UCZYŃ WIDOCZNYM

Komentarze

Transkrypt

UCZYŃ WIDOCZNYM
UCZYŃ
WIDOCZNYM
Program do monitorowania i poprawy poziomu higieny powierzchni
EnCompass
ROSNĄCE ZNACZENIE
POZIOMU HIGIENY POWIERZCHNI
ROLA
HIGIENY
ŚRODOWISKOWEJ
Powierzchnie stanowią integralną część
łańcucha epidemiologicznego w przypadku
różnych drobnoustrojów chorobotwórczych.
Wiele patogenów jest w stanie przetrwać
na powierzchniach kilka dni lub miesięcy,
szczególnie w obecności materiału
organicznego, np. krwi, białka itp.
W wielu przypadkach zwykłe mycie
powierzchni bez zastosowania środków
dezynfekcyjnych, nie tylko nie pozwala
na usunięcie patogenów, lecz dodatkowo
przyczynia się do ich rozprzestrzeniania,
właśnie za pośrednictwem roztworów
myjących i przedmiotów używanych do
rutynowego utrzymania higieny. np. przez
mopy5, 6.
Odpowiednie mycie i dezynfekcja
powierzchni chroni środowisko pacjenta
przed rozwojem patogenów wywołujących
zakażenia5, 6, 7.
Niewątpliwie głównym wektorem
przenoszenia drobnoustrojów
w placówkach opieki zdrowotnej są ręce
personelu medycznego i to higiena rąk
stanowi podstawowy krok w prewencji
zakażeń. Jednak gdy ręce mają kontakt
z zanieczyszczoną powierzchnią znacznie
zwiększa się ryzyko przeniesienia
patogenów.
W konsekwencji Ecolab oferuje
specjalistyczny system monitorowania
i poprawy poziomu higieny
środowiskowej - EnCompass - oparty
o produkty najwyższej jakości do mycia
i dezynfekcji powierzchni.
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
SZONE PRZEZ
O
N
PA
ZE
Pacjenci, u których występują
patogeny (np. MRSA, VRE
i Cl. difficile), przenoszą
drobnoustroje na otaczające ich
powierzchnie w takim samym
stopniu jak ręce pracowników
służby zdrowia
TÓW
EN
CJ
CYKL NEGATYWNY
PRZENOSZENIE
ZAKAŻEŃ
ZAKAŻEN
IA
PR
Co roku w Europie odnotowuje się około 3 milionów przypadków zakażeń
szpitalnych, z czego 50 000 przypadków kończy się śmiercią.
Około 20–30% takich zakażeń można uniknąć stosując odpowiednią profilaktykę.
NIE
OD
IE CZY
S
Z
EDN
CZ
WI
E
PO
E
NI
OS
EN
PRZ
Powierzchnie, na których występują
patogeny, przyczyniają się do
rozprzestrzeniania zakażeń
szpitalnych
ZE
Patogeny występujące na
NIE
powierzchniach stanowią
PATOGENÓW
źródło zanieczyszczenia rąk
pracowników służby zdrowia, którzy
przenoszą infekcje na innych pacjentów
lub współpracowników
PRZEŻYWALNOŚĆ PATOGENÓW NA POWIERZCHNIACH
PATOGEN
OKRES PRZEŻYCIA NA POWIERZCHNI
> 5 MIESIĘCY
Cl. difficile
7 MIESIĘCY
Gronkowce
4 MIESIĄCE
VRE*
5 MIESIĘCY
Acinetobacter
Norowirusy
3 TYGODNIE
Adenowirusy
3 MIESIĄCE
Rotawirusy
3 MIESIĄCE
SARS, HIV
KILKA DNI
DO 1 > TYGODNIA
* VRE – Enterokoki oporne na wankomycynę
3
NIEPODWAŻALNE
DOWODY
Skażone
pomieszczenia
zwiększają ryzyko
przenoszenia
patogenów
W ośmiu badaniach potwierdzono,
74
że występuje
wzrost
ryzyka
zakażenia patogenami
szpitalnymi pochodzącymi
od wcześniejszego
pacjenta
Dotyczy to skażonego pomieszczenia
(pomieszczenie nieczyszczone
po wcześniejszym pacjencie)
w szpitalach o „średnim” poziomie
higieny środowiskowej
(tzn. w szpitalach, które nie wdrożyły
programu naprawczego).
4
Czyszczenie
można
poprawić
w sposób
systemowy
KLUCZOWY FAKT 3
KLUCZOWY FAKT 1
Skażone pomieszczenia
zwiększają ryzyko przenoszenia
patogenów10-17
Sale chorych
nie są
odpowiednio
czyszczone
Czyszczenie można poprawić
w sposób systemowy10,22,23,26-34
KLUCZOWY FAKT 2
W ośmiu opublikowanych badaniach
Sale chorych nie są
odpowiednio czyszczone10,18-25
zapewnia poprawę dokładności procesu
Około
60
często dotykanych
powierzchni
nie jest czyszczonych zgodnie
z obowiązującymi procedurami w wielu
szpitalach w USA.
Często dotykane powierzchnie - to
przedmioty w sali chorych, w sali
operacyjnej, które są często dotykane
przez personel lub pacjentów.
wykazano, że metoda znakowania DAZO
mycia i dezynfekcji (według ocen szpitali
w USA) średnio z
39
do (w ocenie
niejawnej przed
wdrożeniem
programu
naprawczego)
82
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
Na podstawie kompleksowych badań naukowych znany amerykański ekspert w dziedzinie chorób
zakaźnych dr Philip Carling opracował koncepcję programowego podejścia do higieny środowiskowej w celu
zilustrowania związanych z tym problemów oraz stworzenia platformy systemu monitorowania i szkoleń.
Lepsze
czyszczenie
zmniejsza
skażenie
środowiska
szpitalnego
Lepsze czyszczenie
zmniejsza ryzyko
transmisji patogenów
KLUCZOWY FAKT 5
KLUCZOWY FAKT 4
Lepsze czyszczenie zmniejsza
skażenie środowiska
szpitalnego10,22,23,25,30,32,35
Program poprawy higieny środowiskowej
zmniejsza ryzyko skażenia
środowiskowego w przypadku wielu
patogenów szpitalnych średnio o
68
w stosunku
do okresu
początkowego
Lepsze czyszczenie
zmniejsza ryzyko transmisji
patogenów10,15,16,30,32,35
W pięciu opublikowanych badaniach
ZBIÓR BADAŃ,
PUBLIKACJI
POTWIERDZAJĄCYCH
KORZYŚCI
PROGRAMOWEGO
PODEJŚCIA DO POPRAWY
POZIOMU HIGIENY
ŚRODOWISKOWEJ
W PLACÓWKACH OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Istnieje wiele danych
potwierdzających, że poprawa
poziomu higieny środowiskowej
umożliwia zmniejszenie ryzyka
występowania transmisji
patogenów szpitalnych, na które
narażony jest pacjent.
Aby uzyskać więcej informacji
i danych źródłowych,
prosimy skontaktować się
z przedstawicielem firmy Ecolab.
prospektywnych wdrożenie programu
poprawy higieny środowiskowej umożliwia
zmniejszenie ryzyka transmisji patogenów
szpitalnych
średnio o
40
(wynik na podstawie danych
z 6 opublikowanych badań).
5
PROGRAM ENCOMPASS™ - PROSTA DROGA
DO WIDOCZNIE LEPSZYCH STANDARDÓW
W POPRAWIE HIGIENY POWIERZCHNI
ENCOMPASS™ MONITOROWANE
BEZPIECZEŃSTWO
Program EnCompass oferowany przez
Ecolab zapewnia możliwość wdrożenia
ustandaryzowanej metodyki oceny
i analizy poziomu higieny środowiskowej.
Żel fluorescencyjny DAZO® stanowi
obiektywne narzędzie umożliwiające
pomiar i ocenę poziomu czystości.
Program umożliwia regularne zbieranie
i rejestrowanie danych, dzięki czemu
można stale monitorować poziom higieny
w szpitalu i wdrażać działania naprawcze.
To z kolei umożliwia zmniejszenie ryzyka
przenoszenia patogenów oraz możliwych
skutków zdrowotnych i finansowych dla
pacjenta.
Korzyści z wdrożenia programu:
Wyższy poziom czystości (zgodnie
z 49 publikacjami recenzowanymi
przez specjalistów w dziedzinie
higieny środowiskowej)
Program kompatybilny z narzędziami
stosowanymi przez CDC w ocenie
poziomu higieny środowiskowej36
Wiarygodne rezultaty, które umożliwiają
systematyczną poprawę higieny
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
Trzy proste kroki - system znakowania fluorescencyjnym żelem, wprowadzanie
danych za pomocą iPoda, generowanie raportów. Program EnCompass to
zaawansowany technologicznie system, który umożliwia znaczącą poprawę poziomu
higieny środowiskowej.
ŻEL
FLUORESCENCYJNY
DAZO®
REJESTRACJA
I PRZESYŁANIE
DANYCH
RAPORTY
DOSTOSOWANE DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB
Dzięki zastosowaniu żelu
iPod do rejestracji danych
Możliwość generowania przez Ecolab
fluorescencyjnego można uzyskać
Urządzenie mobilne z zainstalowaną
zindywidualizowanych raportów na
obiektywne dane do oceny
aplikacją Ecolab do monitorowania
podstawie przesłanych danych.
poprawności przestrzegania procedur
poziomu higieny środowiskowej.
Analiza trendów wszystkich
mycia i dezynfekcji w obszarze higieny
środowiskowej.
Prosty w obsłudze transfer danych
powierzchni
Metoda pomaga zapewnić najwyższy
Łącze Wi-Fi
Analiza porównawcza
standard higieny zgodnie z przyjętymi
Bezpieczny przesył danych
z odniesieniem do okresu
procedurami, a tym samym ograniczyć
początkowego
liczbę transmisji patogenów
Zalecenia i wytyczne na podstawie
w obszarze pacjenta.
przekazanych danych
Dane liczbowe dotyczące
skuteczności czyszczenia często
dotykanych powierzchni
Dane wykorzystywane w cyklicznych
szkoleniach personelu mające
na celu poprawę skuteczności
mycia i dezynfekcji często
dotykanych powierzchni
Łatwe użycie
Doskonała tolerancja materiałowa
ZESKANUJ KOD, ABY OBEJRZEĆ
KRÓTKI FILM O PROGRAMIE
ENCOMPASS
7
KORZYŚCI
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
KORZYŚCI PROGRAMU
ENCOMPASS™ DLA
PAŃSTWA PLACÓWKI
I PACJENTÓW
Program EnCompass gwarantuje wiele
istotnych korzyści dla naszych klientów:
prawdzona metoda monitorowania
S
skuteczności mycia i dezynfekcji
ożliwość rejestrowania danych
M
na urządzeniu iPod firmy Apple
i tworzenia raportów na potrzeby analiz
porównawczych lub szkoleniowych,
ułatwia interpretację wyników, tak
aby szkolenia dla personelu były
dostosowane do wynikających potrzeb
sparcie działań z zakresu profilaktyki
W
zakażeń poprzez możliwość
podniesienia poziomu higieny. Pomaga
zmniejszyć ryzyko transmisji patogenów
ozwiązanie dostosowane
R
do indywidualnych potrzeb od
doświadczonego partnera; korzystna
współpraca w zakresie monitorowania
poziomu higieny i rozwiązań, które
pomagają zapobiegać przenoszeniu
zakażeń
luorescencyjny żel DAZO® zapewnia
F
istotne korzyści w porównaniu do
monitorowania w systemie ATP, który
nie pozwala stwierdzić jednoznacznie
skuteczności procesu czyszczenia ze
względu na brak rozróżnienia pomiędzy
żywymi i martwymi patogenami
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
Średni koszt ponoszony przez szpital w wyniku zakażenia szpitalnego wynosi według
zachowawczych szacunków 10 000 EUR37,38,39. Możliwość znacznego ograniczenia tych kosztów
płynąca z wdrożenia działań profilaktycznych stanowi istotny argument dla klientów.
BE
Z
CYKL POZYTYWNY
PROFILAKTYKA
ZAKAŻEŃ
ONTAKT
NY K
Z
EC
PI
Zmniejszone ryzyko wystąpienia
transmisji patogenów, zapewnia
lepsze rokowania na wyleczenie
pacjenta
OD
PO
NIE CZYSZC
Z
E
IED
NI
W
E
NS
RA
BRAK T
RZCHNI
WIE
PO
M
IS
JI P
ATOGENÓW
Prawidłowa dekontaminacja
powierzchni zmniejsza możliwość
wystąpienia zakażeń szpitalnych
Czyste i bezpieczne środowisko pracy
dla pracowników służby zdrowia, bez
ryzyka zakażeń krzyżowych
POPRAWA HIGIENY POWIERZCHNI
Przeprowadzone w szpitalach testy
programu EnCompass wykazały znaczną
poprawę poziomu higieny środowiskowej.
30
Podczas badania z udziałem kilku szpitali
20
europejskich poziom czystości często
dotykanych powierzchni uległ poprawie
średnio o 22%, co w kategoriach
zmniejszonego ryzyka zakażeń
Poprawa poziomu czystości często dotykanych powierzchni
dzięki wdrożeniu Programu EnCompass
%
10
szpitalnych oznacza niższe koszty dla
szpitali oraz większe bezpieczeństwo
i komfort pacjentów.
0
Szpital 1 (RU)
Szpital 2 (UK)
Szpital 3 (UK)
9
ZWRÓCENIE UWAGI NA
CZĘSTO DOTYKANE POWIERZCHNIE (CDP)
W warunkach szpitalnych powierzchnie często dotykane przez pracowników służby
zdrowia, pacjentów i odwiedzających (tzw. często dotykane powierzchnie) wymagają
szczególnej uwagi ze względu na ich kluczową rolę w profilaktyce zakażeń.
Poniżej zostały zobrazowane często dotykane powierzchnie występujące w salach
chorych i łazienkach pacjentów oraz w salach operacyjnych:
SALA
OPERACYJNA
10
SALA
CHORYCH
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
SALA OPERACYJNA
chwyty lamp operacyjnych
u
powierzchnie szklane
lamp operacyjnych
górna powierzchnia materaca
na stole operacyjnym
poręcze przy stole operacyjnym
elementy manipulacyjne
przy stole operacyjnym
pasy do unieruchamiania ciała
pacjenta na stole operacyjnym
zestaw anestezjologiczny
drzwi szaf
telefon
klamka drzwi do sali operacyjnej
w yłącznik światła
ZESKANUJ
sprzęt przenośny
K
OD
ABY OBEJRZEĆ
wózki sprzętowe
F
I
LM
umywalka
SZKOLENIOWY
stolik na instrumenty
chirurgiczne
monitory RTG
ściany / podłogi
SALA CHORYCH
k lamki drzwi po stronie wewnętrznej
w yłączniki światła
uchwyty stolika przyłóżkowego
poręcze / elementy manipulacyjne
przy łóżku pacjenta
ZESKANUJ
przycisk dzwonka
K
OD
ABY OBEJRZEĆ
telefon
F
ILM
blat nałóżkowy
SZKOLENIOWY
krzesło
umywalka
stojak do kroplówki
(miejsce chwytania)
ŁAZIENKA PACJENTÓW
k lamka drzwi po stronie wewnętrznej
w yłącznik światła
umywalka
poręcze przy toalecie
ZESKANUJ
przycisk spłuczki
K
OD
deska sedesowa
ABY OBEJRZEĆ
ŁAZIENKA
PACJENTÓW
F
ILM
SZKOLENIOWY
11
ODPOWIEDNIE
DLA KAŻDEGO OBSZARU ROZWIĄZANIE
PRODUKT
GDZIE
Produkty do stosowania
w przypadku wystąpienia zagrożenia
SALA OPERACYJNA
NORO
X
Incides N
Incidin Dry Wipes
Incidin Foam
Incidin Liquid Spray
X
Sani-Cloth Active
X
Produkty do mycia i dezynfekcji
DUŻYCH POWIERZCHNI
Produkty do stosowania w
przypadku wystąpienia zagrożenia
NORO
C.DIFFICILE
Actichlor Plus tabl. 4,1 g
x
x
Incidin Active
x
x
x
x
x
x
Incidin OxyDes
Incidin Pro
Incidin Plus
Incidin Extra N
Incidin Rapid
Laudamonium
Medicarine
SALA CHORYCH
PRODUKT
ŁAZIENKA PACJENTÓW
PRODUKTY WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO
12
CO
DUŻE
CZĘSTO DOTYKANE
DUŻE
CZĘSTO DOTYKANE
DUŻE
CZĘSTO DOTYKANE
POWIERZCHNIE
POWIERZCHNIE
POWIERZCHNIE
POWIERZCHNIE
POWIERZCHNIE
POWIERZCHNIE
Produkty do mycia i dezynfekcji
CZĘSTO DOTYKANYCH POWIERZCHNI
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
Po zidentyfikowaniu obszarów, w których należy poprawić poziom higieny środowiskowej,
kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniego środka myjąco-dezynfekcyjnego do
odpowiedniego obszaru. Ecolab oferuje szerokie portfolio produktowe przeznaczone
do mycia i dezynfekcji powierzchni w służbie zdrowia.
KIEDY
Po każdej operacji
Przynajmniej
raz dziennie
Po każdej operacji
Przynajmniej
raz dziennie
lub w razie potrzeby
JAK
ZASTOSOWANIE
PRODUKTY
DODATKOWE
ZAGROŻENIE
EPIDEMIOLOGICZNE
Starannie oczyścić za pomocą
preparatu w spray-u, chusteczek
dezynfekcyjnych lub suchych
chusteczek zwilżonych odpowiednim
roztworem dezynfekcyjnym.
W przypadku szczególnego
zagrożenia epidemiologicznego,
zanieczyszczeń organicznych
stosować preparaty dezynfekcyjne
adekwatne do zagrożenia.
PODŁOGA, ŚCIANY
Zmywać za pomocą odpowiedniego
sprzętu (np. mopa).
W przypadku szczególnego
zagrożenia epidemiologicznego,
zanieczyszczeń organicznych
stosować preparaty dezynfekcyjne
adekwatne do zagrożenia.
Przynajmniej
raz dziennie
lub w razie potrzeby
Starannie oczyścić za pomocą
preparatu w spray-u, chusteczek
dezynfekcyjnych lub suchych
chusteczek zwilżonych odpowiednim
roztworem dezynfekcyjnym.
W przypadku szczególnego
zagrożenia epidemiologicznego,
zanieczyszczeń organicznych
stosować preparaty dezynfekcyjne
adekwatne do zagrożenia.
Przynajmniej
raz dziennie
lub w razie potrzeby
PODŁOGA, ŚCIANY
Zmywać za pomocą odpowiedniego
sprzętu (np. mopa).
W przypadku szczególnego
zagrożenia epidemiologicznego,
zanieczyszczeń organicznych
stosować preparaty dezynfekcyjne
adekwatne do zagrożenia.
Przynajmniej r
az dziennie
lub w razie potrzeby
Starannie oczyścić za pomocą
preparatu w spray-u, chusteczek
dezynfekcyjnych lub suchych
chusteczek zwilżonych odpowiednim
roztworem dezynfekcyjnym.
W przypadku szczególnego
zagrożenia epidemiologicznego,
zanieczyszczeń organicznych
stosować preparaty dezynfekcyjne
adekwatne do zagrożenia.
Przynajmniej
raz dziennie
lub w razie potrzeby
PODŁOGA
Zmywać za pomocą odpowiedniego
sprzętu (np. mopa).
W przypadku szczególnego
zagrożenia epidemiologicznego,
zanieczyszczeń organicznych
stosować preparaty dezynfekcyjne
adekwatne do zagrożenia.
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA ETYKIECIE LUB ULOTCE PRODUKTU
13
WDRAŻANIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK
Z PROGRAMEM ENCOMPASS™
PRZYKŁAD 1
W dwóch szpitalach w Wielkiej Brytanii
przeprowadzono badania pilotażowe
w zakresie higieny środowiskowej w
celu oceny skuteczności programu
EnCompass na przestrzeni kilku miesięcy
W obu szpitalach przeprowadzono audyt
w punkcie początkowym w celu oceny
standardów w zakresie utrzymania
higieny w ogółem 83 salach chorych i 20
łazienkach dla pacjentów. Średnia ocena
początkowa poziomu higieny ponad
800 często dotykanych powierzchni
wynosiła 75% w pierwszym szpitalu i
58% w drugim szpitalu. Podczas oceny
kontrolnej po wdrożeniu Programu
EnCompass stwierdzono, że poziom
higieny wynosił odpowiednio 90% i 74%.
Zespoły ds. Profilaktyki Zakażeń w obu
szpitalach stwierdziły, że program
EnCompass pozwolił poznać, jaki „wpływ
mają często dotykane powierzchnie na
poziom higieny środowiskowej”, „znacznie
podniósł świadomość konieczności
zapewnienia właściwej higieny” oraz
umożliwił „zidentyfikowanie kluczowych
obszarów, w których należy wdrożyć
odpowiednie działania naprawcze”.
Pracownicy szpitali byli również
w 86% zgodni co do tego, że system
EnCompass miał istotny wpływ na
poziom higieny na oddziałach, oraz
w 100% zgodni co do tego, że program
EnCompass zapewnia szpitalom korzyści
w kategoriach większej świadomości,
lepszej wiedzy oraz znajomości
obszarów, które wymagają szczególnej
uwagi.
„…100% zgodności co
do tego, że program
EnCompass zapewnia szpitalom korzyści
w kategoriach: większej
świadomości, lepszej
wiedzy oraz znajomości
obszarów, które wymagają szczególnej uwagi”
PRZYKŁAD 2
W rosyjskim szpitalu przeprowadzono we współpracy z pracownikami Ecolab
13-tygodniowe badanie w celu oceny standardów higieny środowiskowej
z zastosowaniem Programu EnCompass.
W rosyjskim szpitalu przeprowadzono
we współpracy z pracownikami Ecolab
13-tygodniowe badanie w celu oceny
standardów higieny środowiskowej
z zastosowaniem Programu EnCompass.
„... Program
EnCompass jest
obiektywny
i ekonomiczny”
14
Audyt początkowy przeprowadzony
po szkoleniu wstępnym dla personelu
sprzątającego obejmował 21 sal chorych
(w tym łazienki). W ramach audytu
skontrolowano 322 często dotykane
powierzchnie. Ocena początkowa wynosiła
73% - 78% w salach chorych oraz 68%
w łazienkach.
Jedenaście tygodni po audycie
początkowym przeprowadzono szerzej
zakrojoną kontrolę obejmującą 93 sale
chorych, w wyniku której odnotowano
znaczny wzrost poziomu czystości do
87% w przypadku 1307 często dotykanych
powierzchni. Reakcja klienta była bardzo
pozytywna, a Program EnCompass
zyskał uznanie wśród personelu dzięki
obiektywnym i ekonomicznym aspektom.
Bibliografia
1. Catalano et al. Survival of Acinetobacter baumannii on bed rails during an outbreak and during sporadic cases. J. Hosp. Infect. 42 (1999) 27-35
2. Kniehl et al. Bed, bath and beyond: pitfalls in prompt eradication of methicillin resistant Staphylococcus aureus carrier status in healthcare workers. J. Hosp. Infect. 59 (2005) 180-187.
3. Wilcox et al. Comparison of the effect of detergent versus hypochlorite cleaning on environmental contamination
and incidence of Clostridium difficile infection. J. Hosp. Infect. 54 (2003) 109-114
4. Lin et al. Investigation of a pyoderma outbreak caused by methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in a nursery for newborns. J. Hosp. Infect. 57 (2004) 38-43
5. Kramer et al. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect. Dis. 6 (2006) 130
6. Bergen et al. Spread of bacteria on surfaces when cleaning with micro fibre wipes. J. Hosp. Infect. 71 (2009): 132-137
7. Meyer, Cookson. Does microbial resistance or adaptation to biocides create a hazard in infection prevention and control?. J Hosp Inf 2010; 76: 200-205.
8. Amato-Gauci, Ammon. The First European Communicable Disease Epidemiological Report, ECDC. Stockholm, June
2007: 3 treated in a medical intensive care unit. Arch Intern Med. 2003 Sep 8; 163(16):1905-12.
9.Hota B. Contamination, Disinfection, and Cross-Colonization: Are Hospital Surfaces Reservoirs for Nosocomial Infection? 2004; 39:1182–9 Clin Infect Dis. 2004 Oct 15; (39):1182-9.
10. Hayden MK, Bonten MJ, Blom DW, Lyle EA, van de Vijver DA, Weinstein RA. Reduction in acquisition of vancomycin-resistant
enterococcus after enforcement of routine environmental cleaning measures. Clin Infect Dis. 2006 Jun 1; 42(11):1552-60.
11. Huang SS, Datta R, Platt R. Risk of acquiring antibiotic-resistant bacteria from prior room occupants. Arch Intern Med. 2006 Oct 9; 166(18):1945-51.
12. Hardy KJ, Oppenheim BA, Gossain S, Gao F, Hawkey PM. A study of the relationship between environmental contamination with methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) and patients’ acquisition of MRSA. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006 Feb; 27(2):127-32. Epub 2006 Feb 8.
13. Drees M, Snydman DR, Schmid CH, Barefoot L, Hansjosten K, Vue PM, Cronin M, Nasraway SA, Golan Y. Prior environmental
contamination increases the risk of acquisition of vancomycin-resistant enterococci. Clin Infect Dis. 2008 Mar 1; 46(5):678-85.
14. Shaughnessy M, Micielli R, Depestel D, Arndt J, Strachan C, Welch K, Chenoweth C. Evaluation of hospital room assignment and acquisition of
Clostridium difficile associated diarrhea (CDAD). Abstract K-4194. 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting; Washington, DC; October 25-28, 2008.
15. Wilks M, Wilson A, Warwick S, Price E, Kennedy D, Ely A, Millar MR. Control of an outbreak of multidrugresistant Acinetobacter baumannii – caloaceticus
colonization and infection in an intensive care unit (ICU) without closing the ICU or placing patients in isolation. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27:654-658.
16. Datta R, Platt R, Kleinman K, Huang SS. Impact of an environmental cleaning intervention on the risk of acquiring methicillin-resistant Staphylococcus aureus and
vancomycin-resistant enterococci from prior room occupants. Society for Healthcare Epidemiology of America 19th Annual Meeting; San Diego, CA; March 19-22, 2009.
17. Martinez JA, Ruthazer R, Hansjosten K, Barefoot L, Snydman DR. Role of environmental contamination as a risk factor for acquisition of
vancomycin-resistant enterococci in patients treated in a medical intensive care unit. Arch Intern Med. 2003 Sep 8; 163(16):1905-12.
18. Carling PC, Briggs J, Hylander D, Perkins J. An evaluation of patient area cleaning in 3 hospitals using a novel targeting methodology. Am J Infect Control. 2006 Oct; 34(8):513-9.
19. Carling PC, Von Beheren S, Kim P, Woods C; Healthcare Environmental Hygiene Study Group. Intensive careunit environmental cleaning:
An evaluation in sixteen hospitals using a novel assessment tool. J Hosp Infect. 2008 Jan; 68(1):39-44. Epub 2007 Dec 11.
20.Carling PC, Po JL, Bartley J, Herwaldt L; Healthcare Environmental Hygiene Group. Identifying Opportunities to Improve Environmental
Hygiene in Multiple Healthcare Settings. SHEA Fifth Decennial Meeting; Atlanta, GA; March 18-22, 2010.
21. Boyce JM, Havill NL, Dumigan DG, Golebiewski M, Balogun O, Rizvani R. Monitoring the effectivness of hospital cleaning practices
by the use of an adenosine triphosphate bioluminescence assay. Infect Control Hosp Epidemiol 2009; 30:678-684.
22.Eckstein BC, Adams DA, Eckstein EC, Rao A, Sethi AK, Yadavalli GK, Donskey CJ. Reduction of Clostridium difficile and vancomycin-resistant
enterococcus contamination of environmental surfaces after an intervention to improve cleaning methods. BMC Infect Dis. 2007 Jun 21; 7:61.
