Microsoft Word Viewer - GK03_WYDANIE WYPISU ORAZ WYRYSU

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - GK03_WYDANIE WYPISU ORAZ WYRYSU
Wniosek do karty usług GK03
Zdzieszowice, 2016..................
..............................................................
Wnioskodawca (nazwa firmy)
..............................................................
Adres zamieszkania (adres firmy)
..............................................................
Telefon
..............................................................
Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
Proszę o wydanie:
wypisu
wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren
działki nr ....................................... położonej w obrębie geodezyjnym
..................................
..........................................
(podpis)
Odbiór dokumentu:*
osobiście,
proszę o przesłanie pocztą na wyżej podany adres.
* odpowiednie zakreślić
Obowiązuje opłata skarbowa za wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w punkcie kasowym urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach: Bank Spółdzielczy Gogolin O. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001 .
Wysokość opłaty:
1) od wypisu
a) do 5 stron
- 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
-20 zł
b) nie więcej niż
200 zł
W dniu złożenia wniosku o wypis i wyrys należy złożyć opłatę skarbową w minimalnej wysokości t.j. 50 zł. W
przypadku gdy koszt przygotowania wypisu i wyrysu będzie wyższy, różnicę należy opłacić w dniu odbioru
dokumentu.

Podobne dokumenty