Karta zgłoszenia uczestnictwa

Transkrypt

Karta zgłoszenia uczestnictwa
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
pracowników naszej firmy w szkoleniu organizowanym przez SLV-GSI Polska Sp. z o.o. :
nazwa szkolenia
:
data szkolenia
:
miejsce szkolenia :
BADANIA WIZUALNE ZŁĄCZY SPAWANYCH - VT2
21. 11. 2016 r. - 25. 11. 2016 r.
siedziba firmy SLV-GSI Polska Sp. z o.o., Zabrze , ul. Wolności 191
Dane Zleceniodawcy/Płatnika do fakturowania:
pełna nazwa firmy:
ulica:
miejscowość z kodem:
NIP:
imię i nazwisko osoby do kontaktu:
tel./fax:
e-mail firmowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego szkolenia,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z
2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
Podpis:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji o usługach i szkoleniach
organizowanych przez firmę SLV-GSI Polska Spółka z o.o.
Podpis osoby upoważnionej do
wyrażenia zgody:
Dane uczestników :
Lp
imię i nazwisko
data urodzenia
miejsce urodzenia
stanowisko
tel. kontaktowy,
e-mail
1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego szkolenia, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
Podpis:
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego szkolenia, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
Opłata za szkolenie: 2.400 zł + 23 % VAT
Opłata za egzamin: 1.450 zł + 23 % VAT
Podpis:
za osobę.
za osobę.
Akceptujemy, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie zgłoszonej osoby jest przekazanie karty zgłoszenia oraz
wpływ opłaty na konto SLV-GSI Polska Spółka z o.o., najpóźniej do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia,
tj. do dnia 14.11.2016. Nadesłanie Karty zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Rezygnacja może być dokonana jedynie w formie pisemnej, najpóźniej do 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W takim
przypadku zwrot kosztów wynosi 100%. W przypadku późniejszej rezygnacji wpłacone kwoty nie będą zwracane.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Opłata za szkolenie zostanie przekazana na nr konta w mBank S.A. :
63 1140 2017 0000 4202 0522 4615
………………………………
Data i pieczęć zakładu
…………………………………….
podpis osoby upoważnionej
Uzupełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przekazać do SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
(fax: +48 32 3734-222 lub mail: [email protected] lub pocztą: ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze)
Oryginał dokumentu, kandydaci powinni posiadać ze sobą w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Osoba do kontaktu : Sebastian Kondoszek - tel. 606 557 642