warszawa, 11 kwietnia 2007 roku

Transkrypt

Warszawa, 11 kwietnia 2007 roku
Warszawa, 25 sierpnia 2014 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
QUMAK S.A.
Zarząd Qumak S.A., działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że podmiot uprawniony
do
badania
sprawozdań
finansowych,
dokonujący
przeglądu
półrocznego
skróconego sprawozdania finansowego Qumak S.A. za I półrocze 2014, został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci,
dokonujący
przeglądu
tego
Sprawozdania,
bezstronnego i niezależnego raportu
spełniali
warunki
do
wydania
z przeglądu półrocznego skróconego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi.
Paweł Jaguś – Prezes Zarządu
Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu
Jacek Suchenek – Członek Zarządu

Podobne dokumenty