23.Goodman ER, Platt R, Bass R, Onderdonk AB, Yokoe DS, Huang SS. Impact of an environmental cleaning intervention on the presence of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus and vancomycin-resistant enterococci on surfaces in intensive care unit rooms. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 Jul;29(7):593-9.
24.Jefferson J, Whelan R, Dick B, Carling PC. A novel technique to identify opportunities for improving environmental hygiene in the operating room. AORN J. 2010. (In-press)
25.Guerrero D, Carling PC, Jury L, Ponnada S, Nerandzic M, Eckstein EC, Donskey C. Beyond the “Hawthorne effect”: Reduction of Colstridium difficile environmental
contamination through active intervention to improve cleaning practices. Abstract 60. SHEA Fifth Decennial Meeting; Atlanta, GA; March 18-22, 2010.
26.Carling PC, Parry MM, Rupp ME, Po JL, Dick B, Von Beheren S; Healthcare Environmental Hygiene Study Group. Improving cleaning of the
environment surrounding patients in 36 acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 Nov; 29(11):1035-41.
27.Carling PC, Parry MF, Bruno-Murtha LA, Dick B. Improving environmental hygiene in 27 ICUs to decrease multidrug-resistant bacterial transmission. Crit Care Med. 2010.
28.Po JL, Burke R, Sulis C, Carling PC. Dangerous cows: an analysis of disinfection cleaning of computer keyboards
on wheels. Am J Infect Control. 2009 Nov; 37(9):778-80. Epub 2009 May 19.
29.Carling PC, Eck EK. Achieving sustained improvement in environmental hygiene using coordinated benchmarking
in 12 hospitals. SHEA Fifth Decennial Meeting; Atlanta, GA; March 18-22, 2010.
30.Hota B, Blom DW, Lyle EA, Weinstein RA, Hayden MK. Interventional evaluation of environmental contamination by vancomycin-resistant
enterococci: failure of personnel, product, or procedure? J Hosp Infect. 2009 Feb; 71(2):123-31. Epub 2008 Dec 23.
31.Bruno-Murtha LA, Harkness D, Stiles T, Han L, Carling PC. Molecular epidemiology of MRSA during an active surveillance program.
Abstract 53. Society for Healthcare Epidemiology of America 19th Annual Meeting; San Diego, CA; March 19-22, 2009.
32.Jean W, Blum N, Fisher V, Douglas G, Flanagan G, Ostrosky L. The “A team”: An environmental services intervention to control Multidrugresistant Acinetobacter. Abstract 589 SHEA Fifth Decennial Meeting; Atlanta, GA; March 18-22, 2010.p
33.Sulis C, Estanislano R, Wedel S, Carling PC. Completeness of cleaning critical care transport vehicles. An abstract 648. SHEA Fifth Decennial Meeting; Atlanta, GA; March 18-22, 2010.
34.Clark P, Young L, Silvestri S, Muto CA. Goo be gone – evaluation of compliance with cleaning of multiple high touch (HT) surfaces
using fluorescent “Goo”. Abstract 210. SHEA Fifth Decennial Meeting; Atlanta, GA; March 18-22, 2010.
35.Dancer SJ, White LF, Lamb J, Girvan EK, Robertson C. Measuring the effect of enhanced cleaning in a UK hospital: a prospective cross-over study. BMC Med. 2009 Jun 8:7:28.
36.Centers for Disease Control and Prevention. Guh A, Carling P. Options for Evaluating Environmental Cleaning. 2010. http://www.cdc.gov/HAI/toolkits/Evaluating-Environmental-Cleaning.html
37.Resch et al. The cost of resistance: incremental cost of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in German hospitals. Eur J Health Econ 2009; 10(3): 287-97
38.Vogelaers. MRSA: total war or tolerance? Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 837 -838
39.Wilcox, Dave. The cost of hospital acquired infection and the value of infection control. J Hosp Inf 2000; 45: 81-84
15
Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich
© Ecolab OCTOBER 2014. All rights reserved.
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

Podobne dokumenty