MID707 - Manta

Transkrypt

MID707 - Manta
MID707
Produktyarchiwalne
CzterordzeniowyprocesorSamsungExynos4412QuadCore
taktowanyzegarem1.4GHz,któryjestsercemtabletuManta
MID707,gwarantujepłynneiszybkiedziałaniekażdejaplikacji.Z
kolei1GBpamięciRAMumożliwiasprawneuruchamianiei
działanieaplikacjiwtle.Użytkowanietabletówprzyświetle
dziennymczestojestproblematyczne-odbijającesięod
powierzchnirefleksyświetlnepowodują,żeobrazstajesię
nieczytelny.Bardzojasny,7calowydotykowyekranwtablecie
MantaMID707radzisobieztymproblemem.Został
zaprojektowanytak,abyjaknajlepiejwyeksponowaćkolory.
Ekranwyświetlaobrazorozdzielczości1280x800pikseli.Dzięki
tymwłaściwościom,ekranjestidealnydowszelkichdziałań
multimedialnych–przeglądaniazdjęć,graniawtrójwymiarowe
gryczyteżoglądaniafilmów.
MID707
Produktyarchiwalne
Specyfikacja
TabletjestwyposażonywmodułWi-Fioraz
bluetooth,dziękiczemuzawszegdyjesteśmyw
zasięgubezprzewodowegoInternetu,urządzenie
automatyczniezapewniaswobodnydostępdo
sieci,pozwalanaswobodneprzeglądaniestron
internetowych,bezproblemowekorzystaniez
serwisówspołecznościowychczywielu
preinstalowanychaplikacjiorazaktualizuje
wiadomościwnaszejskrzyncemailowej.Tablet
MantaMID707jestdostosowanydowspółpracyz
zewnętrznymimodemami3G.
Urządzeniemawbudowanąszybkąpamięćflasho
pojemności8GB,naktórejzmieszcząsięzdjęcia,
dokumenty,gry,multimediaorazwszystkieinne
potrzebnedane.Pamięćtęmożemyrozszerzyć
dodatkowonaweto32GBzapomocąkart
microSD,lublokującdane(ażdo5GB)na
bezpłatnym,wirtualnymdyskuwchmurze–
Mantaboxie.
Mantaboxpozwalakażdemuużytkownikowi
swobodnieprzechowywaćważneplikina
wirtualnymdysku.Dostępdoswoichdanych
możnauzyskaćzapomocądowolnegourządzenia
(smartfon,tablet,laptopczykomputerPC).Dzięki
tejusłudzenietrzebasięjużbaćutratyswojej
ulubionejmuzykiczyteżzdjęćzwakacjilub
ważnychdokumentów.Tabletjestwyposażonyw
wygodnyiintuicyjnysystemoperacyjnyAndroid
4.2,dziękiczemukorzystaniezurządzeniastaje
sięelastyczne,akażdyużytkownikmadostępdo
http://www.manta.com.pl/pl/mid707
EAN:5907377861379