Page 1

Transkrypt

Page 1
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Imię, nazwisko, adres, telefon
planetaodkrywow.com
Orangeblue s.c.
Ul. Bastionowa 33
61-663 Poznań
Oświadczenie o dokonaniu zwrotu i odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw
konsumentów {Dz. U. nr 22, poz.271} odstępuję od umowy kupna nr:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(proszę podać numer zamówienia bądź numer dowodu zakupu)
z dnia ……………….. .
Proszę o zwrot kwoty ……………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….)
na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………………………………..
Zwracam pakiet startowy „Planeta Odkrywców” w stanie niezmienionym, tj. nienoszącym znaków
użytkowania zgodnie z art. 6 pkt. 3, otrzymany dnia ………………… wraz z niniejszym oświadczeniem
oraz dokumentem stanowiącym dowód zakupu.
Adres do wysyłki zwrotów:
Orangeblue s.c.
ul. Bastionowa 33
61-663 Poznań
……………………………………………..
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty