pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Transkrypt

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Załącznik
do Zarządzenia Nr 71/0101/2015 Rektora PWSZ
z dnia 1 października 2015 r.
STUDIA PODYPLOMOWE:
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ
PEDAGOGICZNĄ DZIECKA
Rok akademicki:
2015/2016
Nazwisko i imię:
……………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że opłatę za zajęcia dydaktyczne w III semestrze studiów podyplomowych
w zakresie obszaru kształcenia nauk społecznych, związanych z kierunkiem studiów pedagogika
pn.: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną dziecka uiszczę:

jednorazowo*

w dwóch ratach*
Zobowiązuję się do wnoszenia rat w wysokościach i terminach wynikających
z Zarządzenia Nr 71/0101/2015 Retora PWSZ z dnia 1 października 2015 r. w sprawie
uruchomienia studiów podyplomowych pn.: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
z terapią pedagogiczną dziecka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
………………………………………………………….…..
(data i podpis Słuchacza)
* właściwe podkreślić

Podobne dokumenty